ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δωρεάν Επιστροφή    
Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων σε Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Πάτρα

Αθήνα 3.9.2014, 16:32

«Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων σε Νέα Επιστημονικά Θέματα και Τεχνολογίες Περιβάλλοντος» είναι το θέμα εκπαιδευτικού προγράμματος που θα υλοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα και την Πάτρα κατά το κατά το χειμερινό εξάμηνο του πανεπιστημιακού έτους 2014 - 2015. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται με σύμπραξη τριών ΑΕΙ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Φυσικής, Τμήμα Γεωλογίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών), του Πανεπιστημίου Πατρών (Τμήμα Φυσικής) και του Πανεπιστημίους Ιωαννίνων (Τμήμα Φυσικής). Είναι χρηματοδοτούμενο και παρέχεται δωρεάν. 

Απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ Σχολής Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνείου ή Τμημάτων Περιβάλλοντος οι οποίοι έχουν αποκτήσει τον βασικό τίτλο σπουδών έως και το 2003. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι κάτοχοι ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής ανώτατης σχολής. 

Επίσης απευθύνεται σε: α) Στελέχη του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης που σχετίζονται με την διαχείριση του περιβάλλοντος, β) Στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες σε θέματα περιβάλλοντος και πληροφορικής, γ) Άνεργους, υποαπασχολούμενους ή ετεροαπασχολούμενους οι οποίοι θέλουν να αυξήσουν τα προσόντα τους και να βελτιώσουν τους όρους διεκδίκησης σταδιοδρομίας στην αναπτυσσόμενη αγορά εργασίας σε θέματα περιβάλλοντος.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Τίτλου Σπουδών μη τυπικής εκπαίδευσης. Στους συμμετέχοντες που πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος απονέμονται συνολικά 15 ECTS και χορηγείται σχετικό Πιστοποιητικό.

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 150 ώρες. Θα λειτουργήσουν παράλληλα τρία τμήματα, στη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα και την Πάτρα, αντίστοιχα, με δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (όπου απαιτείται δια ζώσης παρουσία, θα γίνεται στους χώρους του Πανεπιστημίου το Σάββατο και την Κυριακή).

Σκοπός
Περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, η αραίωση του στρώματος του όζοντος και η κλιματική αλλαγή δημιουργούν απειλές τόσο στην υγεία των ανθρώπων αλλά και στο Περιβάλλον γενικότερα και θα πρέπει να υπάρχει μια αποτελεσματική στρατηγική για την αντιμετώπισή τους. Σαν αποτέλεσμα αυτής της πρόκλησης, μεγάλος αριθμός επιστημόνων σε παγκόσμιο επίπεδο έχει προσανατολιστεί προς τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων και στους τρόπους προστασίας του Περιβάλλοντος.

Το παρόν πρόγραμμα ΠΕΓΑ έχει σαν στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων των πτυχιούχων στα νέα επιστημονικά θέματα και τις τεχνολογίες που αφορούν στο Περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των συμμετεχόντων στην αγορά εργασίας και στη βελτίωση των όρων διεκδίκησης σταδιοδρομίας στην αναπτυσσόμενη αγορά εργασίας σε θέματα Περιβάλλοντος. Παράλληλα, μπορεί να συμβάλλει στην αναβάθμιση της στελέχωσης των δημόσιων φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων σε επιστημονικά εξειδικευμένο δυναμικό το οποίο ασχολείται με θέματα μελέτης, προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος.

Για τον σκοπό αυτό, θα διοργανωθεί ένας κύκλος σπουδών από 27 Σεπτεμβρίου έως 14 Δεκεμβρίου 2014. Η χρονική διάρκεια θα είναι 150 ώρες και θα λειτουργήσουν παράλληλα τρία (3) τμήματα, στη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα και την Πάτρα, αντίστοιχα. Σε κάθε τμήμα θα γίνονται δεκτοί μέχρι 20 καταρτιζόμενοι.

Το περιεχόμενο του προγράμματος επιμόρφωσης διακρίνεται σε έξι Θεματικές Ενότητες ως εξής:
1. Εισαγωγή - Νέα Επιστημονικά Θέματα Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος.
2. Δορυφορική Τηλεπισκόπηση.
3. Μοντέλα Ποιότητας του Αέρα.
4. Σύγχρονες Τεχνικές Περιβαλλοντικών Μετρήσεων.
5. Περιβαλλοντική Νομοθεσία και Αδειοδότηση.
6. Ατομική Εργασία (Project)

Βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος είναι τα εξής:
• Συμμετοχή τριών ΑΕΙ [Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Φυσικής, Τμήμα Γεωλογίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών), Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Φυσικής) και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Τμήμα Φυσικής)]
• Η διδασκαλία συνδυάζει σεμινάρια και ασκήσεις.
• Το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευόμενων, οι οποίοι έχουν αυξημένες υποχρεώσεις (κυρίως εργαζόμενοι): Βασίζεται κυρίως σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση). Η υλοποίηση των εργαστηρίων και ορισμένων διαλέξεων, όπου απαιτείται δια ζώσης παρουσία, θα γίνεται στους χώρους του Πανεπιστημίου το Σάββατο και την Κυριακή.

Συμμετοχή
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για το πρόγραμμα επιμόρφωσης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://diaviou.auth.gr/pega/application_physics έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2014.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα επισυνάπτονται σκαναρισμένα στην ηλεκτρονική αίτηση στο σχετικό πεδίο, είναι τα ακόλουθα:
1. Αίτηση υποψηφιότητας (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στη φόρμα που υπάρχει στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση).
2. Τίτλοι σπουδών (αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).
3. Βιογραφικό σημείωμα.

Επιπρόσθετα, μπορούν να υποβάλλονται αποδεικτικά εκπλήρωσης κοινωνικών κριτηρίων (εισόδημα, ανεργία, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κτλ). Οι συμμετέχοντες είναι καλό να έχουν επάρκεια αγγλικής γλώσσας (Επιπέδου Β2: Καλή γνώση), καθώς επίσης και γνώση χειρισμού Η/Υ, η οποία θα τους βοηθήσει στην εκπόνηση γραπτών εργασιών και στη διαχείριση των συστημάτων τηλεκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν και, με το πέρας των διαδικασιών αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστεί και θα αναρτηθεί ο τελικός πίνακας των συμμετεχόντων. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά για την επιλογή τους.

Πληροφορίες
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://diaviou.auth.gr/pega/physics, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στα τηλέφωνα:
- Για το Τμήμα της Θεσσαλονίκης: Καθ. Μελά Δημήτριο, τηλ. 2310 998124, melas@auth.gr.
- Για το Τμήμα της Πάτρας: Επ. Καθηγητή Καζαντζίδη Ανδρέα, τηλ. 2610 997549, akaza@upatras.gr.
- Για το Τμήμα των Ιωαννίνων: Αν. Καθηγητή Κασσωμένο Παύλο, τηλ. 26510 08470, pkassom@uoi.gr.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved