ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
5 ερευνητές στην Ακαδημία Αθηνών (25/11/06)


Aθήνα 25.11.2006, 08:34
Το υπουργείο Παιδείας προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω κενών οργανικών θέσεων ερευνητικού προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών, με τριετή θητεία.

* Μίας ερευνητού Γ΄ βαθμίδας του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού
* Μίας ερευνητού Γ΄ βαθμίδας του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας
* μίας ερευνητού Γ΄ βαθμίδας του Κέντρου Ερευνών Αστρονομίας και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών
* Μίας ερευνητού Δ΄ βαθμίδας του Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού
* Μίας ερευνητού Δ΄ βαθμίδας Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού.

Οι υποψήφιοι πρέπει:
α) Να είναι Έλληνες υπήκοοι ή πολίτες άλλου Κράτους − Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
γ) Να έχουν τουλάχιστον: Για τις θέσεις ερευνητών Δ’ βαθμίδας: Γνώσεις και αποδεδειγμένη ικανότητα για υπεύθυνη εκτέλεση μιας φάσης ή ενός τμήματος έργου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, που προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα στοιχεία.

Για τις θέσεις ερευνητών Γ΄ βαθμίδας: Τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζουν και να εκτελούν έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμουν τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγούν ή επιβλέπουν. Επίσης απαιτείται να έχουν κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα ή και να έχουν διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε περίπτωση που εκκρεμούν αιτήσεις έρευνας και εξέτασης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις του αρμόδιου γραφείου βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Να έχουν επίσης και τα προσόντα της Δ΄ βαθμίδας, τα οποία περιγράφονται ανωτέρω.
δ) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά τον χρόνο έκδοσης της υπουργικής απόφασης διορισμού τους. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να καταθέσουν πριν τον διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου Α’ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου. Με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της υπουργικής απόφασης διορισμού τους.
Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2431/1996 (Φ.Ε.Κ. 175/1996 τ. Α΄) «το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες Κράτους − Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης.»
ε) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
στ) Να είναι υγιείς.

Όσοι επιθυμούν να διορισθούν στις θέσεις αυτές υποχρεούνται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας, να υποβάλουν στην Ακαδημία Αθηνών (οδός Πανεπιστημίου 28 − Αθήνα) αίτηση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας από το οποίο να προκύπτει ο τρόπος και ο χρόνος κτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας.
Προκειμένου για πολίτες Κράτους−Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμοδίας αρχής του Κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
β) Διδακτορικό δίπλωμα.
γ) Βιογραφικό σημείωμα εις τριπλούν, το οποίο πρέπει να περιέχει σπουδές, ακαδημαϊκούς τίτλους, επαγγελματική σταδιοδρομία, ανάλυση της επιστημονικής δραστηριότητας, κατάλογο τυχόν ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια καθώς και τυχόν διακρίσεις.
δ) Δημοσιεύσεις εις τριπλούν.
ε) Οι πολίτες Κράτους − Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
στ) Πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
ζ) Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι.
η) Το αντίγραφο ποινικού μητρώου, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία στ’ και ζ’ θα κατατεθούν από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
Σύμφωνα με τα έγγραφα υπ’ αριθμ. 2/42346/8.8.2006, 2/42344/1.9.2006 και 2/47112/22.9.2006 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους), η δαπάνη μισθοδοσίας των θέσεων μπορεί να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved