ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Εγκύκλιος: Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής

Proslipsis.gr | Αθήνα 18.3.2020, 14:28

Εγκύκλιο με θέμα: «Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης - Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

* Ακολουθεί το κείμενο της εγκυκλίου.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ EMAIL
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα , 17 Μαρτίου 2020
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αριθ. Πρωτ.: 18659

ΠΡΟΣ:
Πληροφορίες:
α) Ε. Παυλή (Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού)
β) Ε. Οψίμου (Τμήμα Προσωπικού Ι.Δ.)
γ) Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Στοιχείων
Προσωπικού Τ.Α (για θέματα πίνακα)
Δήμους της Χώρας
Τηλέφωνο : α) 213136-4382
FAX
Ταχ.Δ/νση
Τ.Κ.
: β) 213136-4369
: γ) 213136- 4335, 4388, 4328
: 213136-4383
: Σταδίου 27
: 10183, Αθήνα
Αριθ. Εγκ: 23

Θέμα: «Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης -
Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια
λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID
19».

1. Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 55/τ.Α/ 11-3-2020 δημοσιεύθηκε Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του».
 Μεταξύ άλλων, στην παρ.2 του άρθρου 10 της εν λόγω ΠΝΠ, ορίζεται ότι κατά το
χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας νομικών προσώπων ή υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και
β΄ βαθμού, λόγω των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, το
προσωπικό τους απασχολείται σε άλλη υπηρεσία του ίδιου νομικού προσώπου με
απόφαση του οικείου Προέδρου ή σε άλλη υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ ή άλλου νομικού
προσώπου αυτών, με απόφαση, κατά περίπτωση, του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ωράριο εργασίας του υπαλλήλου, καθώς και η
τυχόν ανάθεση συναφών καθηκόντων άλλου κλάδου για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών.
Η διάταξη αυτή ισχύει αναλόγως και για τους απασχολούμενους με συμβάσεις
εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου.
Η ως άνω ρύθμιση θεσπίσθηκε στο πλαίσιο της απρόσκοπτης παροχής υπηρεσιών από
τους ΟΤΑ προς τους πληττόμενους πολίτες, μέσω της απασχόλησης των εργαζομένων σε
Ελληνική άλλες νευραλγικές υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης που κατά την κρίσιμη
αυτή περίοδο χρήζουν ενίσχυσης.
2. Κατόπιν των ανωτέρω, στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την προστασία του
κοινωνικού συνόλου από τη διάδοση του ιού COVID-19, σε όλους τους δήμους της χώρας,
οι υφιστάμενες υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής αναλαμβάνουν από λήψεως παρούσας
την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης, οι οποίες συνίστανται
ιδίως στις εξής:
α) καταγραφή των κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να
μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωσή τους να εξυπηρετηθούν
β) καταγραφή των άπορων και οικονομικά αδύνατων κατοίκων του δήμου που δεν
μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν να
εξυπηρετηθούν κατά δήλωσή τους
γ) εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης
ανάγκης στους κατοίκους της περ. α)
δ) δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης στους
κατοίκους της περ. β)
ε) συνδρομή στις υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούν εντός των ορίων του δήμου,
ανάλογα με τις οδηγίες τους
στ) λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου και ιστότοπου με σκοπό την καταγραφή των
αιτημάτων και των αναγκών των κατοίκων των περ. α) και β)
ζ) διεκπεραίωση αιτημάτων των κατοίκων των περ. α) και β) (παραλαβή αιτήσεων –
παράδοση πιστοποιητικών) για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ
η) κάθε άλλη εργασία συναφής με ληφθέντα μέτρα για την αποτροπή διάδοσης του
ιού COVID-19.
Σε περίπτωση μικρών νησιωτικών ή ορεινών δήμων στους οποίους δεν υφίστανται
αντίστοιχες υπηρεσίες, συστήνονται και λειτουργούν υποχρεωτικά, με απόφαση του
οικείου Δημάρχου, προσωρινές υποστηρικτικές δομές κοινωνικής πρόνοιας και
αλληλεγγύης. Των δομών αυτών προΐσταται Αντιδήμαρχος του οικείου δήμου, ο οποίος
ορίζεται με την απόφαση σύστασης.
Για την αποτελεσματική τους λειτουργία, οι υπηρεσίες/δομές της προηγούμενης
παραγράφου, ενισχύονται
i. με προσωπικό των υπηρεσιών των οποίων έχει υποχρεωτικά ανασταλεί η
λειτουργία, βάσει της δυνατότητας που παρέχεται με την παρ. 2 του άρθρου 10 της από
11.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 55),
ii. με προσωπικό κάθε ειδικότητας που προσλαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 64).
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 11.3.2020 ΠΝΠ, με την ίδια απόφαση
καθορίζονται το ωράριο εργασίας του υπαλλήλου, καθώς και η τυχόν ανάθεση συναφών 
καθηκόντων άλλου κλάδου για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών. Τα ανάλογα
εφαρμόζονται και για τους απασχολούμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου έργου ή
συμβάσεις έργου.
3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το προσωπικό των υπηρεσιών /δομών της
παρούσας Εγκυκλίου φέρει υποχρεωτικά όλα τα μέσα ατομικής προστασίας που
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).
Για την άμεση λειτουργία των υπηρεσιών /δομών κοινωνικής πρόνοιας και
αλληλεγγύης, ο δήμος υποχρεούται να οργανώσει άμεσα κατάλληλο χώρο, να παρέχει
τηλεφωνικές συνδέσεις και πρόσβαση στο διαδίκτυο, να διαθέσει οχήματα και μέσα
ατομικής προστασίας στους υπαλλήλους και οποιοδήποτε άλλο υλικό ή μέσο κρίνεται
απαραίτητο.
Για την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο κάθε απαραίτητου είδους ή
υπηρεσίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περ. γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του
ν. 4412/2016 (προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης), χωρίς την έγκριση της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Οι τηλεφωνικοί αριθμοί και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mai) επικοινωνίας με
τις υπηρεσίες/δομές που συστήνονται με την παρούσα, γνωστοποιούνται στους πολίτες με
κάθε πρόσφορο μέσο (ανακοινώσεις σε τοπικά ΜΜΕ, κοινωνικά δίκτυα, ιστοσελίδα
δήμου, ενημερωτικά φυλλάδια κ.α.).
4. Έως την 15.00’ ώρα της 19.3.2020 οι δήμοι αναφέρουν στο Υπουργείο Εσωτερικών την
έναρξη λειτουργίας της δομής ή της παροχής των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και
αλληλεγγύης , με την ακόλουθη διαδικασία :
- Συμπληρώνεται ο πίνακας στοιχείων που επισυνάπτεται στην παρούσα (αρχείο μορφής
xls), ο οποίος θα πρέπει να αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ που
αφορά θέματα προσωπικού Τ.Α (https://aftodioikisi.ypes.gr/prosopiko_TA/ ) το
αργότερο έως την 09.00’ ώρα της 19.3.2020.
5. Τέλος, κατά το σκέλος που αφορά τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπενθυμίζεται ότι, βάσει των διατάξεων του
άρθρου 49 παρ.11 του ν. 3943/2011, κατά το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργούν οι
σχολικές μονάδες, το προσωπικό αυτό απασχολείται για τον καθαρισμό υπηρεσιών του
οικείου δήμου, καθώς και ΝΠΔΔ αυτού. Τα αντίστοιχα θα ισχύσουν, στο πλαίσιο της ίσης
αντιμετώπισης απασχολουμένων στα ίδια καθήκοντα και στους ίδιους χώρους εργασίας,
και για τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων που απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης
έργου.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ
Α. Είσοδος στον ειδικό διαδικτυακό τόπο
Για την είσοδο του υπεύθυνου επικοινωνίας του Δήμου στον διαδικτυακό τόπο
https://aftodioikisi.ypes.gr/prosopiko_TA/ απαιτείται η χρήση του μοναδικού
12ψήφιου κωδικού που αντιστοιχεί στο φορέα καθώς και του 8ψήφιου κωδικού
πρόσβασης (password) που χορηγήθηκε από την υπηρεσία μας στον ορισθέντα
υπεύθυνο επικοινωνίας, ύστερα από την υποβολή των στοιχείων που είχαν καθοριστεί
με το υπ΄αριθμ. 30002/28.9.2016 έγγραφό μας.
Β. Συμπλήρωση του αρχείου και υποβολή του στο Υπουργείο
Αναρτάτε το συμπληρωμένο αρχείο του πίνακα στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο
χωρίς να αλλάξετε την ονομασία του, επιλέγοντας «Πατήστε το Εικονίδιο ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΕΤΕ ΑΡΧΕΙΑ» - https://aftodioikisi.ypes.gr/prosopiko_TA/up.htm.
Το συμπληρωμένο αρχείο πρέπει να είναι μορφής .xls ή .ods, ειδάλλως δεν θα είναι
δυνατή η ανάρτησή του. Υπενθυμίζεται ότι το σύστημα αναγνωρίζει το φορέα κατά τη
στιγμή της εισόδου του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του στον διαδικτυακό τόπο και
προσθέτει αυτόματα στην ονομασία του αρχείου που αναρτάται τον 12ψηφιο κωδικό
που του αντιστοιχεί.
Σε περίπτωση που, εκ παραδρομής, αναρτηθεί λανθασμένο ή ελλιπές αρχείο,
είναι δυνατή η εκ νέου ανάρτησή του, καθώς το νέο αρχείο αναγνωρίζεται αυτόματα
ως το μόνο ορθό, αρκεί αυτό να έχει ονοματιστεί σωστά και να είναι της ίδιας μορφής
με το προγενέστερα αναρτηθέν. 1
Σε περίπτωση που, εκ παραδρομής, αναρτηθεί λανθασμένο ή ελλιπές αρχείο,
είναι δυνατή η εκ νέου ανάρτησή του, καθώς το νέο αρχείο αναγνωρίζεται αυτόματα
ως το μόνο ορθό, αρκεί αυτό να έχει ονοματιστεί σωστά και να είναι της ίδιας μορφής
με το προγενέστερα αναρτηθέν.
1 Αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την πρόσβαση, τη λήψη και την ανάρτηση αρχείων στον ειδικό διαδικτυακό τόπο, περιλαμβάνονται σε σχετικό εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο μπορεί να αναζητηθεί στην ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις» του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Εσωτερικών (https://www.ypes.gr/faqs/page/8/).
Το παρόν, μετά του συνημμένου του, μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου, στη διαδρομή Yπουργείο / Αναρτηθέντα έγγραφα / Εγκύκλιοι
(https://www.ypes.gr/eguklioi/)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
- Υπουργείο Υγείας
- Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης
4. Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
α) Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού
β) Τμήμα Προσωπικού Ι.Δ.
γ) Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Στοιχείων Προσωπικού Τ.Α
5. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(με την παράκληση ανάρτησης της εγκυκλίου μετά του συνημμένου της αρχείου xls
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Παναγιώτης Θεοδωρικάκος


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved