ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
Διαγωνισμός για εκτελωνιστές

Αθήνα 6.7.2016, 21:53

Διαγωνισμό για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή της Τελωνειακής Περιφέρειας Κέρκυρας, που έχει έδρα στο Τελωνείο Κερκύρας και περιλαμβάνει τα Τελωνεία Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων, Κακαβιάς, Μέρτζανης, Πρέβεζας, Αρτας, και Μαυροματίου, προκηρύσσει το υπουργείο Οικονομικών. 

Η έναρξη του διαγωνισμού θα γίνει στις 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ημέρα Σάββατο, σύμφωνα με το πρόγραμμα, που θα εκδοθεί από την Εξεταστική Επιτροπή, στο οποίο θα καθορισθεί και ο τόπος διενέργειας του.

Οι υποψήφιοι πρέπει το αργότερο μέχρι 24 Αυγούστου 2016 να υποβάλλουν στην Τελωνειακή Περιφέρεια Κερκύρας σχετική αίτηση.

* Ακολουθεί το κείμενο της σχετικής ανακοίνωσης.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 06/07/2016
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΡΘΡΟΥ 5 Ν. 718/77 ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Εθ. Αντιστάσεως 1
Ταχ. Κώδικας : 49 100 ΚΕΡΚΥΡΑ
Πληροφορίες : ΕΛ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Τηλέφωνο : 2661-3-63703,1
TELEFAX : 2661-3-63733

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 του Ν. 718/77
"ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ" ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 718/77 "Περί Εκτελωνιστών" (ΦΕΚ 304/Α/1977) όπως
τροποποιήθηκε με την υποπαρ. Ε5 του άρθρου 1, του ν.4093/2012 «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα
Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.» (ΦΕΚ 222/Α/2012) και την περιπ. δΆ) της
παρ. 5 του άρθρου 3 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις
κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» (ΦΕΚ 229/Α/2012).
2. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ19Γ 5046811 εξ 2012/12-12-2012 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 3467/Β/28-
12-2012.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Διαγωνισμό για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή της Τελωνειακής
Περιφέρειας το άρθρου 5 του Ν.718/77, Κέρκυρας , που έχει έδρα την Κέρκυρα , στο
Τελωνείο Κέρκυρας και περιλαμβάνει τα Τελωνεία Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων, Κακαβιάς,
Μέρτζανης, Πρέβεζας, Αρτας, και Μαυροματίου.

Ο διαγωνισμός, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της αριθμ. Δ19Γ 5046811 εξ 2012/12-12-
2012 Α.Υ.Ο., θα διεξαχθεί υπό την εποπτεία Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία και θα
συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της ίδιας Α.Υ.Ο.

Η έναρξη του διαγωνισμού θα γίνει στις 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ημέρα Σάββατο,
σύμφωνα με το πρόγραμμα, που θα εκδοθεί από την Εξεταστική Επιτροπή, στο οποίο θα
καθορισθεί και ο τόπος διενέργειας του.

Η διεξαγωγή των εξετάσεων θα γίνει στο Τελωνειακό Κατάστημα Κέρκυρας, το πλήρες
πρόγραμμα διενέργειας αυτού, θα τοιχοκολληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης
των εξετάσεων, στον χώρο των ανακοινώσεων της Τελωνειακής Περιφέρειας.

Οι υποψήφιοι για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 7,
του Ν.718/77 όπως τροποποιήθηκε με υποπαρ. Ε.5 του άρθρου πτώτου του Ν.4093/2012 και
το άρθρο 3 της Δ19Γ 5046811 εξ 2012/12-12-2012 Α.Υ.Ο. να έχουν κατά την ημέρα έναρξης
του διαγωνισμού τα παρακάτω προσόντα:
 α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
β) Να κέκτηνται τουλάχιστον απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισοτίμου προς
ταύτα σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
γ) Να μην έχουν καταδικασθεί, ούτε να διώκονται γι' αδικήματα των υπό της παρ. 1 του
άρθρ. 21 του παρόντος (ν. 718/77) προβλεπομένων σε συνδυασμό και με την παρ. 8 του
αυτού άρθρου.
δ) Να μη έχουν απολέσει την ιδιότητα του εκτελωνιστή ή του ασκουμένου εκτελωνιστή,
συνεπεία της πειθαρχικής ποινής της οριστικής αφαιρέσεως ή ανακλήσεως της αδείας
ασκήσεως του επαγγέλματος ή του πτυχίου εκτελωνιστή, ούτε να τελούν υπό έκτιση
πειθαρχικής ποινής προσωρινής αφαιρέσεως τούτων.
ε) Να μη τελούν υπό πτώχευση, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση.
Οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να υφίστανται εις το πρόσωπον του υποψηφίου κατά την
ημέρα ενάρξεως του διαγωνισμού.

Η συνδρομή των ανωτέρω υπό γ', δ' και ε' προϋποθέσεων, βεβαιώνεται με υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου.

Οι υποψήφιοι πρέπει το αργότερο μέχρι 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 να υποβάλλουν στην
Τελωνειακή περιφέρεια του άρθρου 5 Ν.718/77, Κέρκυρας , που εδρεύει στο Τελωνειακό
Κατάστημα Κέρκυρας, σχετική αίτηση που θα χορηγηθεί από την ίδια. Οι εκπρόθεσμες
αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι αιτήσεις πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία του υποψηφίου, επώνυμο, πατρώνυμο,
ακριβή διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής του υποψηφίου, την ακριβή ημερομηνία γεννήσεως
και την ημερομηνία που θα έχει συνταχθεί.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά, επί ποινή απαραδέκτου της
αιτήσεως και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/86, το έντυπο της οποίας χορηγείται από την
Τελ. Περιφέρεια, στην οποία να δηλώνονται τα εξής:
Ότι δεν έχει καταδικαστεί σαν αυτουργός ή συνεργός, ούτε διώκεται, για κλοπή,
υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, λαθρεμπορία, κιβδηλεία, παραχάραξη,
υπεξαγωγή εγγράφων, δωροδοκία, απιστία, συκοφαντική δυσφήμιση, τοκογλυφία,
παραβίαση των σφραγίδων που τέθηκαν από οποιαδήποτε Αρχή, παράβαση του νόμου περί
αρχαιοτήτων και ναρκωτικών, ή για αδικήματα συνεπαγόμενα στέρηση, έστω και
προσωρινή, των πολιτικών δικαιωμάτων, ούτε έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα
και δεν καταδικάσθηκε λόγω παραγραφής για κάποιο από τα αδικήματα αυτά.
Ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
Ότι δεν υπήρξε εκτελωνιστής ο οποίος έχασε οριστικά την ιδιότητα αυτή, λόγω
επιβολής πειθαρχικής ποινής, ούτε είναι εκτελωνιστής του οποίου η ιδιότητα είναι σε
προσωρινή αναστολή λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής
β) Φωτοτυπία επικυρωμένη των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή των
σελίδων του Διαβατηρίου που αναφέρονται τα στοιχεία του
γ) Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου εξαταξίου Γυμνασίου, ή Λυκείου, ή ισότιμης με
αυτά σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, προκειμένου δε για πτυχιούχους ΤΕΙ ή ΑΕΙ
επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου. Proslipsis.gr
δ) Γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων του υποκαταστήματος της
πόλης, όπου εδρεύει η Τελωνειακή Περιφέρεια, για την κατάθεση σε αυτό παραβόλου 100 ¤
υπέρ της, κατά το άρθρο 4 της Δ19Γ 5046811 ΕΞ 2012/12.12.2012, Εξεταστικής Επιτροπής
του προκηρυγμένου, σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής, παρόντος διαγωνισμού για την
απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή.
ε) Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες.
Από τον διαγωνισμό αποκλείονται οι υποψήφιοι που δεν κατέθεσαν ή κατέθεσαν ελλιπή τα
ανωτέρω υπό στοιχεία (α) έως και (δ) δικαιολογητικά, καθώς και εκείνοι που δεν έχουν τα
απαιτούμενα προσόντα.

Κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού πρέπει να έχουν μαζί τους την
Αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο της ταυτότητας τους που να φέρει
επικυρωμένη φωτογραφία.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς στα εξής μαθήματα, όπως ορίζονται στην
Δ19Γ5046811 ΕΞ2012/12-12-2012 Α.Υ.Ο.:
α) Τελωνειακή Νομοθεσία: Κοινοτικός Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας [ο Καν (ΕΕ)
952/2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (ΕνΤΚ), ο κατ΄εξουσιοδότηση
Καν. (ΕΕ) 2446/2015 για την συμπλήρωση του Καν.(ΕΕ) 952/2013 όσον αφορά λεπτομερής
κανόνες σχετικούς με ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Κώδικα (ΕνΤΚ), ο Εκτελεστικός
Καν (ΕΕ) 2447/2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων
του Κανονισμού (ΕΕ) 952/2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (ΕνΤΚ), ο
Κατ΄Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 341/2016, για τη συμπλήρωση του Καν 952/2013, όσον αφορά
μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (ΕνΤΚ)]
και Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (Ν.2960/01)], όπως ισχύουν.
β) Δασμολογική Νομοθεσία και ΦΠΑ: Γενικά περί δασμολογίου - Δασμολογική κατάταξη
(Συνδυασμένη Ονοματολογία και Επεξηγηματικές Σημειώσεις αυτής). Δασμολογικές
ποσοστώσεις. Ειδικός Προορισμός. Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες. Φόρος
Προστιθέμενης Αξίας κατά την εισαγωγή και εξαγωγή. Συντελεστές ΦΠΑ.
γ) Νομοθεσία περί εκτελωνιστών : Ν. 718/77 " Περί Εκτελωνιστών", όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.

Οι προαναφερόμενοι κανονισμοί ( με τις εγκυκλίους κοινοποίησής τους ) και η λοιπή
νομοθεσία έχουν αναρτηθεί στο PORTAL του ICISNET- Νομοθεσία.

Για τον έλεγχο των αιτήσεων, τα καταστήματα διεξαγωγής του διαγωνισμού και την
γραπτή εξέταση, εποπτεία και έλεγχο των ταυτοτήτων των υποψηφίων, εφαρμόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 5 έως 11 της Δ19Γ 5046811 εξ 2012/12-12-2012 Α.Υ.Ο.
 Ειδικότερα, οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται, 20 λεπτά νωρίτερα από
την ώρα έναρξης του διαγωνισμού, στις αίθουσες των εξετάσεων, σύμφωνα με το
πρόγραμμα και να εισέρχονται σ' αυτές, αφού προηγούμενα εξακριβωθεί η ταυτότητά τους,
φέροντες μαζί τους μόνο όσα γραπτά βοηθήματα ειδικά επιτρέψει η Εξεταστική Επιτροπή.
Είδη γραφής θα δοθούν από την Τελωνειακή Περιφέρεια. Για όσους αρνούνται να
παραδώσουν αντικείμενα που δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίησή τους και για όσους
προσέρχονται μετά την εκφώνηση των θεμάτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7
της Δ19Γ 5046811 εξ 2012/12-12-2012 Α.Υ.Ο.

Η συμπληρωματική ή μεμονωμένη εξέταση υποψηφίου, ο οποίος δεν προσήλθε για
οποιαδήποτε αιτία στην κανονική εξέταση απαγορεύεται. Η ταυτότητα των υποψηφίων
εξακριβώνεται με το Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ή και με άλλο επίσημο έγγραφο
παραστατικό της ταυτότητας του προσώπου, το οποίο όμως πρέπει να φέρει επικυρωμένη
φωτογραφία. Proslipsis.gr

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υπόψη τους, ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν
βοηθήματα, εκτός από εκείνα που θα επιτραπούν από την Εξεταστική Επιτροπή, ούτε να
αλληλοβοηθούνται ή να επιθέτουν στα γραπτά τους σημεία αναγνώρισης ή να
διαταράσσουν κατά οποιοδήποτε τρόπο την τάξη και την αξιοπιστία της εξέτασης, γιατί θα
αποκλείονται οριστικά του διαγωνισμού με απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής μετά από
ακρόαση του υποψηφίου. Ο αποκλεισμός από τον διαγωνισμό επιβάλλεται σε όλα τα
στάδια της διαδικασίας αυτού και συνίσταται στη διαγραφή του υπαίτιου από τους πίνακες
διαγωνιζομένων. Η παράδοση του γραπτού είναι υποχρεωτική για κάθε υποψήφιο που
εξέρχεται από την αίθουσα. Σε κανένα δεν επιτρέπεται η παραμονή στην αίθουσα μετά το
τέλος του χρόνου εξέτασης.

Επιτυχόντες στον διαγωνισμό για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή της
Τελωνειακής Περιφέρειας Κέρκυρας, θεωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 της Δ19Γ
5046811 ΕΞ 2012/12-12-2012 Α.Υ.Ο., όσοι έχουν λάβει την οριζόμενη βαθμολογική βάση,
δέκα (10), σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα.

Η Τελωνειακή Περιφέρεια του άρθρου 5 του Ν.718/77, Κέρκυρας, αναζητά αυτεπάγγελτα
για τους επιτυχόντες:
α) Ποινικό Μητρώο γενικής χρήσης και
β) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης.

Η Προϊσταμένη της Τελωνειακής Περιφέρειας του άρθρου 5 του ν.718/77 Κέρκυρας ,
μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών χορηγεί την πιστοποίηση επάρκειας
εκτελωνιστή.

Για οποιαδήποτε πληροφορία για τον διαγωνισμό επικοινωνήστε με την Τελωνειακή
Περιφέρεια το άρθρου 5 του Ν.718/77, Κέρκυρας , κάθε εργάσιμη ημέρα και από τις ώρες
08.00 - 14.00, στο τηλέφωνο 2661-3-63703 ή 2661-3-63701

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΛ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟΥ 5 Ν.718/77 ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΛΥΡΑ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved