ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
∆ιευκρινίσεις την ίδρυση δηµοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών

Proslipsis.gr | Αθήνα 25.4.2017, 11:03

∆ιευκρινίσεις επί της διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δηµοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών µέχρι την 31η Ιουλίου 2018, δίνει με νέα εγκύκλιό του το υπουργείο Εσωτερικών.

Στην εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:

«Με την υπΆ αριθµ.26/ΑΠ34200/11.10.2017 (Α∆Α: 6ΙΥ5465ΧΘ7-ΠΡΥ) εγκύκλιο της υπηρεσίας µας σας ενηµερώσαµε για την έκδοση του π.δ. 99/2017, παρουσιάζοντας τα νέα στοιχεία που αυτό θέσπιζε και επισηµαίνοντας την ύπαρξη σαφών χρονικών περιθωρίων για την προσαρµογή των υφιστάµενων σταθµών στις νέες απαιτήσεις.

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται επιπλέον διευκρινίσεις για την ορθή εφαρµογή συγκεκριµένων διατάξεων του άρθρου 6, παρ. 1 του εν λόγω π.δ., µε γνώµονα την πλήρη εφαρµογή των κανονιστικών απαιτήσεων στις υπάρχουσες κτιριοδοµικές υποδοµές, καθώς και τις κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες στις οποίες καλούνται να δράσουν οι δήµοι της χώρας.

Ειδικότερα:
α. Αναφορικά µε τη διάταξη της περ.β της παρ.1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, περί διάθεσης οικοδοµικής άδειας ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωση νοµιµοποίησης του κτιρίου, επισηµαίνεται ότι:
α.1. Για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαίρετης εγκατεστηµένης χρήσης, είναι δυνατή σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 107 του ν.4495/2017, η προσκόµιση, αντί του αντιγράφου της άδειας, βεβαίωσης περαίωσης ή βεβαίωσης εξόφλησης ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού ποσού προστίµου αυθαιρέτου από το πληροφοριακό σύστηµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εν λόγω νόµου, συνοδευόµενη από τεχνική έκθεση για τη νοµιµότητα των κατασκευών. Ειδικά για την υπαγωγή κτιρίων δηµοσίου ενδιαφέροντος στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων του ν.4495/2017, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 114 αυτού, σύµφωνα µε το οποίο δεν καταβάλλεται παράβολο και ενιαίο ειδικό
πρόστιµο.
α.2. Στην περίπτωση κατά την οποία εκδίδεται άδεια νοµιµοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαίρετης εγκατεστηµένης χρήσης στο πλαίσιο του άρθρου 106 του ν.4495/2017 και δεδοµένου ότι προβλέπεται η έκδοση της σχετικής οικοδοµικής άδειας εντός χρονικού διαστήµατος δύο ετών, είναι δυνατή η διάθεση αντί του αντιγράφου της άδειας Ελληνική 
νοµιµοποίησης, της βεβαίωσης υπαγωγής στο πληροφοριακό σύστηµα, συνοδευόµενης από τεχνική έκθεση µηχανικού στην οποία θα αναγράφεται ότι η άδεια νοµιµοποίησης θα εκδοθεί εντός δύο ετών.
Επισηµαίνεται ότι άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του παιδικού ή βρεφονηπιακού σταθµού που θα εκδοθεί µε βάση την ανωτέρω διαδικασία θα ανακληθεί, εφόσον δεν ολοκληρωθεί εµπρόθεσµα η διαδικασία νοµιµοποίησης του σταθµού.
α.3.Στον όρο «ή άλλου πιστοποιητικού» εµπίπτει και η βεβαίωση µηχανικού που χορηγείται σύµφωνα µε το άρθρο 83 του ν.4495/2017.
β. Αναφορικά µε τη διάταξη της περ.ζ της παρ.1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, περί προσαρµογής του αριθµού των φιλοξενούµενων παιδιών στη δυναµικότητα των υπαρχόντων κτιρίων, επισηµαίνεται ότι η προσαρµογή αφορά στον αριθµό των φιλοξενούµενων παιδιών στις επιφάνειες των αιθουσών απασχόλησης βρεφών και νηπίων, στις οποίες διεξάγεται η βασική λειτουργία του σταθµού. Εξάλλου, όπως προκύπτει από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6, οι σταθµοί οφείλουν να προσαρµοστούν πλήρως στο περιεχόµενο του π.δ.99/2017, συµπεριλαµβανοµένου των τεχνικών προδιαγραφών του άρθρου 3, εντός πέντε (5) ετών από τη δηµοσίευσή του. Ως εκ τούτου, για να εξαχθεί ο αριθµός των φιλοξενούµενων παιδιών στη δυναµικότητα των υφιστάµενων κτιρίων είναι απαραίτητη η επιµέτρηση του εµβαδού των χώρων απασχόλησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται στον πίνακα της παρ. Β του άρθρου 3 (στοιχεία Β1.2 και Β2.1).Οι υπόλοιποι χώροι που περιγράφονται στον εν λόγω πίνακα, καθώς και οι υπαίθριοι χώροι, δεν αποτελούν στοιχεία και κριτήρια υπολογισµού της προβλεπόµενης στην περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 δυναµικότητας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση-δικαιολογητικό για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των σταθµών κατά την πρώτη εφαρµογή του π.δ. 99/2017. Στις περιπτώσεις όπου η αίθουσα απασχόλησης χρησιµοποιείται και για τυχόν άλλες χρήσεις, ο υπολογισµός της δυναµικότητας των φιλοξενούµενων παιδιών γίνεται µε βάση το τµήµα της αίθουσας το οποίο χρησιµοποιείται ως χώρος απασχόλησης.

Περαιτέρω, για διευκόλυνσή σας, και προκειµένου η µορφή της απόφασης αδειοδότησης να είναι ενιαία και οµοιόµορφη για όλη την επικράτεια, στο παράρτηµα της παρούσης περιλαµβάνεται υπόδειγµα σχεδίου χορήγησης άδειας και λειτουργίας δηµοτικού παιδικού/βρεφονηπιακού σταθµού. Σε κάθε περίπτωση ο εκάστοτε ∆ήµος δύναται να συµπληρώσει επιπλέον στοιχεία επί του σώµατος της άδειας, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία του οικείου φακέλου. Επισηµαίνεται ότι η αρµόδια υπηρεσία του οικείου δήµου χορηγεί την εν λόγω άδεια µετά την υποβολή σχετικής αίτησης, κατά τα προβλεπόµενα στην παρ.2α1 του άρθρου 2 του π.δ. 99/2017.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε να ενηµερώσετε σχετικά τους ∆ήµους χωρικής αρµοδιότητάς σας για τις αναγκαίες και απαιτούµενες ενέργειές τους, µε την περαιτέρω υποχρέωσή τους να ενηµερώσουν, παράλληλα, και τα αρµόδια νοµικά τους πρόσωπα και µε την παράκληση να επιδείξουν τη µέγιστη προσοχή και επιµέλεια κατά την εφαρµογή των ανωτέρω, προχωρώντας αφενός στις απαιτούµενες παρεµβάσεις, όπου αυτές κρίνονται:
«α. Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (στην περίπτωση που ο σταθµός λειτουργεί εντός της υπηρεσίας του δήµου) ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του νοµικού προσώπου, που υπέχει θέση αίτησης και που αναγράφει την επωνυµία, το είδος του σταθµού (Βρεφικός, Παιδικός, ή Βρεφονηπιακός Σταθµός), την έδρα, τον µέγιστο αριθµό των βρεφών ή/και νηπίων που θα εξυπηρετούνται και τα τµήµατα που θα λειτουργήσουν εντός του σταθµού.

Επιπλέον δηλώνεται η δυνατότητα και η επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης.» 
αναγκαίες, αφετέρου στους απαραίτητους ελέγχους για τη ρύθµιση ουσιωδών θεµάτων ασφαλείας, προκειµένου να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα η διαδικασία αδειοδότησης των δηµοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών µε συνέπεια, µέχρι την 31.7.2018.

Προς διευκόλυνσή σας, σας ενηµερώνουµε ότι µπορείτε για οποιαδήποτε πληροφορία να απευθύνεστε στους κάτωθι υπαλλήλους του Υπουργείου, ανάλογα µε το θέµα, ως ακολούθως:

Αρµόδια - Αρµόδιος  -  ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου  -  Τηλεφωνικός Αριθµός:
Θέµατα δοµών που λειτουργούν ως υπηρεσίες δήµων
Μαρία ∆ιαµάντη, m.diamanti@ypes.gr, 2131364390
Θέµατα δοµών που λειτουργούν ως νοµικά πρόσωπα δήµων
Σ. Ντιντιούµη, Α.Καλογήρου, s.didioumi@ypes.gr, a.kalogirou@ypes.gr, 2131364026, 2131364394
Θέµατα τεχνικού αντικειµένου
Π. Τσακόπουλος, p.tsakopoulos@ypes.gr, 2131361226».
 -------------------------------------
Αναγνώστη... 

... εδώ και 14 χρόνια η Proslipsis.gr σου προσφέρει πολύτιμο, πρωτογενές υλικό εντελώς δωρεάν. Τα τελευταία, όμως, χρόνια τα έσοδα από τη διαφήμιση στα μέσα ενημέρωσης έχουν πέσει δραματικά, κυρίως λόγω της κυριαρχίας μεγάλων πολυεθνικών οργανισμών, των οποίων η επιθετική και ασύδοτη συμπεριφορά δημιουργεί ολιγοπωλιακές καταστάσεις, εγείροντας μάλιστα θέματα ανεξαρτησίας του Τύπου και λειτουργίας της ίδιας της Δημοκρατίας. Ήδη πολλές εφημερίδες για να επιβιώσουν προχωρούν στη δημιουργία διαδικτυακού paywall, γίνονται δηλαδή συνδρομητικές.
Η Proslipsis.gr, συνεπής στον προσανατολισμό της για έναν καλύτερο και πιο δημοκρατικό κόσμο και με συναίσθηση της ιδιαιτερότητας του τομέα που υπηρετεί, επιθυμεί να συνεχίσει να προσφέρει δωρεάν ολοένα και καλύτερες υπηρεσίες. Στην προσπάθειά της για επιβίωση και ανάπτυξη, ακόμη κι ένα ευρώ μετράει.
Σου ζητάμε να γίνεις αρωγός αυτής της προσπάθειας, να κρατήσεις το ποιοτικό διαδίκτυο «ανοικτό»…

Δες πώς εδώ.

Proslipsis.gr

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved