ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Κινητικότητα στο Δημόσιο Επιστροφή    
Μετάταξη Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ στο ΚΑΦΚΑ Μεσσηνίας

 

Αθήνα 18.2.2011, 13:02

Το Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής & Κοινωνικής Αποκατάστασης (Κ.Α.Φ.Κ.Α.) Μεσσηνίας µε έδρα τα Φιλιατρά, προτίθεται να καλύψει κενή οργανική θέση προσωπικού, για τη στελέχωση των Υπηρεσιών του, µε µετάταξη προσωπικού από Υπουργεία και Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το κράτος.

Η µετάταξη θα γίνει µε συνδυασµό των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/τ.Α/23-11- 2007) και του άρθρου 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-2009), ύστερα από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.

Η δαπάνη για τη µετάταξη και τη µεταφορά του υπαλλήλου θα καλυφθεί µε µεταφορά της αντίστοιχης πίστωσης από το φορέα από τον οποίο προέρχεται (Έγγραφο του Γ.Λ.Κ., 20η "ιεύθυνση Προϋπολογισµού, Τµήµα Α’, µε αριθ. πρωτ. 2/66836/0020/26-10-10, προς το Κ.Α.Φ.Κ.Α. Μεσσηνίας).

Η θέση, η οποία θα καλυφθεί µε µετάταξη υπαλλήλου, σύµφωνα µε την παρούσα πρόσκληση - προκήρυξη, είναι η κατωτέρω:
- Μία θέση κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού.

Δικαίωµα υποβολής αιτήσεων έχουν οι µόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Υπουργείων, των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το κράτος, κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, καθώς και των "ΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και στις οποίες το δηµόσιο κατέχει την πλειοψηφία του µετοχικού τους κεφαλαίου (άρθρο 6 του Ν. 3613/2007, ΦΕΚ 263/Α/23-11-07), οι οποίοι κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας κατέχουν τα προβλεπόµενα στο Π.". 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α’), όπως σήµερα ισχύει, τυπικά προσόντα. Δεν έχουν δικαίωµα υποβολής αιτήσεων οι υπάλληλοι ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθµού.

Κριτήριο επιλογής αποτελούν τα ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων υπαλλήλων, τα οποία τεκµαίρονται από τις οικείες εκθέσεις αξιολόγησης, καθώς επίσης και λόγοι που σχετίζονται µε την προστασία της οικογένειας. Λαµβάνεται επίσης υπόψη η συνάφεια του κλάδου του υποψηφίου προς τον κλάδο που προκηρύσσεται και η εµπειρία σε καθήκοντα συναφή της θέσης που προκηρύσσεται. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α) ή άλλες ειδικές διατάξεις δεν επιτρέπεται µετάταξη υπαλλήλων πριν παρέλθουν πέντε έτη από τον διορισµό ή από προηγούµενη µετάταξη, µε εξαίρεση σε παραµεθόριες περιοχές ή αµοιβαία µετάταξη (άρθρο 19 Ν. 3801/2009).

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σηµείωµα
2. Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86), για την πιστότητα του περιεχοµένου του Βιογραφικού Σηµειώµατος.
3. Επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (απολυτήριο, πτυχίο, µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, πτυχίο ξένων γλωσσών κ.λπ.).
4. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών, στο οποίο, εκτός των άλλων, να περιλαµβάνονται οι επιµέρους και ο γενικός µέσος όρος της οριστικής βαθµολογίας των εκθέσεων αξιολόγησης, η µη επιβολή πειθαρχικών ποινών ή η ύπαρξη πειθαρχικών διώξεων, το µισθολογικό κλιµάκιο του υπαλλήλου, καθώς και ότι δεν υφίσταται ενεργή δέσµευση παραµονής του υπαλλήλου σε υπηρεσία παραµεθορίου περιοχής.

Διευκρινίζεται ότι τα µε αριθµό 1, 2 και 3 δικαιολογητικά, που συνοδεύουν τις αιτήσεις, πρέπει να κατατεθούν από τους ενδιαφερόµενους µαζί µε την αίτηση τους, ενώ τα πιστοποιητικά υπηρεσιακών µεταβολών των µονίµων υπαλλήλων θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα, βάσει της ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10.7.2007 (ΦΕΚ 1171 Β’) Κ.Υ.Α.

 Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα συνηµµένα σε αυτές δικαιολογητικά θα υποβληθούν στο Κ.Α.Φ.Κ.Α. Μεσσηνίας 24300 Φιλιατρά, εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός µηνός από τη δηµοσιοποίηση της παρούσας πρόσκλησης και συγκεκριµένα από 1-3-2011 µέχρι και 31-3-2011, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Επίσης, µπορούν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή στην παραπάνω διεύθυνση, εντός της οριζόµενης προθεσµίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved