ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
21 θέσεις για δημοσίους υπαλλήλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (15/11/05)


Αθήνα 15.11.2005, 14:06
Σύμφωνα με έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας (ΜΕΑ)στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκηρύσσονται 21 θέσεις εθνικών εμπειρογνωμόνων σε υπηρεσίες και γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που απευθύνονται αποκλειστικά σε δημοσίους υπαλλήλους.

Ειδικότερα:
- Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης (ELARG), Μονάδες C 2 και D 5.
- Τρεις θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών (EMPL), Μονάδες C 2, E 3 και Β 4.
- Έξι θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV), Μονάδες C 1, C 4, G 1, G 4 και δύο θέσεις στη Μονάδα D 4.
- Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (ENTR), Μονάδα F 5.
- Δύο θέσεις στη Στατιστική Υπηρεσία (ESTAT), Μονάδες Ε 3 και C 1.
- Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης και Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFSO), Μονάδα D 4.
- Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT), Μονάδα Η 3.
- Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ερευνών (RTD), Μονάδα Κ 0.
- Τρεις θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE), Μονάδες D 2, E 2 και Ε 4.
- Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών (TREN), Μονάδα D 1.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ε.Ε. περί Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών μελών, βάσει ειδικού εντύπου. Το σχετικό έντυπο (European CV) υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας - τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία, Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργαστούν. Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσοτέρων της μιας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη χωριστών βιογραφικών σημειωμάτων κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο. Το έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα, ώστε να είναι δυνατή η άμεση εξέταση των αιτήσεων. Οι θέσεις θα πρέπει να επιλέγονται με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη.

Στη συνεχεία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν μέσω e-mail και έως 9 Δεκεμβρίου 2005 τις αιτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μον. Αντιπροσωπείας: admin@rp-grece.be (υπ’ όψιν κυρίας Ελπ. Καρκαμπάση).

Η τελική προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η 16η Δεκεμβρίου, αλλά η υποβολή των αιτήσεων στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους, σε περιπτώσεις που τούτο απαιτείται, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, ταχυδρομικώς.

Η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία θα πρέπει να συνδυάζεται και με την τηλεομοιοτυπική διαβίβαση των σχετικών αιτήσεων με έγγραφο της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του. Το έγγραφο αυτό πρέπει να αποσταλεί στη Μον. Αντιπροσωπεία (υπ’ όψιν κας Ελπ. Καρκαμπάση) με φαξ στον αριθμό 003225515619 έως τις 9 Δεκεμβρίου 2005.

Η διαβίβαση των αιτήσεων από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες δεν συνεπάγεται δέσμευση των κυβερνήσεων έναντι των ευρωπαϊκών οργάνων ή του ενδιαφερομένου.

Εφ’ όσον υπάρξει σχετική αποδοχή της αίτησης η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καλεί τον εργοδότη, εν προκειμένω την κρατική αρχή, να πιστοποιήσει ότι ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στις υπηρεσίες της τουλάχιστον κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, ότι περαιτέρω δέχεται να αποσπασθεί κι ότι διατηρείται το ισχύον καθεστώς ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης. Επίσης, στο στάδιο αυτό απαιτείται ανάλογα με τη Γενική Διεύθυνση - Υπηρεσία στην οποία αποσπάται ο εθνικός εμπειρογνώμονας, έλεγχος ασφαλείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών. Η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καταβάλλει στους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες ημερήσια αποζημίωση και καλύπτει έκτακτες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εφ’ όσον αυτές προκύψουν κατά το διάστημα της απόσπασης. 

Οι προκηρύξεις για τις θέσεις, στις οποίες προσδιορίζονται τόσο τα καθήκοντα όσο και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, βρίσκονται στι ακόλουθες διευθύνσεις:

ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Ίσων Ευκαιρών EMPL B 4.doc


ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Ίσων Ευκαιρών EMPL C 2.doc

ΓΔ Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων, Ίσων Ευκαιρών EMPL E 3.doc

ΓΔ Διεύρυνσης ELARG  C 2.doc


ΓΔ Διεύρυνσης ELARG  D 5.doc


ΓΔ Εμπορίου TRADE D 2.doc


ΓΔ Εμπορίου TRADE E 2.doc


ΓΔ Εμπορίου TRADE E 4.doc


ΓΔ Εμπορίου TREN D 1.doc


ΓΔ Επιχειρήσεων, Βιομηχανίας ENTR F 5.doc


ΓΔ Ερευνών RTD K O.doc


ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Υπηρεσιών MARKT H 3.doc


ΓΔ Μέσων Ενημέρωσης και Κοινωνίας της Πληροφορίας INFSO D 4.doc


ΓΔ Περιβάλλοντος ENV C 1.doc


ΓΔ Περιβάλλοντος ENV C 4.doc


ΓΔ Περιβάλλοντος ENV D 4.doc


ΓΔ Περιβάλλοντος ENV- D 4.doc


ΓΔ Περιβάλλοντος ENV G 1.doc


ΓΔ Περιβάλλοντος ENV G.4.doc


Στατιστική Υπηρεσία ESTAT C 1.doc

 

Στατιστική Υπηρεσία ESTAT E 3.doc

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved