ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Κινητικότητα στο Δημόσιο Επιστροφή    
Εγκύκλιος για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας

Proslipsis.gr | Αθήνα 29.6.2020, 02:32

Εγκύκλιο με θέμα «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Ολοκλήρωση διαδικασιών κύκλων κινητικότητας 2018 και 2019» εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Με την εγκύκλιο -μεταξύ άλλων- καλούνται όλοι οι φορείς που μετείχαν στους κύκλους κινητικότητας που
αφορά η εν λόγω λειτουργικότητα (Β' κύκλο 2018 και Α' κύκλο 2019) να προβούν άμεσα και το αργότερο έως 10/7/2020 για τον Β΄ κύκλο 2018 στην ενημέρωση της κατάστασης των θέσεων που προκήρυξαν προς κάλυψη μέσω της κινητικότητας.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 24 Ιουνίου 2020
Αριθμ. πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/566/οικ.12688
ΠΡΟΣ :
Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Τηλ.: 213 131. 3383, -3371, -3372, -3374,
 -3375, -3201, -3365, -3250,
Email: hrm@ypes.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Ολοκλήρωση διαδικασιών κύκλων κινητικότητας 2018 &
2019

Σχετ.: Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 49Κ/521/οικ. 10972/27-5-2020 (ΑΔΑ 67Γ646ΜΤΛ6-ΧΧ8) εγκύκλιος
Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής εγκυκλίου και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στα αναφερόμενα
στην ενότητα Δ΄ αυτής, σας γνωρίζουμε περαιτέρω τα εξής:

Έως τις 31η/5/ 2020 έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες απόσπασης ή μετάταξης
για τους κύκλους κινητικότητας 2018. Ειδικότερα, για τους κύκλους κινητικότητας έτους 2018, οι
αποφάσεις μετάταξης θα πρέπει έως την 31η/5/2020 να έχουν σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και
για τις αποσπάσεις θα πρέπει να έχει διατυπωθεί έως την 31η/5/2020 η σύμφωνη γνώμη του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης του υποψηφίου.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένης της παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, στην
εφαρμογή της απογραφής έχει αναπτυχθεί λειτουργικότητα με τον τίτλος «Ενημέρωση Κατάστασης
Θέσης» και αφορά τους εξής κύκλους κινητικότητας: Β΄ κύκλο κινητικότητας έτους 2018 και Α΄ κύκλο
κινητικότητας έτους 2019.

Με αυτή την λειτουργικότητα οι υπηρεσίες υποδοχής ενημερώνουν για την εξέλιξη της κάλυψης
των θέσεών τους με μετάταξη ή των αναγκών τους με απόσπαση στο πλαίσιο εκάστου κύκλου
κινητικότητας.

Για την ως άνω ενημέρωση απαιτούνται τα εξής:
Οι χρήστες με ρόλο «Υπηρεσία Κινητικότητας Φορέα Υποδοχής» εισέρχονται στην εφαρμογή της
απογραφής και μετά:
1. Μεταβαίνουν στο εικονίδιο «Διαχείριση Κινητικότητας» και μετά «Θέσεις Κινητικότητας».
2. Στο πεδίο «Κύκλος Κινητικότητας» επιλέγουν τον Κύκλο για τον οποίο θα ενημερώσουν την πορεία
πλήρωσης των θέσεών τους και πατάνε «Εύρεση». Στο πεδίο «Κατάσταση», η Υπηρεσία μας έχει ήδη
ενημερώσει με την ένδειξη «Χωρίς Αιτήσεις», τις θέσεις για τις οποίες δεν υπεβλήθη καμία αίτηση. Για
αυτές τις θέσεις δεν χρειάζεται να γίνει καμία ενέργεια από τις Υπηρεσίες.
3. Οι χρήστες μεταβαίνουν στις θέσεις που έχουν στο πεδίο «Κατάσταση» την ένδειξη «Σε Αξιολόγηση»
και σε κάθε μία θέση πατούν το κουμπί «Αιτήσεις» που βρίσκεται στην τελευταία στήλη του πίνακα.
Στην επόμενη οθόνη εμφανίζεται η θέση με όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί.
4. Μεταβαίνουν στο κουμπί «Ενημέρωση Κατάστασης».
Εκεί θα πρέπει να αντικαταστήσουν την τιμή «Σε Αξιολόγηση» και να επιλέξουν μία από τις 2 τιμές: α)
Έκλεισε με επιλογή υπαλλήλου και β) Έκλεισε χωρίς επιλογή υπαλλήλου.
5. Εάν η θέση πληρώθηκε με μετάταξη ή εάν πραγματοποιήθηκε η απόσπαση στο πλαίσιο του εν λόγω
Κύκλου Κινητικότητας επιλέγουν « Έκλεισε με επιλογή υπαλλήλου». Στο πεδίο «Πληροφορίες
Κατάστασης» συμπληρώνεται κάθε αναγκαία πληροφορία (ιδίως ΦΕΚ μετάταξης ή αρ. πρωτ.
απόφασης απόσπασης)
6. Εάν η θέση δεν πληρώθηκε, επιλέγουν «Έκλεισε χωρίς επιλογή υπαλλήλου» και μετά στο πεδίο
«Αιτιολογία Κατάστασης» επιλέγουν μία από τις παρακάτω αιτιολογίες:
6.1. Δεν επιθυμεί πλέον ο υποψήφιος
6.2. Δεν επιθυμεί πλέον ο φορέας
6.3. Κανένας υποψήφιος δεν κρίθηκε κατάλληλος
6.4. Δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις
6.5. Ανάκληση της αίτησης
6.6. Κώλυμα από νεώτερη διάταξη
6.7. Ήδη έχει μετακινηθεί ο υποψήφιος σε άλλον φορέα
6.8. Αδυναμία του φορέα να ανταποκριθεί στο σύνολο των αιτήσεων
6.9. Δεν συνεδρίασε το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης
6.10. Δεν βεβαίωσε εμπροθέσμως ο φορέας προέλευσης την συνδρομή των απαιτούμενων προϋποθέσεων.
6.11. Άλλο
Στο πεδίο «Πληροφορίες Κατάστασης» συμπληρώνεται οπωσδήποτε κάθε απαραίτητη απαιτούμενη
πληροφορία που αιτιολογεί τη μη πλήρωση της θέσης μέσω του κύκλου της κινητικότητας βάσει των ως
άνω κατά περίπτωση επιλογών.
Βάσει των ανωτέρω καλούνται όλοι οι φορείς που μετείχαν στους κύκλους κινητικότητας που
αφορά η εν λόγω λειτουργικότητα (Β΄ κύκλο 2018 και Α΄ κύκλο 2019) να προβούν άμεσα και το
αργότερο έως 10/7/2020 για τον Β΄ κύκλο 2018 στην ενημέρωση της κατάστασης των θέσεων που
προκήρυξαν προς κάλυψη μέσω της κινητικότητας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής, σας
ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας θα προβεί κατά λόγο αρμοδιότητας στο «κλείσιμο» του κύκλου
αυτού, οπότε και βάσει των δηλωθέντων στοιχείων, τα οποία δεν θα μπορούν να τύχουν πλέον
επεξεργασίας, θα προσδιοριστούν οι περαιτέρω ενέργειες που αφορούν στη διαδικασία των
προσλήψεων αλλά και του επόμενου κύκλου κινητικότητας.
Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αμελλητί την παρούσα στα νομικά
πρόσωπα και σε όλους τους φορείς που εποπτεύουν και εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, καθώς
επίσης οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν στη χωρική τους
αρμοδιότητα.
Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας:
www.ypes.gr, στη διαδρομή Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα- Ανθρώπινο Δυναμικό καθώς
επίσης και στον σύνδεσμο http://apografi.gov.gr/thesmiko_plaisio_all/egkyklioi.html.

Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Υπουργεία
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Προεδρία της Κυβέρνησης
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
5. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
6. Ανεξάρτητες Αρχές
7. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

ΚΟΙΝ.:
1. Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
2. Γραφεία Γενικών Γραμματέων
3. Γραφεία Ειδικών Γραμματέων
4. Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
5. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γενικής Γραμματέως
- support@ypes.gr (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)
- papanikg@ydmed.gov.gr (για ανάρτηση στην apografi.gov.gr) 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved