ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
Διαγωνισμός για την πλήρωση κενών θέσεων Συμβολαιογράφων

Proslipsis.gr | Αθήνα 20.9.2018, 11:40

Διαγωνισμό για την πλήρωση κενών θέσεων Συμβολαιογράφων (πίνακας) της περιφέρειας κάθε Εφετείου, στις έδρες των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με ημερομηνία έναρξης (δηλαδή ελέγχου των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες Οργανωτικές Επιτροπές) στις 22 Οκτωβρίου 2018, προκηρύσσει το υπουργείο Δικαιοσύνης.Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στον Γραμματέα της Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής στην έδρα του Εφετείου έως και 5 ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι 17 Οκτωβρίου 2018.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 62727
Προκήρυξη διαγωνισμού Συμβολαιογράφων έτους 2018

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων:
α) 2 και 3 του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δι-
αδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45), όπως ισχύουν,
β) 19 έως 25 του ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιο-
γράφων» (Α' 96), όπως ισχύουν.
2) Τη με αριθμό 40123/18.5.2004 κοινή απόφαση
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του
Υπουργού Δικαιοσύνης «Καθορισμός ποσού εξέταστρων
του διαγωνισμού συμβολαιογράφων» (Β' 533/2005).
3) Τη με αριθμό 22631/17-4-2018 απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής
...» (Β' 1450).
4) Τη με αριθμό 70280/2012 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Συμβολαιογρά-
φων» (Β'2349) όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό
4582/2016 όμοια απόφαση (Β' 332).
5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού, προκηρύσσουμε:
Διαγωνισμό για την πλήρωση κενών θέσεων Συμβο-
λαιογράφων της περιφέρειας κάθε Εφετείου, στις έδρες
των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με ημερομηνία
έναρξης (δηλαδή ελέγχου των δικαιολογητικών από τις
αρμόδιες Οργανωτικές Επιτροπές) στις 22-10-2018. Οι
υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά
τους μέχρι 17-10-2018.
Ο διαγωνισμός διενεργείται:
Α. Στην έδρα του Εφετείου Αθηνών για τους υποψηφί-
ους εγγεγραμμένους σε Δικηγορικό Σύλλογο που υπά-
γεται στις περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Εύβοιας,
Πειραιώς, Πατρών, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Ναυπλίου,
Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης, Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου,
Δωδεκανήσου, Λαμίας και Καλαμάτας.
Β. Στην έδρα του Εφετείου Θεσσαλονίκης για τους υπο-
ψηφίους εγγεγραμμένους σε Δικηγορικό Σύλλογο που
υπάγεται στις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης,
Λάρισας, Δυτικής Μακεδονίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας και
Θράκης.
Οι επιθυμούντες τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό,
πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα έναρ-
ξης αυτού, οφείλουν να υποβάλουν στον Γραμματέα της
Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής στην έδρα του Εφε-
τείου αίτηση - υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο δια-
γωνισμό, την οποία μπορούν να αναζητήσουν και στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων www.ministryofjustice.gr,
καθώς και τα κάτωθι:
1. ότι έχουν τα προσόντα διορισμού που προβλέπο-
νται από τα άρθρα 19, 20 και 21 του ν. 2830/2000, όπως
ισχύει. Επιπλέον, όσον αφορά τους υποψήφιους με την
ιδιότητα του δικηγόρου, απαιτείται η προσκόμιση πιστο-
ποιητικού του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο είναι
εγγεγραμμένοι και όσον αφορά τους υποψήφιους με
την ιδιότητα του Υποθηκοφύλακα η προσκόμιση πιστο-
ποιητικού από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2. ότι δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 23 του
ν. 2830/2000, δηλαδή:
α) Προκειμένου για άνδρα, ότι έχει εκπληρώσει τις
στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές και ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για
λιποταξία ή ανυποταξία με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον
έξι (6) μηνών,
β) προκειμένου για άνδρα, ότι είναι εγγεγραμμένος
στα μητρώα αρρένων και προκειμένου για γυναίκα στα
γενικά μητρώα των δημοτών,
γ) ότι δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα
λόγω αμετάκλητης καταδίκης,
δ) ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούρ-
γημα,
ε) ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για πλημ-
μέλημα σε ποινή φυλάκισης για τις πράξεις: κλοπής,
απάτης, υπεξαίρεσης κοινής ή στην υπηρεσία, εκβία-
σης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικών,
πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, ψευδούς βε-
βαίωσης και νόθευσης, ψευδορκίας και ψευδούς ανώμο-
της κατάθεσης, παραπλάνησης σε ψευδορκία, απιστίας,
απιστίας δικηγόρου, απιστίας σχετικής με την υπηρεσία,
δωροδοκίας, καταπίεσης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίω-
σης, υπεξαγωγής εγγράφου, παραβίασης υπηρεσιακού
απορρήτου, παράβασης καθήκοντος, αδικήματος κατά
των ηθών, παράβασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών,
λαθρεμπορίας, τοκογλυφίας, περί μεσαζόντων, καθώς
επίσης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα και
στ) ότι δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση,
ζ) ότι δεν έχουν παυθεί με τελεσίδικη δικαστική από-
φαση από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δικαστικού λει-
τουργού, υποθηκοφύλακα και συμβολαιογράφου, λόγω
ποινικής καταδίκης,
η) ότι δεν έχουν απολυθεί τελεσίδικα με απόφαση αρ-
μόδιου συμβουλίου για πειθαρχικούς λόγους από θέση
δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου, δικαστικού λειτουργού, υποθηκοφύ-
λακα και συμβολαιογράφου.
3. Ειδικότερα, ως προς τους δικαστικούς λειτουργούς,
ότι δεν εμπίπτουν στο κώλυμα διορισμού του άρθρου
22 παρ. 1 του ν. 2830/2000.
Στην ανωτέρω αίτηση - υπεύθυνη δήλωση επισυνά-
πτονται επίσης τα ακόλουθα:
α) Για Έλληνες πολίτες: φωτοαντίγραφο αστυνομικής
ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμό-
διας Αρχής ή φωτοαντίγραφο των σελίδων του διαβατη-
ρίου ή της άδειας οδήγησης ή του ατομικού βιβλιαρίου
υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων που φέρουν τα
στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του κατόχου.
Προκειμένου για πολίτες Κράτους - Μέλους της Ευρω-
παϊκής Ένωσης: φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας
ή φωτοαντίγραφο των σελίδων του διαβατηρίου που
φέρουν τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του
κατόχου.
β) Αποδεικτικό καταβολής στο Γραμματέα της οικείας
Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής ποσού εξέταστρων
εξήντα (60) ευρώ.
Ο διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλη τη Χώρα και διε-
ξάγεται κατά την ίδια ημέρα και ώρα για τις περιφέρειες
όλων των Εφετείων.
Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψηφίους όλης της
Χώρας και διατυπώνονται από Κεντρική Επιτροπή με
έδρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων.
Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε θέματα: α) Αστικού
Δικαίου, β) Εμπορικού Δικαίου, γ) Πολιτικής Δικονομί-
ας, δ) Κώδικα Συμβολαιογράφων, ε) Ειδικών νόμων της
οροφοκτησίας και κάθετης ιδιοκτησίας, του Γενικού Οι-
κοδομικού Κανονισμού, Δασικού Κώδικα, Φορολογίας
μεταβίβασης ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία και τελών
χαρτοσήμου, των νόμων για τη σύσταση και το σκοπό
του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως
Ελλάδος, για τη διαδικασία κτηματογράφησης, για τη
δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου και για τη λειτουρ-
γία του Εθνικού Κτηματολογίου (του οργανωμένου συ-
στήματος με το ν. 2664/1998) και για τις συμβάσεις επί
κινητών ή απαιτήσεων υποκειμένων σε δημοσιότητα και
για τις συμβάσεις παροχής ασφάλειας (ν. 2844/2000).
Τα θέματα λαμβάνονται από την ύλη τη σχετική με τα
καθήκοντα του Συμβολαιογράφου και η εξέταση των
μαθημάτων γίνεται με συνθετική παρουσίαση πρακτικού
θέματος και ερωτημάτων θεωρητικού χαρακτήρα.
Οι υποψήφιοι εξετάζονται προαιρετικά σε μία έως δύο
ξένες γλώσσες (αγγλική, γαλλική και γερμανική).
Οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων είναι μόνο γραπτές.
Μετά τη δημοσίευση του πίνακα επιτυχόντων, όσοι
περιλαμβάνονται σε αυτόν, υποβάλλουν αίτηση - υπεύ-
θυνη δήλωση, εντός 10 εργάσιμων ημερών, στην οποία
αναφέρεται με σειρά προτίμησης η έδρα ή οι έδρες των
Ειρηνοδικείων που επιθυμούν να διοριστούν.
Το πρόγραμμα του διαγωνισμού θα καθορισθεί με
απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και θα αναρτηθεί
στα Καταστήματα των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλο-
νίκης, καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική σελίδα του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων (www.ministryofjustice.gr).

Οι Προϊστάμενοι των Εφετείων και Πρωτοδικείων,
προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα προκήρυ-
ξη, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ανάρτησή
της σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας τους, ώστε να ενη-
μερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2018

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ
Οι κενές θέσεις Συμβολαιογράφων κατά περιφέρειες Εφετείων

Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ειρηνοδικείο Αθηνών 178
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Άλιμος) 2
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Π. Φάληρο) 2
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Αργυρούπολη) 1
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Αιγάλεω) 3
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Γλυφάδα) 3
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Ν. Μάκρη) 4
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Αγ. Δημήτριος) 3
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Ηλιούπολη) 3
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Βύρωνας) 2
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Ζωγράφου) 3
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Γαλάτσι) 3
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Αγ. Βαρβάρα) 1
Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου 2
Ειρηνοδικείο Καλλιθέας 4
Ειρηνοδικείο Καλλιθέας (Ν. Σμύρνη) 3
Ειρηνοδικείο Ν. Ιωνίας 10
Ειρηνοδικείο Περιστερίου 6
Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου 3
Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου (Παπάγου) 2
Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου (Βριλήσσια) 1
Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου (Αγ. Παρασκευή) 2
Ειρηνοδικείο Αχαρνών 5
Ειρηνοδικείο Ιλίου (Ν. Λιόσια) 3
Ειρηνοδικείο Ιλίου (Αγ. Ανάργυροι) 1
Ειρηνοδικείο Ιλίου (Πετρούπολη) 2
Ειρηνοδικείο Ελευσίνας 1
Ειρηνοδικείο Ελευσίνας (Μάνδρα) 2
Ειρηνοδικείο Μεγάρων 1
Ειρηνοδικείο Κρωπίας 3
Ειρηνοδικείο Κρωπίας (Σπάτα) 3
Ειρηνοδικείο Κρωπίας (Παλλήνη) 2
Ειρηνοδικείο Κρωπίας (Μαρκόπουλο) 2
Ειρηνοδικείο Κρωπίας (Γέρακας) 1
Ειρηνοδικείο Λαυρίου (Κερατέα) 2
Ειρηνοδικείο Λαυρίου (Ανάβυσσος) 1
Ειρηνοδικείο Λαυρίου (Καλύβια) 1
Ειρηνοδικείο Λαυρίου (Κέα) 1
Ειρηνοδικείο Μαραθώνα 2
Ειρηνοδικείο Μαραθώνα (Καπανδρίτι) 2
Ειρηνοδικείο Μαραθώνα (Αγ. Στέφανος) 1
Ειρηνοδικείο Μαραθώνα (Αυλώνας) 1
Ειρηνοδικείο Μαραθώνα (Ωρωπός) 2

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ειρηνοδικείο Χαλκίδα 3
Ειρηνοδικείο Χαλκίδα (Ερέτρια) 1
Ειρηνοδικείο Κύμης 2
Ειρηνοδικείο Ιστιαίας 4
Ειρηνοδικείο Ιστιαίας (Λίμνη) 2
Ειρηνοδικείο Ιστιαίας (Λουτρά Αιδηψού) 1
Ειρηνοδικείο Ταμυνέων (Αυλωνάρι) 1
Ειρηνοδικείο Ταμυνέων (Κονίστρες) 1
Ειρηνοδικείο Ταμυνέων (Αλιβέρι) 1
Ειρηνοδικείο Καρύστου 2
Ειρηνοδικείο Θηβών 1
Ειρηνοδικείο Θηβών (Ερυθρές) 2
Ειρηνοδικείο Θηβών (Βάγια) 1
Ειρηνοδικείο Θηβών (Δομβραίνα) 1

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ειρηνοδικείο Πειραιά 38
Ειρηνοδικείο Πειραιά (Κερατσίνι) 4
Ειρηνοδικείο Νικαίας 5
Ειρηνοδικείο Νικαίας (Κορυδαλλός) 3
Ειρηνοδικείο Καλαυρίας (Πόρος) 3
Ειρηνοδικείο Αίγινας 3
Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας 3

Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Ειρηνοδικείο Λαμίας (Μώλος) 1
Ειρηνοδικείο Λαμίας (Μακρακώμη) 2
Ειρηνοδικείο Λαμίας (Υπάτη) 3
Ειρηνοδικείο Λαμίας (Στυλίδα) 2
Ειρηνοδικείο Λαμίας (Αμφίκλεια) 1
Ειρηνοδικείο Λαμίας (Δομοκός) 1
Ειρηνοδικείο Αταλάντης 3
Ειρηνοδικείο Αταλάντης (Ελάτεια) 1
Ειρηνοδικείο Άμφισσας 4
Ειρηνοδικείο Άμφισσας (Γαλαξίδι) 1
Ειρηνοδικείο Άμφισσας (Δελφοί) 5
Ειρηνοδικείο Άμφισσας (Ιτέα) 4
Ειρηνοδικείο Άμφισσας (Λιδωρίκι) 1
Ειρηνοδικείο Άμφισσας (Δεσφίνα) 1
Ειρηνοδικείο Άμφισσας (Κροκύλιο) 1
Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας (Προυσσός) 2
Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας (Φουρνά) 1
Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας (Γρανίτσα) 1
Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας (Κερασοχώρι) 1
Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς 3
Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς (Δαύλεια) 2
Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς (Δίστομο) 2
Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς (Αράχωβα) 3
Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς (Ορχομενός) 3

Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Ειρηνοδικείο Πατρών 4
Ειρηνοδικείο Πατρών (Χαλανδρίτσα) 2
Ειρηνοδικείο Πατρών (Τριταία) 1
Ειρηνοδικείο Δύμης (Κάτω Αχαΐα) 2
Ειρηνοδικείο Αιγιαλείας 5
Ειρηνοδικείο Αιγιαλείας (Καμάρες) 2
Ειρηνοδικείο Ζακύνθου 4
Ειρηνοδικείο Πύργου 2
Ειρηνοδικείο Πύργου (Κρέσταινα) 1
Ειρηνοδικείο Αμαλιάδας 2
Ειρηνοδικείο Γαστούνης (Βαρθολομιό) 1
Ειρηνοδικείο Ολυμπίων (Πελόπιο) 1
Ειρηνοδικείο Ολυμπίων (Δίβρη) 1
Ειρηνοδικείο Ολυμπίων (Κοντοβάζαινα) 2
Ειρηνοδικείο Μυρτουντίων (Βάρδα) 1
Ειρηνοδικείο Μυρτουντίων (Λεχαινά) 3
Ειρηνοδικείο Μυρτουντίων (Ανδραβίδα) 1
Ειρηνοδικείο Ακράτας 2
Ειρηνοδικείο Καλαβρύτων 1
Ειρηνοδικείο Καλαβρύτων (Αροανία) 1
Ειρηνοδικείο Σαμαίων (Αιγιαλός) 3
Ειρηνοδικείο Αργοστολίου (Χιονάτα) 1

ΣΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου (Αιτωλικό) 2
Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου (Νεοχώρι) 1
Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου (Αστακός) 1
Ειρηνοδικείο Αγρινίου 3
Ειρηνοδικείο Βάλτου (Αμφιλοχία) 1
Ειρηνοδικείο Βάλτου (Κατούνα) 1
Ειρηνοδικείο Λευκάδας 1
Ειρηνοδικείο Λευκάδας (Καρυά) 1
Ειρηνοδικείο Ναυπάκτου 2
Ειρηνοδικείο Ναυπάκτου (Άνω Χώρα) 1
Ειρηνοδικείο Ναυπάκτου (Πλάτανος) 1

Ζ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΙΟΥ
Ειρηνοδικείο Ναυπλίου 1
Ειρηνοδικείο Αργούς 1
Ειρηνοδικείο Άστρους 1
Ειρηνοδικείο Άστρους (Τυρός) 1
Ειρηνοδικείο Μάσσητος (Κρανίδι) 2
Ειρηνοδικείο Κορίνθου 5
Ειρηνοδικείο Κορίνθου (Αγ. Θεόδωροι) 1
Ειρηνοδικείο Κορίνθου (Λουτράκι) 2
Ειρηνοδικείο Κορίνθου (Σοφικό) 1
Ειρηνοδικείο Ξυλοκάστρου (Δερβένι) 1
Ειρηνοδικείο Νεμέας 2
Ειρηνοδικείο Μεγαλόπολης 2
Ειρηνοδικείο Μεγαλόπολης (Καρύταινα) 1
Ειρηνοδικείο Τριπόλεως (Βλαχοκερασιά) 1
Ειρηνοδικείο Τριπόλεως (Λεβίδι) 1
Ειρηνοδικείο Τριπόλεως (Καστρί) 1
Ειρηνοδικείο Τριπόλεως (Αγ. Πέτρος) 1
Ειρηνοδικείο Ψωφίδος (Στεμνίτσα) 1
Ειρηνοδικείο Ψωφίδος (Δημητσάνα) 1
Ειρηνοδικείο Ψωφίδος (Βαλτεσινίκο) 1
Ειρηνοδικείο Ψωφίδος (Λαγκάδια) 1
Ειρηνοδικείο Επιδαύρου Λιμηράς (Μολάοι) 1
Ειρηνοδικείο Σπάρτης (Βρέσθενα) 1

Η. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ειρηνοδικείο Καλαμάτας 1
Ειρηνοδικείο Καλαμάτας (Βαλύρα) 1
Ειρηνοδικείο Καλαμάτας (Μεσσήνη) 1
Ειρηνοδικείο Καλαμάτας (Θουρία) 1
Ειρηνοδικείο Καλαμάτας (Κάμπος Αβίας) 1
Ειρηνοδικείο Καλαμάτας (Αλαγονία) 1
Ειρηνοδικείο Καλαμάτας (Κορώνη) 1
Ειρηνοδικείο Καλαμάτας (Πεταλίδι) 1
Ειρηνοδικείο Καλαμάτας (Βλαχόπουλο) 1
Ειρηνοδικείο Πύλου 1
Ειρηνοδικείο Κυπαρισσίας (Παραλία
Κυπαρισσίας) 1
Ειρηνοδικείο Πλαταμώδους (Φιλιατρά) 2
Ειρηνοδικείο Πλαταμώδους (Γαργαλιάνοι) 1
Ειρηνοδικείο Πλαταμώδους (Χώρα) 1
Ειρηνοδικείο Γυθείου 1
Ειρηνοδικείο Γυθείου (Αγ. Νικόλαος) 1
Ειρηνοδικείο Νεαπόλεως Βοιών (Νεάπολη) 1

Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Ειρηνοδικείο Χανίων 1
Ειρηνοδικείο Βάμου 1
Ειρηνοδικείο Βάμου (Χώρα Σφακιών) 1
Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου 1
Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου (Αμάρι) 1

Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ειρηνοδικείο Ηρακλείου 2
Ειρηνοδικείο Ηρακλείου (Χερσόνησος) 2
Ειρηνοδικείο Καστελλίου Πεδιάδος 1
Ειρηνοδικείο Καστελλίου Πεδιάδος
(Βιάννος) 1
Ειρηνοδικείο Λασιθίου (Άγιος Νικόλαος) 2
Ειρηνοδικείο Λασιθίου (Νεάπολη) 1
Ειρηνοδικείο Λασιθίου (Τζερμιάδες) 2
Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας 2
Ειρηνοδικείο Σητείας 3

ΙΑ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ειρηνοδικείο Άνδρου 3
Ειρηνοδικείο Άνδρου (Γαύριο) 1
Ειρηνοδικείο Ερμούπολης 3
Ειρηνοδικείο Μήλου (Κίμωλος) 2
Ειρηνοδικείο Μήλου (Σέριφος) 1
Ειρηνοδικείο Μυκόνου 2
Ειρηνοδικείο Πάρου 1
Ειρηνοδικείο Σάμου (Αιμήν Βαθέος) 1
Ειρηνοδικείο Σάμου (Πύργος) 1
Ειρηνοδικείο Σάμου (Πυθαγόρειο) 2
Ειρηνοδικείο Ικαρίας (Αγ. Κήρυκος) 1
Ειρηνοδικείο Ικαρίας (Εύδηλος) 1
Ειρηνοδικείο Νάξου 1
Ειρηνοδικείο Νάξου (Τραγαία) 1
Ειρηνοδικείο Θήρας 2
Ειρηνοδικείο Θήρας (Σίκινος) 1
Ειρηνοδικείο Θήρας (Ανάφη) 1

IB. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης 3
Ειρηνοδικείο Πλωμαρίου 2
Ειρηνοδικείο Καλλονής (Μήθυμνα) 1
Ειρηνοδικείο Λήμνου (Κάστρο-Μύρινα) 1
Ειρηνοδικείο Λήμνου (Μούδρος) 1

ΙΓ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Ειρηνοδικείο Ρόδου 4
Ειρηνοδικείο Κω 2
Ειρηνοδικείο Κω (Καρδάμαινα) 1
Ειρηνοδικείο Λέρου (Πάτμος) 1
Ειρηνοδικείο Καρπάθου (Κάσος) 1

ΙΔ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 22
Ειρηνοδικείο Βασιλικών 1
Ειρηνοδικείο Κουφαλίων 4
Ειρηνοδικείο Κουφαλίων (Ν. Χαλκηδόνα) 2
Ειρηνοδικείο Λαγκαδά 2
Ειρηνοδικείο Βέροιας 4
Ειρηνοδικείο Νάουσας 2
Ειρηνοδικείο Έδεσσας 2
Ειρηνοδικείο Αλμωπίας (Αριδαία) 1
Ειρηνοδικείο Σκύδρας 2
Ειρηνοδικείο Κατερίνης 2
Ειρηνοδικείο Κολινδρού 1
Ειρηνοδικείο Κιλκίς 1
Ειρηνοδικείο Πολυκάστρου 1
Ειρηνοδικείο Πολυκάστρου (Γουμένισσα) 1
Ειρηνοδικείο Σερρών 1
Ειρηνοδικείο Ροδολίβους (Ν. Ζίχνη) 1
Ειρηνοδικείο Σιντικής (Σιδηρόκαστρο) 1
Ειρηνοδικείο Σιντικής (Κάτω Πορροϊα) 1
Ειρηνοδικείο Πολυγύρου 3
Ειρηνοδικείο Πολυγύρου (Νικητή) 2
Ειρηνοδικείο Πολυγύρου (Συκιά) 1
Ειρηνοδικείο Αρναίας (Ιερισσός) 1
Ειρηνοδικείο Κασσάνδρας (Βάλτη) 2
Ειρηνοδικείο Νέων Μουδανιών 2

ΙΕ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ειρηνοδικείο Λάρισας 2
Ειρηνοδικείο Λάρισας (Τύρναβος) 4
Ειρηνοδικείο Λάρισας (Αμπελώνας) 1
Ειρηνοδικείο Βόλου 4
Ειρηνοδικείο Βόλου (Φέρες) 1
Ειρηνοδικείο Βόλου (Μηλιές) 1
Ειρηνοδικείο Αλμυρού 1
Ειρηνοδικείο Φαρσάλων 1
Ειρηνοδικείο Ελασσόνας 1
Ειρηνοδικείο Τρικάλων 2
Ειρηνοδικείο Τρικάλων (Πύλη) 1
Ειρηνοδικείο Καλαμπάκας 2
Ειρηνοδικείο Καρδίτσας 1
Ειρηνοδικείο Καρδίτσας (Σοφάδες) 1
Ειρηνοδικείο Καρδίτσας (Ρεντίνα) 1
Ειρηνοδικείο Σκοπέλου (Σκιάθος) 2

ΙΣΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων 3
Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων (Μπάγια - Κήποι) 2
Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων (Μέτσοβο) 1
Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων (Πράμαντα) 1
Ειρηνοδικείο Κόνιτσας 1
Ειρηνοδικείο Άρτας 1
Ειρηνοδικείο Άρτας (Άγναντα) 1
Ειρηνοδικείο Άρτας (Άνω Καλεντίνη) 1
Ειρηνοδικείο Πρέβεζας 3
Ειρηνοδικείο Πρέβεζας (Πάργα) 1
Ειρηνοδικείο Πρέβεζας (Θεσπρωτικό) 1

ΙΖ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ειρηνοδικείο Κέρκυρας (Γάιος) 1
Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας 3

ΙΗ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ MAKEΔΟΝΙΑΣ
Ειρηνοδικείο Καστοριάς 4
Ειρηνοδικείο Καστοριάς (Μακροχώρι) 1
Ειρηνοδικείο Καστοριάς (Άργος Ορεστικό) 1
Ειρηνοδικείο Κοζάνης (Νεάπολη) 1
Ειρηνοδικείο Κοζάνης (Σέρβια) 2
Ειρηνοδικείο Κοζάνης (Σιάτιστα) 2
Ειρηνοδικείο Εορδαίας 1
Ειρηνοδικείο Γρεβενών 3
Ειρηνοδικείο Φλώρινας 5
Ειρηνοδικείο Φλώρινας (Άγιος Γερμανός) 2
Ειρηνοδικείο Αμυνταίου 1

ΙΘ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Ειρηνοδικείο Κομοτηνής 1
Ειρηνοδικείο Κομοτηνής (Σάπες) 1
Ειρηνοδικείο Δράμας 1
Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης 4
Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης
(Σαμοθράκη) 1
Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης (Σουφλί) 1
Ειρηνοδικείο Καβάλας (Χρυσούπολη) 2
Ειρηνοδικείο Παγγαίου (Ελευθερούπολη) 1
Ειρηνοδικείο Ορεστιάδας 2
Ειρηνοδικείο Διδυμοτείχου 3
Ειρηνοδικείο Ξάνθης 3
Ειρηνοδικείο Ξάνθης (Σταυρούπολη) 1

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved