ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Κινητικότητα στο Δημόσιο Επιστροφή    
Αλλάζει ο τρόπος επιλογής και διορισμού Προϊσταμένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Proslipsis.gr | Αθήνα 3.4.2021, 21:04

Αλλάζει ο τρόπος επιλογής και διορισμού Προϊσταμένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

Οι αλλαγές περιλαμβάνονται στο άρθρο 55 του κατατεθέντος χθες στη Βουλή σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση  και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση». 

Το εν λόγω άρθρο προβλέπει τα ακόλουθα:

«Άρθρο 55
Τρόπος επιλογής και διορισμού Προϊσταμένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού - Προσθήκη άρθρου 21Β 
στον ν. 3959/2011
Στον ν. 3959/2011 (Α΄ 93) προστίθεται άρθρο 21Β, το οποίο έχει ως εξής: 
«Άρθρο 21Β 
Τρόπος επιλογής και διορισμού Προϊσταμένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού
1. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού 
Κώδικα (ν. 3528/2007).
2. Η επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (Γ.Δ.Α.) της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού (Ε.Α.) και αυτών που υπάγονται στον Πρόεδρο της Ε.Α., όπως αυτές ορίζονται 
στον Οργανισμό της, βασίζεται στην αντικειμενική εκτίμηση της καταλληλότητας του κάθε υποψηφίου, με 
βάση το αντίστοιχο εγκεκριμένο περίγραμμα θέσης εργασίας που περιλαμβάνεται στον Οργανισμό της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η επιλογή διενεργείται με απόφαση των αρμοδίων Συμβουλίων Επιλογής 
Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) της παρ. 10, ύστερα από δημόσια προκήρυξη της εκάστοτε θέσης, μέσω του 
τμήματος ανθρώπινου δυναμικού. Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της Ε.Α. επιλέγονται με 
τετραετή θητεία.
3. Η επιλογή προϊσταμένων των αυτοτελών Γραφείων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, βασίζεται στην 
αντικειμενική εκτίμηση της καταλληλότητας του κάθε υποψηφίου, με βάση το αντίστοιχο εγκεκριμένο 
περίγραμμα θέσης εργασίας. Οι προϊστάμενοι των αυτοτελών γραφείων της Ε.Α. επιλέγονται με τετραετή 
θητεία. Η επιλογή διενεργείται με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού και στην 
περίπτωση αυτοτελών Γραφείων στη Γ.Δ.Α., ύστερα από πρόταση και γνώμη του προϊσταμένου της Γ.Δ.Α..
4. α) Η δημόσια προκήρυξη των παρ. 2 και 3 εκδίδεται πέντε (5) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του 
υπηρετούντος Προϊσταμένου και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του 
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών 
ευρείας κυκλοφορίας, σε φύλλα που απέχουν, τουλάχιστον, πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες. Η αίτηση 38
υποψηφιότητας υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και κάθε άλλο έγγραφο που αναφέρεται στην προκήρυξη, που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νόμου και της 
προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία με απόφαση του Σ.Ε.Π.. 
β) Με την πρόσκληση προσδιορίζονται οι κενές θέσεις προϊσταμένων, οι όροι και οι προϋποθέσεις 
συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, τα κύρια ή πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψη 
της θέσης ευθύνης, όπως αυτά προσδιορίζονται από το αντίστοιχο εγκεκριμένο περίγραμμα θέσης 
εργασίας που περιλαμβάνεται στον Οργανισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού και την προκήρυξη. 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι όσοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου και της 
προκήρυξης, όπως αυτές προσδιορίζονται στον Οργανισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού, και υπάγονται 
στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 21. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πέντε (5) 
θέσεις κατ’ ανώτατο όριο ανά θέση ευθύνης (Τμήμα, Διεύθυνση, Γενική Διεύθυνση).
5. Για την επιλογή Προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω τρεις (3) ομάδες κριτηρίων:
Α) μοριοδότηση βάσει τυπικών και εκπαιδευτικών προσόντων,
Β) μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης, και
Γ) μοριοδότηση βάσει δομημένης συνέντευξης. 
6. Για την τελική μοριοδότηση ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με τον 
εξής συντελεστή ανά επίπεδο θέσης ευθύνης:
Ομάδες κριτηρίων επιλογής προϊσταμένων Θέση Προϊσταμένου Αυτ. Τμήματος/Τμήματος
Θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης
Α' Τυπικά και εκπαιδευτικά προσόντα 35% 25% 25%
Β' εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης 30% 30% 25%
Γ' Δομημένη συνέντευξη 35% 45% 50%
7. Τα τυπικά - εκπαιδευτικά προσόντα (κριτήριο Α) μοριοδοτούνται ως εξής:
α) Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με 100 μόρια.
β) Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, με 200 μόρια και μη συναφής 
μεταπτυχιακός τίτλος με 70 μόρια. Σε κάθε περίπτωση, για την ως άνω μοριοδότηση ο μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών. Μεταπτυχιακοί τίτλοι που 
ενσωματώνονται στον βασικό τίτλο σπουδών κατά την έννοια του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α` 114), 
εφόσον είναι συναφείς, μοριοδοτούνται με 150 μόρια. Σε περίπτωση κατοχής επιπλέον του ενός (1) 
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών συναφών με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, αυτοί 
λαμβάνουν συνολικά 100 μόρια ενώ μη συναφή λαμβάνουν 40 μόρια.
γ) Συναφές διδακτορικό δίπλωμα με 350 μόρια. Μη συναφές διδακτορικό δίπλωμα με 150 μόρια. Σε 
περίπτωση κατοχής επιπλέον του ενός (1) διδακτορικών διπλωμάτων συναφών με το αντικείμενο της 
προκηρυσσόμενης θέσης, αυτά λαμβάνουν συνολικά 150 μόρια, ενώ μη συναφή λαμβάνουν 50 μόρια.
δ) Η συνάφεια κρίνεται με αιτιολογία από το αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων με βάση το 
αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, όπως προκύπτει από τις οικείες οργανικές διατάξεις, το 
περίγραμμα θέσης εργασίας και την προκήρυξη.
ε) Η πιστοποιημένη γλωσσομάθεια μοριοδοτείται με ανώτατο όριο τα 140 μόρια ως εξής:
- Η άριστη γνώση αγγλικών με 50 μόρια,
- Η πολύ καλή γνώση αγγλικών με 30 μόρια και39
- Η άριστη γνώση κάθε άλλης ξένης γλώσσας με 45 μόρια.
Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α` 39).
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα τυπικά - εκπαιδευτικά προσόντα δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια.
8. Η εργασιακή εμπειρία και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης (κριτήριο Β) μοριοδοτούνται και υπολογίζονται 
ως εξής:
α) Κάθε μήνας πραγματικής εμπειρίας, εκτός του χρόνου που έχει διανυθεί σε θέση ευθύνης τόσο στον 
Δημόσιο, όσο και εκτός δημοσίου τομέα, μοριοδοτείται με 1,5 μόριο με ανώτατο όριο τους 396 μήνες, ήτοι 
33 έτη.
β) Κάθε μήνας πραγματικής εμπειρίας σε θέση ευθύνης μοριοδοτείται με 2,5 έως 7 μόρια ανάλογα με τη 
συνάφεια και το επίπεδο της εμπειρίας σε σχέση με την προς πλήρωση θέση όπως αυτή αξιολογείται από 
το Σ.Ε.Π. καθώς και κάθε σχετικής πληροφορίας για την εξαιρετική επίδοσή τους στα καθήκοντά τους. Η 
συνάφεια κρίνεται με αιτιολογία από το Σ.Ε.Π. με βάση το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, όπως 
προκύπτει από τις οικείες οργανικές διατάξεις, το περίγραμμα θέσης ευθύνης και την προκήρυξη. Η 
εξαιρετική επίδοση κρίνεται με βάση το διαθέσιμο αποδεικτικό υλικό, ιδίως εκθέσεις αξιολόγησης, και
τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από εργοδότες ή προϊσταμένους για τους υποψηφίους που 
προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Η μοριοδότηση του χρόνου άσκησης καθηκόντων ευθύνης δεν μπορεί 
να υπερβαίνει συνολικά τους 96 μήνες, ήτοι τα οκτώ έτη συνολικά.
γ) Χρόνος υπηρεσίας ή απασχόλησης μεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου, εφόσον είναι συνεχής, λογίζεται 
ως πλήρης μήνας. 
δ) Υποψήφιος που έχει ασκήσει καθήκοντα ευθύνης, οποιουδήποτε επιπέδου, πάνω από 96 μήνες, ήτοι 
πάνω από οκτώ έτη συνολικά, για το χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους 96 μήνες μοριοδοτείται με 1,5 
μόριο για κάθε μήνα πραγματικής άσκησης των ανωτέρω καθηκόντων.
ε) Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την εργασιακή εμπειρία και την άσκηση 
καθηκόντων ευθύνης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια.
9. Η δομημένη συνέντευξη (κριτήριο Γ) διενεργείται από τα αρμόδια Συμβούλια της παρ. 10, με πρόβλεψη 
της αναγκαίας «ζωντανής βοήθειας» για άτομα με αναπηρία (ενδεικτικά, διερμηνέων νοηματικής), εφόσον 
αυτό απαιτείται.
Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι το αρμόδιο Συμβούλιο να διαμορφώσει γνώμη για την 
προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων 
της θέσης ευθύνης, για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη α) εφόσον πρόκειται 
για υποψήφιο από τον δημόσιο τομέα, τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου του υπαλλήλου και η 
αξιολόγησή του, η αίτηση υποψηφιότητας και το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμά του που συντάσσεται 
με ευθύνη του υποψηφίου και βεβαιώνεται από το τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού, και β) εφόσον πρόκειται για υποψήφιο από τον ιδιωτικό τομέα, η αίτηση υποψηφιότητας, 
το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμά του που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση 
υπεύθυνης δήλωσης, και κάθε άλλο έγγραφο ή αποδεικτικό υλικό που προσκομίζει σύμφωνα με την 
προκήρυξη. Για τη διενέργεια της δομημένης συνέντευξης κάθε υποψήφιος καλείται χωριστά.
Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες:
αα. Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς και
τις αρμοδιότητες και τη δράση των οργανωτικών μονάδων των σχετικών με την προκηρυσσόμενη θέση σε 
συνάρτηση με τις δεξιότητες και τα προσόντα του υποψηφίου και των δυνατοτήτων του να εφαρμόζει 40
καινοτόμες μεθόδους οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας ή να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προς 
αυτή την κατεύθυνση, όπως προκύπτουν από το αναλυτικό βιογραφικό του σημείωμα και κάθε άλλο 
αποδεικτικό υλικό που έχει προσκομίσει σύμφωνα με την προκήρυξη.
ββ. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου (situational interview) που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τόσο τις 
ικανότητες συνθετικής και αναλυτικής σκέψης που του επιτρέπει να προτείνει αποτελεσματικές και 
καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση θεμάτων που ανακύπτουν κατά τον χειρισμό υποθέσεων 
αρμοδιότητας της Επιτροπής Ανταγωνισμού όσο και τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να 
προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις, 
να επιλύει προβλήματα και να διαχειρίζεται κρίσεις.
Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης 
χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων 
εργασίας και κυρίως η δημιουργικότητα του υποψηφίου.
Το πρώτο σκέλος της συνέντευξης μοριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο με 600 μόρια, ενώ το δεύτερο με 400 
μόρια. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε μέλος δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα 1.000 μόρια.
Την τελική βαθμολογία του κριτηρίου της συνέντευξης αποτελεί ο μέσος όρος του βαθμού των μελών του 
Σ.Ε.Π., κατόπιν συζήτησης και ανταλλαγής τεκμηριωμένων απόψεων που πραγματοποιείται μετά το πέρας 
της συνέντευξης του υποψηφίου και αποτυπώνεται στα Πρακτικά του Σ.Ε.Π.. Το περιεχόμενο της 
συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό του Σ.Ε.Π. 
Απαραίτητο και κρίσιμο στοιχείο του πρακτικού αποτελεί η μοριοδότηση για τον κάθε υποψήφιο, η οποία 
αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος ως προς κάθε ένα από τα δύο σκέλη (θεματικές ενότητες) της 
συνέντευξης. Τα μέλη του Σ.Ε.Π. υποχρεούνται να παραδίδουν τις βαθμολογίες των υποψηφίων στη 
γραμματεία του οικείου Σ.Ε.Π., αμέσως μετά το πέρας του συνόλου των συνεντεύξεων.
Με απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Α. καθορίζονται η διαδικασία διεξαγωγής της δομημένης συνέντευξης 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
10. Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ε.Α.), συνιστάται Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.), το οποίο 
συγκροτείται κατά περίπτωση και το οποίο είναι αρμόδιο: α) για την επιλογή προϊσταμένων επιπέδου 
Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος και β) για τη διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων 
(κριτήριο Γ) για την επιλογή των προϊσταμένων κάθε οργανικής μονάδας. 
Με απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Α., ορίζονται ο Πρόεδρος και τα μέλη εκάστου Συμβουλίου με τους 
αναπληρωτές αυτών, καθώς και οι υπάλληλοι της Ε.Α., κατηγορίας ΕΕΠ, ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, που θα ασκούν 
καθήκοντα γραμματέων σε κάθε συνεδρίαση. Οι γραμματείς ορίζονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου. 
Τα Σ.Ε.Π. είναι πενταμελή και αποτελούνται από:
α) τον Πρόεδρο της Ε.Α.
β) τρία (3) μέλη της Ολομέλειας της Ε.Α. 
γ) ένα (1) Καθηγητή Πανεπιστημίου τουλάχιστον πρώτης βαθμίδας ή το αντίστοιχο σε Πανεπιστήμια της 
αλλοδαπής, εν ενεργεία ή μη, με ειδίκευση στο δίκαιο ανταγωνισμού ή στα βιομηχανικά οικονομικά και 
οικονομικά ανταγωνισμού ή στατιστικής ή πληροφορικής, κατά περίπτωση.
11. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νόμου και της προκήρυξης αποκλείονται από την 
περαιτέρω διαδικασία με απόφαση του Σ.Ε.Π., η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και συντάσσεται 
σχετικός πίνακας. Οι λοιποί υποψήφιοι μοριοδοτούνται με βάση τις ομάδες κριτηρίων Α και Β του 
παρόντος. Στη συνέχεια το Σ.Ε.Π., με βάση την ως άνω μοριοδότηση καταρτίζει πίνακα κατάταξης για κάθε 41
προκηρυσσόμενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών αναρτά 
τον Πίνακα στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Κατά του πίνακα αυτού υποβάλλεται ενώπιον 
του Σ.Ε.Π. ενστάσεις, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
ανάρτησης του πίνακα στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά 
το πέρας της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μετά την εξέταση 
των υποβληθεισών ενστάσεων, εάν επέλθουν μεταβολές στον πίνακα κατάταξης, ο αναμορφωμένος 
πίνακας για κάθε προκηρυσσόμενη θέση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού και 
βάσει του πίνακα αυτού καλούνται οι υποψήφιοι προς συνέντευξη. Ακολουθεί η διεξαγωγή της δομημένης 
συνέντευξης του κριτηρίου Γ από το Σ.Ε.Π. Στη συνέντευξη καλούνται οι εννέα (9) πρώτοι υποψήφιοι 
εκάστου πίνακα κατάταξης. Με απόφαση του Σ.Ε.Π. επιτρέπεται ειδικά για οργανικές μονάδες με 
παρεμφερές ή πανομοιότυπο αντικείμενο αρμοδιοτήτων, η διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης να 
αφορά το σύνολο των οργανικών μονάδων αυτών. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι που 
περιλαμβάνονται στους εννέα πρώτους στη σειρά κατάταξης για περισσότερες από μία από τις θέσεις 
ευθύνης του προηγούμενου εδαφίου καλούνται σε συνέντευξη μία φορά από το οικείο συμβούλιο και με 
τη βαθμολογία αυτή κατατάσσονται στο σύνολο των τελικών πινάκων κατάταξης. Στη συνέχεια της 
μοριοδότησης με βάση το κριτήριο της δομημένης συνέντευξης, εξάγεται η τελική βαθμολογία, και 
καταρτίζεται ο τελικός πίνακας κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση, ο οποίος αναρτάται εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την 
τοποθέτηση του επικρατέστερου υποψηφίου στην οικεία θέση με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού. 
12. Οι Προϊστάμενοι επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διευθύνσεων και Τμημάτων δύνανται να προέρχονται 
από τον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), και δεν είναι 
απαραίτητο να ανήκουν στο προσωπικό της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
13. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία επιλογής που δεν ρυθμίζεται με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου, καθορίζεται με την προκήρυξη». 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved