ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
Πρόσληψη 132 δημοσιογράφων στην Δημόσια Τηλεόραση

Αθήνα 18.1.2014, 18:32

Την πρόσληψη 132 δημοσιογράφων, 117 με έδρα την Αθήνα και 15 με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προκηρύσσει η Νέα Δημόσια Τηλεόραση (ΝΕΡΙΤ ΑΕ).

Οι υποψήφιοι των εκπαιδευτικών κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα ΜΜΕ ή οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή Πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος ΤΕΙ περιλαμβανομένων και των πτυχίων των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή 

Οι υποψήφιοι της εκπαιδευτικής κατηγορίας ΔΕ πρέπει να διαθέτουν τo ομώνυμο ή αντίστοιχο δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ή απολυτήριο τίτλο οποιασδήποτε μονάδας της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και 

Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών πρέπει να έχουν εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, με ασφάλιση στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ, τουλάχιστον δύο έτη. 

Έως το 20% των 132 θέσεων (26 θέσεις) μπορεί να καλυφθούν από άτομα με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ακόμη και με ελάχιστη διετή εμπειρία τεκμηριωμένη μέσω ασφαλιστικού οργανισμού (όχι απαραίτητα ΕΤΑΠ ΜΜΕ).

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με αξιολόγηση των προσόντων τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ ΑΕ, με τη συνεπικουρία αξιολογητών και εξωτερικών τεχνικών συμβούλων. Η σχετική διαδικασία περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους ηλεκτρονικά και μέχρι την 3η Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 12η μεσημβρινή, με τη συμπλήρωση της φόρμας της Αίτησης στον σχετικό ιστότοπο.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 
Κατεχάκη και Μεσογείων 136 Τ.Κ. 115 27, Τ 210 740 7143, F 210 740 7178, U www.nerit.gr 
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014 
 Αρ. Πρωτ. : 013 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΑΧ Α1/2014 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 132 ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., 
έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
2. Τις διατάξεις του Γ.Κ.Π. και του Ε.Κ.Λ. της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., 
3. Τη με αρ.πρωτ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.19/173/34380 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, 
4. Το απόσπασμα πρακτικού 10/19.12.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ, Θέμα 4ο : Προσοντολόγιο ειδικοτήτων εκτός ΑΣΕΠ, 
5. Την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., 
6. Την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. στους τομείς της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, του internet και του αρχείου. 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
Την πρόσληψη εκατό τριάντα δύο (132) δημοσιογράφων (από τους οποίους 117 με έδρα την Αθήνα και 15 με έδρα τη Θεσσαλονίκη), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. Οι προς πλήρωση θέσεις κατά αντικείμενο προσδιορίζονται ως εξής: 
 
α/α - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΟΠΟΣ - Αριθμός Θέσεων 
1. ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΘΗΝΑ 8 
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΘΗΝΑ 4 
3. ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΜΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΘΗΝΑ 22 
4. ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΜΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 5 
5. ΣΥΝΤΑΞΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ-ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΘΗΝΑ 59 
6. ΣΥΝΤΑΞΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ-ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 7 
7. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 6 
8. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 16 
9. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3 
10. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ-ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΘΗΝΑ 2 


Α.ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών. 
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο. 
3. Οι υποψήφιοι χωρίς ελληνική ιθαγένεια θα πρέπει να αποδείξουν ότι, γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της αντίστοιχης ειδικότητας, προσκομίζοντας πιστοποιητικό ελληνομάθειας που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή το Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή άλλο ισότιμο. 
4. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 
5. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι: 
α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθΆ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. 
γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης Proslipsis.gr τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. 
δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 
ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 
Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής. 
5. Να κατέχουν τους απαραίτητους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που η αναφερόμενη στην αίτηση συμμετοχής τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν και πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία και όπου απαιτείται την αντιστοιχία των τίτλων αυτών ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
6. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή. 


Β.ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
α) Οι υποψήφιοι των εκπαιδευτικών κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο ή δίπλωμα ΜΜΕ ή οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή Πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος ΤΕΙ περιλαμβανομένων και των πτυχίων των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή 
β) Οι υποψήφιοι της εκπαιδευτικής κατηγορίας ΔΕ πρέπει να διαθέτουν τo ομώνυμο ή αντίστοιχο δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ή απολυτήριο τίτλο οποιασδήποτε μονάδας της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και 
γ) Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών πρέπει να έχουν εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, με ασφάλιση στο Ε.Τ.Α.Π. Μ.Μ.Ε., τουλάχιστον δύο (2) έτη. 
δ) Έως το 20% των 132 θέσεων (26 θέσεις) μπορεί να καλυφθούν από άτομα με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ακόμη και με ελάχιστη διετή εμπειρία τεκμηριωμένη μέσω ασφαλιστικού οργανισμού (όχι απαραίτητα ΕΤΑΠ ΜΜΕ). 
 
 
Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά και μέχρι την 3η Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 12η μεσημβρινή με τη συμπλήρωση της φόρμας της ΑΙΤΗΣΗΣ στον ιστότοπο https://apps.gov.gr/opengov/applications/nerit/app/select_office.php?option=rep και του Βιογραφικού Σημειώματος που θα επισυναφθεί στην ΑΙΤΗΣΗ και θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο http://europass.cedefop.europa.eu/el/home. Η ΑΙΤΗΣΗ και το Βιογραφικό θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστούν δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι έχει τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και ότι σε περίπτωση επιτυχίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει αμέσως τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, αποδεχόμενος όλους τους επιμέρους όρους της πρόσκλησης. 
Στην αίτηση καταχωρείται υποχρεωτικά το ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ, επισυνάπτονται ηλεκτρονικά έως τρεις συστατικές επιστολές και αντίγραφα, πτυχίων και πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών και υπολογιστών που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό. Επίσης στο Βιογραφικό καταχωρείται το όνομα και το επώνυμο σε αγγλική γραφή. 
Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτηση σε μία μόνο εκπαιδευτική κατηγορία και σε μία γεωγραφική περιοχή. Η σώρευση περισσότερων αιτήσεων συνεπάγεται αυτοδικαίως ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 
 
 
Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα διενεργηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. κατόπιν αξιολόγησης, με τη συνεπικουρία αξιολογητών και εξωτερικών τεχνικών συμβούλων. Ειδικότερα: 
1. Η αξιολόγηση θα λάβει χώρα σε τρία στάδια ως ακολούθως: 
α. Κατά το πρώτο στάδιο (μέγιστη βαθμολογία 2.500 μονάδες) οι υποψήφιοι θα καταταγούν βάσει αντικειμενικών κριτηρίων τα οποία ορίζονται ως εξής: 
- ΠΤΥΧΙΟ : Εάν ο βασικός τίτλος είναι πτυχίο Α.Ε.Ι. ο υποψήφιος πιστώνεται με χίλιες (1.000) μονάδες και αν είναι πτυχίο Τ.Ε.Ι. με οκτακόσιες πενήντα (850) μονάδες (για ένα μόνο πτυχίο). 
- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ: Ο υποψήφιος πιστώνεται με διακόσιες πενήντα (250) μονάδες (για ένα μόνο μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό). 
- ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ: Ο υποψήφιος πιστώνεται με εκατό (100) μονάδες για την άριστη γνώση, πενήντα (50) μονάδες για πολύ καλή γνώση, τριάντα (30) μονάδες για καλή γνώση, με μέγιστη πίστωση διακόσιες (200) μονάδες. 
- ΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: Ο υποψήφιος πιστώνεται με μέγιστη βαθμολογία πενήντα (50) μονάδες (δέκα (10) ανά πεδίο). 
- ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Ο υποψήφιος πιστώνεται με: α) επτά (7) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και μέχρι εξήντα (60) μήνες (με μέγιστη πίστωση 420), β) έξι (6) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και μέχρι τους επόμενους εξήντα (60) μήνες (με μέγιστη πίστωση τριακόσιες εξήντα (360)), γ) τέσσερις (4) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και μέχρι τους επόμενους πενήντα πέντε (55) μήνες (με μέγιστη πίστωση διακόσιες είκοσι (220) μονάδες). 
Για τη διαπίστωση των προσόντων και προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 26 και 28 του ΠΔ 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης, ο οποίος θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., θα καταρτισθεί με βάση τα μόρια του πρώτου σταδίου. 
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης του προσωρινού πίνακα κατάταξης. 
Μετά τον έλεγχο των ενστάσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα καταρτίσει αναθεωρημένο πίνακα κατάταξης και θα προωθήσει, ενόψει του δευτέρου σταδίου, κατάλογο με όσους συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια ανά κατηγορία, σε αριθμό διπλάσιο των προκηρυσσομένων θέσεων κάθε κατηγορίας. 
β. Κατά το δεύτερο στάδιο, όσοι υποψήφιοι έχουν προκριθεί από το πρώτο στάδιο θα αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν ο καθένας χωριστά, από δύο αξιολογητές, καθένας από τους οποίους, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο του εργασιακού βίου του υποψηφίου και τη σχέση του με το αντικείμενο της ειδικότητας στην οποία είναι υποψήφιος, με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο αναλυτικό βιογραφικό του υποψηφίου, θα συνεκτιμήσει, χωρίς να γνωρίζει τη βαθμολογία του άλλου αξιολογητή, και την επιστημονική συγκρότηση και κατάρτιση, την εν γένει παρουσία του στο χώρο των Μ.Μ.Ε., καθώς και βραβεία, επιτυχημένες αποστολές, δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, διακεκριμένα ρεπορτάζ, βιβλία, συμμετοχή σε παρουσιάσεις θεμάτων, συντονισμό συζητήσεων κ.α. Για την αξιολόγηση της γενικότερης παρουσίας των υποψηφίων στο χώρο των ΜΜΕ και την επιβεβαίωση της εγκυρότητας των στοιχείων της αιτήσεως τους θα ληφθούν υπόψη και όλα τα δημόσια διαθέσιμα στοιχεία στο διαδίκτυο (π.χ. http://www.linkedin.com/, κ.α.). Καθένας από τους δύο αξιολογητές θα βαθμολογήσει τον υποψήφιο σε κλίμακα από μία έως και επτακόσιες πενήντα (1-750) μονάδες, οι δε δύο βαθμοί προστιθέμενοι δίδουν την τελική βαθμολογία αυτού του σταδίου. Σε περίπτωση που η απόκλιση της βαθμολογίας των δύο αξιολογητών είναι μεγαλύτερη από εκατόν πενήντα (150) μονάδες, ο φάκελος του υποψηφίου θα αξιολογείται από τρίτο αξιολογητή και η τελική βαθμολογία αυτού του σταδίου, θα προκύπτει από το άθροισμα των δύο εγγύτερων από τους τρεις βαθμούς. 
Στο τέλος του δευτέρου σταδίου θα καταρτισθεί ενόψει του τρίτου σταδίου πίνακας με όσους συγκεντρώνουν αθροιστικά στα δύο πρώτα στάδια τα περισσότερα μόρια ανά κατηγορία, σε αριθμό κατά 60% μεγαλύτερο των προκηρυσσομένων θέσεων κάθε κατηγορίας. 
γ. Κατά το τρίτο στάδιο, όσοι υποψήφιοι έχουν προκριθεί στο τέλος του δεύτερου σταδίου, θα κληθούν σε συνέντευξη, από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή θα εκτιμήσει την εν γένει δημοσιογραφική προσωπικότητα των υποψηφίων και τις επικοινωνιακές δεξιότητές τους και θα τους βαθμολογήσει σε κλίμακα από μία έως και χίλιες (1-1.000) μονάδες, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί το αντικείμενο κάθε θέσης. 
2. Ο τελικός πίνακας κατάταξης θα καταρτισθεί με βάση το άθροισμα των μορίων του πρώτου, του δευτέρου και του τρίτου σταδίου (μέγιστη βαθμολόγηση 5.000). 
3. Το ΔΣ αφού μελετήσει τα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, θα αποφασίσει την πρόσληψη, σύμφωνα με πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων, ο οποίος θα προωθηθεί προς ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της ΝΕΡΙΤ ΑΕ. 


Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
1. Οι υποψήφιοι ΔΕΝ υποβάλλουν ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ δικαιολογητικά με την αίτηση συμμετοχής και η κατάταξη τους στους σχετικούς πίνακες γίνεται βάσει αντιγράφων που επισυνάπτουν στην ηλεκτρονική αίτηση. Στην αίτηση επισυνάπτονται ΜΟΝΟ αντίγραφα, πτυχίων και πιστοποιητικών γνώσης 
ξένων γλωσσών και υπολογιστών. 
2. Οι υποψήφιοι που επιλέγονται για την κάλυψη των θέσεων που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη υποβάλλουν ΠΡΙΝ από την πρόσληψή τους ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα εξής δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα: 
α. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (δεν απαιτείται επικύρωση). 
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. 
γ. Τους τίτλους σπουδών που δήλωσαν, κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης τους, ότι κατέχουν. 
δ. Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών (εφόσον δήλωσαν ότι κατέχουν). 
ε. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης όχι παλαιότερης του δίμηνου. 
στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν κατέχει έμμισθη θέση ή απασχόληση στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ή σε ανταγωνιστικό μέσο. 
ζ. Για την απόδειξη συναφούς εμπειρίας τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 
3. Οι υποψήφιοι που δεν αποδεικνύουν με τα νόμιμα δικαιολογητικά, τα κριτήρια και τις ιδιότητες που δήλωσαν και τα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή τους στους σχετικούς πίνακες, διαγράφονται από αυτούς και δεν προσλαμβάνονται. Οι θέσεις που προκύπτουν, καλύπτονται από τους επόμενους κατά τη σειρά κατάταξης υποψηφίους. 


ΣΤ. ΣΥΜΒΑΣΗ 
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με τη ΝΕΡΙΤ Α.Ε., όπου θα περιγράφονται οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες τους, καθώς και το πλαίσιο της αμοιβής τους, σύμφωνα με όσα νόμιμα ισχύουν. 
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & 
 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΕΡΙΤ Α.Ε. 
 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ 


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved