ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Πώς οι δημόσιοι υπάλληλοι συμμετέχουν στα προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης

Proslipsis.gr | Αθήνα 23.1.2018, 14:02

Τις προϋποθέσεις συμμετοχής των δημοσίων υπαλλήλων στα προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης καθορίζει με απόφαση του το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής και το αρμόδιο όργανο.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/12/3607 (1)
Καθορισμός των ειδικότερων προϋποθέσεων
συμμετοχής, των κριτηρίων, του οργάνου και της
διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων στα προ-
γράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 36 παρ.2 και 39 παρ.4 εδ.δ΄ του
π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των
διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που διέπουν το
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (ΦΕΚ Α΄59), όπως ισχύουν,
β. του π.δ. 1/2008 (Α΄ 1) «Οργανισμός Εθνικού Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης»,
γ. του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων.» (ΦΕΚ Α΄ 208),
δ. του π.δ. 124/2016 «Αποδοχή παραίτησης Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
Α΄209),
ε. του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄210),
στ. του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (ΦΕΚ Α΄161).
2. Την υπ’αριθμ.ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ.19975/
16-09-2010 (ΦΕΚ Β΄ 1592) απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης με θέμα «Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφω-
σης», όπως ισχύει.
3. Την υπ’αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.1/15582/04.08.2011
(ΦΕΚ Β’ 1909) απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με
θέμα «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Εσωτερικών Ομά-
δων Επιμορφωτών».
4. Την υπ’αριθμ.ΔΙΕΚ./ΤΜ.Α/Φ.1/15607/05.08.2011
(ΦΕΚ Β’ 1909) απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με
θέμα «Καθιέρωση συστήματος ανίχνευσης εκπαιδευτι-
κών - επιμορφωτικών αναγκών στη δημόσια διοίκηση»,
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΕΚ.Α/Φ.3/42279/1-11-1991 (ΦΕΚ
Β΄ 953) με θέμα «Καθορισμός κριτηρίων επιλογής των
υπαλλήλων που παρακολουθούν προγράμματα επιμόρ-
φωσης και εξειδίκευσης».
6. Του άρθρου 29 του ν.4369 «Εθνικό Μητρώο Επιτελι-
κών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρ-
θρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών
και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και
αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες
διατάξεις».
7. Την υπ’αριθμ. 4240/31-08-2017 πράξη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) με θέμα «Δι-
ατύπωση γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο
της διαδικασίας έκδοσης υπουργικής απόφασης με την
οποία καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις συμ-
μετοχής, καθώς και τα κριτήρια, το όργανο και η διαδι-
κασία επιλογής των υπαλλήλων στα προγράμματα του
Ινστιτούτου Επιμόρφωσης», η οποία διαβιβάστηκε με το
αριθ. πρωτ. 5888/13-9-2017 της Προέδρου του ΕΚΔΔΑ.
8. Τη γνώμη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. όπως διατυπώθηκε στο υπ’
αριθμ. 179/26.07.2016 έγγραφο της Εκτελεστικής Επι-
τροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
9. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφα-
σίζουμε:

Καθορίζουμε τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετο-
χής, τα κριτήρια, το όργανο και την διαδικασία επιλογής
των υπαλλήλων που παρακολουθούν τα προγράμματα
του ΙΝ.ΕΠ. ως ακολούθως:
Α. Ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής των υπαλ-
λήλων που παρακολουθούν προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ.:
Προϋπόθεση συμμετοχής στα προγράμματα επιμόρ-
φωσης του ΙΝ.ΕΠ. αποτελεί η προηγούμενη εγγραφή
του/της ενδιαφερόμενου/ης δημοσίου υπαλλήλου στην
«Ηλεκτρονική Υπηρεσία Συμμετοχής Σε Επιμορφωτικά
Προγράμματα», η οποία είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο
https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp, σύμφωνα
με τις σχετικές οδηγίες που παρέχονται στον ίδιο σύν-
δεσμο.
Ο/Η ενδιαφερόμενος/η δημόσιος υπάλληλος, χρησι-
μοποιώντας το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό
πρόσβασης (password) που του/της έχουν ήδη αποδοθεί
από το πληροφοριακό σύστημα κατά την εγγραφή, ει-
σέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία και συμπληρώνει
και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής σε
επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ., η οποία διατί-
θεται στο σύνδεσμο https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/
index.jsp, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που παρέχο-
νται στον ίδιο σύνδεσμο.
Οι αιτήσεις συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμμα-
τα του ΙΝ.ΕΠ. υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
Η αίτηση συμμετοχής σε επιμορφωτικό πρόγραμμα
του ΙΝ.ΕΠ. επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα
με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) όσον αφορά
στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε
αυτήν, με την οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η δημόσιος
υπάλληλος βεβαιώνει ότι αποδέχεται το δικαίωμα του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για χρήση και επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων που δηλώνει αποκλειστικά για τους σκοπούς
της επιμόρφωσης.
Ο/Η ενδιαφερόμενος/η δημόσιος υπάλληλος υποβάλ-
λει ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής σε επιμορφωτι-
κό πρόγραμμα το αργότερο ένα (1) μήνα πριν την έναρξη
του επιμορφωτικού προγράμματος.
Κάθε δημόσιος υπάλληλος δύναται:
α) Να επιλέγει μέχρι δύο (2) επιμορφωτικά προγράμ-
ματα ανά επιμορφωτική περίοδο (Σεπτέμβριος - Δεκέμ-
βριος και Ιανουάριος- Ιούλιος) και
β) Να συμμετέχει σε μέχρι τρία (3) επιμορφωτικά προ-
γράμματα κατ’ έτος, στα οποία δεν προσμετρώνται τα
συνέδρια και οι ημερίδες – διημερίδες, που δεν πιστο-
ποιούνται ως επιμορφωτικά προγράμματα.
Ο/Η ενδιαφερόμενος/η δημόσιος υπάλληλος κατ’
αρχήν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε επιμορφωτικά
προγράμματα που διεξάγονται στην περιφέρεια στην
οποία υπηρετεί. Κατ’ εξαίρεση, ο/η ενδιαφερόμενος/η
δημόσιος υπάλληλος δύναται να υποβάλει αίτηση συμ-
μετοχής σε επιμορφωτικό πρόγραμμα που διεξάγεται
σε άλλη Περιφέρεια, όταν το εν λόγω επιμορφωτικό
πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται στην περιφέρεια
στην οποία υπηρετεί κατά την τρέχουσα εκπαιδευτική
περίοδο.
Ο/Η δημόσιος υπάλληλος που επιλέγεται σε επιμορ-
φωτικό πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ. οφείλει, κατά την πρώτη
ημέρα διεξαγωγής του προγράμματος, να προσκομίζει
την αίτησή του/της σε έντυπη μορφή συμπληρωμένη
και υπογεγραμμένη από τον/την Προϊστάμενο/η του/
της και σφραγισμένη με τη στρογγυλή σφραγίδα της
Υπηρεσίας του/της ή αποστέλλοντας την ηλεκτρονικά
με τις αντίστοιχες ψηφιακές υπογραφές. Σε διαφορετική
περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτός/ή στο επιμορφωτικό
πρόγραμμα.
Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην επιμορ-
φωτική δράση ο/η υπάλληλος οφείλει να ενημερώσει
το ΙΝ.ΕΠ. τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν από
την έναρξή της, διαφορετικά καταλογίζονται σε αυτόν/
αυτήν οι δαπάνες που προκαλούνται στο ΕΚΔΔΑ λόγω
της απουσίας του/της. Εφόσον η απουσία οφείλεται σε
ασθένεια ή σε έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες της
υπηρεσίας, ο/η υπάλληλος απαλλάσσεται από τις πα-
ραπάνω δαπάνες. Η ασθένεια και η υπηρεσιακή ανάγκη
πρέπει να αποδεικνύεται νόμιμα.
Ειδικά όσον αφορά στην εισαγωγική εκπαίδευση των
δημοσίων υπαλλήλων, ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α) Ο/Η ενδιαφερόμενος/η δημόσιος υπάλληλος εγγρά-
φεται στην «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Συμμετοχής Σε Επι-
μορφωτικά Προγράμματα», η οποία είναι διαθέσιμη στο
σύνδεσμο https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp,
σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που παρέχονται στον
ίδιο σύνδεσμο. Στη συνέχεια, ο/η ενδιαφερόμενος/η
δόκιμος/η δημόσιος υπάλληλος, χρησιμοποιώντας το
όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης
(password) που του/της έχουν ήδη αποδοθεί από το
Πληροφοριακό Σύστημα κατά την εγγραφή, εισέρχεται
στην ηλεκτρονική υπηρεσία, συμπληρώνει και υποβάλ-
λει ηλεκτρονικά τα προσωπικά και υπηρεσιακά του/της
στοιχεία, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που παρέχο-
νται στον ίδιο σύνδεσμο.
Η υπό στοιχ. α΄ ενέργεια εκ μέρους του/της ενδιαφε-
ρόμενου/ης δοκίμου/ης δημοσίου υπαλλήλου αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ακολουθή-
σουν οι υπό στοιχ. β΄ και γ΄ ενέργειες εκ μέρους της
Υπηρεσίας, στην οποία ανήκει οργανικά ο/η ενδιαφε-
ρόμενος/η δόκιμος/η δημόσιος υπάλληλος.
β) Η κατά περίπτωση αρμόδια οργανική μονάδα
(Τμήμα Προσωπικού/Εκπαίδευσης) της Υπηρεσίας στην
οποία ανήκει οργανικά ο/η ενδιαφερόμενος/η δόκιμος/η
δημόσιος υπάλληλος, υποβάλλει «Αίτημα Απόδοσης Ρό-
λου Υπευθύνου Στην Υπηρεσία» μέσω του συνδέσμου
https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/gates/educ/sign/
SigninForeas.jsp.
γ) Η κατά περίπτωση αρμόδια οργανική μονάδα της
Υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά ο/η ενδιαφε-
ρόμενος/η δόκιμος/η δημόσιος υπάλληλος, χρησιμο-
ποιώντας το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό
πρόσβασης (password) που του/της έχουν ήδη αποδοθεί
από το πληροφοριακό σύστημα κατά την υποβολή «Αι-
τήματος Απόδοσης Ρόλου Υπευθύνου Στην Υπηρεσία»,
εισέρχεται στην «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αι-
τημάτων Εκπαίδευσης Για Οργανικές Μονάδες Εκπαίδευ-
σης», η οποία είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο:
https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.
jsp?SignType=2 και υποβάλλει αίτημα Εισαγωγικής Εκ-
παίδευσης, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.
Β. Κριτήρια επιλογής των υπαλλήλων που παρακολου-
θούν προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ.:
α) Η συνάφεια των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων
που ασκεί ο/η ενδιαφερόμενος/η δημόσιος υπάλληλος
με τους στόχους και το αντικείμενο του επιμορφωτικού
προγράμματος.
β) Η εκπαιδευτική κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ), ο κλά-
δος και η θέση ευθύνης του/της ενδιαφερόμενου/ης
δημοσίου υπαλλήλου σε σχέση με τα αντίστοιχα χαρα-
κτηριστικά της ομάδας - στόχου του επιμορφωτικού
προγράμματος.
γ) Η συνεπής εκπλήρωση από τον/την ενδιαφερόμε-
νο/η δημόσιο υπάλληλο των υποχρεώσεών του/της κατά
την παρακολούθηση προηγούμενων επιμορφωτικών
προγραμμάτων (έγκαιρη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής
φόρμας αξιολόγησης του επιμορφωτικού προγράμμα-
τος και αποτίμησης της αποτελεσματικότητας της επι-
μόρφωσης, ακύρωση συμμετοχής, ελλιπής παρακολού-
θηση κ.λπ).
δ) Η ανάγκη για προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση
του δημοσίου υπαλλήλου.
ε) Οι ανάγκες για επιμόρφωση σε καθήκοντα και αρ-
μοδιότητες στο πλαίσιο της κινητικότητας.
στ) Η υπηρεσιακή ανάγκη για επιμόρφωση που τεκ-
μηριώνεται:
(i) με την κατάθεση Σχεδίου Εκπαίδευσης από την
Υπηρεσία του/της ενδιαφερόμενου/ης υπαλλήλου (βλ.
την αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.1/15582/04.08.2011 απόφαση
του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων
λειτουργίας Εσωτερικών Ομάδων Επιμορφωτών» και την
αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.1/15607/05.08.2011 απόφαση του
Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης με θέμα «Καθιέρωση συστήματος
ανίχνευσης εκπαιδευτικών – επιμορφωτικών αναγκών
στη δημόσια διοίκηση», ΦΕΚ 1909 Β΄),
(ii) είτε με την υποβολή αιτήματος εκπαίδευσης από
την υπηρεσία του/της ενδιαφερόμενου/ης υπαλλήλου,
(iii) είτε με τη σύναψη Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ή/
και Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
και της υπηρεσίας του/της ενδιαφερόμενου/ης υπαλ-
λήλου.
Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών του στ’ κριτηρίου επιλέ-
γονται κατά προτεραιότητα στις επιμορφωτικές δράσεις
του ΙΝ.ΕΠ.
ζ) Η συχνότητα συμμετοχής του/της ενδιαφερόμενου/
ης υπαλλήλου σε επιμορφωτικά προγράμματα εντός του
εξαμήνου/έτους. Σε περίπτωση που για το ίδιο επιμορ-
φωτικό πρόγραμμα υποβάλλουν αίτηση περισσότεροι
υπάλληλοι που πληρούν τα υπό στοιχ. α΄ - ε΄ κριτήρια
επιλογής, τότε επιλέγονται κατά προτεραιότητα οι υπάλ-
ληλοι που δεν έχουν παρακολουθήσει κάποιο επιμορφω-
τικό πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ. ή έχουν παρακολουθήσει τα
λιγότερα επιμορφωτικά προγράμματα.
η) Η ημερομηνία υποβολής από τον/την ενδιαφερόμε-
νο/η υπάλληλο της αίτησης συμμετοχής σε επιμορφω-
τικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση που για το ίδιο επιμορ-
φωτικό πρόγραμμα υποβάλλουν αίτηση περισσότεροι
υπάλληλοι που πληρούν τα υπό στοιχ. α΄ - ε΄ κριτήρια
επιλογής, τότε τηρείται σειρά χρονικής προτεραιότητας.
Γ. Όργανο επιλογής των υπαλλήλων που παρακολου-
θούν προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ.:
Ο/Η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (Ε.Υ.) ή ο/η Υπεύθυ-
νος/η Προγράμματος προβαίνει στην επιλογή των υπαλ-
λήλων που συμμετέχουν στα επιμορφωτικά προγράμμα-
τα του ΙΝ.ΕΠ., εφαρμόζοντας τα ως άνω αναφερόμενα
κριτήρια επιλογής.
Όσον αφορά στα Προγράμματα Εισαγωγικής Εκπαί-
δευσης, ο ορισμός των δημοσίων υπαλλήλων που συμ-
μετέχουν σε αυτά αποτελεί ευθύνη του ΙΝ.ΕΠ., το οποίο
συνεργάζεται αποκλειστικά με τις κατά περίπτωση αρ-
μόδιες οργανικές μονάδες των Υπηρεσιών, στις οποίες
ανήκουν οργανικά οι δημόσιοι υπάλληλοι.
Δ. Διαδικασία επιλογής των υπαλλήλων που παρακο-
λουθούν προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ.:
Ο/Η ενδιαφερόμενος/η δημόσιος υπάλληλος που επι-
λέγεται προκειμένου να συμμετάσχει σε επιμορφωτικό
πρόγραμμα του ΙΝΕ.Π., ενημερώνεται μέσω της αποστο-
λής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύ-
θυνση που έχει δηλώσει, περίπου είκοσι (20) ημέρες πριν
την έναρξη του προγράμματος και, παράλληλα, καλείται
να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του στο επιμορφωτικό
πρόγραμμα εντός πέντε (5) ημερών, έχοντας προηγου-
μένως διενεργήσει σχετική συνεννόηση με τον/την Προ-
ϊστάμενο/η του/της.
Η διαδικασία της επιλογής ολοκληρώνεται περίπου
δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος,
οπότε και αποστέλλεται η τελική επιλογή συμμετοχής
από τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/η ή τον/την Υπεύ-
θυνο/η Προγράμματος στους/στις συμμετέχοντες/ου-
σες δημοσίους υπαλλήλους μέσω της ιστοσελίδας του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Το ατομικό έντυπο επιλογής με το οποίο επι-
βεβαιώνεται η συμμετοχή του/της δημοσίου υπαλλήλου
σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ., εκτυπώνεται
και κοινοποιείται από τον/την ενδιαφερόμενο/η δημό-
σιο υπάλληλο στην κατά περίπτωση αρμόδια οργανική
μονάδα (Δ/νση Διοικητικού/Εκπαίδευσης) της υπηρε-
σίας του/της, προκειμένου να είναι δικαιολογημένη η
απουσία του/της από την υπηρεσία για εκπαιδευτικούς
λόγους.
Με την παρούσα καταργείται η υπ’ αριθμ. ΔΙΕΚ. Α/Φ.3/
42279/1-11-1991 (ΦΕΚ Β΄ 953) προγενέστερη απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2018

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ


-------------------------------------
Αναγνώστη, να τα πούμε λίγο...

... Εδώ και 14 χρόνια η Proslipsis.gr σου προσφέρει πολύτιμο, πρωτογενές υλικό εντελώς δωρεάν. Αναρωτήθηκες ποτέ «πώς τα βγάζει πέρα» και μάλιστα χωρίς στοιχειώδη εμπορική συμπεριφορά;
Τα τελευταία χρόνια τα έσοδα από τη διαφήμιση στα μέσα ενημέρωσης έχουν πέσει δραματικά, κυρίως λόγω της κυριαρχίας μεγάλων πολυεθνικών οργανισμών, τύπου Facebook, των οποίων η επιθετική και ασύδοτη συμπεριφορά δημιουργεί ολιγοπωλιακές καταστάσεις, εγείροντας μάλιστα θέματα ανεξαρτησίας του Τύπου και λειτουργίας της ίδιας της Δημοκρατίας. Ήδη πολλές εφημερίδες για να επιβιώσουν προχωρούν στη δημιουργία διαδικτυακού paywall, γίνονται δηλαδή συνδρομητικές.
Η Proslipsis.gr, συνεπής με το όραμά της για έναν καλύτερο και πιο δημοκρατικό κόσμο και έχοντας συναίσθηση της ιδιαιτερότητας του τομέα που θεραπεύει, επιθυμεί να συνεχίσει να προσφέρει δωρεάν ολοένα και καλύτερες υπηρεσίες. 
Στην προσπάθειά της εφημερίδας για επιβίωση και ανάπτυξη, ακόμη κι ένα ευρώ μετράει... Μπορείς να γίνεις αρωγός αυτής της προσπάθειας και συγχρόνως των αναγνωστών χωρίς οικονομική δυνατότητα. Μπορείς να κρατήσεις το ποιοτικό διαδίκτυο «ανοικτό»…

Δες πώς εδώ.

Proslipsis.gr

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved