ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
Διαγωνισμός για 114 συμβολαιογράφους (2/5/06)


Αθήνα 2.5.2006, 22:43
Διαγωνισμός για την πλήρωση κενών θέσεων συμβολαιογράφων της
περιφέρειας κάθε Εφετείου θα διενεργηθεί στις 31 Μαΐου στις έδρες των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με προκήρυξη που εξέδωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης, ο
διαγωνισμός θα διενεργηθεί:
Α. Στην έδρα του Εφετείου Αθηνών για τους υποψηφίους για τις έδρες Ειρηνοδικείων που υπάγονται στις περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών, Ναυπλίου, Καλαμάτας, Κρήτης, Αιγαίου, Δωδεκανήσου και Λαμίας. Και
Β. Στην έδρα του Εφετείου Θεσσαλονίκης για τους υποψηφίους για τις έδρες Ειρηνοδικείων που υπάγονται στις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Δυτικής Μακεδονίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας και Θράκης.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οφείλουν πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξή του να υποβάλουν στο Γραμματέα της οικείας Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής σχετική αίτηση με την οποία θα δηλώνουν απαραίτητα την έδρα και την περιφέρεια του Ειρηνοδικείου στην οποία επιθυμούν να διορισθούν.

Στην αίτηση συμμετοχής επισυνάπτονται:
α. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος κατέχει τα τυπικά προσόντα διορισμού, που απαιτούνται σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του Ν.2830/2000, όπως ισχύουν μετά το Ν.2915/2001 και το Ν.3090/2002.
β. Ληξιαρχική πράξη γέννησης, η οποία έχει συνταχθεί το αργότερο εντός ενενήντα ημερών από την ημέρα γέννησης.
γ. Προκειμένου για άνδρα πιστοποιητικό περί εγγραφής του στο μητρώο αρρένων Δήμου ή Κοινότητας και προκειμένου για γυναίκα πιστοποιητικό από το γενικό μητρώο των δημοτών.
δ. Προκειμένου για άνδρα πιστοποιητικό του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου ότι εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
ε. Πιστοποιητικό Γενικής Χρήσης του αρμόδιου Γραφείου Ποινικού Μητρώου.
στ. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνεται ότι:
αα) δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση,
ββ) δεν έχει παυθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δικαστικού λειτουργού, υποθηκοφύλακα και συμβολαιογράφου λόγω ποινικής καταδίκης,
γγ) δεν έχει απολυθεί τελεσίδικα με απόφαση αρμόδιου συμβουλίου για πειθαρχικούς λόγους από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δικαστικού λειτουργού, υποθηκοφύλακα και συμβολαιογράφου.
ζ. Αποδεικτικό καταβολής στο Γραμματέα της Επιτροπής ποσού εξέταστρων, το οποίο καθορίζουμε σε εξήντα (60) Ευρώ, για την κάλυψη μέρους των δαπανών του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα είναι ενιαίος για όλη τη χώρα και θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα και ώρα, ενώ κοινά θα είναι και τα θέματα, τα οποία θα διατυπωθούν από Κεντρική Επιτροπή με έδρα το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν σε θέματα:
α) Αστικού Δικαίου, β) Εμπορικού Δικαίου, γ) Πολιτικής Δικονομίας, δ) Κώδικα Συμβολαιογράφων, ε) Ειδικών νόμων της οροφοκτησίας και κάθετης ιδιοκτησίας, του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, Δασικού Κώδικα, Φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία και τελών χαρτοσήμου, των νόμων για τη σύσταση και το σκοπό του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως Ελλάδος, για τη διαδικασία κτηματογράφησης, για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου και για τη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου (του οργανωμένου συστήματος με το ν. 2664/1998) και για τις συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκειμένων σε δημοσιότητα και για τις συμβάσεις παροχής ασφάλειας (ν.2844/2000). Τα θέματα λαμβάνονται από την ύλη τη σχετική με τα καθήκοντα του συμβολαιογράφου και η εξέταση των μαθημάτων γίνεται με συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος και ερωτημάτων θεωρητικού χαρακτήρα.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται προαιρετικά σε μία έως δύο από τις ξένες γλώσσες, αγγλική, γαλλική, γερμανική. Οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων είναι μόνο γραπτές.

Από τους υποψηφίους διορίζονται σε κάθε Ειρηνοδικειακή Περιφέρεια οι επιτυχόντες κατά φθίνουσα σειρά και μέχρι την πλήρωση όλων των κενών θέσεων. Το πρόγραμμα του διαγωνισμού θα καθοριστεί με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και θα αναρτηθεί στο Κατάστημα των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Οι κενές θέσεις συμβολαιογράφων κατά περιφέρειες Εφετείων είναι οι εξής:

Α' Περιφέρεια Εφετείου Αθηνών
Ειρηνοδικεία: Αθηνών 11,
Αθηνών (Βύρωνας) 1, Αθηνών (Ζωγράφου) 1, Ταμυνέων (Αλιβέρι) 1, Μαραθώνος (΄Αγιος Στέφανος) 1, Κύμης 1, Αυλώνος (Αυλωνάρι) 1, Ελευσίνος (Ειδυλλία) 1
Β' Περιφέρεια Εφετείου Λαμίας
Ειρηνοδικεία: Δαύλειας 2, Ιτέας 3, Αράχωβας 1, Υπάτης 2, Μακρακώμης 1, Ελάτειας 1, ΄Αμφισσας 1, Δελφών 3, Δωρίδος (Κροκύλιο) 1, Δωρίδος (Λιδωρίκι) 1, Καρπενησίου 1, Απεραντίων (Γρανίτσα) 1
Γ' Περιφέρεια Εφετείου Πειραιά
Ειρηνοδικεία: Πειραιά 1,  Καλαυρίας (Πόρος) 1, Σαλαμίνας 1
Δ' Περιφέρεια Εφετείου Ναυπλίου
Ειρηνοδικεία: ΄Αργους 1, Κορίνθου 1, Σπάρτης(Βρέσθενα) 1, Επιδαύρου (Νέα Επίδαυρος) 1, Ψωφίδος (Στεμνίτσα) 1, Τριπόλεως (΄Αγιος Πέτρος) 1, Τροπαίων (Τρόπαια) 1
Ε' Περιφέρεια Εφετείου Καλαμάτας
Ειρηνοδικεία: Εράνης (Φιλιατρά) 1, Πλαταμώδους (Γαργαλιάνοι) 1, Δωρίου 1, Φυγαλείας (Ν. Φυγαλεία Ζούρτσα) 1, Γυθείου 1, Γυθείου (Αγιος Νικόλαος) 1
ΣΤ' Περιφέρεια Εφετείου Πατρών
Ειρηνοδικεία: Πατρών 1, Θέρμου 1, Αιτωλικού 1, Ιθάκης 1, Αροανίας 1, Ελευσίνος (Κοντοβάζαινα) 1, Αποδοτίας (Ανω χώρα) 1, Σολίου (Μύτικας) 1
Ζ' Περιφέρεια Εφετείου Κέρκυρας
Ειρηνοδικεία: Κέρκυρας 1, ΄Ορους (΄Αγιοι Δούλοι) 1
Η' Περιφέρεια Εφετείου Ιωαννίνων
Ειρηνοδικεία: Μετσόβου 1, Ιωαννίνων 2, Ανω Καλεντίνης 1, Πρέβεζας 1
Θ' Περιφέρεια Εφετείου Λάρισας
Ειρηνοδικεία: Φαρκαδόνας 1, Φαρκαδόνας (Οιχαλίας) 1, Βόλου 3, Τρικάλων 1, Αλμυρού 1, Σκοπέλου 1, Πύρρας (Πύλη) 1,  Σοφάδων 1
Ι' Περιφέρεια Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας
Ειρηνοδικεία: Σερβίων 1, Σιάτιστας 1
ΙΑ' Περιφέρεια Εφετείου Θεσσαλονίκης
Ειρηνοδικεία: Θεσσαλονίκης 5, Αλεξάνδρειας 1, Κατερίνης 2
ΙΒ' Περιφέρεια Εφετείου Κρήτης
Ειρηνοδικείο: Ρεθύμνης 1
ΙΓ΄ Περιφέρεια Εφετείου Αιγαίου
Ειρηνοδικεία: Μυτιλήνης (Μανταμάδος) 1, Μυτιλήνης 1, Νάξου 1, Σερίφου 1, Θήρας (Ανάφη) 1, Θήρας (Σίκινος) 1, Ίου 1, Βολισσού 1, Σάμου (Λιμήν Βαθέος) 1, Ικαρίας (Αγιος Κήρυκος) 1
ΙΔ' Περιφέρεια Εφετείου Θράκης
Ειρηνοδικεία: Αλεξανδρούπολης 2, Κομοτηνής 1, Ορεστιάδας 2, Ξάνθης 1, Δράμας 1, Νευροκοπίου 1, Καβάλας 1, Χρυσούπολης 1, Σαμοθράκης 1
ΙΕ΄ Περιφέρεια Εφετείου Δωδεκανήσου
Ειρηνοδικεία: Καρπάθου 1, Κω 2, Ρόδου 1, Κω (Καρδάμαινα) 1.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved