ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Απόφαση για τη λειτουργία Εθνικού Συστήματος Απογραφής Αερίων Θερμοκηπίου

Αθήνα 23.5.2017, 23:59

Στην οργάνωση και λειτουργία Εθνικού Συστήματος Απογραφής Αερίων Θερμοκηπίου αναφέρεται απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Οργάνωση και λειτουργία Εθνικού Συστήματος
Απογραφής Αερίων Θερμοκηπίου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 2205/1994 «Κύρωση της Σύμβασης - Πλαισί-
ου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές»
(Α΄ 60).
2. Το ν. 3017/2002 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του
Κιότο στη Σύμβαση - πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για
την αλλαγή του κλίματος» (Α΄ 117).
3. Το ν. 4345/2015 «Κύρωση της τροποποίησης της
Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο στη Σύμβαση - Πλαί-
σιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος,
που έχει κυρωθεί με το ν. 3017/2002 (Α΄ 117)» (Α΄ 148).
4. Το ν. 4426/2016 «Κύρωση της Συμφωνίας των Παρι-
σίων στη Σύμβαση - Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για
την κλιματική αλλαγή» (Α΄ 187).
5. Την με αριθμ. πρωτ. 918/21.4.2008 Εγκύκλιο του
Υφυπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ «Οργάνωση και Λειτουργία
Εθνικού Συστήματος Απογραφής Αερίων Θερμοκηπί-
ου - Αρμοδιότητες και Ευθύνες».
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 525/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου
2013 «Σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης και υπο-
βολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών σε εθνικό και
ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την αλλαγή του κλί-
ματος και την κατάργηση της απόφασης 280/2004/ΕΚ»,
όπως έχει τροποποιηθεί από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ.
662/2014 και ισχύει.
7. Την απόφαση αριθμ. 529/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013
σχετικά με λογιστικούς κανόνες για τις εκπομπές και τις
απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από δραστηριότη-
τες σχετιζόμενες με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσε-
ων γης και τη δασοπονία και πληροφόρηση για δράσεις
σχετιζόμενες με τις δραστηριότητες αυτές.
8. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 749/2014 της Επι-
τροπής της 30ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τη δομή, τον
μορφότυπο, τις διαδικασίες υποβολής και την εξέταση
των πληροφοριών που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 525/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
9. Την με αριθμ. 19/CMP.1 απόφαση της πρώτης Συνό-
δου των Μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο.
10. Το π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 167).
11. Το π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την
πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (Α΄ 34).
12. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).
13. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
14. Την με αριθμ. Υ198/2016 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φά-
μελλο» (Β΄ 3722). Proslipsis.gr
15. Την με αριθμ. Υ200/2016 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη
Τσιρώνη» (Β΄ 3755).
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας,
δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός
1. Με την παρούσα απόφαση εξειδικεύεται σύμφωνα
με τα άρθρα δεύτερο και τρίτο του ν. 3017/2002 (Α΄ 117),
η οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος
Απογραφής αερίων του θερμοκηπίου, που προβλέπεται
από το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου του Κιότο (ΠΚ) όπως
ισχύει καθώς και των σχετικών προβλέψεων της Συμφω-
νίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή. Ειδικότερα,
με την παρούσα απόφαση προσδιορίζονται οι αρμόδιοι
φορείς και θεσπίζονται οι διαδικασίες για την οργάνω-
ση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Απογραφής
αερίων του θερμοκηπίου.
2. Σκοπός της παρούσας είναι να διασφαλίζεται η
έγκαιρη κατάρτιση, η διαφάνεια, η ακρίβεια, η συνέπεια,
η συγκρισιμότητα, η πληρότητα και η έγκαιρη υποβο-
λή της Εθνικής Έκθεσης Απογραφής, σε συμμόρφωση
με τις αποφάσεις της Διάσκεψης των Μερών και/ή της
Διάσκεψης των Μερών που επέχει θέση συνόδου των
Μερών του ΠΚ.

Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται
ως:
α) «αέρια του θερμοκηπίου»: τα αέρια που ορίζονται
στο Παράρτημα 1 του Κανονισμού 525/2013/ΕΕ, όπως
εκάστοτε ισχύει, και απαριθμούνται στο Παράρτημα του
άρθρου 9 της παρούσας.
β) «πηγή εκπομπών»: κάθε διαδικασία ή δραστηριό-
τητα που εκλύει ένα αέριο θερμοκηπίου, ένα αερόλυμα
ή ένα πρόδρομο ενός αερίου θερμοκηπίου στην ατμό-
σφαιρα.
γ) «καταβόθρα»: κάθε διαδικασία, δραστηριότητα ή
μηχανισμός που αφαιρεί ένα αέριο του θερμοκηπίου, ένα
αερόλυμα ή ένα πρόδρομο ενός αερίου θερμοκηπίου
από την ατμόσφαιρα.
δ) «Διάσκεψη των Μερών»: η Διάσκεψη των Συμβαλ-
λόμενων Μερών στη Σύμβαση.
ε) «Σύμβαση»: η Σύμβαση - πλαίσιο των Ηνωμένων
Εθνών για την κλιματική αλλαγή, που εγκρίθηκε στη Νέα
Υόρκη στις 9 Μαΐου 1992.
στ) «Πρωτόκολλο του Κιότο (ΠΚ)»: Πρωτόκολλο της
Σύμβασης, το οποίο αφορά στη μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου για συγκεκριμένη περίοδο δέ-
σμευσης, που εγκρίθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1997 στο
Κιότο και όπως εν συνεχεία τροποποιήθηκε.
ζ) «Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ»: το Πρωτόκολλο του
Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα
του όζοντος, που εγκρίθηκε στο Μόντρεαλ στις 16 Σε-
πτεμβρίου 1987 και όπως εν συνεχεία προσαρμόστηκε
και τροποποιήθηκε. Proslipsis.gr
η) «Εθνική Έκθεση Απογραφής»: η ετήσια έκθεση,
με την οποία γίνεται εκτίμηση σε εθνικό επίπεδο των
ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και των απορρο-
φήσεων από καταβόθρες των αερίων θερμοκηπίου που
δεν διέπονται από το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, όπως
προβλέπεται από τη Σύμβαση, το ΠΚ ή άλλων διεθνών
συμφωνιών για την κλιματική αλλαγή που έχουν κυρωθεί
από την Ελλάδα. Η εν λόγω έκθεση που υποβάλλεται το
έτος Χ, αφορά εκπομπές / απορροφήσεις για το έτος
απογραφής Χ-2.
θ) «Εθνικό Σύστημα Απογραφής»: σύστημα θεσμι-
κών, νομικών και διαδικαστικών ρυθμίσεων, το οποίο
θεσπίζεται για το σχεδιασμό, την προετοιμασία και τη
διαχείριση της Εθνικής Έκθεσης Απογραφής, σύμφωνα
με το άρθρο 5 του ΠΚ και τις οδηγίες της απόφασης 19/
CMP.1 της πρώτης συνόδου των Μερών του ΠΚ ή άλλων
συναφών αποφάσεων της Διάσκεψης των Μερών και/ή
της Διάσκεψης των Μερών που επέχει θέση συνόδου
των Μερών του ΠΚ.
ι) «Διασφάλιση ποιότητας»: σχεδιασμένο σύστημα δια-
δικασιών εξέτασης, στόχος του οποίου είναι να διασφαλί-
ζεται ότι τηρούνται οι στόχοι ποιότητας των δεδομένων
και ότι υποβάλλονται οι βέλτιστες δυνατές εκτιμήσεις
και πληροφορίες με σκοπό την υποστήριξη της αποτε-
λεσματικότητας του προγράμματος ελέγχου ποιότητας.
κ) «Έλεγχος ποιότητας»: σύστημα συνήθων τεχνικών
δραστηριοτήτων για τη μέτρηση και τον έλεγχο της
ποιότητας των πληροφοριών και των εκτιμήσεων που
καταρτίζονται, με σκοπό την εξασφάλιση της ακεραιό-
τητας, της ακρίβειας και της πληρότητας των δεδομένων,
τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση σφαλμάτων και πα-
ραλείψεων, την τεκμηρίωση και την αρχειοθέτηση των
δεδομένων και άλλου υλικού που χρησιμοποιείται και
την καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων διασφάλισης
ποιότητας.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 3
Αρμόδια Υπηρεσία - Αρμοδιότητες
1. Αρμόδια Υπηρεσία για την οργάνωση και λειτουργία
του Εθνικού Συστήματος Απογραφής αερίων του θερ-
μοκηπίου ορίζεται η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και
Ποιότητας της Ατμόσφαιρας (Κ.Α.Π.Α.) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
2. Το ΥΠΕΝ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σύμ-
φωνα με τις κείμενες διατάξεις, συντονίζει τα συναρμό-
δια Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υποδομών και
Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και
τους λοιπούς φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων που απαιτούνται για
την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης.
3. Η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της
Ατμόσφαιρας (ΚΑΠΑ) του ΥΠΕΝ, ασκεί τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
α. συντονίζει τις διαδικασίες για τη συγκέντρωση της
πληροφόρησης που απαιτείται για την εκπόνηση της
Εθνικής Έκθεσης Απογραφής, σύμφωνα με τα αναφε-
ρόμενα στο άρθρο 4, παρ. 2α της παρούσας.
β. εκπονεί την Εθνική Έκθεση Απογραφής σύμφωνα με
τις σχετικές αποφάσεις της Διάσκεψης των Μερών και/ή
της Διάσκεψης των Μερών που επέχει θέση συνόδου των
Μερών του ΠΚ. Στο πλαίσιο αυτό:
αα) συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία (δεδομένα δρα-
στηριότητας και συντελεστές εκπομπής) ανά πηγή /
καταβόθρα,
ββ) ελέγχει την αξιοπιστία των δεδομένων κατά την
εισαγωγή τους μέσω της σύγκρισης εναλλακτικών πη-
γών πληροφορίας για την ίδια κατηγορία δεδομένων
και την αξιολόγηση χρονοσειρών ώστε να εντοπιστούν
αδικαιολόγητες μεταβολές,
γγ) επιλέγει τις κατάλληλες μεθοδολογίες σύμφωνα
με τις οδηγίες της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την
Κλιματική Αλλαγή και τις αποφάσεις της Διάσκεψης των
Μερών και / ή της Διάσκεψης των Μερών που επέχει
θέση συνόδου των Μερών του ΠΚ,
δδ) προετοιμάζει τις εκτιμήσεις των εκπομπών αερί-
ων του θερμοκηπίου σύμφωνα με την εφαρμογή των
μεθοδολογιών και των προτύπων που έχουν επιλεχθεί,
εε) επεξεργάζεται και αρχειοθετεί τα δεδομένα,
ζζ) αξιολογεί τη συνέπεια των μεθοδολογιών που
χρησιμοποιούνται, βελτιώνει και επαναϋπολογίζει την
απογραφή,
ηη) ελέγχει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων,
θθ) αναλύει τις βασικές κατηγορίες,
ιι) αξιολογεί τις αβεβαιότητες των εκπομπών / απορ-
ροφήσεων,
κκ) προετοιμάζει τους κοινούς πίνακες αναφοράς.
γ. υποβάλλει τις εκθέσεις απογραφής προς την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και τη Γραμματεία της Σύμβασης για την
κλιματική αλλαγή,
δ. τηρεί το Κεντρικό Αρχείο της Απογραφής,
ε. προετοιμάζει, συντονίζει, παρέχει τα απαραίτητα
στοιχεία και συμμετέχει στις διαδικασίες κατά την εξέτα-
ση της Εθνικής Έκθεσης Απογραφής από τη Γραμματεία
της Σύμβασης για τη κλιματική αλλαγή και την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή. Proslipsis.gr

Άρθρο 4
Σύσταση Τεχνικής Διϋπουργικής
Ομάδας Εργασίας (ΤΔΟΕ)
1. Συστήνεται στο ΥΠΕΝ επταμελής Τεχνική Διυπουρ-
γική Ομάδα Εργασίας (ΤΔΟΕ) για την πραγματοποίηση
του αναφερόμενου στο άρθρο 3, παρ. 2, συντονιστικού
έργου του.
2. Η ΤΔΟΕ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. εξασφαλίζει την πληροφόρηση που απαιτείται για
τη σύνταξη της ετήσιας Εθνικής Έκθεσης Απογραφής
που υποβάλλεται στη Γραμματεία της Σύμβασης για την
κλιματική αλλαγή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυ-
ρίως τα ακόλουθα:
αα) τα δεδομένα και τις μεθόδους που αποτελούν αντι-
κείμενο έκθεσης όσον αφορά τις δραστηριότητες και τις
εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο σύστημα εμπορίας
δικαιωμάτων εκπομπών της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ όπως
ισχύει,
ββ) τα δεδομένα που συγκεντρώνονται μέσω των συ-
στημάτων υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα φθοριούχα
αέρια,
γγ) τα δεδομένα και τις μεθοδολογίες που αποτελούν
αντικείμενο εκθέσεων των βιομηχανικών μονάδων βάσει
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 166/2006,
δδ) τα ενεργειακά στατιστικά στοιχεία,
εε) τα δεδομένα που αφορούν τον τομέα Χρήσεις Γης,
Αλλαγή Χρήσεων Γης και Δασοπονία,
ζζ) τα δεδομένα που αφορούν τους τομείς των Μετα-
φορών, Γεωργίας και Αποβλήτων.
β. συμβάλλει σε μεθοδολογικά θέματα της απογραφής.
γ. συμβάλλει κατά την εξέταση της Εθνικής Έκθεσης
Απογραφής, η οποία πραγματοποιείται από τη Γραμμα-
τεία της Σύμβασης για τη κλιματική αλλαγή ή την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και κατά περίπτωση τα μέλη της συμμε-
τέχουν κατά τη διάρκεια του προαναφερόμενου ελέγχου.
δ. γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που παραπέμπεται σ’ αυ-
τήν από την αρμόδια Υπηρεσία, σχετικά με την εφαρμο-
γή της παρούσας απόφασης.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 5
Συγκρότηση και λειτουργία της ΤΔΟΕ
1. Η ΤΔΟΕ είναι επταμελής και αποτελείται από:
α. δύο (2) εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Περι-
βαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, εκ των οποίων τουλά-
χιστον ο ένας (1) εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Κλιματι-
κής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας.
β. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Ενέρ-
γειας του ΥΠΕΝ,
γ. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Ανά-
πτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του
ΥΠΕΝ,
δ. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Βιομη-
χανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης,
ε. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Μετα-
φορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και
στ. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Βιώ-
σιμης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Στην ΤΔΟΕ μπορούν επίσης να συμμετέχουν εφόσον
κρίνεται αναγκαίο κατόπιν πρόσκλησης από τον πρόε-
δρο αυτής και εκπρόσωποι άλλων κατά περίπτωση φο-
ρέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και
εμπειρογνώμονες Ανώτατων Εκπαιδευτικών ή Ερευνητι-
κών Ιδρυμάτων που λόγω των εξειδικευμένων γνώσεών
τους μπορούν να συνεισφέρουν στο έργο της.
3. Πρόεδρος της ΤΔΟΕ ορίζεται εκπρόσωπος της Δι-
εύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμό-
σφαιρας του ΥΠΕΝ.
4. Τα μέλη της ΤΔΟΕ με τους αναπληρωματικούς τους
ορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ, μετά από
πρόταση των φορέων που εκπροσωπούν.
5. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζεται κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της επιτροπής
και για τη πραγματοποίηση του έργου της.
6. Η ΤΔΟΕ συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα
με μέριμνα της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποι-
ότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ. Δεν προβλέπεται
αμοιβή για τα μέλη της ΤΔΟΕ.

Άρθρο 6
Προετοιμασία και Υποβολή
Εθνικής Έκθεσης Απογραφής
1. Η προετοιμασία και η εκπόνηση της Εθνικής Έκθε-
σης Απογραφής γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία σύμ-
φωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3, παρ. 3, εδάφια α
και β, της παρούσας απόφασης και λαμβάνονται όλα τα
απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαι-
ρη υποβολή της σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος
άρθρου.
2. Εφαρμόζεται η διασφάλιση ποιότητας και ο έλεγχος
ποιότητας της Εθνικής Έκθεσης Απογραφής σύμφωνα
με τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν εγκριθεί από
την πρώτη σύνοδο των Μερών του Πρωτοκόλλου του
Κιότο (Απόφαση 19/CMP.1). Proslipsis.gr
3. Η Εθνική Έκθεση Απογραφής υποβάλλεται ετησίως
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τη 15η Μαρτίου και
στη Γραμματεία της Σύμβασης για την κλιματική αλ-
λαγή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μέχρι τη 15η
Απριλίου, ενώ μέχρι τη 15η Ιανουαρίου εκάστου έτους
υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα στοιχεία
που αναφέρονται στο άρθρο 7, παρ. 1 του Κανονισμού
(ΕΕ) 525/2013.

Άρθρο 7
Κεντρικό Αρχείο Απογραφής
Το Κεντρικό Αρχείο απογραφής περιλαμβάνει το σύνο-
λο των πληροφοριών που σχετίζονται με την απογραφή
εκπομπών και τηρείται στην αρμόδια Υπηρεσία.

Άρθρο 8
Πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες
Το κοινό έπειτα από αίτημα που υποβάλλει εγγρά-
φως στην αρμόδια υπηρεσία μπορεί να λάβει γνώση
των πληροφοριών που αφορούν εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου, σε εφαρμογή του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α΄ 34)
όπως ισχύει και με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του
άρθρου 45 του προαναφερόμενου π.δ.

Άρθρο 9
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας απόφασης το Παράρτημα που ακολουθεί.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Αέρια του θερμοκηπίου
1. Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
2. Μεθάνιο (CH4)
3. Υποξείδιο του αζώτου (N2O)
4. Υδροφθοράνθρακες (HFCs)
5. Υπερφθοράνθρακες (PFCs)
6. Εξαφθοριούχο θείο (SF6)
7. Τριφθοριούχο άζωτο (NF3)
 Proslipsis.gr
Άρθρο 10
Καταργούμενες διατάξεις
Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρού-
σας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται
από αυτήν καταργείται.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2017
Οι Υπουργοί
Οικονομίας και Ανάπτυξης 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved