ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
Διαγωνισμός για 56 θέσεις Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Proslipsis.gr | Αθήνα 24.11.2018, 17:01

Διαγωνισμό για την πλήρωση 56 κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) προκηρύσσει το υπουργείο Οικονομικών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019, με βάση το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα τοιχοκολληθεί τρεις ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (http://www.nsk.gov.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους, στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Ακαδημίας 68 (Γραμματεία, 7ος όροφος), δέκα τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού.

* Ακολουθεί το κείμενο της σχετικής υπουργικής απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αριθμ. απόφ. 403
Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση πενή-
ντα έξι (56) κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων
Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβού-
λιο του Κράτους (ΝΣΚ)».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 28 παρ. 1, 30, 31 και 32 του ν. 3086/2002
«Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κα-
τάσταση των Λειτουργών και Υπαλλήλων του» (Α΄ 324),
όπως ισχύουν,
β) των άρθρων 16, 17 και 19 έως 31 του π.δ. 238/2003
«Εκτέλεση των διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους» (Α΄ 214), όπως ισχύουν.
2. Την απόφαση, με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ Φ. ΕΓΚΡ./279/
32309/ΣΧΕΤ.: 34385/24-10-2018 της επιτροπής της πρά-
ξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρ. 2 παρ. 1),
με την οποία αποφασίζει και εγκρίνει την κίνηση των
διαδικασιών πλήρωσης με διαγωνισμό πενήντα έξι (56)
κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρε-
ξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Υπουργείο
Οικονομικών).
3. Το έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
με αριθμ. 2/66485/ΔΠΓΚ/Σχετ.: 2/66484/18-09-2018,
σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ότι η σχετική δαπάνη
για την πρόσληψη πενήντα έξι (56) Δόκιμων Δικαστικών
Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους θα
αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον
κρατικό προϋπολογισμό και θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στον οποίο
θα μεταφερθούν οι αναγκαίες πιστώσεις (Ε.Φ. 1023-401)
στους ΚΑΕ 2120101003, 2120123003, 2120124003,
2120108003, 2190203099 και 2190202899.
4. Την εισήγηση του Προέδρου του Νομικού Συμβου-
λίου του Κράτους, με αριθμό πρωτ. 132117/03-09-2018.
5. Την ανάγκη άμεσης πλήρωσης πενήντα έξι (56) κενών
οργανικών θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων
στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, αποφασίζουμε:

Α. Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την πλήρωση
πενήντα έξι (56) κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων
Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του
Κράτους (Υπουργείο Οικονομικών).

Β. Ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η
Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019.
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, με βάση
το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από την Επιτροπή
Διαγωνισμού, θα τοιχοκολληθεί τρεις (3) ημέρες πριν από
την έναρξη του διαγωνισμού στο κατάστημα της Κεντρι-
κής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νομικού Συμβου-
λίου του Κράτους (http://www.nsk.gov.gr).
2. Η διαδικασία, το εξεταστικό κέντρο διεξαγωγής του
διαγωνισμού, ο ορισμός των επιτηρητών, καθώς και κάθε
άλλη λεπτομέρεια, η οποία αναφέρεται στους υποψή-
φιους, στους όρους και στον τρόπο διεξαγωγής του δι-
αγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
3. Οι αποφάσεις της Επιτροπής αναρτώνται στον πίνα-
κα ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους (Ακαδημίας 68, ισόγειο) και
στην ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
(http://www.nsk.gov.gr), με βάση το πρόγραμμα που θα
καταρτιστεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ-
ΛΟΓΗΤΙΚΑ
4. Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής, σύμ-
φωνα με το άρθρο 30 παρ. 4 του ν. 3086/2002, όσοι είναι
δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί, έχουν συμπληρώσει το
26ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται άριστη
γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας,
που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρ. 28 του π.δ. 50/
2001 (Α΄ 39) όπως ισχύει σήμερα. Περαιτέρω απαιτού-
νται τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 30 παρ. 1,
2 και 3 του ν. 3086/2002 και δεν πρέπει να υπάρχουν τα
κωλύματα που αναφέρονται στα άρθρα 31 και 32 του
ίδιου νόμου. Η ηλικία αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 30 παρ. 5, 6 και 7 του ν. 3086/2002.
5. Τα απαιτούμενα προσόντα για τον διορισμό πρέπει
να συντρέχουν κατά το χρόνο της έναρξης του διαγω-
νισμού και κατά τον χρόνο του διορισμού.
Μόνο το προσόν της ηλικίας αρκεί να υπάρχει κατά
τον χρόνο έναρξης του διαγωνισμού (άρθρ. 30 παρ. 8
ν. 3086/2002).
6. Τα κωλύματα δεν πρέπει να υπάρχουν τόσο κατά
τον χρόνο του διαγωνισμού, όσο και κατά τον χρόνο του
διορισμού (άρθρο 31 παρ. 2 ν. 3086/2002).
7. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν:
α. Αίτηση προς τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους, με πλήρη τα στοιχεία της αστυνομικής τους
ταυτότητας, η οποία υποβάλλεται στην Κεντρική Υπηρε-
σία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Ακαδημίας 68
(Γραμματεία, 7ος όροφος) μαζί με όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες
πριν από την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού. Ως
ημερομηνία υποβολής της αίτησης λαμβάνεται η ημέ-
ρα κατάθεσης και πρωτοκόλλησής της στην Κεντρική
Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Σε
περίπτωση έλλειψης φυσικών σωματικών δεξιοτήτων
κάποιου ενδιαφερόμενου, αυτός οφείλει να το αναφέρει
στην αίτησή του προκειμένου (αν συντρέχει λόγος) να
ληφθεί ειδική μέριμνα για τη διευκόλυνση συμμετοχής
του στη διαγωνιστική διαδικασία.
β. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης, η οποία
έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα ημέρες από την ημέρα
γέννησης.
γ. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων,
προκειμένου για άνδρα, ή στα γενικά μητρώα των δη-
μοτών, προκειμένου για γυναίκα, από το οποίο να προ-
κύπτει το έτος γέννησης, ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης
της ελληνικής ιθαγένειας.
δ. Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου,
στο οποίο να φαίνεται η ιδιότητα του αιτούντα ως εν
ενεργεία δικηγόρου και οι τυχόν επιβληθείσες πειθαρ-
χικές ποινές. Για τους Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λει-
τουργούς, πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, από το οποίο να προκύπτουν,
η ιδιότητα, ο χρόνος υπηρεσίας και οι τυχόν επιβληθείσες
πειθαρχικές ποινές.
ε. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ για τους
άνδρες, από το οποίο να προκύπτει η εκπλήρωση των
στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή
τους από αυτές.
στ. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την άριστη
γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας
σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παρά-
γραφο 4 εδάφιο β΄ της παρούσας.

Δ. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
8. Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:
α) Συνταγματικό, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική
Δικονομία, β) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο, γ) Πολιτική
Δικονομία, δ) Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου, ε) Στοιχεία
Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας, στ) Στοιχεία
Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ε. ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
9. Η εξέταση των διαγωνιζόμενων διεξάγεται σε δύο
στάδια: προκριματικό και τελικό.
10. Το προκριματικό στάδιο περιλαμβάνει γραπτή εξέ-
ταση, σε διαφορετική ημέρα για καθένα, στα παρακάτω
τρία μαθήματα: α) Συνταγματικό, Διοικητικό Δίκαιο και
Διοικητική Δικονομία, β) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο,
γ) Πολιτική Δικονομία. Ο υποψήφιος, ο οποίος δεν θα
προσέλθει για οποιονδήποτε λόγο κατά την έναρξη της
εξέτασης ενός από τα μαθήματα του προκριματικού στα-
δίου, δεν μπορεί να μετάσχει σε αυτήν και αποκλείεται
από τον διαγωνισμό.
11. Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει προφορική εξέτα-
ση, σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού
στα θέματα της ύλης των μαθημάτων: α) Συνταγματικό,
Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία, β) Αστικό
και Εμπορικό Δίκαιο, γ) Πολιτική Δικονομία, δ) Στοιχεία
Φορολογικού Δικαίου, ε) Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και
Ποινικής Δικονομίας και στ) Στοιχεία Δικαίου της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.
12. Η ικανότητα των διαγωνιζόμενων βαθμολογείται
με κλίμακα βαθμολογίας από μηδέν (0) έως και δέκα
πέντε (15). Γίνονται δεκτοί στο τελικό στάδιο του δια-
γωνισμού οι υποψήφιοι, των οποίων το άθροισμα των
τελικών βαθμών της γραπτής εξέτασης, δίνει μέσο όρο
βαθμολογίας οκτώ (8) αλλά σε καμία από τις γραπτές
δοκιμασίες δεν έλαβαν βαθμό μικρότερο του έξι (6).
13. Ο βαθμός που αποτελεί τον μέσο όρο βαθμολογί-
ας του προκριματικού σταδίου και αυτός που αποτελεί
τον μέσο όρο της προφορικής εξέτασης, αθροίζονται
και διαιρούνται διά του δύο, προκειμένου να εξαχθεί
ο τελικός βαθμός του υποψηφίου. Θεωρείται επιτυχών
στον διαγωνισμό, ο υποψήφιος που έλαβε τελικό βαθμό
τουλάχιστον οκτώ (8). Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων
καθορίζεται από τον τελικό βαθμό. Σε περίπτωση ισο-
βαθμίας γίνεται κλήρωση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα
στον νόμο.
14. Για τη σειρά κατάταξης συντάσσεται πίνακας των
επιτυχόντων, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύει για ένα (1) έτος από τη δημοσί-
ευσή του. Από τον πίνακα και κατά τη σειρά επιτυχίας θα
καλυφθούν πενήντα έξι (56) κενές οργανικές θέσεις του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για τις οποίες έχουν
εγκριθεί οι σχετικές πιστώσεις. Αν κατά τη διάρκεια ισχύ-
ος του πίνακα εγκριθούν πιστώσεις και για την πλήρωση
άλλων κενών οργανικών θέσεων θα καλυφθούν από τον
πίνακα αυτόν.
15. Η όλη διαδικασία του διαγωνισμού καθορίζεται
με λεπτομέρεια στα άρθρα 16, 17 και 19 έως και 31 του
π.δ. 238/2003 «Εκτέλεση των διατάξεων περί Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους» (Α΄ 214).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (τ.Γ΄), σε τρεις (3) ημερήσιες εφημερίδες
των Αθηνών και μία (1) της Θεσσαλονίκης και να τοιχο-
κολληθεί στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved