ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
Προκήρυξη για εισαγωγή 98 σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Αθήνα 9.9.2016, 18:56

Διαγωνισμό για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών στη Θεσσαλονίκης 98 σπουδαστών, προκηρύσσει το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως:
Α. Διοικητική Δικαιοσύνη, 14 θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Β. Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη, εξήντα μία (61) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου.
Γ. Εισαγγελείς, είκοσι τρεις (23) θέσεις παρέδρων εισαγγελίας.

Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα κατά τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.

Το πρόγραμμα, η διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός των επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, η οποία αναφέρεται στους υποψηφίους, στους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού. Οι αποφάσεις της επιτροπής αναρτώνται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο Κατάστημα της Σχολής, δημοσιοποιούνται δε με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο. Proslipsis.gr

Δικαίωμα και αιτήσεις συμμέτοχης υποψηφίων
1. α) Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι: αα. Έχουν την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη ή έχουν ή είχαν διετή άσκηση δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος, με μονοετή άσκηση δικηγορίας, ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικού τμήματος, νομικής σχολής και πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή,
ββ. έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας τους, στις 31 Δεκεμβρίου του 2016 (έτος προκήρυξης του διαγωνισμού, βλ. άρθρ. 10 παρ. 1α, ββ του Ν. 3689/2008, όπως έχει αντικ. και ισχύει με το άρθρο 8 παρ 3 του Ν. 3910/2011). Η ηλικία του υποψηφίου αποδεικνύεται σύμφωνα με τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Κ.Ν. 1756/1988, ΦΕΚ 35 Α΄),
γγ. έχουν τα προσόντα που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 36, και δεν έχουν τα κωλύματα που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 38 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, όπως ισχύουν, για το διορισμό τους ως δικαστικών λειτουργών.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό από την 16η Σεπτεμβρίου έως και την 30η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, στη γραμματεία της Σχολής ή στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας. Στην τελευταία περίπτωση, οι αιτήσεις διαβιβάζονται αμελλητί στη γραμματεία της Σχολής.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 63868
Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδα-
στών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις: α) των άρθρων 9, 10, 11, 12 και 13 του
Ν. 3689/2008 «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 164), όπως έχουν τροποποιηθεί και
αντικατασταθεί με τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10, 11
του Ν. 3910/2011 (Α΄ 11) και του άρθρου 10 παρ. 1 του
Ν. 4411/2016 (Α΄ 142),
β) του άρθρου 5 του Ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική
διαδικασία και τους Ο.Τ.Α» (Α΄ 102).
γ) των άρθρων 36, 37 και 38 του «Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1756/1988
(Α΄ 35), όπως ισχύουν,
δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
ε) των άρθρων 20, 23 περ. θ΄ και 77 του Ν. 4270/2014
(Α΄ 143 Οδηγία 2011/85/ΕΕ).
2) Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄).
3) Το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 194). Proslipsis.gr
4) Την με αριθμό Υ 29 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β΄ 2168).
5) Την ανάγκη πλήρωσης των κενών οργανικών θέσε-
ων δικαστικών λειτουργών, όπως αυτές προκύπτουν από
τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία.
6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης κοι-
νής υπουργικής απόφασης προκαλούνται οι ακόλουθες
δαπάνες σε βάρος: α) του κρατικού προϋπολογισμού
(Φ.17-210 και 17-220 ΚΑΕ ομάδας _0200) για την κάλυψη
του κόστους μισθοδοσίας των διοριζομένων αποφοίτων
της Σχολής ύψους 2.240.821,14 ΕΥΡΩ περίπου για το
2018 και 4.481.642,28 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 2019 και
για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω
δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφο-
νται προς τούτο στον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
β) του προϋπολογισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστι-
κών Λειτουργών, ο οποίος έχει ήδη ενταχθεί στο ΕΠ «Με-
ταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020»: 2.316.776,24
ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 2017 και 733.804,40 ΕΥΡΩ πε-
ρίπου για το έτος 2018 η οποία θα καλυφθεί με κοινοτική
συγχρηματοδότηση (ΣΑΕΕ4201).
7) Το με αριθμό 277/28-6-2016 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και το από 8-7-2016 έγ-
γραφο του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, περί πρόβλεψης των σχετικών πιστώσεων.
8) Το με αριθμό 2/26314/12-5-2015 έγγραφο του
Υπουργού Οικονομικών.
9) Την με αριθμό πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./140/19470/
5-9-2016 απόφαση έγκρισης πρόσληψης της Τριμελούς
Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ αριθ. 33/2006
(ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθη-
κε με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ 40/31-12-2012 (ΦΕΚ 255 Α΄)
και της Π.Υ.Σ. 35/18-12-2013 (ΦΕΚ 280 Α΄/19-12-2014).
10) Το με αριθμό 653/28-12-2015 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών από το οποίο προκύπτει
ότι με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Το-
μεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ
(Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗ-
ΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισμού, εντάχθηκε η Πράξη «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΔι 2014-2018» με κωδικό ΟΠΣ 5000232
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημό-
σιου Τομέα 2014-2020».
11) Η αριθμ. 3593/24-12-2015 απόφαση ένταξης της
πράξης «προεισαγωγική εκπαίδευση ΕΣΔι, 2014-2018»
στο ΕΠ «Μεταρρύθμιση δημόσιου τομέα 2014-2020»
(ΑΔΑ:ΒΜΥΟ465307-ΒΒΕ).
12) Την αριθμ. 7189/27-1-2016 έγγραφο της ΓΔΟΥ,
αποφασίζουμε:

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την εισαγωγή στην
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ενενήντα οκτώ
(98) σπουδαστών. Proslipsis.gr
Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ανά κατεύθυν-
ση, ως ακολούθως:
Α. Διοικητική Δικαιοσύνη, δέκα τέσσερις (14) θέσεις
παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δι-
καστηρίων.
Β. Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη, εξήντα μία (61)
θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου.
Γ. Εισαγγελείς, είκοσι τρεις (23) θέσεις παρέδρων ει-
σαγγελίας.
Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργη-
θεί στη Θεσσαλονίκη κατά το δεύτερο και τρίτο δεκαήμε-
ρο του Οκτωβρίου, και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί
στην Αθήνα κατά τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο του
τρέχοντος έτους.
Το πρόγραμμα, η διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα δι-
εξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός των επιτηρητών,
καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, η οποία αναφέρεται
στους υποψηφίους, στους όρους και τον τρόπο διεξα-
γωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της
επιτροπής διαγωνισμού. Οι αποφάσεις της επιτροπής
αναρτώνται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο Κατάστημα της
Σχολής, δημοσιοποιούνται δε με οποιονδήποτε άλλον
πρόσφορο τρόπο. Proslipsis.gr

Α. Δικαίωμα και αιτήσεις συμμέτοχης υποψηφίων
1. α) Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι: αα. Έχουν
την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη ή έχουν ή είχαν διετή άσκη-
ση δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
νομικού τμήματος, με μονοετή άσκηση δικηγορίας, ή
είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικού τμήματος,
νομικής σχολής και πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή,
ββ. έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) και δεν
έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της
ηλικίας τους, στις 31 Δεκεμβρίου του 2016 (έτος προ-
κήρυξης του διαγωνισμού, βλ. άρθρ. 10 παρ. 1α, ββ του
Ν. 3689/2008, όπως έχει αντικ. και ισχύει με το άρθρο 8
παρ 3 του Ν. 3910/2011). Η ηλικία του υποψηφίου απο-
δεικνύεται σύμφωνα με τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις
του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών (Κ.Ν. 1756/1988, ΦΕΚ 35 Α΄),
γγ. έχουν τα προσόντα που ορίζονται στις παραγράφους
1, 2 και 3 του άρθρου 36, και δεν έχουν τα κωλύματα
που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 38 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών, όπως ισχύουν, για το διορισμό τους ως δι-
καστικών λειτουργών.
β) Τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός από το όριο ηλικί-
ας, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο έναρξης του δι-
αγωνισμού, ήτοι την 10η Οκτωβρίου 2016. Τα κωλύματα
πρέπει να μην υπάρχουν τόσο κατά το χρόνο έναρξης του
διαγωνισμού όσο και κατά το χρόνο εγγραφής στη Σχολή.
2. α) Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση
συμμετοχής στο διαγωνισμό από την 16η Σεπτεμβρίου
έως και την 30η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, στη
γραμματεία της Σχολής ή στη γραμματεία οποιουδήποτε
δικαστηρίου της χώρας. Στην τελευταία περίπτωση, οι αι-
τήσεις διαβιβάζονται αμελλητί στη γραμματεία της Σχολής.
β) Με την αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν την κατεύ-
θυνση στην οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν. Επίσης
δηλώνουν μία από τις τέσσερις ξένες γλώσσες (αγγλική,
γαλλική γερμανική και ιταλική), στην οποία επιθυμούν
να εξεταστούν υποχρεωτικά, καθώς και μία έως δύο
από τις παραπάνω ξένες γλώσσες, στις οποίες επιθυ-
μούν, προαιρετικά, να εξεταστούν. Συνυποβάλλουν δε
τα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τη συνδρο-
μή των προσόντων και την έλλειψη κωλυμάτων εκτός
των πιστοποιητικών σωματικής και ψυχικής υγείας και
του πιστοποιητικού ήθους, τα οποία υποβάλλονται στη
γραμματεία της Σχολής το βραδύτερο την 4η Οκτωβρίου
2016. Οι γνωματεύσεις αυτές εκδίδονται: α) από παθο-
λόγο ή γενικό ιατρό, β) ψυχίατρο και γ) ψυχολόγο, είτε
του δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ
Α΄ 254), σε συνδυασμό με το άρθρο 37 παρ. 1 περ. ια΄
του Ν. 1756/1988 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Κώδικας Οργανισμού Δι-
καστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών».
γ) Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης φυσικών σω-
ματικών δεξιοτήτων κάποιου υποψηφίου, εξετάζεται
από τους ιατρούς των ανωτέρω ειδικοτήτων, αν η έλ-
λειψη αυτή εμποδίζει ή όχι την άσκηση των δικαστικών
του καθηκόντων. Εφόσον πιστοποιηθεί η υγεία και η σω-
ματική καταλληλότητα του για την άσκηση των ανωτέρω
καθηκόντων, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για
τη διευκόλυνση της συμμετοχής του υποψηφίου στον
εισαγωγικό διαγωνισμό. Στα μέτρα διευκόλυνσης μπορεί
να περιλαμβάνεται και η παροχή παράτασης για την ολο-
κλήρωση της εξέτασης. Η παράταση αυτή δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ένα δεύτερο του προβλεπόμενου χρόνου
για την ολοκλήρωση της εξέτασης.

Β. Διεξαγωγή - στάδια διαγωνισμού
1. Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο στά-
δια, προκριματικό και τελικό.
2. Κατά το προκριματικό στάδιο: α) Οι υποψήφιοι
εξετάζονται γραπτά, για μεν την κατεύθυνση της Διοι-
κητικής Δικαιοσύνης σε θέματα: αα. γενικής παιδείας
ββ. συνταγματικού δικαίου, γενικού διοικητικού δικαίου
και δικαίου διοικητικών διαφορών και γγ. δημοσιονο-
μικού δικαίου, για δε την κατεύθυνση της Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων σε θέματα:
αα. γενικής παιδείας, ββ. αστικού δικαίου, εμπορικού
δικαίου και πολιτικής δικονομίας και γγ. ποινικού δικαί-
ου και ποινικής δικονομίας, β) Η εξέταση στα θέματα
γενικής παιδείας περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός θέ-
ματος σχετικά με σύγχρονα νομικά, κοινωνικά, πολιτι-
κά, οικονομικά και πολιτιστικά ζητήματα ή συνδυασμό
ανάπτυξης θέματος και ερωτήσεων πολλαπλής επιλο-
γής. Επί των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής το ειδικό
βάρος κάθε ερώτησης προσδιορίζεται ανάλογα με τη
δυσκολία της και αναγράφεται στο ερωτηματολόγιο. Το
μέρος, που αντιστοιχεί στις ερωτήσεις αντιπροσωπεύει
το 25% του συνόλου της βαθμολογίας, γ) Η εξέταση στα
νομικά μαθήματα διενεργείται με συνθετική παρουσίαση
πρακτικού θέματος στον αντίστοιχο θεματικό κύκλο και
περιλαμβάνει μία, επιπλέον των ανωτέρω, γραπτή δοκι-
μασία των υποψηφίων για την κατεύθυνση της Διοικητι-
κής Δικαιοσύνης στο θεματικό κύκλο του συνταγματικού
δικαίου, του γενικού διοικητικού δικαίου και του δικαίου
διοικητικών διαφορών, για την κατεύθυνση της Πολιτι-
κής και Ποινικής Δικαιοσύνης στο θεματικό κύκλο του
αστικού δικαίου, του εμπορικού δικαίου και της πολιτι-
κής δικονομίας και για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων
στο θεαματικό κύκλο του ποινικού δικαίου, της ποινι-
κής δικονομίας και του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου,
δ) Τα μέλη της Επιτροπής κατανέμουν μεταξύ τους την
εξέταση των μαθημάτων, έτσι ώστε σε κάθε μάθημα να
αντιστοιχούν δύο εξεταστές. Οι εξεταστές οφείλουν να
προετοιμάσουν ο καθένας από δύο θέματα για το προς
εξέταση μάθημα. Την ημέρα των εξετάσεων συνέρχεται
η εξεταστική επιτροπή, εγκρίνει με πλειοψηφία δύο από
τα θέματα αυτά και, με κλήρωση, η οποία διενεργείται
ενώπιον όλων των μελών της επιτροπής, επιλέγει το ένα
θέμα που θα τεθεί στις εξετάσεις. Η διαδικασία αυτή ακο-
λουθείται και κατά την εξέταση της υποχρεωτικής ξένης
γλώσσας, ε) Οι υποψήφιοι και των τριών (3) κατευθύνσε-
ων εξετάζονται υποχρεωτικώς σε μία από τις ακόλουθες
τέσσερις ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική και
ιταλική. Η εξέταση στην υποχρεωτική ξένη γλώσσα είναι
γραπτή και συνίσταται σε μετάφραση νομικού κειμένου
από την ξένη στην ελληνική γλώσσα και αντιστρόφως.
3. Κατά το τελικό στάδιο, στο οποίο μετέχουν μόνον
όσοι έχουν επιτύχει στο προκριματικό, οι υποψήφιοι
κάθε κατεύθυνσης εξετάζονται α) προφορικά και δη-
μοσίως στην ύλη που προβλέπεται για τις εξετάσεις του
προκριματικού σταδίου της ίδιας κατεύθυνσης και σε
θέματα ευρωπαϊκού δικαίου και β) γραπτά στις ξένες
γλώσσες που έχουν δηλώσει προαιρετικά (εκτός της
υποχρεωτικής). Η εξέταση διενεργείται όπως στην υπο-
χρεωτική ξένη γλώσσα. Proslipsis.gr

Γ. Βαθμολόγηση υποψηφίων
1. Η βαθμολογική κλίμακα των εισαγωγικών εξετάσε-
ων για όλες τις δοκιμασίες (προκριματικού και τελικού
σταδίου) εκτείνεται από μηδέν έως δεκαπέντε.
2. Θεωρούνται επιτυχόντες στο προκριματικό στάδιο
όσοι υποψήφιοι έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας στις
γραπτές δοκιμασίες οκτώ και σε καμία κάτω από έξι.
Ο τελικός βαθμός κάθε υποψηφίου στο προκριματικό
στάδιο, ο οποίος αποτελεί το βαθμό του υποψηφίου
στην προκριματική δοκιμασία, εξευρίσκεται με το συ-
νυπολογισμό των βαθμών που έλαβε στις πέντε γραπτές
δοκιμασίες του σταδίου αυτού για όλες τις κατευθύνσεις,
με συντελεστή βαρύτητας για κάθε κατεύθυνση: α) για
το γραπτό δοκίμιο του θέματος γενικής παιδείας πέντε
δέκατα (0,5), β) για το γραπτό δοκίμιο της ξένης γλώσσας
πέντε δέκατα (0,5) και γ) για το καθένα από τα υπόλοιπα
τρία γραπτά δοκίμια των νομικών μαθημάτων ένα (1).
Κάθε βαθμός πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συ-
ντελεστή βαρύτητας και το άθροισμα των βαθμών που
προκύπτει διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών
βαρύτητας. Το πηλίκο που προκύπτει αποτελεί τον τελικό
βαθμό του υποψηφίου, στην προκριματική δοκιμασία.
3. Η αξιολόγηση της επίδοσης του υποψηφίου στην
προφορική δοκιμασία γίνεται από κάθε μέλος της επι-
τροπής, το οποίο, μετά το τέλος της εξέτασης, βαθμο-
λογεί ιδιαιτέρως την επίδοση του υποψηφίου με ένα
βαθμό για ολόκληρη την εξεταστέα ύλη. Ο μέσος όρος
των πέντε βαθμών αποτελεί το βαθμό του υποψηφίου
στην προφορική δοκιμασία.
4. α) Ο τελικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου
προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γρα-
πτής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης 70% και του
μέσου όρου της προφορικής δοκιμασίας, με ποσοστό
αξιολόγησης 30%.
β) Ο τελικός βαθμός προσαυξάνεται κατά μισό δέκατο
(0,5/10) της μονάδας για κάθε προαιρετικά εξεταζόμε-
νη ξένη γλώσσα, εφόσον ο βαθμός επίδοσης στην ξένη
αυτή γλώσσα είναι τουλάχιστον δέκα, κατά ένα δέκατο
(1/10) της μονάδας για κάθε μεταπτυχιακό δίπλωμα σε
τομείς της νομικής επιστήμης συναφείς με την κατεύθυν-
ση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος και κατά τρία δέκατα
(3/10) της μονάδας για διδακτορικό δίπλωμα Νομικού
Τμήματος ημεδαπού ή αλλοδαπού πανεπιστημίου, ομοί-
ως σε τομείς της νομικής επιστήμης συναφείς με την
κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος, στα οποία
δεν προστίθεται η προσαύξηση του αντίστοιχου μετα-
πτυχιακού διπλώματος.
γ) Για τη συνάφεια του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού
διπλώματος αποφαίνεται η Επιτροπή Διαγωνισμού.
5. Στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων κατατάσσο-
νται μόνον οι υποψήφιοι, οι οποίοι έλαβαν τελικό βαθμό
επιτυχίας, χωρίς την προσαύξηση της περίπτωσης β΄
της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Ν. 3689/2008,
όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου
11 του Ν. 3910/2011, τουλάχιστον οκτώ (8). Ο πίνακας
καταρτίζεται με βάση τον τελικό βαθμό επιτυχίας κάθε
υποψηφίου, κυρώνεται από την επιτροπή διαγωνισμού,
αποστέλλεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναρτάται στον πίνακα
ανακοινώσεων της Σχολής και δημοσιεύεται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Δ. Εγγραφή Εκπαιδευομένων
Στη Σχολή εγγράφονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι πε-
ριλαμβάνονται στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων
κατά σειρά επιτυχίας, έως ότου καλυφθεί ο αριθμός των
θέσεων, ο οποίος αναφέρεται στην προκήρυξη. Σε πε-
ρίπτωση ισοβαθμίας, για την πλήρωση της τελευταίας
θέσης, οι υποψήφιοι, οι οποίοι ισοβάθμησαν, εγγράφο-
νται ως υπεράριθμοι. Proslipsis.gr
Η παρούσα προκήρυξη: α) θα αναρτηθεί στο κατάστη-
μα της Κ.Υ.Υ.Δ.Δ&Α.Δ., στην Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών και στις ιστοσελίδες τους, στα καταστήμα-
τα του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου,
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στα δικαστικά καταστήματα
όλων των εφετείων και πρωτοδικείων της χώρας με επι-
μέλεια των κατά τόπους προέδρων εφετών, καθώς και
στα καταστήματα όλων των Δικηγορικών Συλλόγων, και
β) θα αποσταλεί σε περίληψη σε όλες τις εφημερίδες και
ραδιοτηλεοπτικά μέσα πανελλαδικής εμβέλειας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί
Οικονομίας, Ανάπτυξης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Τουρισμού και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved