ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
Διαγωνισμοί για πρόσληψη μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής

Αθήνα 14.7.2016, 22:54

Διαγωνισμούς για την πλήρωση δώδεκα κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής προκηρύσσει ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν στην Αθήνα στις αίθουσες δοκιμών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Αρχιμήδους 16, Καλλιθέα) με ημερομηνία έναρξης την 26η Σεπτεμβρίου 2016.

Αυτοί που θέλουν να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς οφείλουν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο Τύπο, να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν στο γραφείο Πρωτοκόλλου, που βρίσκεται Πανεπιστημίου 39, 3ος όροφος Αθήνα Τ.Κ. 105 64, αίτηση σε ειδικό έντυπο.

Έντυπα αιτήσεων, με αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης καθώς και τα ορχηστρικά αποσπάσματα μπορεί να προμηθεύεται κάθε ενδιαφερόμενος από το γραφείο Πρωτοκόλλου, που βρίσκεται Πανεπιστημίου 39, 3ος Όροφος Αθήνα Τ.Κ. 105 64, από Δευτέρα έως Παρασκευή τις εργάσιμες ώρες από 9.00-2.30μ.μ. (τηλ. 210-3711330 και 210-3711200).

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣH
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/
228976/22870/20564/1309 (1)
Προκήρυξη διαγωνισμών για την πλήρωση δώ-
δεκα (12) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλ-
λιτεχνικού προσωπικού στην Ορχήστρα Λυρικής
Σκηνής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 2273/1994 «Εθνικό
Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και άλλες δι-
ατάξεις» (ΦΕΚ Α 233/27-12-1994), όπως ισχύει,
β) του εδαφ. η΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/
1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προ-
σωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α 28/
3-2-1994), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του
Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων
στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 234/
28-12-2009),
γ) της παρ. 11 του άρθρου 10 του Ν. 3051/2002 «Συ-
νταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές... κ.λπ.»
(ΦΕΚ Α 220/20-9-2002),
δ) της παρ. 10 του άρθρου 49 του Ν. 3943/2011 «Κα-
ταπολέμηση της φοροδιαφυγής στελέχωση των ελε-
γκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α 66/31-3-2011),
ε) του άρθρου 69 του Ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της
άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 113/
30-6-1992), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
στ) του εδαφ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2557/
1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυ-
ξης» (ΦΕΚ Α 271/24-12-1997),
ζ) του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα-
σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α 26/9-2-2007), όπως ισχύει,
η) του άρθρου 74 του Ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός
της οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης
αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς
διατάξεις» (ΦΕΚ Α 50/11-4-1991) και την 98/16-2-1995
γνωμοδότηση της Τριμελούς Επιτροπής του Γραφείου
Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.ΠΟ., που έγινε δεκτή από
τον Υπουργό Πολιτισμού, σχετικά με την πρόσληψη μου-
σικών αναγνωρισμένου ταλέντου,
θ) του Ν. 2431/1996 «Διορισμός ή Πρόσληψη Πολιτών
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» (ΦΕΚ Α 175/
30-7-1996), καθώς και του Π.δ. 7/2003 «Διορισμός ή Πρό-
σληψη Πολιτών των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και στους Εποπτευ-
όμενους Φορείς» (ΦΕΚ Α 5/15-1-2003),
ι) του Ν.δ. 3832/1958 «Περί κυρώσεως των υπ' αρ.
195/16-2-1951, 344/29-3-1952, 158/27-2-1954 και 809/
8-6-1954 Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου, αφο-
ρωσων τον διορισμό των Βορειοηπειρωτών και Κυπρίων
εις δημοσίας θέσεις και θέσεις Οργανισμών Δημοσίου
Δικαίου, κ.λπ.» (ΦΕΚ Α 128/1958), καθώς επίσης και την
464/1985 γνωμοδότηση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου
Δημόσιας Διοίκησης
ια) του Ν. 2790/2000 «Αποκατάσταση των παλιννο-
στούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 24/16-2-2000), όπως ισχύει,
ιβ) του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» (ΦΕΚ Α 112/
13-7-2010),
ιγ) της υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του
Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016, Επείγοντα Μέτρα
Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»
(ΦΕΚ Α 222/12-11-2012),
ιδ) των παρ. 20, 21 και 22 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/
2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικη-
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α 54/14-3-2012), όπως ισχύει,
ιε) του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν.4305/2014 «Ανοικτή
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών
και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του
Ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθε-
σίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενί-
σχυση της διαφάνειας ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού
Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 237/Α/
31-10-2014),
ιστ) τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 3 του Π.δ. 76/1993
«Ρύθμιση θεμάτων της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής (Ε.Λ.Σ.)» (ΦΕΚ Α 33/17-3-1993),
ιζ) του Π.δ. 29/1997 «Ρύθμιση θεμάτων της Ορχήστρας
της Λυρικής Σκηνής» (ΦΕΚ Α 33/6-3-1997),
ιη) του Π.δ. 104/2004 «Οργανισμός Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014), όπως
ισχύει,
ιθ) του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού... Ανάπτυξης και Τουρισμού»
(ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015),
κ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23-11-2015),
κα) της ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/35836/22-7-1999 απόφα-
σης του Υπουργού Πολιτισμού «Διαδικασία προσλή-
ψεως Καλλιτεχνικού Προσωπικού κ.λπ.» (ΦΕΚ Β 1604/
16-8-1999).
2. Το υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/
43820/5316/4740/280/15-2-2016 αίτημα του Υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με την πλήρωση
δώδεκα (12) συνολικά κενών οργανικών θέσεων Καλλιτε-
χνικού Προσωπικού της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής και
το υπ' αρ. 3/20-1-2016 έγγραφο της εν λόγω Ορχήστρας
σχετικά με το ανωτέρω θέμα.
3. Το υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ/ΤΕΜ/19135/2157/
1594/725/25-1-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονο-
μικής Διαχείρισης σχετικά με την έγκριση πλήρωσης
δώδεκα (12) κενών οργανικών θέσεων καλλιτεχνικού
προσωπικού της ΟΛΣ. Proslipsis.gr
4. Το υπΆ αρ. 2/14075/19-2-2016 έγγραφο του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την κάλυψη της
απαιτούμενης δαπάνης.
5. Την υπΆ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./98/4123/22-6-2016 από-
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ' αρ.
33/2006 Π.Υ.Σ., όπως ισχύει, σχετικά με την έγκριση πλή-
ρωσης δώδεκα (12) κενών οργανικών θέσεων (τεσσάρων
(4) θέσεων Κορυφαίων Α΄ 3ης κατηγορίας και οχτώ (8)
θέσεων Κορυφαίων Β΄ 4ης κατηγορίας) στην Ορχήστρα
Λυρικής Σκηνής (Δημόσια Υπηρεσία που εποπτεύεται
από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού).
6. Το υπΆ αρ. ΟΛΣ 50/30-6-2016 έγγραφο της προα-
ναφερόμενης Ορχήστρας σχετικά με τους εν λόγω δι-
αγωνισμούς.
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση - προκήρυξη αυτή
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, προκηρύσσουμε:
Διαγωνισμούς για την πλήρωση δώδεκα (12) κενών
οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού
της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής ως εξής:
Α. 3η Κατηγορία
α. Μία (1) θέση Κορυφαίου Α΄ στα τύμπανα
β. Μία (1) θέση Κορυφαίου Α΄ στα φαγκότα
γ. Μία (1) θέση Κορυφαίου Α΄ στα δεύτερα βιολιά
δ. Μία (1) θέση Κορυφαίου Α΄ στα κλαρινέτα
Β. 4η Κατηγορία
α. Μία (1) θέση Κορυφαίου Β΄ στα φαγκότα (Με υπο-
χρέωση στο κόντραφαγκότο)
β. Μία (1) θέση Κορυφαίου Β΄ στα κλαρινέτα (Με υπο-
χρέωση στο μπάσο κλαρινέτο και στο κλαρινέτο σε μι
ύφεση, κουαρτίνο)
γ. Μία (1) θέση Κορυφαίου Β΄ στα πρώτα βιολιά
δ. Μία (1) θέση Κορυφαίου Β΄ στις τρομπέτες
ε. Μία (1) θέση Κορυφαίου Β΄ στα φλάουτα (Με υπο-
χρέωση στο πίκκολο και στο φλάουτο άλτο)
στ. Μία (1) θέση Κορυφαίου Β΄ στα κόρνα
ζ. Μία (1) θέση Κορυφαίου Β΄ στα κρουστά
η. Μία (1) θέση Κορυφαίου Β΄ στις βιόλες
 Proslipsis.gr
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Ως προς την ιθαγένεια
α) Να είναι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες ή
β) Πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
γ) Βορειοηπειρώτες ή Κύπριοι ομογενείς καθώς και
ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι από την Κωνστα-
ντινούπολη και από την Ίμβρο και την Τένεδο χωρίς να
απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας υπό την
προϋπόθεση ότι η ιδιότητα τους ως Ελλήνων κατά το γέ-
νος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους
(Ν.δ. 3832/1958 - ΦΕΚ 128/Α/1958).
δ) Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν
την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και έχει πα-
ρέλθει έτος από την απόκτηση της μέχρι την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
2. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους
ή, προκειμένου για μουσικούς αναγνωρισμένου ταλέ-
ντου, το 15ο έτος της ηλικίας τους.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα
που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων της θέ-
σης τους κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου
7 του άρθρου πρώτου του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει.
4. Να μη συντρέχει στο πρόσωπο τους κώλυμα από
ποινική καταδίκη ή υποδικία ή στερητική ή επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 του άρθρου πρώτου
του Ν. 3528/2007).
5. Να κατέχουν δίπλωμα ή πτυχίο αντίστοιχης ειδικότη-
τας (οργάνου) αναγνωρισμένου μουσικού εκπαιδευτικού
ιδρύματος του εσωτερικού ή ισότιμο δίπλωμα εκπαιδευ-
τικού ιδρύματος του εξωτερικού.

Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν στην Αθήνα στις αίθου-
σες δοκιμών της Ε.Λ.Σ. Αρχιμήδους 16 -Καλλιθέα.
Ως ημερομηνία έναρξης της διεξαγωγής των διαγωνι-
σμών ορίζεται η 26η Σεπτεμβρίου 2016.

Αυτοί που θέλουν να λάβουν μέρος στους διαγω-
νισμούς οφείλουν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία τελευταίας
δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο
Τύπο, να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν στο γραφείο
Πρωτοκόλλου, που βρίσκεται Πανεπιστημίου 39, 3ος
όροφος Αθήνα Τ.Κ. 105 64, αίτηση σε ειδικό έντυπο.

Έντυπα αιτήσεων, με αντίγραφο της παρούσας προκή-
ρυξης καθώς και τα ορχηστρικά αποσπάσματα μπορεί
να προμηθεύεται κάθε ενδιαφερόμενος από το γραφείο
Πρωτοκόλλου, που βρίσκεται Πανεπιστημίου 39, 3ος
Όροφος Αθήνα Τ.Κ. 105 64, από Δευτέρα έως Παρασκευή
τις εργάσιμες ώρες από 9.00-2.30μ.μ. (τηλ. 210.3711330
και 210.3711200).

Με την αίτηση ο υποψήφιος υποχρεούται να συνυπο-
βάλει βιογραφικό σημείωμα του, καθώς και οποιοδήποτε
άλλο στοιχείο μπορεί να συμβάλει στην απεικόνιση της
καλλιτεχνικής προσωπικότητας και ικανότητας αυτού.

Ειδικότερα για τους υποψηφίους που επικαλούνται
την ιδιότητα του μουσικού αναγνωρισμένου ταλέντου,
συμπληρώνοντας τη σχετική ένδειξη στο έντυπο της
αίτησης απαιτείται η υποβολή στοιχείων που θα δικαιο-
λογούν την ιδιότητα αυτή.

Η διαπίστωση περί τούτου θα γίνεται από την, κατά
τον νόμο, Εξεταστική Επιτροπή. Η εν λόγω Επιτροπή,
μετά τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών του κάθε
υποψηφίου της περίπτωσης αυτής (ταλέντου), θα διαπι-
στώνει την ύπαρξη των στοιχείων που συγκροτούν το
αναγνωρισμένο μουσικό ταλέντο και θα επιτρέπει σε
αυτόν να συμμετάσχει στο διαγωνισμό.

Η μη υποβολή των δικαιολογητικών αυτών μαζί με την
αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό καθιστά απαράδε-
κτη τη μεταγενέστερη επίκληση της ανωτέρω ιδιότητας.

Εξεταστέα Ύλη
Σύμφωνα με το Π.δ. 76/1993, η εξεταστέα ύλη θα ορι-
σθεί από τις Εξεταστικές Επιτροπές και θα γνωστοποιη-
θεί στους υποψηφίους δια τοιχοκολλήσεως στον οικείο
χώρο της Ορχήστρας τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες
πριν από τις ημερομηνίες διεξαγωγής των διαγωνισμών,
θα περιλαμβάνει δε:
α) ένα κοντσέρτο, ως υποχρεωτικό Proslipsis.gr
β) ένα μουσικό έργο κατ' επιλογή του υποψηφίου
γ) την εκτέλεση ενός ή περισσοτέρων, κατ' επιλογή της
Επιτροπής από τα δυσκολότερα μουσικά
μέρη έργων συμφωνικής και μελοδραματικής φιλο-
λογίας και δ) εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (Prima Vista)

Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας μουσικού
για δύο (2) θέσεις η εξέταση για τη δεύτερη θέση γίνεται
μόνο στα σημεία που δεν συμπίπτει η εξεταστέα ύλη
των δύο θέσεων.

Η εξέταση των υποψηφίων γίνεται ενώπιον της Εξε-
ταστικής Επιτροπής χωρίς την παρουσία ακροατηρίου.
Επιτρέπεται μόνον η παρουσία μουσικών της Ορχήστρας
που ανήκουν στην οικογένεια του εξεταζομένου οργά-
νου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 1 τηςΥΠ-
ΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/35836/22-7-1999 Υπουργικής Απόφασης.

Οι πίνακες επιτυχίας κατά κατηγορία και όργανο, θα
περιλαμβάνουν αριθμό επιτυχόντων ίσο με τον αριθμό
των θέσεων που προκηρύσσονται και θα τοιχοκολληθούν
στα Γραφεία και στο χώρο ανακοινώσεων της Ορχήστρας
με την παρουσία δύο (2) υπαλλήλων και θα συνταχθούν
σχετικά πρακτικά, τα οποία εν συνεχεία θα αποσταλούν
στη Διεύθυνση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οι επιτυχόντες θα κληθούν να υποβάλουν όλα τα νό-
μιμα δικαιολογητικά, που θα τους ζητηθούν με έγγραφο
από τη Διεύθυνση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού του ΥΠΠΟΑ. Proslipsis.gr

Κάθε σχετική πληροφορία με τους διαγωνισμούς κα-
θώς και κάθε σχετικό με αυτούς θέμα θα καθορισθούν με
αποφάσεις και ανακοινώσεις των Εξεταστικών Επιτροπών,
οι οποίες θα τοιχοκολληθούν στην αίθουσα δοκιμών της
Ορχήστρας (Αρχιμήδους 16, Καλλιθέα) και θα ανακοινω-
θούν από την ιστοσελίδα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Η απόφαση - προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2016

Ο Υπουργός
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved