ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
Θέση Κορυφαίου στην Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής | 30.9.2017

Αθήνα 30.9.2017, 08:25

Διαγωνισμό για την πλήρωση μιας κενής οργανικής θέσης μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής και συγκεκριμένα ενός Κορυφαίου Α' στα κόρνα, προκηρύσσει το υπουργείο Πολιτισμού.

Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει την 15η Νοεμβρίου 2017 και αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται εντός των προσεχών 30 ημερών στο γραφείο της Ορχήστρας, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Ανδρέα Συγγρού 364, τκ.17674 Καλλιθέα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος” 5ος όροφος.

Έντυπα αιτήσεων, με αντίγραφο της προκήρυξης, καθώς και τα ορχηστρικά αποσπάσματα, μπορεί να προμηθεύεται κάθε ενδιαφερόμενος από το γραφείο της Ορχήστρας, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Ανδρέα Συγγρού 364, τκ.17674 Καλλιθέα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος” 5ος όροφος, από Δευτέρα έως Παρασκευή τις εργάσιμες ώρες από 09.00-2.00μ.μ. (τηλ.: 2130-885791).

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20
Ταχ. Κώδικας: 106 82
Πληροφορίες: Στ.Κόκκολα-Δ.Χωρέμη
Τηλέφωνο: 2131322420-415
Φαξ: 210 8201415
Email: ddaad@culture.gr
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2017
 Αρ. Πρωτ.:
 ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/
 /384770/31985/30307/2065
Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΑΑ∆/ΤΥΕΦΤΠ/384770/31985/30307/2065


ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση μιας (1) κενής οργανικής θέσης μόνιμου καλλιτεχνικού
προσωπικού στην Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής
 Proslipsis.gr
ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2273/1994 (ΦΕΚ Α’ 233) «Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου
Ελλάδος και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει
β) του εδαφίου η’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α’ 28) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής
για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.
3812/2009 (ΦΕΚ Α’ 234),«Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»
γ) της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ Α’ 220),«Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες
αρχές… κλπ.»
δ) της παρ. 10 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α’ 66) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής,
στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»
ε) του άρθρου 69 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ Α’ 113),«Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
στ) του εδαφίου η’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ Α’ 271), «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις
πολιτιστικής ανάπτυξης»
ζ) του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α’ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» , όπως ισχύει
η) του άρθρου 74 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ Α’ 50) «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της
Δημόσιας Διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» και την 98/16-2-1995
γνωμοδότηση της Τριμελούς Επιτροπής του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.ΠΟ., που έγινε δεκτή από τον
Υπουργό Πολιτισμού, σχετικά με την πρόσληψη μουσικών αναγνωρισμένου ταλέντου,
θ) του ν. 2431/1996 (ΦΕΚ Α’ 175) «Διορισμός ή Πρόσληψη Πολιτών Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια
Διοίκηση» καθώς και του π.δ/τος. 7/2003 (ΦΕΚ Α’ 5) «Διορισμός ή Πρόσληψη Πολιτών των Κρατών – Μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και στους Εποπτευόμενους Φορείς»
ι) του Ν.Δ. 3832/1958 «Περί κυρώσεως των υπ’ αρ. 195/16-2-1951, 344/29-3-1952, 158/27-2-1954 και
809/8-6-1954 Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου, αφορουσών τον διορισμό των Βορειοηπειρωτών και Κυπρίων
εις δημοσίας θέσεις και θέσεις Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, κλπ» (ΦΕΚ Α 128), καθώς επίσης και την 464/1985
γνωμοδότηση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημόσιας Διοίκησης,
ια) του ν. 2790/2000 (ΦΕΚ Α’ 24) «Αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική
Ένωση και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει,
ιβ) του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”
ιγ) της παρ.8 του άρθρου 123 του Κεφαλαίου Ά των άρθρων 146 έως 149 του Κεφαλαίου Η΄του Μέρους ΣΤ΄του
ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.4387/2016 μέτρα
εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές
ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»
ιδ) των παρ. 20, 21 και 22 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α’ 54),«Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» όπως ισχύει,
ιε) του άρθρου 26 του ν.4440/2016 (ΦΕΚ Α’ 224),«Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.
4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις»
ιστ) του π.δ/τος 76/1993 (ΦΕΚ Α’ 33),«Ρύθμιση θεμάτων της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής»,
Ιζ) του π.δ/τος 29/1997 (ΦΕΚ Α’ 33) «Ρύθμιση θεμάτων της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής»,
ιη) του π.δ/τος 104/2004 (ΦΕΚ Α΄171) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού» όπως ισχύει,
ιθ) του π.δ/τος 70/2015 (ΦΕΚ Α’ 114), «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού…
Ανάπτυξης και Τουρισμού»
κ) του πδ/τος 125/2016 (ΦΕΚ Α 210), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
κα) της ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/35836/22-7-1999 (ΦΕΚ Β’1604).απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού «Διαδικασία
προσλήψεως Καλλιτεχνικού Προσωπικού κλπ.»
2. Το υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/282573/24397/23055/1612/27-07-2017 αίτημα της
Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού σχετικά με έγκριση πλήρωση μίας κενής οργανικής θέσης Καλλιτεχνικού
Προσωπικού της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής και το υπ’ αρ. 57/12-07-2017 έγγραφο της εν λόγω Ορχήστρας
σχετικά με το ανωτέρω θέμα.
3. Το υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ/ΤΕΜ/279273/25374/14569/5746/18-07-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, σχετικά με την έγκριση πλήρωσης
μίας (1) κενής οργανικής θέσης καλλιτεχνικού προσωπικού της ΟΛΣ.
4. Το υπ’ αρ. 2/59460/04-08-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά με την κάλυψη
της απαιτούμενης δαπάνης.
5. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./117/25393/30-08-2017 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της
υπ’ αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ., όπως ισχύει, σχετικά με την έγκριση πλήρωσης μίας (1) κενής οργανικής θέσης Κορυφαίου

Α’ 3ης κατηγορίας στα Κόρνα στην Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής (Δημόσια Υπηρεσία που εποπτεύεται από το
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού).
6. Το υπ’ αρ. ΟΛΣ 67/08-09-2017 έγγραφο της προαναφερόμενης Ορχήστρας σχετικά με τον εν λόγω
διαγωνισμό.
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση – προκήρυξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού

Προκηρύσσουμε
Διαγωνισμό για την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης, μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της
Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής, ως εξής:
Α. 3η Κατηγορία
α. Μία (1) θέση Κορυφαίου Α΄ στα κόρνα
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Ως προς την ιθαγένεια
α) Να είναι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες ή
β) Πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
γ) Βορειοηπειρώτες ή Κύπριοι ομογενείς καθώς και ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι από την
Κωνσταντινούπολη και από την Ίμβρο και την Τένεδο χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό
την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους
τρόπους (Ν.Δ. 3832/1958 – ΦΕΚ 128/Α/1958). Proslipsis.gr
δ) Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και έχει
παρέλθει έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
2. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους ή, προκειμένου για μουσικούς αναγνωρισμένου
ταλέντου, το 15ο έτος της ηλικίας τους.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων της
θέσης τους, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 7 του άρθρου πρώτου του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει.
4. Να μη συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή στερητική ή επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 του άρθρου πρώτου του Ν. 3528/2007).
5. Να κατέχουν δίπλωμα ή πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας (οργάνου) αναγνωρισμένου μουσικού
εκπαιδευτικού ιδρύματος του εσωτερικού ή ισότιμο δίπλωμα εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού.
Οι ακροάσεις του διαγωνισμού θα λάβουν χώρα στις αίθουσες δοκιμών της Ορχήστρας που βρίσκεται στη
Λεωφόρο Ανδρέα Συγγρού 364, τκ 176 74 Καλλιθέα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος” 5ος
όροφος.

Ως ημερομηνία έναρξης της διεξαγωγής των διαγωνισμών ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2017.

Αυτοί που θέλουν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο Τύπο, να υποβάλουν ή
να ταχυδρομήσουν στο γραφείο της Ορχήστρας, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Ανδρέα Συγγρού 364, τκ.17674
Καλλιθέα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος” 5ος όροφος, αίτηση σε ειδικό έντυπο.

Έντυπα αιτήσεων, με αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης, καθώς και τα ορχηστρικά αποσπάσματα μπορεί να
προμηθεύεται κάθε ενδιαφερόμενος από το γραφείο της Ορχήστρας, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Ανδρέα Συγγρού
364, τκ.17674 Καλλιθέα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος” 5ος όροφος, από Δευτέρα έως
Παρασκευή τις εργάσιμες ώρες από 09.00-2.00μ.μ. (τηλ. 2130885791).
Με την αίτηση ο υποψήφιος υποχρεούται να συνυποβάλει βιογραφικό σημείωμά του, καθώς και
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να συμβάλει στην απεικόνιση της καλλιτεχνικής προσωπικότητας και ικανότητας
αυτού.
Ειδικότερα για τους υποψηφίους που επικαλούνται την ιδιότητα του μουσικού αναγνωρισμένου ταλέντου,
συμπληρώνοντας τη σχετική ένδειξη στο έντυπο της αίτησης, απαιτείται η υποβολή στοιχείων που θα δικαιολογούν
την ιδιότητα αυτή.
Η διαπίστωση περί τούτου θα γίνεται από την, κατά τον νόμο, Εξεταστική Επιτροπή. Η εν λόγω Επιτροπή,
μετά τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών του κάθε υποψηφίου της περίπτωσης αυτής (ταλέντου), θα
διαπιστώνει την ύπαρξη των στοιχείων που συγκροτούν το αναγνωρισμένο μουσικό ταλέντο και θα επιτρέπει σε
αυτόν να συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Proslipsis.gr
Η μη υποβολή των δικαιολογητικών αυτών μαζί με την αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό καθιστά απαράδεκτη
τη μεταγενέστερη επίκληση της ανωτέρω ιδιότητας.

Εξεταστέα Ύλη
Σύμφωνα με το Π.Δ. 76/1993 (ΦΕΚ Α’33), η εξεταστέα ύλη θα ορισθεί από την Εξεταστική Επιτροπή και θα
γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους δια τοιχοκολλήσεως στον οικείο χώρο της Ορχήστρας, τριάντα (30)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, θα περιλαμβάνει δε:
α) ένα κοντσέρτο, ως υποχρεωτικό
β) ένα μουσικό έργο κατ΄επιλογή του υποψηφίου
γ) την εκτέλεση ενός ή περισσοτέρων, κατ΄επιλογή της Επιτροπής, από τα δυσκολότερα μουσικά
μέρη έργων συμφωνικής και μελοδραματικής φιλολογίας και
δ) εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (Prima Vista)
Η εξέταση των υποψηφίων γίνεται ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, χωρίς την παρουσία ακροατηρίου.
Επιτρέπεται μόνον η παρουσία μουσικών της Ορχήστρας που ανήκουν στην οικογένεια του εξεταζομένου οργάνου,
κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 1 της ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/35836/22-7-1999 Υπουργικής Απόφασης.
Ο πίνακας επιτυχίας θα περιλαμβάνει αριθμό επιτυχόντων ίσο με τον αριθμό των θέσεων που
προκηρύσσονται και θα τοιχοκολληθεί στα Γραφεία και στο χώρο ανακοινώσεων της Ορχήστρας, με την παρουσία
δύο (2) υπαλλήλων και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, το οποίο εν συνεχεία θα αποσταλεί στη Διεύθυνση
Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Ο επιτυχών θα κληθεί να υποβάλει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, που θα του ζητηθούν με έγγραφο από
τη Διεύθυνση Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠΠΟΑ.
Κάθε σχετική πληροφορία με το διαγωνισμό καθώς και κάθε σχετικό με αυτόν θέμα θα καθορισθεί με
αποφάσεις και ανακοινώσεις της Εξεταστικής Επιτροπής, οι οποίες θα τοιχοκολληθούν στην αίθουσα δοκιμών της

Ορχήστρας (Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 17674 Καλλιθέα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος” 5ος
όροφος.) και θα ανακοινωθούν από την ιστοσελίδα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Η απόφαση - προκήρυξη αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, στην Εφημερίδα
«Δημοσιογραφικά» και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού
(www.culture.gr), της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (www.nationalopera.gr) καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια»
(www.et.diavgeia.gov.gr) και Περίληψη της Προκήρυξης αυτής σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας.

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
Λυδία Κονιόρδου


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved