ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Αναλυτική εγκύκλιος για τις μετατάξεις των υπαλλήλων ΟΤΑ (18/6/08)


Αθήνα 18.6.2008, 15:22
Τάξη στο χαώδες καθεστώς των μετακινήσεων, αποσπάσεων και μετατάξεων των υπαλλήλων ΟΤΑ, προσπαθεί να βάλει με άλλη μία διευκρινιστική εγκύκλιό του το υπουργείο Εσωτερικών (παρουσιάζεται ολόκληρη).

Η εγκύκλιος εξειδικεύει τις ανάλογες διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007 - ΦΕΚ 143 Α΄), που ψηφίσθηκε πέρυσι από την ελληνική Βουλή.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου.

 

*   *   *   *

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις ζητημάτων για μετακινήσεις - αποσπάσεις - μετατάξεις υπαλλήλων ΟΤΑ βάσει των διατάξεων του νέου Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Ν. 3584/2007

Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
1.1.ΜΟΝΙΜΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1.2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΠΟΣΠΑΣΗ
2.1. ΜΟΝΙΜΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
α) Γενικά
β) Κατηγορίες αποσπάσεων
i) Εντός του ίδιου ΟΤΑ
ii) Σε άλλους φορείς του δημοσίου τομέα: 
iii) Σε γραφεία βουλευτών και ευρωβουλευτών
γ) Ανάκληση Απόσπασης
δ) Λήξη απόσπασης - παράταση
ε) Ειδικές διατάξεις αποσπάσεων
2.2.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
α) Γενικά
β) Κατηγορίες αποσπάσεων
γ) Ανάκληση απόσπασης
δ) Λήξη απόσπασης - παράταση
ε) Ειδικές διατάξεις αποσπάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΜΕΤΑΤΑΞΗ
3.1. ΜΟΝΙΜΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
α) Γενικά
β) Κατηγορίες μετατάξεων
i) Εντός του ίδιου ΟΤΑ
ii) Μετάταξη σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα
3.2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
α) Γενικά
β) Κατηγορίες Μετατάξεων
i) Εντός του ίδιου ΟΤΑ
ii) Μετάταξη σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα
Τελικές – Μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 217 έως 232)
Ένστολο προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας (άρθρο 224)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με το νέο ΚΚΔΚΥ (ν. 3584/2007) που αφορά όλους τους υπαλλήλους των ΟΤΑ με σχέση εργασίας δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, διαμορφώθηκε ένα μακρόπνοο και διαχρονικό θεσμικό πλαίσιο για την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων των ΟΤΑ βασιζόμενο στην αρχή της διαφάνειας, της ουσιαστικής αξιολόγησης, της αξιοκρατίας, την πάταξη της γραφειοκρατίας, την άρση της πολυνομίας, την προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του πολίτη, στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διοίκησης κλπ. που συνθέτουν ένα νέο πρότυπο διοίκησης των ΟΤΑ.
Η ανάγκη αναθεώρησης του ν. 1188/1981 κατέστη επιτακτική, προκειμένου να ενισχυθεί η λειτουργικότητα και η παραγωγικότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού. Τούτο δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί, εάν δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες οριοθέτησης των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού που υπηρετεί στους ΟΤΑ. Έτσι, κατέστη αναγκαία η επανεκτίμηση και η τροποποίηση διατάξεων που αφορούσαν μεταξύ άλλων και στις μετακινήσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων ΟΤΑ, οι οποίες επιπλέον ήταν διάσπαρτες και δυσχέραιναν το έργο των υπηρεσιών των ΟΤΑ και των υπηρεσιακών συμβουλίων.
Με βάση τα ανωτέρω, ο νέος ΚΚΔΚΥ περιλαμβάνει σειρά σημαντικών καινοτομιών που αφορούν στις μετακινήσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων ΟΤΑ, κυριότερες από τις οποίες είναι οι ακόλουθες:
* Διετής δοκιμαστική υπηρεσία
Για πρώτη φορά προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι των ΟΤΑ δεν μπορούν να μεταταγούν ή να αποσπαστούν κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής υπηρεσίας.
* Μοναδικότητα υπαλλήλου
Για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών των ΟΤΑ, γίνεται ρητή μνεία απαγόρευσης μετάταξης - απόσπασης υπαλλήλων, αν πρόκειται για το μοναδικό υπάλληλο του κλάδου τους. 
* Παράταση του χρόνου απόσπασης κατά ένα επιπλέον έτος
Προβλέπεται η παράταση του χρόνου απόσπασης κατά ένα επιπλέον έτος, μετά από σχετική αίτηση του υπαλλήλου (συνολική διάρκεια τρία έτη).
* Μετατάξεις από ΟΤΑ σε ΟΤΑ
Προβλέπεται η μετάταξη υπαλλήλων από ΟΤΑ σε ΟΤΑ γενικά, χωρίς να υπάρχει το κώλυμα της αντιστοιχίας των συνταξιοδοτικών διατάξεων, διότι πλέον, με συνταξιοδοτικό νόμο, έχουν ρυθμιστεί και κατοχυρωθεί τα ασφαλιστικά δικαιώματα των υπαλλήλων. Έτσι, επιλύεται ένα χρόνιο πρόβλημα μετατάξεων υπαλλήλων ΟΤΑ που δεν έχουν αντίστοιχες συνταξιοδοτικές διατάξεις π.χ. μετάταξη μονίμου υπαλλήλου νπδδ ΟΤΑ σε δημόσια υπηρεσία παραμεθόριας περιοχής.
* Μετάταξη από κλάδο σε κλάδο
Επιλύεται κατά τον ορθολογικότερο τρόπο ένα πρόβλημα που ταλάνιζε τις υπηρεσίες επί σειρά ετών, καθώς σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι για μετάταξη, προηγούνται αυτοί που κατέχουν τον προβλεπόμενο τίτλο σπουδών και ακολουθούν οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται ως επικουρικό προσόν διορισμού.
Επιπλέον, αποσαφηνίζεται, προς άρση κάθε αμφιβολίας, ότι η μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας με εμπειρία μπορεί να γίνει με το προσόν της εμπειρίας, όταν προβλέπεται ρητώς ότι για το διορισμό σε συγκεκριμένη κατηγορία αντί του οικείου τίτλου σπουδών αρκεί συγκεκριμένη εμπειρία.
* Μείωση χρόνου παραμονής σε παραμεθόριες περιοχές για τους πολύτεκνους
Για υπάλληλο που αποκτά την ιδιότητα του πολύτεκνου μετά τη μετάταξη, ο υποχρεωτικός χρόνος παραμονής του στην παραμεθόρια περιοχή μειώνεται από δέκα έτη σε έξι έτη.
* Μετάταξη για σοβαρούς προσωπικούς λόγους
Για πρώτη φορά προσδιορίζεται η μετάταξη από ΟΤΑ σε ΟΤΑ για σοβαρούς προσωπικούς λόγους.
* Υποχρέωση Τοποθέτησης Προϊσταμένων
Καθιερώνεται υποχρέωση για το αρμόδιο προς διορισμό όργανο τοποθέτησης των προϊσταμένων οργανικών μονάδων που έχουν επιλεγεί από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την επιλογή τους. Η μη τοποθέτησή τους εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος του ανωτέρω αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, που τιμωρείται πειθαρχικά κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

1.1. ΜΟΝΙΜΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ο υπάλληλος του ΟΤΑ παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο μιας οργανωμένης διοικητικής μονάδας του οικείου ΟΤΑ, στην οποία υπάρχει και η οργανική θέση του κλάδου του. Με την τοποθέτηση, καθορίζεται η διοικητική αυτή μονάδα, στην οποία θα προσφέρει τις υπηρεσίες του ο υπάλληλος και, όταν συντρέχει περίπτωση, τα ιδιαίτερα καθήκοντα που θα ασκεί (π.χ. ως προϊστάμενος).
Η τοποθέτηση γίνεται με ατομική διοικητική πράξη  του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου  μετά το διορισμό, τη μετάταξη ή την επιλογή σε θέση προϊσταμένου.
Μετά την πράξη τοποθέτησης του υπαλλήλου σε συγκεκριμένη οργανική μονάδα είναι δυνατή η μεταβολή της θέσης του υπαλλήλου μέσα στο δήμο ή την κοινότητα. Η μεταβολή αυτή καλείται μετακίνηση  και επέρχεται με ατομική διοικητική πράξη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου . Για τη μετακίνηση αυτή δεν απαιτείται αίτηση του υπαλλήλου.

1.2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η τοποθέτηση του προσωπικού της κατηγορίας αυτής γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για την πρόσληψη οργάνου.
Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μετακινείται σε θέση της ίδιας ή άλλης υπηρεσίας του ίδιου ΟΤΑ με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, χωρίς να απαιτείται αίτησή του.
Για τη μετακίνηση του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 185 ΚΚΔΚΥ, σύμφωνα με τις οποίες, το προσωπικό αυτό  μετακινείται σε θέση της ίδιας ή άλλης υπηρεσίας του ίδιου ΟΤΑ, με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 215 του Κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΠΟΣΠΑΣΗ
2.1. ΜΟΝΙΜΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
α) Γενικά
Απόσπαση είναι η προσωρινή και για συγκεκριμένο χρόνο απομάκρυνση του υπαλλήλου από τον ΟΤΑ, όπου ανήκει η οργανική θέση στην οποία έχει τοποθετηθεί και η ανάθεση σε αυτόν καθηκόντων σε άλλη υπηρεσιακή μονάδα. Στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος εξακολουθεί να ανήκει οργανικά στον ΟΤΑ από τον οποίο έχει αποσπαστεί. Απόσπαση προϊσταμένου οργανικής μονάδας δεν επιτρέπεται.
Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται με απόσπαση λογίζεται, για όλες τις συνέπειες, ως συνεχής πραγματική υπηρεσία των υπαλλήλων στην οργανική τους θέση.
Οι αποδοχές υπαλλήλου που αποσπάστηκε, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές, βαρύνουν το φορέα στον οποίο έγινε η απόσπαση.
Επιπρόσθετα, απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η απόσπαση υπαλλήλων εάν: 
- πρόκειται για το μοναδικό υπάλληλο που υπηρετεί στον οικείο κλάδο
- δεν έχει παρέλθει διετία από το διορισμό
- υποχρεούται να υπηρετήσει για ορισμένο χρονικό διάστημα στον ΟΤΑ όπου διορίσθηκε, δηλαδή στις περιπτώσεις όπου έχουμε μοριοδότηση κατά τη διαδικασία πρόσληψης, ή μετάταξη με τις διατάξεις των παραμεθορίων περιοχών.
Ο αποσπασμένος υπάλληλος που συμπλήρωσε τα κατά περίπτωση χρονικά όρια δεν επιτρέπεται να αποσπαστεί, πριν παρέλθει τριετία από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης. Για εξαιρετικούς λόγους επιτρέπεται απόσπαση ή παράταση αυτής, μέχρι τεσσάρων μηνών, και πριν από την πάροδο της τριετίας .
Αυτό αποτελεί καινοτομία του νέου ΚΚΔΚΥ, με την οποία αντιμετωπίζονται τα φαινόμενα παρατεταμένων αποσπάσεων που αποδυναμώνουν τις υπηρεσίες.
β) Κατηγορίες αποσπάσεων
Με τις διατάξεις του άρθρου 73 ΚΚΔΚΥ παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλων ΟΤΑ, τόσο εντός του ιδίου ΟΤΑ -συμπεριλαμβανομένων και των νομικών του προσώπων- όσο και εκτός αυτού, σε άλλους φορείς του δημοσίου τομέα, σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο αυτό.
Πιο συγκεκριμένα, παρατίθενται κατωτέρω, υπό συνοπτικό τρόπο, οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τις αποσπάσεις καθεμιάς από τις παραπάνω κατηγορίες:
i) Εντός του ίδιου ΟΤΑ
Σύμφωνα με το άρθρο 73 §1 ΚΚΔΚΥ είναι δυνατή: 
* απόσπαση υπαλλήλου από Δήμο ή Κοινότητα σε:
- δημοτικό ή κοινοτικό ίδρυμα του ίδιου ΟΤΑ
- δημοτικό ή κοινοτικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του ίδιου ΟΤΑ
- σε σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα
* απόσπαση υπαλλήλου από δημοτικό ή κοινοτικό ίδρυμα:
- στον ίδιο το δήμο ή την κοινότητα
- σε δημοτικό ή κοινοτικό νπδδ του ίδιου ΟΤΑ
- δημοτικό ή κοινοτικό ίδρυμα του ίδιου ΟΤΑ
* απόσπαση υπαλλήλου από δημοτικό ή κοινοτικό νπδδ:
- στον ίδιο το δήμο ή την κοινότητα
- δημοτικό ή κοινοτικό ίδρυμα του ίδιου ΟΤΑ
- δημοτικό ή κοινοτικό νπδδ του ίδιου ΟΤΑ
* απόσπαση υπαλλήλου από σύνδεσμο σε:
- Δήμο ή Κοινότητα, που είναι μέλος του συνδέσμου
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ισχύουν τα ακόλουθα σχετικά με την αιτιολογία, τη χρονική διάρκεια της απόσπασης, το είδος της απόφασης και τις αποδοχές του υπαλλήλου:
- αιτιολογία: έκτακτη  υπηρεσιακή ανάγκη επαρκώς αιτιολογημένη
- χρονική διάρκεια: ένα έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος, 
- είδος απόφασης: 
    - απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής, αν ο υπάλληλος αποσπάται από Δήμο,
    - απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου αν ο υπάλληλος αποσπάται από Κοινότητα,
    - απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αν ο υπάλληλος αποσπάται από νπδδ του Δήμου
    - απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής αν ο υπάλληλος αποσπάται από Δημοτικό ή Κοινοτικό Ίδρυμα
    - απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής αν ο υπάλληλος αποσπάται από Σύνδεσμο
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
- σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου.
- βεβαίωση της υπηρεσίας ότι δεν πρόκειται για το μοναδικό υπάλληλο του κλάδου του
- συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας
* αποδοχές: οι αποδοχές του υπαλλήλου βαρύνουν το φορέα στον οποίο γίνεται η απόσπαση.
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 73 §2 ΚΚΔΚΥ είναι δυνατή απόσπαση υπαλλήλου από Δήμο ή Κοινότητα σε:
* κοινωφελή επιχείρηση του ΟΤΑ του άρθρου 254 του ΚΔΚ με αιτιολογία: υπηρεσιακή ανάγκη επαρκώς αιτιολογημένη
- απαιτούμενα δικαιολογητικά: 
    - αίτημα του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης,  
    - αίτηση του υπαλλήλου,
    - βεβαίωση της υπηρεσίας του ότι δεν πρόκειται για το μοναδικό υπάλληλο του κλάδου του
    - συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας
- χρονική διάρκεια: δύο έτη με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη έτη
- είδος απόφασης: 
    - απόφαση Δημάρχου, αν ο υπάλληλος αποσπάται από Δήμο, 
    - απόφαση Προέδρου Κοινότητας αν ο υπάλληλος αποσπάται από Κοινότητα,
- αποδοχές: οι αποδοχές του υπαλλήλου καταβάλλονται από την επιχείρηση.
ii) Σε άλλους φορείς του δημοσίου τομέα:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 73 § 5 ΚΚΔΚΥ είναι δυνατή η
* απόσπαση υπαλλήλου ΟΤΑ σε υπηρεσίες:
- υπουργείων, 
- νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και 
- ΟΤΑ  β΄  βαθμού με
- αιτιολογία: α) σοβαρή και επείγουσα υπηρεσιακή ανάγκη προσωρινού χαρακτήρα  και
β) προσωπικοί λόγοι του υπαλλήλου, εφόσον όμως οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν
- απαιτούμενα δικαιολογητικά: 
    - αίτηση  του υπαλλήλου στην υπηρεσία υποδοχής, με κοινοποίηση στην υπηρεσία προέλευσης, 
    - σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του οικείου ΟΤΑ και 
    - γνώμη και των δύο αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων 
    - βεβαίωση της υπηρεσίας ότι δεν πρόκειται για το μοναδικό υπάλληλο του κλάδου του
    - συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας
- χρονική διάρκεια: δύο έτη με δυνατότητα παράτασης κατά ένα επιπλέον έτος. Για την παράταση της απόσπασης δεν απαιτείται γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων.
 - είδος απόφασης: κοινή  απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού
- αποδοχές: οι αποδοχές του αποσπασμένου υπαλλήλου βαρύνουν το φορέα  υποδοχής.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 73 § 3 ΚΚΔΚΥ είναι δυνατή: 
* απόσπαση υπαλλήλου ΟΤΑ σε άλλο ΟΤΑ με
- αιτιολογία: συνυπηρέτηση με σύζυγο δημόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο σε νπδδ ή ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού
- απαιτούμενα δικαιολογητικά:  
    - αίτηση του υπαλλήλου, 
    - σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του ΟΤΑ προέλευσης,
    - βεβαίωση της υπηρεσίας του/της συζύγου για τη συνυπηρέτηση 
    - βεβαίωση της υπηρεσίας ότι δεν πρόκειται για το μοναδικό υπάλληλο του κλάδου του
    - συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας
    - χρονική διάρκεια: ένα έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος
    - είδος απόφασης:  απόφαση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου του ΟΤΑ υποδοχής
    - αποδοχές: οι αποδοχές των αποσπασμένων υπαλλήλων βαρύνουν τον ΟΤΑ υποδοχής
3. Σύμφωνα με το άθρο 73 § 4 ΚΚΔΚΥ είναι δυνατή: 
* απόσπαση  υπαλλήλου ΟΤΑ:
- στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ) και
- στις Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) με
- αιτιολογία: υπηρεσιακή ανάγκη, επαρκώς αιτιολογημένη
-απαιτούμενα δικαιολογητικά:
    - αίτηση του υπαλλήλου
    - σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του ΟΤΑ 
    - σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ ή των ΤΕΔΚ
    - βεβαίωση της υπηρεσίας ότι δεν πρόκειται για το μοναδικό υπάλληλο του κλάδου του
    - συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας
- χρονική διάρκεια: δύο έτη με δυνατότητα παράτασης για  δύο ακόμη έτη      
- είδος απόφασης: απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
- αποδοχές: οι αποδοχές του αποσπασμένου υπαλλήλου βαρύνουν το φορέα υποδοχής (ΚΕΔΚΕ  ή ΤΕΔΚ).     
iii) Σε γραφεία βουλευτών και ευρωβουλευτών
Η απόσπαση υπαλλήλων ΟΤΑ σε γραφεία βουλευτών ή ευρωβουλευτών γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις. Σημειώνουμε ότι η διαδικασία έκδοσης της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών γίνεται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
γ) Ανάκληση Απόσπασης
Η απόσπαση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, πριν από τη λήξη των χρονικών ορίων της, για λόγους:
- αναγόμενους στην υπηρεσία  
- μη νόμιμης έκδοσής της
Σε κάθε περίπτωση η απόφαση ανάκλησης της απόσπασης θα πρέπει να είναι πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη.
δ) Λήξη απόσπασης - παράταση
Η απόσπαση λήγει αυτοδίκαια όταν εξαντληθεί το χρονικό όριό της. Ο υπάλληλος με τη λήξη της απόσπασης επανέρχεται υποχρεωτικά στη θέση του, χωρίς άλλη διατύπωση. Σημειώνεται, ότι σε περίπτωση που ο υπάλληλος επιθυμεί παράταση της απόσπασης, είναι σκόπιμο να υποβάλει τη σχετική αίτησή του και στις δύο υπηρεσίες τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη λήξη της απόσπασης, προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως όλες οι απαραίτητες διαδικασίες. Εξυπακούεται, ότι εάν λήξει η απόσπαση, δε νοείται παράτασή της.
 Σε περίπτωση που ο αποσπασμένος υπάλληλος επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας, επέρχεται αυτοδίκαιη λήξη της απόσπασης από την τοποθέτησή του ως προϊσταμένου. Εννοείται, ότι ο υπάλληλος δεν μπορεί να κριθεί ως προϊστάμενος στην υπηρεσία στην οποία αποσπάται . 
Ο αποσπασμένος υπάλληλος που συμπλήρωσε τα κατά περίπτωση χρονικά όρια δεν επιτρέπεται να αποσπαστεί, πριν παρέλθει τριετία από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης.
ε) Ειδικές διατάξεις αποσπάσεων
Σημειώνουμε ότι, οι ειδικές διατάξεις για αποσπάσεις που ευρίσκονται εκτός του ΚΚΔΚΥ εξακολουθούν να διατηρούνται σε ισχύ , υπό την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις του νέου ΚΚΔΚΥ δε ρυθμίζουν διαφορετικά τα θέματα αυτά. Έτσι, π.χ. διατηρούνται σε ισχύ διατάξεις που αφορούν αποσπάσεις για λόγους συνυπηρέτησης με συζύγους  στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος (ν.2946/2001, όπως ισχύει), αποσπάσεις στον ΕΦΕΤ (ν. 2741/1999, άρθρο 4 § 6, όπως ισχύει), αποσπάσεις στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης (ν. 3270/2004, άρθρο 8 § 6) κ.λπ.

2.2.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
α) Γενικά
Με τις διατάξεις του ΚΚΔΚΥ ρυθμίζονται εκτός από τις αποσπάσεις του μόνιμου τακτικού προσωπικού και οι αποσπάσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των  ΟΤΑ. Όμως, γι’ αυτή την κατηγορία υπαλλήλων η απόσπαση είναι επιτρεπτή μόνο εντός του οικείου ΟΤΑ. 
β) Κατηγορίες αποσπάσεων
i) Σύμφωνα με το άρθρο 184 § 1 ΚΚΔΚΥ είναι δυνατή:
* απόσπαση υπαλλήλου από Δήμο ή Κοινότητα σε:
- δημοτικό ή κοινοτικό ίδρυμα του ίδιου ΟΤΑ
- δημοτικό ή κοινοτικό νπδδ του ίδιου ΟΤΑ
- σε σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα
* απόσπαση υπαλλήλου από δημοτικό ή κοινοτικό ίδρυμα:
- στον ίδιο το Δήμο ή την Κοινότητα
- σε δημοτικό ή κοινοτικό νπδδ του ίδιου ΟΤΑ
- σε δημοτικό ή κοινοτικό ίδρυμα του ίδιου ΟΤΑ
* απόσπαση υπαλλήλου από δημοτικό ή κοινοτικό νπδδ:
- στον ίδιο το Δήμο ή την Κοινότητα
- σε δημοτικό ή κοινοτικό ίδρυμα του ίδιου ΟΤΑ
- σε δημοτικό ή κοινοτικό νπδδ του ίδιου ΟΤΑ
* απόσπαση υπαλλήλου από σύνδεσμο σε:
- Δήμο ή Κοινότητα, μέλος του Συνδέσμου με
- αιτιολογία: έκτακτη  υπηρεσιακή ανάγκη, επαρκώς αιτιολογημένη
- χρονική διάρκεια: ένα έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος, 
- είδος απόφασης: 
    - απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής, αν ο υπάλληλος αποσπάται από Δήμο, 
    - απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου αν ο υπάλληλος αποσπάται από Κοινότητα, 
    - απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αν ο υπάλληλος αποσπάται από νπδδ του Δήμου
    - απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής αν ο υπάλληλος αποσπάται από Δημοτικό ή Κοινοτικό Ίδρυμα 
    - απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής αν ο υπάλληλος αποσπάται από Σύνδεσμο
- απαιτούμενα δικαιολογητικά: 
    - βεβαίωση της υπηρεσίας ότι δεν πρόκειται για το μοναδικό υπάλληλο της ειδικότητάς του
    - συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας
- αποδοχές: οι αποδοχές βαρύνουν το φορέα στον οποίο γίνεται η απόσπαση.
ii) Σύμφωνα με το άρθρο 184 § 2 ΚΚΔΚΥ είναι δυνατή: 
* απόσπαση υπαλλήλου από Δήμο ή Κοινότητα σε κοινωφελή επιχείρηση του ΟΤΑ του άρθρου 254 του ΚΔΚ με:
- αιτιολογία: υπηρεσιακή ανάγκη επαρκώς αιτιολογημένη
- απαιτούμενα δικαιολογητικά: 
    - αίτημα του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης,  
    - αίτηση του υπαλλήλου, 
    - βεβαίωση της υπηρεσίας ότι δεν πρόκειται για το μοναδικό υπάλληλο της ειδικότητάς του
    - συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας
- χρονική διάρκεια: δύο έτη με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη έτη
- είδος απόφασης: 
    - απόφαση Δημάρχου, αν ο υπάλληλος αποσπάται από Δήμο, 
    - απόφαση Προέδρου Κοινότητας αν ο υπάλληλος αποσπάται από Κοινότητα,
- αποδοχές: οι αποδοχές των αποσπασμένων υπαλλήλων καταβάλλονται από την επιχείρηση.
γ) Ανάκληση απόσπασης
Η απόσπαση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, πριν από τη λήξη των χρονικών ορίων της, για λόγους:
- αναγόμενους στην υπηρεσία  
- μη νόμιμης έκδοσής της
Σε κάθε περίπτωση η απόφαση ανάκλησης της απόσπασης θα πρέπει να είναι πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη.
δ) Λήξη απόσπασης - παράταση
Η απόσπαση λήγει αυτοδίκαια όταν εξαντληθεί το χρονικό όριό της. Ο υπάλληλος με τη λήξη της απόσπασης επανέρχεται υποχρεωτικά στη θέση του, χωρίς άλλη διατύπωση. Σημειώνεται, ότι σε περίπτωση που ο υπάλληλος επιθυμεί παράταση της απόσπασης, είναι σκόπιμο να υποβάλλει τη σχετική αίτησή του και στις δύο υπηρεσίες τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη λήξη της απόσπασης, προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως όλες οι απαραίτητες διαδικασίες. Εξυπακούεται, ότι εάν λήξει η απόσπαση, δε νοείται παράτασή της.
Ο αποσπασμένος υπάλληλος που συμπλήρωσε τα κατά περίπτωση χρονικά όρια δεν επιτρέπεται να αποσπαστεί, πριν παρέλθει τριετία από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης. 
ε) Ειδικές διατάξεις αποσπάσεων
Σημειώνουμε ότι οι ειδικές διατάξεις για αποσπάσεις που ευρίσκονται εκτός του ΚΚΔΚΥ εξακολουθούν να διατηρούνται σε ισχύ, υπό την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις του ΚΚΔΚΥ δε ρυθμίζουν διαφορετικά τα θέματα αυτά. Έτσι, π.χ. διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις που αφορούν αποσπάσεις για λόγους συνυπηρέτησης με συζύγους στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος (ν.2946/2001, όπως ισχύει) αποσπάσεις στον ΕΦΕΤ (ν. 2741/1999, άρθρο 4 § 6, όπως ισχύει).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΜΕΤΑΤΑΞΗ
3.1. ΜΟΝΙΜΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
α) Γενικά
Μετάταξη είναι η οριστική απομάκρυνση του υπαλλήλου από τον ΟΤΑ που ανήκει η οργανική θέση στην οποία είχε τοποθετηθεί και η κατάληψη νέας κενής οργανικής θέσης σε άλλη υπηρεσιακή μονάδα.
Η μετάταξη αποτελεί διοικητική πράξη μεταβολής της υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου.
Η μετάταξη κατά πάγια νομολογία του ΣτΕ αναλύεται σε ταυτόχρονη απόλυση από μια θέση και διορισμό σε μια άλλη, και κατά συνέπεια λογίζεται ως οιονεί διορισμός. Έτσι, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι για μετάταξη υπάλληλοι να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στη θέση στην οποία θέλουν να μεταταγούν, δηλ. όσα προβλέπονται από το προσοντολόγιο, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει (πδ 50/2001, 347/2003 και  44/2005).
Η μετάταξη, λόγω της ιδιάζουσας φύσης της όπως περιγράφηκε παραπάνω, πρέπει υποχρεωτικά να δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η δημοσίευση αυτή αποτελεί συστατικό στοιχείο της πράξης μετάταξης, διότι μόνο έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία αυτή και επέρχονται οι έννομες συνέπειές της.
Κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, οι διοικητικές πράξεις, στις οποίες εντάσσονται και οι μετατάξεις, δεν έχουν αναδρομική ισχύ, δηλαδή τα έννομα αποτελέσματά τους δεν μπορούν να ανατρέξουν σε χρόνο προγενέστερο από την έκδοσή τους. Κατ’ εξαίρεση αναγνωρίζεται δυνατότητα αναδρομικής ισχύος:
- όταν κάτι τέτοιο ρητά επιτρέπεται από τις σχετικές διατάξεις
- όταν η Διοίκηση, για να συμμορφωθεί σε ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ή των Διοικητικών Δικαστηρίων, εκδίδει διοικητικές πράξεις, οι οποίες ισχύουν από το χρόνο που εκδόθηκε η ακυρωθείσα πράξη και
- όταν πρόκειται για ανάκληση παράνομης ατομικής διοικητικής πράξης.
Δεν επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλου στην περίπτωση που υποχρεούται να υπηρετήσει για ορισμένο χρονικό διάστημα σε συγκεκριμένο ΟΤΑ, βάσει ειδικής διάταξης, όπως στην περίπτωση της μοριοδότησης κατά τη διαδικασία πρόσληψης, ή της μετάταξης κατά τις διατάξεις των παραμεθορίων περιοχών, ή αν πρόκειται για τον μοναδικό υπάλληλο του κλάδου του. Επίσης, οι υπάλληλοι δε μετατάσσονται κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής τους υπηρεσίας .
Κατ’ εξαίρεση, η αμοιβαία μετάταξη επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής υπηρεσίας, πριν δηλαδή από την ολοκλήρωση αυτής, όπως επίσης και η μετάταξη από ΟΤΑ σε ΟΤΑ (α΄ βαθμού) για σοβαρούς προσωπικούς λόγους, εφόσον δε συντρέχουν οι λόγοι των παρ.4  &  7 του άρθρου 74 του ΚΚΔΚΥ.
Επισημαίνεται ότι από την έναρξη ισχύος του νέου Κώδικα δεν προβλέπεται  δυνατότητα μετάταξης από ΟΤΑ σε ΟΤΑ με μεταφορά της θέσης, καθόσον με τις διατάξεις του άρθρου 4 § 17 του ν.3513/2006 (ΦΕΚΑ΄265), ρυθμίστηκε σε πάγια βάση ότι το προσωπικό που μετατάσσεται σε φορείς που διέπονται από διαφορετικό ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης να διατηρεί πλέον το καθεστώς που είχε πριν την μετάταξή του.
Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων για μετάταξη στην ίδια θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75-77 ΚΚΔΚΥ, το υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη την απόδοση των υπαλλήλων, το χρόνο συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό και τον κλάδο, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού τους μητρώου.
Οι θέσεις για τις οποίες εκδόθηκε προκήρυξη πλήρωσής τους με διορισμό δεν καλύπτονται με μετάταξη.
Τέλος, ειδικές διατάξεις που προβλέπουν τη διενέργεια μετατάξεων, οι οποίες δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των άρθρων 74 έως και 78 ΚΚΔΚΥ, διατηρούνται σε ισχύ.
β) Κατηγορίες μετατάξεων
i) Εντός του ίδιου ΟΤΑ
1. Σύμφωνα με το άρθρο 74  ΚΚΔΚΥ είναι δυνατή: 
* μετάταξη υπαλλήλου από Δήμο - Κοινότητα σε:
- Δημοτικό - Κοινοτικό Ίδρυμα του ίδιου ΟΤΑ
- Δημοτικό - Κοινοτικό νπδδ του ίδιου ΟΤΑ
- σε Σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχει ο Δήμος - Κοινότητα
* μετάταξη υπαλλήλου από Δημοτικό - Κοινοτικό Ίδρυμα σε:
- Δήμο - Κοινότητα
- Δημοτικό - Κοινοτικό Ίδρυμα του ίδιου ΟΤΑ
- Δημοτικό - Κοινοτικό νπδδ του ίδιου ΟΤΑ
- σε Σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχει ο Δήμος - Κοινότητα
* μετάταξη υπαλλήλου από Δημοτικό - Κοινοτικό νπδδ του ΟΤΑ σε:
- Δήμο - Κοινότητα
- Δημοτικό - Κοινοτικό Ίδρυμα του ίδιου ΟΤΑ 
- άλλο Δημοτικό - Κοινοτικό νπδδ του ίδιου ΟΤΑ
- σε Σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχει ο Δήμος - Κοινότητα
* μετάταξη υπαλλήλου από Σύνδεσμο σε:
- Δήμο - Κοινότητα μέλος του Συνδέσμου
- Δημοτικό - Κοινοτικό Ίδρυμα ΟΤΑ μέλους του Συνδέσμου
- Δημοτικό - Κοινοτικό νπδδ ΟΤΑ μέλους του Συνδέσμου
με είδος απόφασης:
- απόφαση: 
    - Δημάρχου, αν ο υπάλληλος μετατάσσεται στο Δήμο, 
   - Προέδρου Κοινότητας, αν ο υπάλληλος μετατάσσεται στην Κοινότητα, 
    - Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, αν ο υπάλληλος μετατάσσεται σε ΝΠΔΔ του Δήμου - Κοινότητας
    - Προέδρου Εκτελεστικής Επιτροπής, αν ο υπάλληλος μετατάσσεται σε Δημοτικό - Κοινοτικό Ίδρυμα 
    - Προέδρου Εκτελεστικής Επιτροπής αν ο υπάλληλος μετατάσσεται σε Σύνδεσμο
Περίληψη της απόφασης μετάταξης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας (άρθρο 101).
- απαιτούμενες προϋποθέσεις: 
    - αίτηση του υπαλλήλου
    - ύπαρξη αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης της κατηγορίας/κλάδου του μετατασσόμενου στην υπηρεσία υποδοχής
    - σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου
    - σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου  της υπηρεσίας προέλευσης
    - βεβαίωση της υπηρεσίας του ότι δεν πρόκειται για το μοναδικό υπάλληλο του κλάδου του
    - συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας του
- αποδοχές: οι αποδοχές βαρύνουν το φορέα στον οποίο γίνεται η μετάταξη
2. Σύμφωνα με το άρθρο 75 ΚΚΔΚΥ είναι δυνατή:
* μετάταξη σε άλλο κλάδο της ίδιας κατηγορίας με είδος απόφασης: 
    - του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου
Περίληψη της απόφασης μετάταξης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας (άρθρο 101).
- απαιτούμενες προϋποθέσεις: 
    - αίτηση του υπαλλήλου
    - συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας
    - ύπαρξη κενής οργανικής θέσης
    - τίτλος σπουδών του κλάδου στον οποίο επιθυμεί να μεταταγεί, όπως αυτός ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις
    - γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου
3. Σύμφωνα με το άρθρο 76 ΚΚΔΚΥ είναι δυνατή :    
* μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας εφόσον ο υπάλληλος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του κατείχε τίτλο σπουδών ανώτερης κατηγορίας με
- είδος απόφασης: 
    - του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου
Περίληψη της απόφασης μετάταξης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας (άρθρο 101).
- απαιτούμενες προϋποθέσεις: 
    - αίτηση του υπαλλήλου στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΤΑ
    - ύπαρξη κενής οργανικής θέσης
    - γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου
    - τίτλος σπουδών του κλάδου στον οποίο επιθυμεί να μεταταγεί, όπως αυτός ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις
    - συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό του υπαλλήλου.
*
 μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας εφόσον ο υπάλληλος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του δεν κατείχε τίτλο σπουδών ανώτερης κατηγορίας με είδος απόφασης: 
    - του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου 
Περίληψη της απόφασης μετάταξης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας (άρθρο 101).
- απαιτούμενες προϋποθέσεις: 
    - αίτηση του υπαλλήλου στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΤΑ
    - συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας
    - ύπαρξη κενής οργανικής θέσης
    - γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου
    - τίτλος σπουδών του κλάδου στον οποίο επιθυμεί να μεταταγεί, όπως αυτός ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις
Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι για μετάταξη, προηγούνται αυτοί που κατέχουν τον προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις τίτλο σπουδών και ακολουθούν οι υποψήφιοι που κατέχουν επικουρικό προσόν διορισμού, όπως αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του πδ 50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39), όπως  ισχύει. Επίσης, μετάταξη υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία με επικουρικό προσόν διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του προσοντολογίου, είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος με το προβλεπόμενο κύριο τυπικό προσόν για την κάλυψη της θέσης .
Για παράδειγμα: Υπάλληλος κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού που απέκτησε ή κατείχε πτυχίο πληροφορικής και ζητά μετάταξη στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, θα προηγηθεί του υπαλλήλου ΔΕ1 Διοικητικού που κατέχει ή κατείχε πτυχίο ΑΕΙ Μαθηματικού, καθώς και εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών στην πληροφορική και ζητά μετάταξη σε κλάδο πληροφορικής.
Τέλος, μετά την ανωτέρω μετάταξη είναι δυνατή η ένταξη στον αντίστοιχο βαθμό του κλάδου κατά τις διατάξεις του άρθρου 102 ΚΚΔΚΥ.
4. Σύμφωνα με το άρθρο 77 ΚΚΔΚΥ είναι δυνατή: 
* μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας  με εμπειρία με
- είδος απόφασης: 
    - του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου 
Περίληψη της απόφασης μετάταξης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας (άρθρο 101).
    - απαιτούμενες προϋποθέσεις: 
    - ύπαρξη κενής οργανικής θέσης
    - αίτηση του υπαλλήλου
    - συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας
    - γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου
- αντί του τίτλου σπουδών:
    - συγκεκριμένη εμπειρία ή
    - τίτλος σπουδών άλλης ειδικότητας και ορισμένη ειδίκευση ή
    - τίτλος σπουδών άλλης ειδικότητας και εμπειρία στην ειδικότητα της θέσης,
όπως αυτά ρητά ισχύουν για την κάλυψη των θέσεων με διορισμό.
Με τις διατάξεις του άρθρου 217 του ΚΚΔΚΥ, προβλέπεται ότι οι θέσεις  ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων, ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων, ΔΕ30 Τεχνιτών, ΔΕ35 Δενδροανθοκηπουρών - Δενδροκόμων - Κηπουρών - Ανθοκόμων, ΔΕ2 Εποπτών Καθαριότητας και ΔΕ32 Μαγείρων, μπορούν να καλυφθούν και με υποψηφίους που έχουν ως προσόν απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών, όταν δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων με την κανονική διαδικασία.
Συνεπώς, για τις ανωτέρω θέσεις, η μετάταξη  είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος για μετάταξη με το προβλεπόμενο κύριο προσόν για την κάλυψη της θέσης.
ii) Μετάταξη σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα
1. Σύμφωνα με το άρθρο 74 ΚΚΔΚΥ είναι δυνατή:
* μετάταξη υπαλλήλου από Δήμο/Κοινότητα σε:
- άλλο Δήμο -  Κοινότητα
- Δημοτικό - Κοινοτικό Ίδρυμα άλλου ΟΤΑ
- Δημοτικό - Κοινοτικό νπδδ άλλου ΟΤΑ
- σε Σύνδεσμο ΟΤΑ στον οποίο δε συμμετέχει ο Δήμος - Κοινότητα προέλευσης
* μετάταξη υπαλλήλου από Δημοτικό - Κοινοτικό Ίδρυμα σε:
- άλλο Δήμο - Κοινότητα
- Δημοτικό - Κοινοτικό Ίδρυμα άλλου ΟΤΑ 
- Δημοτικό - Κοινοτικό νπδδ άλλου ΟΤΑ
- σε Σύνδεσμο στον οποίο δε συμμετέχει ο Δήμος - Κοινότητα προέλευσης
* μετάταξη υπαλλήλου από Δημοτικό/Κοινοτικό νπδδ σε:
- άλλο Δήμο - Κοινότητα
- Δημοτικό - Κοινοτικό Ίδρυμα άλλου ΟΤΑ 
- Δημοτικό - Κοινοτικό νπδδ άλλου ΟΤΑ
- σε Σύνδεσμο στον οποίο δε συμμετέχει ο Δήμος - Κοινότητα προέλευσης
* μετάταξη υπαλλήλου από Σύνδεσμο σε:
- Δήμο - Κοινότητα που δεν είναι μέλος του Συνδέσμου
- Δημοτικό - Κοινοτικό Ίδρυμα άλλου ΟΤΑ, 
- Δημοτικό - Κοινοτικό νπδδ άλλου ΟΤΑ
- σε Σύνδεσμο στον οποίο δε συμμετέχει ο Δήμος - Κοινότητα προέλευσης με
- είδος απόφασης: 
- απόφαση: 
    - Δημάρχου - Προέδρου Κοινότητας υποδοχής, αν ο υπάλληλος μετατάσσεται σε Δήμο - Κοινότητα, 
    - Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του νπδδ υποδοχής, αν ο υπάλληλος μετατάσσεται σε νπδδ Δήμου - Κοινότητας
    - Προέδρου Εκτελεστικής Επιτροπής του ιδρύματος υποδοχής, αν ο υπάλληλος μετατάσσεται σε Δημοτικό - Κοινοτικό Ίδρυμα 
    - Προέδρου Εκτελεστικής Επιτροπής αν ο υπάλληλος μετατάσσεται σε Σύνδεσμο
Περίληψη της απόφασης μετάταξης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας (άρθρο 101).
- απαιτούμενες προϋποθέσεις: 
    - αίτηση του υπαλλήλου
    - ύπαρξη αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης της κατηγορίας - κλάδου του μετατασσόμενου στην υπηρεσία υποδοχής
    - σύμφωνη γνώμη  των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων
    - σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου  του ΟΤΑ προέλευσης
    - βεβαίωση της υπηρεσίας του ότι δεν πρόκειται για το μοναδικό υπάλληλο του κλάδου του
    - συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας
- αποδοχές: οι αποδοχές βαρύνουν το φορέα στον οποίο γίνεται η μετάταξη
* αμοιβαία μετάταξη από ΟΤΑ σε ΟΤΑ
Στην κατηγορία αυτή ισχύουν όλα τα ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή όμως:
α) οι υπό των μετατασσόμενων κατεχόμενες θέσεις λογίζονται κενές, συνεπώς οι αμοιβαίες μετατάξεις, πραγματοποιούνται μεταξύ υπαλλήλων ίδιας κατηγορίας και κλάδου .
β) νοείται ότι δεν ισχύει η παράγραφος 7 του παρόντος άρθρου, καθόσον η μοναδικότητα καλύπτεται με την αμοιβαία μετάταξη.
Περίληψη της απόφασης μετάταξης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας (άρθρο 101).
2. Σύμφωνα με το άρθρο 39 ΚΚΔΚΥ είναι δυνατή:
*
 υποχρεωτική μετάταξη σε περίπτωση συμμετοχής σε εταιρείες
Υπάλληλος που κατά το διορισμό του ο ίδιος, ο ή η σύζυγός του ή τα ανήλικα τέκνα του κατέχουν μετοχές ανωνύμων εταιρειών  που υπάγονται στον ειδικό έλεγχο του ΟΤΑ στον οποίο διορίζεται ή τις αποκτά κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, λόγω κληρονομιάς, υποχρεούται να υποβάλει σχετική δήλωση στην υπηρεσία του και εντός ενός έτους είτε να τις μεταβιβάσει είτε να ζητήσει την μετάταξή του σε άλλον ΟΤΑ.  Η μετάταξη είναι υποχρεωτική και διενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου  74. Κατά το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την μεταβίβαση των μετοχών ή την ολοκλήρωση της μετάταξής του, ο υπάλληλος εμπίπτει στο κώλυμα συμφέροντος του άρθρου 43 του Κώδικα.
- είδος απόφασης: 
   - του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του ΟΤΑ υποδοχής
Περίληψη της απόφασης μετάταξης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας (άρθρο 101).
- απαιτούμενες προϋποθέσεις: 
    - αίτηση του υπαλλήλου
    - ύπαρξη κενής οργανικής θέσης
- αποδοχές: οι αποδοχές βαρύνουν το φορέα στον οποίο γίνεται η μετάταξη
Η μετάταξη αυτή είναι υποχρεωτική για το φορέα προέλευσης.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 78 ΚΚΔΚΥ είναι δυνατή:
* μετάταξη υπαλλήλου ΟΤΑ σε υπηρεσίες παραμεθορίων περιοχών, και συγκεκριμένα σε:
- δημόσιες υπηρεσίες (Υπουργεία, Περιφέρειες)
- νπδδ 
- ΟΤΑ α ή β βαθμού
Ειδικότερα:
σε δημόσιες υπηρεσίες και νπδδ η μετάταξη πραγματοποιείται με
- είδος απόφασης: 
    - κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού
- απαιτούμενες προϋποθέσεις: 
    - ύπαρξη κενής οργανικής θέσης της κατηγορίας - κλάδου του μετατασσόμενου στην υπηρεσία υποδοχής
    - αίτηση του υπαλλήλου
    - συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας
    - τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία ο υπάλληλος μετατάσσεται 
    - βεβαίωση της υπηρεσίας του, ότι δεν πρόκειται για το μοναδικό υπάλληλο του κλάδου του
- αποδοχές: οι αποδοχές βαρύνουν το φορέα στον οποίο γίνεται η μετάταξη
σε ΟΤΑ α΄ βαθμού η μετάταξη πραγματοποιείται με είδος απόφασης: 
    - απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
- απαιτούμενες προϋποθέσεις: 
    - αίτηση του υπαλλήλου στην υπηρεσία υποδοχής
    - συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας
    - ύπαρξη κενής οργανικής θέσης της κατηγορίας/κλάδου του μετατασσόμενου στην υπηρεσία υποδοχής
    - τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία ο υπάλληλος μετατάσσεται 
    - βεβαίωση της υπηρεσίας του, ότι δεν πρόκειται για το μοναδικό υπάλληλο του κλάδου του
    - σύμφωνη γνώμη  του αρμόδιου για διορισμό οργάνου υποδοχής 
    - γνώμη  του αρμόδιου για διορισμό οργάνου προέλευσης
- αποδοχές: οι αποδοχές βαρύνουν το φορέα στον οποίο γίνεται η μετάταξη
σε ΟΤΑ β΄ βαθμού η μετάταξη πραγματοποιείται με είδος απόφασης: 
    - απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
- απαιτούμενες προϋποθέσεις: 
    - αίτηση του υπαλλήλου στην υπηρεσία υποδοχής
    - ύπαρξη κενής οργανικής θέσης της κατηγορίας - κλάδου του μετατασσόμενου στην υπηρεσία υποδοχής
    - τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία ο υπάλληλος μετατάσσεται 
    - βεβαίωση της υπηρεσίας του, ότι δεν πρόκειται για το μοναδικό υπάλληλο του κλάδου του
    - σύμφωνη γνώμη  του αρμόδιου για διορισμό οργάνου υποδοχής 
    - γνώμη  του οργάνου προέλευσης
- αποδοχές: οι αποδοχές βαρύνουν το φορέα στον οποίο γίνεται η μετάταξη
Οι υπάλληλοι που μετατάσσονται σε υπηρεσίες παραμεθορίων περιοχών  έχουν αντίστοιχη υποχρέωση παραμονής σε αυτές για μια δεκαετία. Κάθε πράξη που συνεπάγεται απόσπαση ή μετάταξη πριν από τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής δεκαετούς παραμονής στην υπηρεσία μετάταξης είναι αυτοδικαίως άκυρη.
Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται:
1. Οι υπάλληλοι που αποκτούν την ιδιότητα του πολυτέκνου, μετά τη μετάταξή τους των οποίων ο υποχρεωτικός χρόνος παραμονής τους στην παραμεθόρια περιοχή μειώνεται σε 6 έτη.
2. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Επίσης, οι υπάλληλοι ΟΤΑ, που υπηρετούν  ήδη σε  παραμεθόριες περιοχές, μπορούν να μετατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες παραμεθορίων περιοχών, με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εκτός αν δεσμεύονται κατά το διορισμό τους να παραμείνουν στην υπηρεσία τους για μια δεκαετία.
Τέλος, μετά τη δημοσίευση του Κώδικα δεν επιτρέπονται μετατάξεις από υπηρεσίες Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ β΄ βαθμού σε ΟΤΑ παραμεθορίων περιοχών.

3.2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
α) Γενικά
Μετάταξη είναι η οριστική απομάκρυνση του υπαλλήλου από τον ΟΤΑ που ανήκει η οργανική θέση στην οποία είχε τοποθετηθεί και η κατάληψη νέας οργανικής θέσης σε άλλη υπηρεσιακή μονάδα.
Η μετάταξη αποτελεί διοικητική πράξη μεταβολής της υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου.
Η μετάταξη κατά πάγια νομολογία του ΣτΕ αναλύεται σε ταυτόχρονη απόλυση από μια θέση και διορισμό σε μια άλλη, και κατά συνέπεια λογίζεται ως οιονεί διορισμός. Έτσι, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι για μετάταξη υπάλληλοι να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στη θέση στην οποία θέλουν να μεταταγούν, δηλ. όσα προβλέπονται από το προσοντολόγιο, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει (πδ 50/2001, 347/2003 και 44/2005).
Η μετάταξη, λόγω της ιδιάζουσας φύσης της όπως περιγράφηκε παραπάνω, πρέπει υποχρεωτικά να δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η δημοσίευση αυτή αποτελεί συστατικό στοιχείο της πράξης μετάταξης, διότι μόνο έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία αυτή και επέρχονται οι έννομες συνέπειές της.
Κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, οι διοικητικές πράξεις, στις οποίες εντάσσονται και οι μετατάξεις, δεν έχουν αναδρομική ισχύ, δηλαδή τα έννομα αποτελέσματά τους δεν μπορούν να ανατρέξουν σε χρόνο προγενέστερο από την έκδοσή τους. Κατ’ εξαίρεση αναγνωρίζεται δυνατότητα αναδρομικής ισχύος:
- όταν κάτι τέτοιο ρητά επιτρέπεται από τις σχετικές διατάξεις
- όταν η Διοίκηση, για να συμμορφωθεί σε ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ή των Διοικητικών Δικαστηρίων, εκδίδει διοικητικές πράξεις, οι οποίες ισχύουν από το χρόνο που εκδόθηκε η ακυρωθείσα πράξη και
- όταν πρόκειται για ανάκληση παράνομης ατομικής διοικητικής πράξης.
Δεν επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλου στην περίπτωση που υποχρεούται να υπηρετήσει για ορισμένο χρονικό διάστημα σε συγκεκριμένο ΟΤΑ, βάσει ειδικής διάταξης, όπως στην περίπτωση της μετάταξης κατά τις διατάξεις των παραμεθορίων περιοχών. Επίσης, οι υπάλληλοι δε μετατάσσονται κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής τους υπηρεσίας.
Το προσωπικό που έχει τακτοποιηθεί σε θέσεις ιδιωτικού δίκαιου αορίστου χρόνου με ειδικές διατάξεις νόμων, δε διανύει διετή δοκιμαστική υπηρεσία, εφόσον λήφθηκε υπόψη αντίστοιχη προϋπηρεσία για την κατάταξή του. 
β) Κατηγορίες Μετατάξεων
i) Εντός του ίδιου ΟΤΑ
1. Σύμφωνα με το άρθρο 181 ΚΚΔΚΥ είναι δυνατή:    
* μετάταξη υπαλλήλου από Δήμο - Κοινότητα σε:
- Δημοτικό - Κοινοτικό Ίδρυμα του ίδιου ΟΤΑ
- Δημοτικό - Κοινοτικό νπδδ του ίδιου ΟΤΑ
- σε Σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχει ο Δήμος - Κοινότητα
* μετάταξη υπαλλήλου από Δημοτικό - Κοινοτικό Ίδρυμα:
- στον ίδιο το Δήμο - Κοινότητα
- σε Δημοτικό - Κοινοτικό Ίδρυμα του ίδιου ΟΤΑ
- σε Δημοτικό - Κοινοτικό νπδδ του ίδιου ΟΤΑ
- σε Σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχει ο Δήμος - Κοινότητα
* μετάταξη υπαλλήλου από Δημοτικό - Κοινοτικό νπδδ του ΟΤΑ
- στον ίδιο το Δήμο - Κοινότητα
- σε Δημοτικό - Κοινοτικό Ίδρυμα του ίδιου ΟΤΑ 
- σε άλλο Δημοτικό - Κοινοτικό νπδδ του ίδιου ΟΤΑ
- σε Σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχει ο Δήμος - Κοινότητα
* μετάταξη υπαλλήλου από Σύνδεσμο σε:
- Δήμο - Κοινότητα μέλος του Συνδέσμου
- Δημοτικό - Κοινοτικό Ίδρυμα μέλος του Συνδέσμου
- Δημοτικό - Κοινοτικό νπδδ μέλος του Συνδέσμου
με είδος απόφασης:
- απόφαση: 
    - Δημάρχου, αν ο υπάλληλος μετατάσσεται στο Δήμο, 
    - Προέδρου Κοινότητας, αν ο υπάλληλος μετατάσσεται στην Κοινότητα, 
    - Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, αν ο υπάλληλος μετατάσσεται σε ΝΠΔΔ του Δήμου - Κοινότητας
    - Προέδρου Εκτελεστικής Επιτροπής, αν ο υπάλληλος μετατάσσεται σε Δημοτικό - Κοινοτικό Ίδρυμα 
    - Προέδρου Εκτελεστικής Επιτροπής αν ο υπάλληλος μετατάσσεται σε Σύνδεσμο
Περίληψη της απόφασης μετάταξης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας (άρθρο 101).
- απαιτούμενες προϋποθέσεις: 
    - αίτηση του υπαλλήλου
    - ύπαρξη αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης της ειδικότητας του μετατασσόμενου στην υπηρεσία υποδοχής. Αν δεν υπάρχει, ενεργείται με μεταφορά της θέσης. 
    - σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου
    - σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου  της υπηρεσίας προέλευσης
- αποδοχές: οι αποδοχές βαρύνουν το φορέα στον οποίο γίνεται η μετάταξη
2. Σύμφωνα με το άρθρο 183 ΚΚΔΚΥ είναι δυνατή:    
* μετάταξη σε ειδικότητα ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας εφόσον ο υπάλληλος κατά την ημερομηνία διορισμού ή κατάταξής του κατείχε τίτλο σπουδών ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας
με είδος απόφασης: 
    - του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου 
- απαιτούμενες προϋποθέσεις: 
    - αίτηση του υπαλλήλου
    - ύπαρξη κενής οργανικής θέσης. Αν δεν υπάρχει, συνίσταται προσωποπαγής θέση, ειδικότητας αντίστοιχης του τίτλου σπουδών που κατέχει ο μετατασσόμενος ή παρεμφερούς με τους υπάρχοντες κλάδους μόνιμου προσωπικού, με δέσμευση κενής θέσης μόνιμου προσωπικού . 
    - γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου
    - τίτλος σπουδών της ειδικότητας της ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία επιθυμεί να μεταταγεί, όπως αυτός ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις
    - συμπλήρωση του απαιτούμενου χρονικού περιορισμού της οκταετίας
Προκειμένου για την μετάταξη σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα, του προσωπικού που κατετάγη σε οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρου 11 του πδ 164/2004 και το άρθρο 1 του ν. 3320/2005, για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρονικού περιορισμού της οκταετίας, συνυπολογίζεται και τυχόν χρόνος που διανύθηκε στο δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ  α΄ και β΄ βαθμού με οποιαδήποτε σχέση (εργασίας ή μίσθωσης έργου), κατά τον οποίο κατείχαν τον τίτλο σπουδών ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας (άρθρο 11 του ν. 3491/2006).
*
 μετάταξη σε ειδικότητα ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας εφόσον ο υπάλληλος κατά την ημερομηνία διορισμού ή κατάταξής του δεν κατείχε τίτλο σπουδών ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας
με είδος απόφασης: 
    - του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου 
Περίληψη της απόφασης μετάταξης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας (άρθρο 101).
- απαιτούμενες προϋποθέσεις: 
    - αίτηση του υπαλλήλου
    - συμπλήρωση διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας
    - ύπαρξη κενής οργανικής θέσης. Αν δεν υπάρχει κενή συνίσταται προσωποπαγής θέση, ειδικότητας αντίστοιχης του τίτλου σπουδών που κατέχει ο μετατασσόμενος ή παρεμφερούς με τους υπάρχοντες κλάδους μόνιμου προσωπικού με δέσμευση κενής θέσης μόνιμου προσωπικού.
    - γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου
    - τίτλος σπουδών της ειδικότητας της ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην οποία επιθυμεί να μεταταγεί, όπως αυτός ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις
ii) Μετάταξη σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα
1. Σύμφωνα με το άρθρο 181 ΚΚΔΚΥ είναι δυνατή:
* μετάταξη υπαλλήλου από Δήμο - Κοινότητα σε:
- άλλο Δήμο - Κοινότητα
- Δημοτικό - Κοινοτικό Ίδρυμα άλλου ΟΤΑ
- Δημοτικό - Κοινοτικό νπδδ άλλου ΟΤΑ
- σε Σύνδεσμο ΟΤΑ στον οποίο δε συμμετέχει ο Δήμος - Κοινότητα προέλευσης
* μετάταξη υπαλλήλου από Δημοτικό - Κοινοτικό Ίδρυμα σε:
- άλλο Δήμο - Κοινότητα
- Δημοτικό - Κοινοτικό Ίδρυμα άλλου ΟΤΑ 
- Δημοτικό - Κοινοτικό νπδδ άλλου ΟΤΑ
- σε Σύνδεσμο στον οποίο δε συμμετέχει ο Δήμος - Κοινότητα προέλευσης
* μετάταξη υπαλλήλου από Δημοτικό - Κοινοτικό νπδδ  σε:
- άλλο Δήμο - Κοινότητα
- Δημοτικό - Κοινοτικό Ίδρυμα άλλου ΟΤΑ 
- Δημοτικό - Κοινοτικό νπδδ άλλου ΟΤΑ
- σε Σύνδεσμο στον οποίο δε συμμετέχει ο Δήμος - Κοινότητα προέλευσης
* μετάταξη υπαλλήλου από Σύνδεσμο σε:
- Δήμο - Κοινότητα που δεν είναι μέλη του Συνδέσμου
- Δημοτικό - Κοινοτικό Ίδρυμα άλλου ΟΤΑ, 
- Δημοτικό - Κοινοτικό νπδδ άλλου ΟΤΑ
- σε Σύνδεσμο στον οποίο δε συμμετέχει ο Δήμος - Κοινότητα προέλευσης με είδος απόφασης: 
- απόφαση: 
    - Δημάρχου - Προέδρου Κοινότητας υποδοχής, αν ο υπάλληλος μετατάσσεται σε Δήμο/Κοινότητα,
    - Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του νπδδ υποδοχής, αν ο υπάλληλος μετατάσσεται σε νπδδ Δήμου - Κοινότητας
    - Προέδρου Εκτελεστικής Επιτροπής του ιδρύματος υποδοχής, αν ο υπάλληλος μετατάσσεται σε Δημοτικό - Κοινοτικό Ίδρυμα 
    - Προέδρου Εκτελεστικής Επιτροπής αν ο υπάλληλος μετατάσσεται σε Σύνδεσμο
Περίληψη της απόφασης μετάταξης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας (άρθρο 101).
- απαιτούμενες προϋποθέσεις: 
    - αίτηση του υπαλλήλου
    - ύπαρξη αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης της ειδικότητας του μετατασσόμενου στην υπηρεσία υποδοχής. Αν δεν υπάρχει, ενεργείται με μεταφορά θέσης. 
    - σύμφωνη γνώμη  των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων
    - σύμφωνη γνώμη  του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου  του ΟΤΑ προέλευσης
- αποδοχές: οι αποδοχές βαρύνουν το φορέα στον οποίο γίνεται η μετάταξη
2. Σύμφωνα με το άρθρο 39 ΚΚΔΚΥ είναι δυνατή:
* υποχρεωτική μετάταξη σε περίπτωση συμμετοχής  σε εταιρείες
Υπάλληλος που κατά το διορισμό του ο ίδιος, ο ή η σύζυγός του ή τα ανήλικα τέκνα του κατέχουν μετοχές ανωνύμων εταιρειών  που υπάγονται στον ειδικό έλεγχο  του ΟΤΑ στον οποίο διορίζεται ή τις αποκτά κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, λόγω κληρονομιάς, υποχρεούται να υποβάλει σχετική δήλωση στην υπηρεσία του και εντός ενός έτους είτε να τις μεταβιβάσει είτε να ζητήσει την μετάταξή του σε άλλον ΟΤΑ.  Η μετάταξη είναι υποχρεωτική και διενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 74. Κατά το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την μεταβίβαση των μετοχών ή την ολοκλήρωση της μετάταξής του, ο υπάλληλος εμπίπτει στο κώλυμα συμφέροντος του άρθρου 43 του Κώδικα.
- είδος απόφασης: 
      - του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του ΟΤΑ υποδοχής
Περίληψη της απόφασης μετάταξης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας (άρθρο 101).
- απαιτούμενες προϋποθέσεις: 
      - αίτηση του υπαλλήλου
      - ύπαρξη κενής οργανικής θέσης. Αν δεν υπάρχει ενεργείται με μεταφορά θέσης.
- αποδοχές: οι αποδοχές βαρύνουν το φορέα στον οποίο γίνεται η μετάταξη
Η μετάταξη αυτή είναι υποχρεωτική για το φορέα προέλευσης.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 182 ΚΚΔΚΥ είναι δυνατή:
* μετάταξη υπαλλήλου ΟΤΑ σε υπηρεσίες παραμεθορίων περιοχών και συγκεκριμένα σε:
- δημόσιες υπηρεσίες (Υπουργεία, Περιφέρειες)
- νπδδ 
- ΟΤΑ α ή β βαθμού
Ειδικότερα:
σε δημόσιες υπηρεσίες και νπδδ η μετάταξη πραγματοποιείται με
- είδος απόφασης: 
    - κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού
- απαιτούμενες προϋποθέσεις: 
    - αίτηση του υπαλλήλου
    - ύπαρξη κενής οργανικής θέσης της ειδικότητας του μετατασσόμενου στην υπηρεσία υποδοχής
    - τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία ο υπάλληλος μετατάσσεται 
    - βεβαίωση της υπηρεσίας του, ότι δεν πρόκειται για το μοναδικό υπάλληλο της ειδικότητάς του
- αποδοχές: οι αποδοχές βαρύνουν το φορέα στον οποίο γίνεται η μετάταξη
σε ΟΤΑ α΄ βαθμού η μετάταξη πραγματοποιείται με
- είδος απόφασης: 
    - απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
- απαιτούμενες προϋποθέσεις: 
    - αίτηση του υπαλλήλου στην υπηρεσία υποδοχής
    - ύπαρξη κενής οργανικής θέσης της ειδικότητας του μετατασσόμενου στην υπηρεσία υποδοχής
    - τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία ο υπάλληλος μετατάσσεται 
    - βεβαίωση της υπηρεσίας του, ότι δεν πρόκειται για το μοναδικό υπάλληλο της ειδικότητάς του
    - σύμφωνη γνώμη  του αρμόδιου για διορισμό οργάνου υποδοχής 
    - γνώμη  του αρμόδιου για διορισμό οργάνου προέλευσης
- αποδοχές: οι αποδοχές βαρύνουν το φορέα στον οποίο γίνεται η μετάταξη
σε ΟΤΑ β΄ βαθμού η μετάταξη πραγματοποιείται με
- είδος απόφασης: 
    - απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
- απαιτούμενες προϋποθέσεις: 
    - αίτηση του υπαλλήλου στην υπηρεσία υποδοχής
    - ύπαρξη κενής οργανικής θέσης της ειδικότητας του μετατασσόμενου στην υπηρεσία υποδοχής
    - τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία ο υπάλληλος μετατάσσεται 
    - βεβαίωση της υπηρεσίας του, ότι δεν πρόκειται για το μοναδικό υπάλληλο της ειδικότητάς του
    - σύμφωνη γνώμη  του αρμόδιου για διορισμό οργάνου υποδοχής 
    - γνώμη του οργάνου προέλευσης
- αποδοχές: οι αποδοχές βαρύνουν το φορέα στον οποίο γίνεται η μετάταξη
Οι υπάλληλοι που μετατάσσονται σε υπηρεσίες παραμεθορίων περιοχών  έχουν αντίστοιχη υποχρέωση παραμονής σε αυτές για μια δεκαετία. Κάθε πράξη που συνεπάγεται απόσπαση ή μετάταξη πριν από τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής δεκαετούς παραμονής στην υπηρεσία μετάταξης είναι αυτοδικαίως άκυρη.
Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται:
4. Οι υπάλληλοι που αποκτούν την ιδιότητα του πολυτέκνου, μετά τη μετάταξή τους των οποίων ο υποχρεωτικός χρόνος παραμονής τους στην παραμεθόρια περιοχή μειώνεται σε 6 έτη.
5. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Επίσης, οι υπάλληλοι ΟΤΑ, που υπηρετούν  ήδη σε  παραμεθόριες περιοχές , μπορούν να μετατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες παραμεθορίων περιοχών, με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εκτός αν δεσμεύονται κατά το διορισμό τους να παραμείνουν στην υπηρεσία τους για μια δεκαετία.
Τέλος, μετά τη δημοσίευση του Κώδικα δεν επιτρέπονται μετατάξεις από υπηρεσίες Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ β΄ βαθμού σε ΟΤΑ παραμεθορίων περιοχών.
Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 217 έως 232)
Ένστολο προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας (άρθρο 224)
Με την έναρξη ισχύος του νέου Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, δηλ. μετά την 28-6-2007, το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας των κατηγοριών και κλάδων ΠΕ23, ΤΕ23 και ΔΕ23, που προσελήφθη με το πδ 23/2002, και εκείνο που προσλαμβάνεται με το πδ 135/2006, διέπεται ως προς το υπηρεσιακό του καθεστώς από τις ειδικές γι΄ αυτό διατάξεις και για όσα θέματα δε ρυθμίζονται από αυτές, από τις όμοιες του παρόντος κώδικα, όπως ορίζεται στο  άρθρο 224 ΚΚΔΚΥ.
Τέλος, το ένστολο προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας έχει δικαίωμα μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία, μόνο εντός των κλάδων ΤΕ23 & ΠΕ23 της Δημοτικής Αστυνομίας.Υπάλληλος που είχε τον απαιτούμενο για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του δεν επιτρέπεται να μεταταγεί σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας, πριν από τη συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό του.
Επίσης από τις τελικές και μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 231), προβλέπονται τα εξής:
α) Εκκρεμείς διαδικασίες μετατάξεων ολοκληρώνονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν, εφόσον μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν αποφανθεί τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια (παρ. 9).
β) Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων που πραγματοποιήθηκαν κατ΄  εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του προϊσχύσαντος Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999) επιτρέπεται να παρατείνεται κατά ένα επιπλέον έτος, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου (παρ.12).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved