ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Ρύθμιση για αποσπασμένους της ΔΕΗ (9/8/08)


Aθήνα 9.8.2008, 15:12
Θέματα εξέλιξης του προσωπικού της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠ-ΔΕη και ΤΑΕΥΚΩ ρυθμίζει απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων Ανάπτυξης και Απασχόλησης που παρουσιάζει η Prolsipsis παρακάτω. 

*  *  *

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Φ.10050/οικ. 20496/4067 (1)
Ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ/ΤΑΠ−ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ στους αντίστοιχους τομείς

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 210/1974 (364 Α) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών του Προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)».
2. Την από 29.7.2008 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.
3. Την από 30.7.2008 Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Προσωπικού ΔΕΗ. Α.Ε.(ΕΣΣΕ), αποφασίζουμε:
Για το αποσπασμένο στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ/ΤΑΠ−ΔΕΗ και στο Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) στους αντίστοιχους τομείς, προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε., ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 30.7.2008 ΕΣΣΕ, ως εξής:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1

1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των ρυθμίσεων της από 30.7.2008 ΕΣΣΕ, το αποσπασμένο στους Φορείς με το ν. 3655/2008 «περί της διοικητικής και οργανωτικής μεταρρύθμισης του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης» προσωπικό της ΔΕΗ, το οποίο σύμφωνα με τον νόμο διέπεται από τους όρους της ατομικής σύμβασης, εργασίας που το συνδέει με τη ΔΕΗ Α.Ε., από τις διατάξεις του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ και αμείβεται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον μισθολόγιο της ΔΕΗ Α.Ε., κατά την άσκηση των καθηκόντων του στους Φορείς έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που και έχει και το λοιπό προσωπικό
της Επιχείρησης.
Ειδικότερα οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών των Τομέων Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ των Φορέων, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι σ’ αυτούς αυτοδίκαια από τη ΔΕΗ Α.Ε., εξελίσσονται και έχουν τα ίδια εν γένει υπηρεσιακά δικαιώματα με τους ομολόγους τους προϊσταμένους των αντίστοιχων υπηρεσιακών κλιμακίων της ΔΕΗ Α.Ε. σε ότι αφορά την κλίμακα της ιεραρχίας (καθηκόντων) και συνακόλουθα στις αναθέσεις και ανακλήσεις των καθηκόντων τους, την ιεραρχική τους εξέλιξη καθώς και τις εν γένει αμοιβές και λοιπές παροχές (επιδόματα οργανικών στελεχών κλπ) σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις στη ΔΕΗ Α.Ε. για το λοιπό προσωπικό της.
2. Η απασχόληση του προσωπικού της παραγράφου 1 στους Φορείς λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη ΔΕΗ Α.Ε. και προσμετράται για κάθε συνέπεια στη λοιπή προϋπηρεσία του στη ΔΕΗ Α.Ε..
3. Για τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του αποσπασμένου προσωπικού συνιστάται πενταμελής (5μελής) Επιτροπή Προσωπικού, η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Μυλλέρου 13 − Αθήνα, με την ακόλουθη σύνθεση: ένας (1) εκπρόσωπος του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ (επιπέδου τουλάχιστον προϊσταμένου Διεύθυνσης) οριζόμενος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ένας (1) εκπρόσωπος του ΤΑΥΤΕΚΩ (επιπέδου τουλάχιστον προϊσταμένου Διεύθυνσης) οριζόμενος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΥΤΕΚΩ, ο εκπρόσωπος της ΔΕΗ Α.Ε. και οι δύο (2) εκπρόσωποι Proslipsis.gr των ασφαλισμένων, οι οποίοι μετέχουν στη Διοικητική Επιτροπή του άρθρου 5 παρ. 7Β του ν.3655/2008. Η Επιτροπή κατά τη πρώτη συνεδρίαση αποφασίζει μεταξύ των μελών της για τον προεδρεύοντα των εργασιών της.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Προσωπικού λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και οι αρμοδιότητές της θα είναι αυτές που ορίζονται σε επόμενα άρθρα της παρούσας.
Στην Επιτροπή Προσωπικού εισάγονται τα θέματα των αρμοδιοτήτων της από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα εκάστου Φορέα και μετά από συνεννόηση με τον Προεδρεύοντα, ο οποίος καταρτίζει και την ημερήσια διάταξη.
4. Όπου στα επόμενα άρθρα αναφέρονται «αρμόδια όργανα εκάστου Φορέα» νοούνται τα μονοπρόσωπα ή συλλογικά διοικητικά όργανα που έχουν την τελική υπογραφή σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. Στα αρμόδια όργανα δεν συμπεριλαμβάνονται τα υπηρεσιακά Συμβούλια εκάστου Φορέα.

Άρθρο 2
Διακοπή της Απόσπασης
Διακοπή της απόσπασης μισθωτού από ένα έκαστο των Φορέων, μπορεί να γίνει μόνο ύστερα από αίτησή του, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Φορέα μετά από πρόταση της Επιτροπής Προσωπικού.
Η όλη διαδικασία δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών.
Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο μισθωτός δικαιούται να επανέλθει μετά την παρέλευση ενός έτους, οπότε η αίτηση γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός διακοπής απόσπασης των μισθωτών από ένα έκαστο των Φορέων δεν υπερβαίνει το 10% του συνόλου των αποσπασμένων στον οικείο Φορέα, των οποίων η κατηγορία/ειδικότητα απαντάται στη ΔΕΗ Α.Ε. μέχρι 31.12.2009 και επιπλέον 10% τα επόμενα χρόνια.
Προϋπόθεση για τη διακοπή της απόσπασης, σε κάθε περίπτωση, είναι να υφίσταται αντικείμενο απασχόλησης στη ΔΕΗ Α.Ε., η διαχείριση του οποίου απαιτεί αφενός την κατηγορία/ειδικότητα του μισθωτού.
Λεπτομέρειες εφαρμογής εφόσον απαιτηθεί θα καθοριστούν από τα αρμόδια όργανα των Φορέων, με πρόταση της Επιτροπής Προσωπικού και σύμφωνη γνώμη της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ−ΚΗΕ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΜΟΙΒΕΣ − ΠΑΡΟΧΕΣ
Άρθρο 3

Υπηρεσιακή Κατάσταση Αποσπασμένου στους Φορείς προσωπικού ΔΕΗ
(Άρθρα 4, 5, 12, 13, 14, 15 και 17 ΚΚΠ/ΔΕΗ) ως εκάστοτε ισχύουν
1. Οι κατά την παρ. 5 του άρθρου 4 του ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε. αποφάσεις του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. καταλαμβάνουν και το αποσπασμένο προσωπικό.
2. Η αρμοδιότητα της παρ. 3 του άρθρου 5 του ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε ασκείται από το αρμόδιο όργανο εκάστου φορέα όταν πρόκειται για ένταξη στο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο (ΜΚ) της κατώτερης βαθμίδας.
3. Το ωράριο εργασίας του αποσπασμένου προσωπικού καθορίζεται με αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου εκάστου Φορέα, στο πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών του και του προγράμματος λειτουργίας του, χωρίς να μεταβάλλει το συνολικό χρόνο απασχόλησης που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε.
4. Οι ημέρες αργίας του αποσπασμένου προσωπικού είναι αυτές που ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες λειτουργικές ρυθμίσεις της ΔΕΗ Α.Ε.
5. Η χορήγηση της κανονικής άδειας και των ειδικών αδειών, που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. γίνεται από το αρμόδιο όργανο εκάστου Φορέα με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης στο προσωπικό που απασχολείται στη ΔΕΗ Α.Ε.
6. Η αρμοδιότητα της παρ. 3 του άρθρου 14 του ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε., όπως εκάστοτε ισχύει, ασκείται από το αρμόδιο όργανο εκάστου Φορέα, της παρ. 5 του ίδιου άρθρου από τη ΔΕΗ Α.Ε. ύστερα από πρόταση του αρμοδίου οργάνου εκάστου Φορέα και της παρ. 6 του ίδιου άρθρου από το αρμόδιο όργανο εκάστου Φορέα.
7. Οι εγκριτικές δικαιοδοσίες του άρθρου 17 του ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε. ασκούνται από το αρμόδιο όργανο εκάστου Φορέα μετά από γνώμη της Επιτροπής Προσωπικού.

Άρθρο 4
Αμοιβές - Παροχές

(Άρθρα 7, 8, 8α, 9, 10, 11 και 15 ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε.) ως εκάστοτε ισχύουν
1. Το αποσπασμένο προσωπικό μισθοδοτείται με τις ίδιες ακριβώς πάσης φύσεως αποδοχές, αποζημιώσεις και έκτακτες αμοιβές με τις ισχύουσες κάθε φορά για το λοιπό προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε., με τους ίδιους όρους, διαδικασίες και προϋποθέσεις. Στα ανωτέρω περιλαμβάνονται και οι κάθε είδους αποζημιώσεις για υπερωριακή και απασχόληση Κυριακής, αργίας, νύκτας και εκτός έδρας.
Οι αναγκαίες ρυθμιστικές αποφάσεις για τη χορήγηση των ως άνω αποδοχών, αποζημιώσεων και αμοιβών, λαμβάνονται από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο εκάστου Φορέα μετά από γνώμη της Επιτροπής Προσωπικού.
2. Τα ειδικά επιδόματα αυξημένων καθηκόντων της παρ. 2 του άρθρου 9 του ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε., που καταβάλλονται σήμερα στο προσωπικό που αποσπάται στους Φορείς, εξακολουθούν να καταβάλλονται και για τη διατήρηση, αύξηση ή επέκτασή τους εφαρμόζεται αναλόγως ότι ισχύει κάθε φορά για το προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε.. Χορήγηση νέων επιδομάτων θέσεως της ως άνω παρ. 2 του άρθρου 9 του ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε. στο προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. καταλαμβάνουν και το αποσπασμένο προσωπικό, στο οποίο ανατίθενται αρμοδίως καθήκοντα προϊσταμένου στους Φορείς αντίστοιχου επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του κεφαλαίου ΣΤ του μέρους Ι της παρούσας ΕΣΣΕ.
3. Οι αποζημιώσεις των μετακινήσεων των μισθωτών της Επιχείρησης που λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις της Διοικητικής Επιτροπής του Υποκ/τος ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και του Δ.Σ. του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. και οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7Β του άρθρου 5 και των παρ.1β και 15 του άρθρου 74 του ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α) με την ιδιότητα του εκπροσώπου των ασφαλισμένων καταβάλλονται από τη ΔΕΗ Α.Ε.. η οποία και θα της ανακτά από τους οικείους φορείς μέσω των αντίστοιχων προϋπολογισμών τους (ΙΚΑ/ΤΑΠ/ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Άρθρο 5
Τοποθετήσεις - Μεταθέσεις - Αποσπάσεις Αξιολόγηση - Ατομικά Έγγραφα Μισθωτών (Άρθρα 20 και 21 ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε.) ως εκάστοτε ισχύουν
1. Οι εγκριτικές αρμοδιότητες των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 20 του ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε. ασκούνται από το αρμόδιο όργανο εκάστου Φορέα.
2. Η αξιολόγηση του αποσπασμένου προσωπικού, που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 21 του ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε., γίνεται από τα αρμόδια όργανα εκάστου Φορέα σύμφωνα με τον Ειδικό Κανονισμό Φύλλων Αξιολόγησης Προσωπικού ΔΕΗ (ΕΚΦΑ), ή με το σύστημα αξιολόγησης όπως ισχύει κάθε φορά για το λοιπό προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε.
3. Από την αρμόδια για το αποσπασμένο προσωπικό υπηρεσία των Φορέων θα τηρούνται ατομικοί φάκελοι του αποσπασμένου προσωπικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε.. Η εν λόγω υπηρεσία οφείλει να κοινοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ οποιαδήποτε μεταβολή ή οποιοδήποτε νέο στοιχείο που αφορά το παραπάνω προσωπικό για ενημέρωση του εκεί τηρούμενου αντίστοιχου φακέλου.
Οποιαδήποτε βεβαίωση που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση του αποσπασμένου προσωπικού θα χορηγείται από το αρμόδιο όργανο εκάστου Φορέα.

Άρθρο 6
Μισθολογικές Προαγωγές – Μετατάξεις
(Άρθρα 22 και 23 ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε.) ως εκάστοτε ισχύουν
Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. των άρθρων 22, πλην των παραγράφων 5, 9 και 10 αυτού και 23 πλην της παραγράφου 5, του ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε. θα ασκούνται από το αρμόδιο όργανο εκάστου Φορέα κατ’ αντιστοιχία των ισχυόντων για το προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. και σύμφωνα με τις διαδικασίες και ρυθμίσεις που ισχύουν στη ΔΕΗ Α.Ε.

Άρθρο 7
Πρωτοβάθμια Συμβούλια Κρίσεως

(Άρθρο 24 ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε.) ως εκάστοτε ισχύει
1. Στις περιπτώσεις που το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεως του άρθρου 24 του ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε., αποφαίνεται για το αποσπασμένο προσωπικό, εισηγητής χωρίς ψήφο μετά του αναπληρωτή του και γραμματέας μετά του αναπληρωτή του ορίζονται από το αρμόδιο όργανο εκάστου φορέα, μετά από γνώμη της Επιτροπής Προσωπικού, στέλεχοι από το αποσπασμένο στους αντίστοιχους φορείς προσωπικό
2. Η μετάταξη στην Κατηγορία Γ΄− Στελέχη Γενικών Θέσεων του ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε.και η προαγωγή μέσα στην Κατηγορία αυτή του αποσπασμένου προσωπικού γίνεται με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. μετά από γνώμη του Ειδικού Συμβουλίου Κρίσεως της πρόταση των παρ. 7 του άρθρου 24 του ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε. και πρόταση των αρμοδίων οργάνων των Φορέων.
Ο αριθμός των θέσεων της Κατηγορίας Γ’ και το ποσοστό των θέσεων αυτών για κάθε βαθμίδα της αυτής κατηγορίας, προκειμένου για το αποσπασμένο προσωπικό, ορίζεται εκάστοτε με απόφαση του αρμοδίου οργάνου εκάστου Φορέα και γνώμη της Επιτροπής Προσωπικού, και δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις 18 θέσεις (15 θέσεις για το ΤΑΥΤΕΚΩ και 3 θέσεις για το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ).

Άρθρο 8
Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεως

(Άρθρο 25 ΚΚΠ/ΔΕΗ) ως εκάστοτε ισχύει
Στις περιπτώσεις που το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεως του άρθρου 25 του ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε. αποφαίνεται για το αποσπασμένο προσωπικό, εισηγητής χωρίς ψήφο μετά του αναπληρωτή του και γραμματέας μετά του αναπληρωτή του ορίζονται από το αρμόδιο όργανο εκάστου φορέα, μετά από γνώμη της Επιτροπής Προσωπικού, στέλεχοι από το αποσπασμένο στους αντίστοιχους φορείς προσωπικό.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 9

(Άρθρα 26, 28, 29, 30 και 31 ΚΚΠ/ΔΕΗ) ως εκάστοτε ισχύουν
1. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 26 και 28 του ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε. αναφέρεται η ΔΕΗ Α.Ε. νοούνται οι Φορείς.
2. Οι αρμοδιότητες του άρθρου 29 που αναφέρονται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στους Γενικούς Διευθυντές της ΔΕΗ Α.Ε ασκούνται για το αποσπασμένο προσωπικό από τους ιεραρχικά Προϊσταμένους προερχόμενους από τη ΔΕΗ Α.Ε. ενώ οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο για τους οριζόμενους από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε. προϊσταμένους ασκούνται για το προσωπικό αυτό από τους οριζόμενους, από το αρμόδιο όργανο εκάστου Φορέα, προϊστάμενους προερχόμενους από τη ΔΕΗ Α.Ε. αντίστοιχου ιεραρχικού επιπέδου
3. Οι αρμοδιότητες των μονοπρόσωπων πειθαρχικών οργάνων που προβλέπονται στα άρθρα 30 και 31 του ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε. ασκούνται από τα αντίστοιχα κατά περίπτωση πειθαρχικά όργανα εκάστου Φορέα στην περίπτωση που προέρχονται από το αποσπασμένο προσωπικό.
4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ιεραρχικά προϊστάμενοι προερχόμενοι από τη ΔΕΗ Α.Ε. προκειμένου να ασκήσουν τις αναφερόμενες στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αρμοδιότητες, τα πειθαρχικά θέματα θα παραπέμπονται με γνώμη της Επιτροπής Προσωπικού, στο αρμόδιο όργανο εκάστου Φορέα, το οποίο ή αποφασίζει για την απαλλαγή του μισθωτού ή για τη διαβίβαση της υπόθεσης στην αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε.

Άρθρο 10
Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
(Άρθρο 32 ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε.) ως εκάστοτε ισχύει
Στις περιπτώσεις που το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 32 του ΚΚΠ/ΔΕΗ ΑΑ.Ε. εκδικάζει πειθαρχικές υποθέσεις του αποσπασμένου προσωπικού, εισηγητής χωρίς ψήφο μετά του αναπληρωτή του και γραμματέας μετά του αναπληρωτή του ορίζονται από το αρμόδιο όργανο εκάστου φορέα, με γνώμη της Επιτροπής Προσωπικού, στελέχοι από το αποσπασμένο στους αντίστοιχους φορείς προσωπικό.

Άρθρο 11
Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
(Άρθρο 33 ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε.) ως εκάστοτε ισχύει
Στις περιπτώσεις που το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 33 του ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε. εκδικάζει πειθαρχικές υποθέσεις του αποσπασμένου προσωπικού, εισηγητής χωρίς ψήφο μετά του αναπληρωτή του και γραμματέας μετά του αναπληρωτή του ορίζονται από το αρμόδιο όργανο εκάστου φορέα, με γνώμη της Επιτροπής Προσωπικού, στελέχοι από το αποσπασμένο στους φορείς προσωπικό.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 12
Συμπλήρωση Ορίου Ηλικίας
(Άρθρο 34 ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε.) ως εκάστοτε ισχύει
Τις αρμοδιότητες της παρ. 2 του άρθρου 34 του ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε. ασκεί για το αποσπασμένο προσωπικό το αρμόδιο όργανο εκάστου Φορέα.

Άρθρο 13
Παραίτηση – Ανικανότητα
Απόλυση Λόγω Πειθαρχικής Ποινής ή Ακαταλληλότητας
(Άρθρα 36 και 37 ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε.) ως εκάστοτε ισχύουν
1. Η παραίτηση αποσπασμένου προσωπικού υποβάλλεται στην αρμόδια για το προσωπικό Διεύθυνση της ΔΕΗ Α.Ε. δια της αρμόδιας υπηρεσίας των Φορέων, η δε απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. ή του από αυτόν εξουσιοδοτημένου οργάνου για τη μη τήρηση της μηνιαίας προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 36 του ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε. εκδίδεται μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου οργάνου εκάστου Φορέα.
2. Η πιστοποίηση των πραγματικών περιστατικών για τη συνδρομή των λόγων της αυτοδίκαιης λύσης της σύμβασης εργασίας των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 36 και της απόλυσης των περιπτώσεων της παρ. 3 του ίδιου άρθρου και των εδαφίων α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 37 του ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε. του αποσπασμένου προσωπικού θα γίνεται από το αρμόδιο όργανο εκάστου Φορέα, τα οποία πρέπει να διαβιβάζουν όλα τα στοιχεία στα αρμόδια για την έκδοση της απόφασης για τη λύση της σύμβασης εργασίας υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε..

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 14
Ανάθεση και Ανάκληση Καθηκόντων Προϊσταμένων
(Άρθρο 40 ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε.) ως εκάστοτε ισχύει
1. Οι αναθέσεις και ανακλήσεις καθηκόντων των προϊσταμένων των υπηρεσιακών μονάδων των Φορέων από το αποσπασμένο σ’ αυτούς προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. γίνονται με τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες που προβλέπονται για τις αντίστοιχες θέσεις προϊσταμένων της ΔΕΗ Α.Ε.. Στις σχετικές προκηρύξεις που εκδίδονται από αρμόδια όργανα εκάστου φορέα μπορούν να συμμετέχουν και μη αποσπασμένοι μισθωτοί, οι οποίοι εφόσον επιλεγούν αποσπώνται από τη ΔΕΗ Α.Ε. με την εκάστοτε ισχύουσα διαδικασία.
2. Αρμόδια όργανα για τις αναθέσεις και ανακλήσεις των καθηκόντων προϊσταμένων είναι τα προβλεπόμενα από τις καταστατικές διατάξεις εκάστου Φορέα. Ειδικότερα για τις ιεραρχικές στάθμες που αντιστοιχούν σε Διευθυντή ΒΟΚ και Βοηθού Διευθυντή ή Διευθυντή Κλάδου ΒΟΚ, η ανάθεση γίνεται από τα αρμόδια όργανα εκάστου φορέα με πρόταση της Επιτροπής Προσωπικού.
3. Οι αποσπασμένοι μισθωτοί δικαιούνται να συμμετέχουν στις διαδικασίες ανάθεσης καθηκόντων προϊσταμένων των μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε. όλων των διοικητικών βαθμίδων. Σε περίπτωση επιλογής τους διακόπτεται η απόσπασή τους με την εκάστοτε ισχύουσα διαδικασία.

Άρθρο 15
Ευθύνη Διαχειριστών

(Άρθρο 44 ΚΚΠ/ΔΕΗ) ως εκάστοτε ισχύει
Την αρμοδιότητα για τον κατ’ άρθρο 44 του ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε. καταλογισμό ευθυνών σε βάρος των διαχειριστών χρημάτων, αξιών και υλικών των Φορέων για το αποσπασμένο στους Φορείς προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. έχει το αρμόδιο όργανο εκάστου Φορέα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 16

1. Για όσα δεν προβλέπονται στην από 30.7.2008 ΕΣΣΕ ισχύουν ο ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε. και οι ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. των προηγουμένων ετών κατά το μέτρο που δεν τροποποιούνται με την ως άνω ΕΣΣΕ.
2. Κάθε θέμα που θα προκύψει από την ερμηνεία ή εφαρμογή της ως άνω ΕΣΣΕ ρυθμίζεται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων εκάστου Φορέα του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. και γνώμη της Επιτροπής Προσωπικού και της πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής Οργάνωσης Προσωπικού ΔΕΗ (ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ−ΚΗΕ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ –ΠΕΤΡΑΛΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved