ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
3 τακτικές θέσεις σε Πανεπιστήμια (23/5/06)


Αθήνα 23.5.2006, 08:45
Τρεις τακτικές θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και Ειδικού Εργαστηρικού - Διοικητικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) θα προκηρύξουν τις προσεχείς ημέρες με προσκλήσεις που θα δημοσιοποιήσουν στον Τύπο, τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θράκης και Πάτρας.

Προκειται για προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ (και ξέρετε αυτό τι σημαίνει) για τις οποίες περισσότερες πληροφορίες παρέχουν οι αντίσοιχες γραμματείες των Τμημάτων των Πανεπιστημίων.

Οι θεσεις ανά Πανεπιστήμιο είναι οι εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
* Προκηρύσσεται μία θέση Ε.Τ.Ε.Π. στην Κατεύθυνση της Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, κατηγορίας Δ.Ε. με εισαγωγική βαθμίδα Ε΄για τις εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιταλικής την υποψηφιότητα τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο Τύπο.

Οι προϋποθέσεις για την πλήρωση της θέσης είναι:
1. Απολυτήριο γενικού ή κλασικού ή τεχνικού επαγγελματικού ή ενιαίου πολυκλαδικού Λυκείου ή τεχνικών επαγγελματικών σχολών ή ΙΕΚ ή άλλου ισότιμου σχολείου.
2. Βασικές γνώσεις τεχνικού Η/Υ με την απαιτούμενη από το νόμο διετή επαγγελματική δραστηριότητα.
3. Γνώσεις εφαρμογών Η/Υ με εξειδίκευση στα πολυμέσα με την απαιτούμενη από το νόμο επαγγελματική δραστηριότητα.
i. Άριστη γνώση του Microsoft Office.
ii. Κατασκευή και υποστήριξη ιστοσελίδων.
iii. Παραγωγή, ψηφιοποίηση και δημοσίευση ηλεκτρονικού περιεχομένου.
iv. Εμπειρία στην αντιμετώπιση προβλημάτων υλικού και λογισμικού σε περιβάλλον Microsoft Windows.
4. Γνώση ισπανικής γλώσσας.
Ο τρόπος διαπίστωσης της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων θα γίνει με συνέντευξη από τριμελή επιτροπή.

Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας:
1. Αίτηση.
2. Βιογραφικό σημείωμα − βεβαίωση προϋπηρεσίας.
3. Τίτλοι σπουδών.
Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεταιο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους του οποίου την ιθαγένεια έχει ο υποψήφιος.
5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή.
6. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου από το οποίο προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
7. Το αντίγραφο ποινικού μητρώου θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Προκηρύσσεται μία θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π. (κλάδου II) στο Τμήμα Ιατρικής για τις ανάγκες εκτέλεσης εργαστηριακού - εφαρμοσμένου διδακτικού έργου που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή Εργαστηριακών, κλινικών και πρακτικών ασκήσεων στις εφαρμογές της Τηλεϊατρικής και της διαχείρισης της Ιατρικής εικόνας για τους προπτυχιακούς φοιτητές;
− Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
− Τριετή τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε συναφές με το υπό εκτέλεση έργο πεδίο.
Η διαπίστωση των προσόντων θα γίνει με συνεκτίμηση της αξιολόγησης των βεβαιώσεων και των λοιπών δικαιολογητικών που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι και την αυτοπρόσωπη παρουσία τους ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσεως πρέπει:
1) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για τους πολίτες άλλου κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
3) Να είναι υγιείς.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής (Ι. Καβύρη 6) 68100 Αλεξανδρούπολη μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσια τύπο, αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση στοιχεία, καθώς και τα νόμιμα δικαιολογητικά, δηλαδή:
1) Αίτηση.
2) Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίου και τίτλων σπουδών (αν οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής θα πρέπει να έχουν και την αναγνώριση της ισοτιμίας τους).
Οι πολίτες άλλου, πλην της Ελλάδος, μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει επιπλέον να υποβάλλουν:
Πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
3) Βιογραφικό σημείωμα σε τέσσερα (4) αντίτυπα για τις σπουδές και την επιστημονική δράση του υποψηφίου.
4) Επιστημονικές εργασίας (αν υπάρχουν) σε τέσσερα αντίτυπα.
5) Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας από το οποίο να προκύπτει η χρονολογία γέννησης του ενδιαφερομένου και ακόμη ο τρόπος και ο χρόνος κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας εφόσον πρόκειται για Έλληνες πολίτες.
Οι υποψήφιοι που είναι πολίτες άλλου κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
6) Πιστοποιητικό υγείας και αρτιμέλειας από Πρωτοβάθμια Υγιεινομική Επιτροπή.
7) Πιστοποιητικό τύπου Α του αρμόδιου στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για τους πολίτες άλλου κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.’ Τα δικαιολογητικά 6 και 7 θα κατατεθούν από τον υποψήφιο ο οποίος θα εκλεγεί σε θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π.

Η καταφατική ή αρνητική δήλωση που αντικατέστησε το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση πράξης διορισμού. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής (0551 35025).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Προκηρύσσεται μία θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας Τ.Ε., με Δ εισαγωγική βαθμίδα και 5/ετή θητεία στη βαθμίδα αυτή, και προσόντα για την υποστήριξη του Υπολογιστικού Κέντρου, τη συντήρηση της ιστοσελίδας, τη διαχείριση του Δικτύου Υπολογιστών και την καταχώρηση στοιχείων του Τμήματος Βιολογίας, καθώς επίσης την προσφορά βοήθειας στα μέλη Δ.Ε.Π. σχετικά με τη λειτουργία των υπολογιστών τους.

Απαραίτητα προσόντα:
α) Κατοχή πτυχίου/διπλώματος T.E.I, συναφούς με Πληροφορική και Τεχνολογία Υπολογιστών.
β) Επαγγελματική εμπειρία και εξειδίκευση σε διαχείριση δικτύων υπολογιστών (βάσεις δεδομένων, προγραμματισμός διαδικτύου, λειτουργικά συστήματα).
γ) Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Η διαπίστωση των παραπάνω προσόντων θα γίνει με βάση τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι και προσωπική συνέντευξη ενώπιον επιτροπής, η οποία θα ορισθεί από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι για την κάλυψη της θέσης αυτής θα πρέπει:
α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
γ) Να είναι υγιείς.
δ) Να μην έχουν κώλυμα βάσει του ν. 2683/1999.

Όσοι επιθυμούν να καταλάβουν την παραπάνω θέση πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας (Ρίο Πατρών), τηλ. 2610 969 − 205 μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Τίτλους σπουδών.
4. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, από το οποίο να προκύπτει η χρονολογία γέννησης, η ιθαγένεια και ο τρόπος κτήσης της. Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
5. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας.
6. Πιστοποιητικό στρατολογίας.
Όποιος επιλεγεί θα πρέπει, εντός δέκα ημερών, να προσκομίσει πιστοποιητικό Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
− Η καταφατική ή αρνητική δήλωση, που αντικατέστησε το αντίγραφο ποινικούμητρώου δικαστικής χρήσης, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού.
To κώλυμα μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved