ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Πολιτιστικά Επιστροφή    
Ίδρυμα Κώστα Τσόκλη συνιστάται στον Κάμπο Τήνου

Αθήνα 19.5.2017, 20:26

Δημοτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Μουσείο Κώστα Τσόκλη» και έδρα την κοινότητα Κάμπου του Δήμου Τήνου συνιστάται με προεδρικό διάταγμα. Το Μουσείο λειτουργεί ήδη στην περιοχή αυτή εδώ και μερικά χρόνια.

Σύμφωνα με το πδ, σκοπός του ιδρύματος είναι:
α. Η παρουσίαση του έργου του Κώστα Τσόκλη, ιδίως με την εγκατάσταση και λειτουργία του μουσείου, όπου θα εκτίθενται διαρκώς έργα του καλλιτέχνη.
β. Η ανάπτυξη σχέσεων με ομοειδείς φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού. Η συνεργασία με άλλους φορείς πολιτιστικούς ή μη, καθώς και με αίθουσες τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την επίτευξη όλων των δραστηριοτήτων του ιδρύματος. Για τη διοργάνωση των εν λόγω εκδηλώσεων και ιδίως για την εξασφάλιση των απαιτούμενων οικονομικών πόρων θα αξιοποιείται ο θεσμός της χορηγίας.
γ. Η οργάνωση ομιλιών, συζητήσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκθέσεων, συναυλιών, προγραμμάτων για παιδιά και λοιπών εκδηλώσεων με επίκεντρο και αναφορά το έργο του Κώστα Τσόκλη.
δ. Η έκδοση και διάδοση βιβλίων και ενημερωτικών καλλιτεχνικών εντύπων/καταλόγων του μουσειακού υλικού και άλλες εκδόσεις σχετικές με τους σκοπούς του ιδρύματος.
ε. Η συγκρότηση βιβλιοθήκης, βιντεοθήκης και άλλου οπτικοακουστικού υλικού ικανού να προωθήσει τους σκοπούς του ιδρύματος.
στ. Η δημιουργία αρχείου του έργου του Κώστα Τσόκλη.
ζ. Η δημιουργία συλλόγων φίλων του ιδρύματος με την προοπτική ιδρύσεως παραρτημάτων και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.
η. Η αγορά κινητής και ακίνητης περιουσίας ή η ενοικίαση ακινήτων και ανέγερση κτηρίων για την υλοποίηση των στόχων του ιδρύματος.
θ. Κάθε άλλη δραστηριότητα πρόσφορη για την επίτευξη των σκοπών του ιδρύματος.
ι. Η προβολή στον τύπο δραστηριοτήτων του Μουσείου και των εν γένει υπηρεσιών του, καθώς και των χορηγών του (φυσικών ή νομικών προσώπων).

Το Προεδρικό Διάταγμα, με αριθμό 46, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α' αρ. 73/2017).

* Ακολουθεί το Προεδρικό Διάταγμα.ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 46
Σύσταση Δημοτικού ιδρύματος με την επωνυμία
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΩΣΤΑ ΤΣΟΚΛΗ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 226 έως 237 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ( Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρ-
χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
5. Την αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β΄ 2168).
6. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218ΕΞ2016/14-11-2016 από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο-
μικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 3696/15-11-2016).
7. Τις αριθ. 119/6-6-2013, 120/6-6-2013 και 261/2013
(ορθή επανάληψη) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Τήνου.
8. Το από 30-9-2013 ιδιωτικό συμφωνητικό σύναψης
χρησιδανείου μεταξύ των Κωνσταντίνου Τσόκλη, Ελένης
Τσόκλη και Μαρίας - Γλυκερίας Τσόκλη και του Δήμου
Τήνου.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Δήμου Τήνου ύψους έως
25.000,00 ευρώ, η οποία είναι εγγεγραμμένη σε βάρος
του Κ.Α. 00.6715.0005 του προϋπολογισμού του Δήμου
για το τρέχον οικονομικό έτος. Για τα επόμενα τέσσερα
έτη η πίστωση που θα εγγραφεί σε βάρος του αντίστοι-
χου κωδικού εξόδου των προϋπολογισμών των ετών
αυτών είναι έως 25.000,00 ευρώ κατ’ έτος.
10. Την από 19-1-2017 εισήγηση του Γενικού Διευθυ-
ντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήρι-
ξης του Υπουργείου Εσωτερικών. Proslipsis.gr
11. Την αριθ. 75/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υφυπουργού Οι-
κονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μορφή - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα
1. Συνιστάται δημοτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΜΟΥ-
ΣΕΙΟ ΚΩΣΤΑ ΤΣΟΚΛΗ», το οποίο αποτελεί νομικό πρόσω-
πο δημοσίου δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του
παρόντος και των άρθρων 226 έως και 237 του κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ-
το του ν. 3463/2006, όπως ισχύει.
2. Έδρα του ιδρύματος είναι η Τοπική Κοινότητα Κά-
μπου του Δήμου Τήνου της νήσου Τήνου.
3. Η σφραγίδα του ιδρύματος είναι στρογγυλή και σύμ-
φωνη με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1
του ν. 3852/2010. Στον εσωτερικό κύκλο της τίθεται το
έμβλημα της ελληνικής δημοκρατίας, σύμφωνα με το
άρθρο 2 του ν. 48/1975 (Α΄108). Στο δεύτερο κύκλο με
κεφαλαία γράμματα αναγράφεται «ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ»,
στον εξωτερικό κύκλο αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και ακολουθούν η αναγραφή της
επωνυμίας του ιδρύματος, της έδρας και του έτους έγκρι-
σης της σύστασής του.

Άρθρο 2
Σκοπός
Σκοπός του ιδρύματος είναι:
α. Η παρουσίαση του έργου του Κώστα Τσόκλη, ιδίως
με την εγκατάσταση και λειτουργία του μουσείου, όπου
θα εκτίθενται διαρκώς έργα του καλλιτέχνη.
β. Η ανάπτυξη σχέσεων με ομοειδείς φορείς του εσω-
τερικού και εξωτερικού. Η συνεργασία με άλλους φο-
ρείς πολιτιστικούς ή μη, καθώς και με αίθουσες τέχνης
στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την επίτευξη όλων
των δραστηριοτήτων του ιδρύματος. Για τη διοργάνωση
των εν λόγω εκδηλώσεων και ιδίως για την εξασφάλιση
των απαιτούμενων οικονομικών πόρων θα αξιοποιείται
ο θεσμός της χορηγίας.
γ. Η οργάνωση ομιλιών, συζητήσεων, διαλέξεων, σε-
μιναρίων, συνεδρίων, εκθέσεων, συναυλιών, προγραμ-
μάτων για παιδιά και λοιπών εκδηλώσεων με επίκεντρο
και αναφορά το έργο του Κώστα Τσόκλη.
δ. Η έκδοση και διάδοση βιβλίων και ενημερωτικών
καλλιτεχνικών εντύπων/καταλόγων του μουσειακού υλι-
κού και άλλες εκδόσεις σχετικές με τους σκοπούς του
ιδρύματος.
ε. Η συγκρότηση βιβλιοθήκης, βιντεοθήκης και άλλου
οπτικοακουστικού υλικού ικανού να προωθήσει τους
σκοπούς του ιδρύματος.
στ. Η δημιουργία αρχείου του έργου του Κώστα Τσό-
κλη.
ζ. Η δημιουργία συλλόγων φίλων του ιδρύματος με
την προοπτική ιδρύσεως παραρτημάτων και σε άλλες
περιοχές της Ελλάδας.
η. Η αγορά κινητής και ακίνητης περιουσίας ή η ενοικί-
αση ακινήτων και ανέγερση κτηρίων για την υλοποίηση
των στόχων του ιδρύματος.
θ. Κάθε άλλη δραστηριότητα πρόσφορη για την επί-
τευξη των σκοπών του ιδρύματος.
ι. Η προβολή στον τύπο δραστηριοτήτων του Μου-
σείου και των εν γένει υπηρεσιών του, καθώς και των
χορηγών του (φυσικών ή νομικών προσώπων).

Άρθρο 3
Ιδρυτές - Περιουσία - Πόροι
1. Στη σύσταση του ιδρύματος συμμετέχουν: 1) ο
ζωγράφος Κώστας Τσόκλης ο οποίος εισφέρει κατά κυ-
ριότητα σαράντα δύο (42) έργα που η εμπορική αξία
τους εκτιμάται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα
πέντε χιλιάδες ευρώ (2.255.000,00 €). Επίσης, ο Κων/νος
Γ. Τσόκλης, η Ελένη Κ. Τσόκλη και η Μαρία - Γλυκερία Κ.
Τσόκλη, δυνάμει του από 30.09.2013 ιδιωτικού συμφω-
νητικού χρησιδανείου που συνήφθη σε εκτέλεση της με
αριθ. 120/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Τήνου, εισφέρουν κατά χρήση και χωρίς
χρηματικό αντάλλαγμα (σύμβαση χρησιδανείου) στο
ίδρυμα, αστικό ακίνητο στον οικισμό Κάμπος της τοπικής
Κοινότητας Κάμπου της Δημοτικής Ενότητας Εξωμβούρ-
γου, κυριότητάς τους, καταλλήλως ανακαινισμένο και
εξοπλισμένο. Proslipsis.gr
2) Ο Δήμος Τήνου, με τη λήψη της με αριθ. 120/2013
απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, εισφέρει
κατά χρήση στο ίδρυμα το καταλλήλως ανακαινισμένο
και εξοπλισμένο κτήριο του πρώην δημοτικού σχολείου
στον οικισμό Κάμπος της Τοπικής Κοινότητας Κάμπου
για διάστημα πέντε (5) ετών.
2. Περιουσία του ιδρύματος αποτελούν:
α. Η χρήση των ακινήτων όπου στεγάζεται το Μουσείο
με τα παραρτήματα αυτού.
β. Τα έργα του ζωγράφου Κώστα Τσόκλη που απαριθ-
μούνται και προσδιορίζονται κατά την αξία τους στο
άρθρο 5 της με αριθ. 261/2013 απόφασης σε ορθή επα-
νάληψη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου,
ως ακολούθως:
1. «Άη Γιώργης» (αλουμίνιο, ζωγραφική, monitors)
(έτος 1990).
2. «Οι Άγιοι Φίλοι μου - Αλέξανδρος Ιόλας» (έτος 1994).
3. «Οι Άγιοι Φίλοι μου - Ηλίας Πετρόπουλος» (έτος
1995).
4. «Οι Άγιοι Φίλοι μου - Μάνος Περράκης» (έτος 1994).
5. «Οι Άγιοι Φίλοι μου - Σπύρος Σακκάς» (έτος 1995).
6. «Οι Άγιοι Φίλοι μου - Γιώργος Βότσης» (έτος 1995).
7. «Οι Άγιοι Φίλοι μου - Γαβρίλος Μιχάλης» (έτος 1995).
8. «Οι Άγιοι Φίλοι μου - Αντώνης Σταθόπουλος» (έτος
1995).
9. «Οι Άγιοι Φίλοι μου - Μάκης Παπαμιχαήλ» (έτος
1995).
10. «Οι Άγιοι Φίλοι μου - Ουμπέρτο Μαριάνι» (έτος
1995).
11. «Οι Άγιοι Φίλοι μου - Κώστας Τσόκλης» (έτος 1995).
12. «Οι Άγιοι Φίλοι μου - Ελένη» (έτος 1994).
13. «Οι Άγιοι Φίλοι μου - Τζουλιάνο Γκάρι» (έτος 1995)..
14. Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος
2011).
15. Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος
2011).
16. Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος
2011).
17. Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος
2011).
18. Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος
2011).
19. Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος
2011).
20. Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος
2011).
21. Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος
2011).
22. Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος
2011). Proslipsis.gr
23. Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος
2011).
24. Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος
2011).
25. Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος
2011).
26. Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος
2011).
27. Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος
2011).
28. Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος
2011).
29. Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος
2011).
30. Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος
2011).
31. Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος
2011).
32. Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος
2011).
33. Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος
2011).
34. Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος
2011).
35. Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος
2011).
36. Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος
2011).
37. Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος
2011).
38. Μικρός Πίνακας αυτοβιογραφίας ακρυλικό (έτος
2011).
39. Δέντρο (δίπτυχο) - ζωγραφική σε μουσαμά, πέτρα,
σπάγγος, ξύλο ακρυλικό (έτος 2001).
40. Κόκκινη βάρκα - ακρυλικό σε ξύλο (έτος 1993).
41. Γκρίζα δέντρα (δίπτυχο) - ζωγραφική με ακρυλικό
σε μουσαμά και ξύλο (έτος 1995).
42. Τίποτα (τρίπτυχο) - ζωγραφική με ακρυλικό σε μου-
σαμά και ξύλο (έτος 2005).
3. Πόροι του ιδρύματος είναι:
α. Η ετήσια τακτική ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του
Δήμου Τήνου.
β. Η ετήσια οικονομική ενίσχυση της οικογένειας
Τσόκλη, ώστε να καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδα
του ιδρύματος και μέχρι του ποσού των 5.000,00 ευρώ
ετησίως, κατ’ ανώτατο όριο και εφόσον απαιτηθεί, για τα
τέσσερα (4) επόμενα έτη.
γ. Οι χρηματικές παροχές ή επιχορηγήσεις πάσης φύ-
σεως από τον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα, χορηγίες
και συνδρομές οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προ-
σώπου προς αυτό.
δ. Δωρεές από οποιεσδήποτε πηγές. Δωρητές είναι
όσοι προσφέρουν αντικείμενα ή προσωπική εργασία
για τις ανάγκες του ιδρύματος, ενώ Ευεργέτες είναι αυτοί
που προσφέρουν ποσό 5.000,00 ευρώ και άνω.
ε. Οι εισπράξεις από τη λειτουργία του Μουσείου, τα
εισιτήρια, τα έσοδα από το κυλικείο, από την πώληση
των εκδόσεων του, σε τιμή που να μην αναιρείται ο κοι-
νωφελής χαρακτήρας του και από τις εκδηλώσεις που
διοργανώνει. Proslipsis.gr
στ. Τόκοι από καταθέσεις.
ζ. Κληρονομιές και κληροδοτήματα οποιουδήποτε
φυσικού ή νομικού προσώπου από το εσωτερικό ή το
εξωτερικό.
η. Κάθε άλλο εισόδημα από την άσκηση των δραστη-
ριοτήτων του και την εκμετάλλευση των περιουσιακών
του στοιχείων.
θ. Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Λειτουργία
1. Το Ίδρυμα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμ-
βούλιο. Πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος Τήνου ή άλλο αιρετό
ή μη πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν.
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:
α) Ο Κώστας Τσόκλης ή άλλο μέλος της οικογένειας
του ή πρόσωπο που αυτός/αυτό υποδεικνύει.
β) Δύο (2) τουλάχιστον δημοτικοί σύμβουλοι του Δή-
μου Τήνου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη
μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
γ) Ο εκάστοτε εκπρόσωπος της τοπικής Κοινότητας
Κάμπου.
δ) Λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύ-
ματος και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού επτά (7)
ορίζονται πρόσωπα που έχουν ανάλογη επαγγελματική
ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σχετικές με το σκο-
πό του ιδρύματος.
Τα υπό στοιχεία β), γ) και δ) μέλη, με τους αναπληρωτές
τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
ε) Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του ιδρύμα-
τος, εφόσον απασχολούνται περισσότεροι από δέκα
(10) εργαζόμενοι, ο οποίος προτείνεται από την γενική
συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας
δεκαπέντε (15) ημερών από την αποστολή της πρό-
σκλησης. Proslipsis.gr
3. Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο,
ο οποίος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ
των μελών του.
4. Απαρτία υφίσταται, όταν τα παρόντα μέλη είναι πε-
ρισσότερα από τα απόντα.
5. Το Ίδρυμα εκπροσωπείται ενώπιον κάθε αρχής από
τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο.
6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχουν τις
υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή.
7. Στο Ίδρυμα λειτουργεί τριμελής Εκτελεστική Επιτρο-
πή, που αποτελείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόε-
δρο και δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα τακτικά, καθώς και δύο αναπληρωματικά μέλη της
εκτελεστικής επιτροπής, εκλέγονται από το διοικητικό
συμβούλιο με σχετική πλειοψηφία. Η εκλογή γίνεται
ευθύς μόλις το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτηθεί σε
σώμα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του και η Εκτε-
λεστική Επιτροπή έχουν, ως προς τη διοίκηση του ιδρύ-
ματος, τις αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου, Δημάρ-
χου και Οικονομικής Επιτροπής, αντιστοίχως.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με
πράξη του, που δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρά-
γραφο 3 του άρθρου 87 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει,
να μεταβιβάσει ορισμένες από τις αρμοδιότητες του
σε μέλος της εκτελεστικής επιτροπής ή στον γενικό
διευθυντή, που τυχόν προβλέπεται από τον οργανισμό
του ιδρύματος ή σε άλλο ανώτατο ή ανώτερο υπάλ-
ληλό του.

Άρθρο 5
Διάλυση του ιδρύματος - Τύχη περιουσίας αυτού
Το ίδρυμα καταργείται με τον ίδιο τρόπο που συστά-
θηκε και η περιουσία περιέρχεται στον Δήμο Τήνου.
Τις ιδιωτικές περιουσίες που έχουν περιέλθει στο ίδρυ-
μα με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου, εξακολουθεί να
διαθέτει ο Δήμος για τον ειδικό σκοπό για τον οποίο
αφιερώθηκαν, με την επιφύλαξη και των διατάξεων που
αφορούν την επωφελέστερη αξιοποίηση ή διάθεση του
περιουσιακού στοιχείου που έχει καταληφθεί ή δωρηθεί
για τον ίδιο ή άλλον κοινωφελή σκοπό.
Από της καταργήσεως του ιδρύματος αυτοδικαίως
παύει η ισχύς των παραχωρήσεων χρήσεως των ακινή-
των που αναφέρονται στο παρόν.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευ-
ση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα,18 Μαΐου 2017

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί
Εσωτερικών 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Οικονομικών 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ
© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved