ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Κινητικότητα στο Δημόσιο Επιστροφή    
Θέσεις για μετάταξη στην Παιδόπολη Καβάλας

 

Αθήνα 26.1.2011, 11:21

Οκτώ κενές οργανικές θέσεις προσωπικού προτίθεται να καλύψει με μετάταξη η Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας Παιδόπολη «Άγιος Γεώργιος» Καβάλας.

* Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση.


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η Δ.Υ.ΠΕ Μακεδονίας & Θράκης Καβάλα, 25-1-2011
ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ ¨ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ ¨
Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1(α)/77
Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ιοκάστης
Τ.Κ : 651 10 ΕΠΕΙΓΟΝ
Τμήμα : Προσωπικού
Τηλ. : 2513-500.500 ΠΡΟΣ : 1) Όλα τα Υπουργεία - Δ/νσεις
FAX : 2513-500.5121 Δ/κού (με την παράκληση να
E-mail :
pedopolis@1188.syzefxis.gov.gr

Η Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ «Άγιος Γεώργιος» Καβάλας προτίθεται να προβεί στην πλήρωση οκτώ (8) κενών οργανικών θέσεων προσωπικού της υπηρεσίας του, με μετάταξη.

Η μετάταξη θα γίνει βάσει των διατάξεων των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/07 «Κύρωση του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/ τα Α/9-2-2007). Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007, καθώς και οι υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και οι υπάλληλοι των ΔΕΚΟ που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007.

Επισημαίνεται ότι στην εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3528/2007 δεν εμπίπτουν οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α.

Έχει προβλεφθεί η απαιτούμενη δαπάνη σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2/48252/24-08-2010 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Για το λόγο αυτό καλεί τους υπαλλήλους που ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία της Μονάδας (Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ιοκάστης, 65 110, Καβάλα).

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει πενταετή υπηρεσία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη με αυτές τις διατάξεις ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων (αρ. 19 ν. 3801/2009).

Θέσεις προς πλήρωση:
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
3 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
4 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1
5 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 1
6 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2
8 ΥΕ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΩΝ 1

Προσόντα υποψηφίων:
Τα τυπικά προσόντα για την των ανωτέρω θέσεων πλήρωση με μετάταξη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το Π.Δ 50/2001, (ΦΕΚ 39 Α’) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315 Α’), το Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63 Α’) και Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 Α’).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν σε αποκλειστική προθεσμία, που αρχίζει την 10-02-2011 και λήγει την 10-03-2011 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη με πλήρη στοιχεία του υποψηφίου.
- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μαζί με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του
- Επικυρωμένα Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών
- Προϋπηρεσία σε παρεμφερές αντικείμενο (Τομέας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
- Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στα οποία θα αναφέρονται, τα χρόνια υπηρεσίας, ότι δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη σε βάρος του και τις Αναρρωτικές άδειες της τελευταίας πενταετίας
- Αντίγραφα Εκθέσεων Αξιολόγησης της τελευταίας πενταετίας

Ειδικότερα στην περίπτωση μετάταξης βάσει του αρθ. 6 του 3613/07 α) υπαλλήλων κρατικών ΝΠΙΔ, θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση του νομικού προσώπου σχετικά με το νομικό καθεστώς που το διέπει και β) υπαλλήλων ΔΕΚΟ, θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση από την οικεία υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και ότι το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου (σύμφωνα με την αρ. ΠΙΔΔ/Β/18.21/775/οικ.34663/21.12.2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.).

Τα πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών των υποψηφίων μονίμων υπαλλήλων θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία προέλευσης των υπαλλήλων σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10.7.2009 (ΦΕΚ 1171/τ.Β’/11.7.2007).

Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην υπηρεσία Διοικητικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι. Προκειμένου για υπαλλήλους ΝΠΔΔ η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά και στο εποπτεύον το νομικό πρόσωπο Υπουργείο.

Η παρούσα ανακοίνωση θα σταλεί σε όλα τα Υπουργεία προκειμένου να την κοινοποιήσουν σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτά Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και στο Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό τους τόπο.

Η επιλογή των υπαλλήλων θα γίνει σύμφωνα με τι διατάξεις των αρθ. 71 παρ. 3 και 73, 74 του Ν. 3528/07 από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Μονάδας, μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων.

Τηλέφωνα για πληροφορίες: 2513 500.500, 2513 500.501 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved