ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
Επτά θέσεις διευθυντών στην Ακαδημία Αθηνών (18/8/06)


Αθήνα 18.8.2006, 23:15
Την πλήρωση επτά κενών οργανικών θέσεων Διευθυντών Κέντρων Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών με πενταετή θητεία προκηρύσει το υπουργείο Παιδείας:

Συγκεκριμένα προκηρύσσονται:
1) Μία θέση του Κέντρου Ερεύνης της Αρχαιότητος,
2) Μία θέση του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου,
3) Μία θέση του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων,
4) Μία θέση του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας,
5) Μία θέση του Κέντρου Ερεύνης Ετηστημονικών Όρων και Νεολογισμών,
6) Μία θέση του Κέντρου Ερευνών Αστρονομίας και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών και
7) Μία θέση του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας.

Οι υποψήφιοι πρέπει:
α) Να είναι Έλληνες υπήκοοι ή πολίτες άλλου Κράτους − Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
γ) Να έχουν τα εξής τουλάχιστον προσόντα:
Να είναι ερευνητές που έχουν τα προσόντα ερευνητή Α΄ Βαθμίδας, όπως αυτά καθορίζονται στην διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 1514/1985, όπως τροποποιήθηκε με την διάταξη της παραγρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 2919/2001 «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας μετην παράγωγη και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 128 τεύχος Α΄), δηλαδή να έχουν αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσουν την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζουν δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συμβάλλουν στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεοον, να έχουν αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή τους σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητας τους, να έχουν συμβάλει στη διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχουν πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Για την Α΄ βαθμίδα απαιτούνται και τα προσόντα των προηγουμένων βαθμίδων (Β΄, Γ΄ και Δ΄), όπως αυτά καθορίζονται με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 1514/1985 (Φ.Ε.Κ. 13 τεύχος Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την διάταξη της παραγρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 2919/2001 «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (
Φ.Ε.Κ. 128 τεύχος Α΄).
δ) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά τον χρόνο έκδοσης της υπουργικής απόφασης διορισμού τους. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να καταθέσουν πριν τον διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου. Με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της υπουργικής απόφασης διορισμού τους.
Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2431/1996 (Φ.Ε.Κ. 175/1996 τ. Α΄) «το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες Κράτους − Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης
».
ε) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
στ) Να είναι υγιείς.

Όσοι επιθυμούν να διορισθούν στη θέση αυτή υποχρεούνται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας, να υποβάλουν στην Ακαδημία Αθηνών (οδός Πανεπιστημίου 28 − Αθήνα) αίτηση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας από το οποίο να προκύπτει ο τρόπος και ο χρόνος κτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας.
Προκειμένου για πολίτες Κράτους−Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμοδίας αρχής του Κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
β) Διδακτορικό δίπλωμα.
γ) Βιογραφικό σημείωμα εις τριπλούν, το οποίο πρέπει να περιέχει σπουδές, ακαδημαϊκούς τίτλους, επαγγελματική σταδιοδρομία, ανάλυση της επιστημονικής δραστηριότητας, κατάλογο τυχόν ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια καθώς και τυχόν διακρίσεις.
δ) Δημοσιεύσεις εις τριπλούν.
ε) Οι πολίτες Κράτους − Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
στ) Πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
ζ) Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι.
η) Το αντίγραφο ποινικού μητρώου, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία στ΄ και ζ΄ θα κατατεθούν από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved