ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στους δήμους

Proslipsis.gr | Αθήνα 31.3.2019, 21:03

Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ΒΆ Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών καταρτίστηκε από το υπουργείο Εσωτερικών και συνυπογράφεται από τη ΟΣΥΑΠΕ.

* Ακολουθεί η σύμβαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ΒΆ Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Σ.Σ.Ε.) ΤΗΣ Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
Στην Αθήνα, σήμερα 15 Μαρτίου 2019, στο κατάστημα
του Υπουργείου Εσωτερικών, Σταδίου 27, οι υπογεγραμ-
μένοι:
1. ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύ-
θυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκπροσωπεί το Ελληνικό
Δημόσιο δυνάμει της οικ. 18512/13-3-2019 απόφασης
του Υπουργού Εσωτερικών και κατοικοεδρεύει στην
Αθήνα, οδός Σταδίου 27 και
2. ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ και ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕ-
ΑΔΕΛΛΗΣ, Πρόεδρος και Γραμματέας, αντίστοιχα, της
Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την
επωνυμία «Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών
Περιφερειών Ελλάδας» (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.) που εδρεύει στην
Αθήνα, επί της Λ. Συγγρού 80-88, νομίμως εξουσιοδοτη-
μένοι, δυνάμει του αριθμ. 53/25-2-2019 εγγράφου της
Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε., συνομολογήσαμε και συναποφασίσαμε τη
σύνταξη και υπογραφή της παρούσας Ειδικής Συλλογι-
κής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο
4, παρ. 2 του ν. 2738/1999 και του άρθρου 18, παρ. 13
του ν. 3731/2008, η οποία αφορά στη συμπλήρωση της
από 4 Ιουνίου 2018 Ε.Σ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 2358/ΒΆ/20-6-2018),
ως εξής:
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Στους εργαζόμενους, αποκλειστικά και κατά πλή-
ρες ωράριο σε εξωτερικά συνεργεία, στις παρακάτω
εργασίες ή ειδικότητες:
Ι. στη ρίψη ασφάλτου και τη σήμανση των δρόμων
(τεχνίτες, οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων, χειριστές μη-
χανημάτων έργων, κ.λπ.,)
ΙΙ. στο πράσινο, σε κήπους και άλση (κηπουροί, κ.λπ.),
III. στα συνεργεία του εναέριου ηλεκτροφωτισμού και
της φωτεινής σηματοδότησης οδικού δικτύου,
IV. στην καθαριότητα εξωτερικών χώρων (εργάτες και
επιβλέποντες),
V. στους απολυμαντές και στο προσωπικό που απασχο-
λείται σε συνεργεία απολύμανσης - εντομοκτονιών, κ.λπ.,
VI. στους χειριστές μηχανημάτων έργου και τους οδη-
γούς ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού
βάρους άνω των 3,5 τόνων,
VII. α) στους γεωτεχνικούς και τους τεχνολόγους
γεωπονίας, β) σε άλλες ειδικότητες TE, ΔΕ και ΥΕ
που συμμετέχουν σε διάφορα προγράμματα των
Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι-
κής και υπηρετούν στις Δ/νσεις αυτές, γ) στα Δημο-
τικά και Βιομηχανικά Σφαγεία των Περιφερειακών
Ενοτήτων και τα Αγροτικά Κτηνιατρεία των Περι-
φερειακών Ενοτήτων (τεχνολόγοι ζωικής παραγω-
γής, βοηθοί κτηνιάτρων, εργάτες, Σπερματεγχύτες,
Νοσοκόμοι ζώων, Σταυλίτες, υπάλληλοι που διε-
νεργούν αιμοληψίες και εμβολιασμούς ζώων κ.λπ.),
δ) στους κοινωνικούς λειτουργούς και τους κοινω-
νικούς συμβούλους, ε) στους ιατρούς και τους επι-
σκέπτες υγείας, στ) στους Επόπτες Δημόσιας Υγείας,
ζ) στους ελεγκτές των Τμημάτων Εμπορίου και των
Λαϊκών Αγορών, η) στους οδηγούς, θ) στους μηχανι-
κούς ΠΕ και TE, τους εργοδηγούς και τους τεχνικούς
υπαλλήλους (που εκτελούν εποπτεία δρόμων, έργων
κ.λπ.), ι) στους επιθεωρητές περιβάλλοντος και κ)
στους διενεργούντες εξετάσεις οδήγησης υποψηφίων
οδηγών εντός ωραρίου «ως κύριο και αποκλειστικό
έργο», όπως ορίζεται σε σχετική ειδικότερη διάταξη
μειώνεται ο χρόνος της εβδομαδιαίας απασχόλησης
τους σε τριανταπέντε (35) ώρες - μία (1) ώρα ημερη-
σίως - χωρίς μεταβολή των αποδοχών και του τρόπου
υπολογισμού των αποζημιώσεων τους από την αιτία
αυτή και χορηγείται δύο (2) ημερών επιπλέον κανονική
άδεια τον χρόνο.
Η προϋπόθεση της πλήρους και αποκλειστικής απα-
σχόλησης σε εξωτερικά συνεργεία περιλαμβάνει την
έννοια ότι οι δικαιούχοι, πέραν των κύριων εξωτερικών
καθηκόντων τους, εκτελούν για την υποστήριξη αυτών
και άλλες εργασίες διοικητικές εντός γραφείου.
Ο καθορισμός των δικαιούχων υπαλλήλων γίνεται με
απόφαση Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση των Διευ-
θυντών των συγκεκριμένων υπηρεσιών και κοινοποιείται
στους Συλλόγους - Μέλη της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.».
2. Στο άρθρο 2 προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής και
οι ακόλουθες αναριθμούνται:
«2. Στους εργαζόμενους που εκτελούν εξωτερική υπη-
ρεσία περιστασιακά (όπως έλεγχοι που διενεργούνται
από υπαλλήλους των Δ/νσεων Μεταφορών και ΚΤΕΟ,
των Δ/νσεων Αθλητισμού) μειώνεται ο ημερήσιος χρό-
νος απασχόλησης τους μόνον κατά την ημέρα της εξω-
τερικής τους εργασίας κατά μία (1) ώρα, χωρίς μεταβολή
των αποδοχών και του τρόπου υπολογισμού των αποζη-
μιώσεών τους από την αιτία αυτή και χορηγείται μία (1)
ημέρα επιπλέον κανονική άδεια τον χρόνο.
Η περιστασιακή απασχόληση έχει την έννοια της πλή-
ρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε εξωτερικά συ-
νεργεία τουλάχιστον δύο (2) ημέρες εβδομαδιαία.
Ο καθορισμός των δικαιούχων υπαλλήλων γίνεται με
απόφαση Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση των Διευ-
θυντών των συγκεκριμένων υπηρεσιών και κοινοποιείται
στους Συλλόγους - Μέλη της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.».
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην από 4 Ιου-
νίου 2018 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τη
ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των ερ-
γαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ΒΆ Βαθμού
και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών (ΦΕΚ 2358/ΒΆ/20-6-2018).
Η ισχύς της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 6
του ν. 2738/1999, όπως ισχύει, είναι Αορίστου Χρόνου
και θα καταχωρηθεί στο Γενικό Μητρώο.

Οι Συμβαλλόμενοι
Για το Ελληνικό Δημόσιο
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπ. Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών
ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ

Για την Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
Η Πρόεδρος
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ
 Ο Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 1052/2019.

* Κατεβάστε την απόφαση.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved