ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
Πέντε θέσεις γιατρών στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο (30/4/07)


Αθήνα 30.4.2007, 22:25
Την πλήρωση πέντε κενών οργανικών θέσεων με τριετή θητεία και ειδικότερα δύο Νευρολόγων, δύο Ψυχιάτρων και μίας Ειδικού Συμβούλου ιατρικής ειδικότητας «Γενικής Κοινωνικής Ιατρικής» στο Αιγινήτειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, προκηρύσσει το υπουργείο Παιδείας.

Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
3. Να μην έχουν τα κωλύματα για διορισμό σε δημόσια θέση που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9 του ΥΚ, ούτε κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού.
4. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων των θέσεων.
5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες (της Ε.Ε.) οφείλουν να υποβάλουν και δικαιολογητικά από τα οποία θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας, ήτοι: Πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού A.E.I., ή απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Ειδικά προσόντα
Τα ειδικά προσόντα διορισμού είναι:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής A.E.I, ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) A.E.I., ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
β) Τίτλος ειδικότητας, άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος καθώς και βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικό).
γ) Για τη μία θέση Ειδικού Συμβούλου με ιατρική ειδικότητα «Γενική Κοινωνική Ιατρική» απαιτείται επιπροσθέτως ειδική επιστημονική ειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο για το οποίο διορίζεται, η οποία αποδεικνύεται:
• με διδακτορικό δίπλωμα Ελληνικού A.E.I, ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο ή
• με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους Ελληνικού A.E.I, ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) A.E.I, ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών.
Η κατά τα ανωτέρω επιστημονική εξειδίκευση πιστοποιείται από Επιτροπή μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) που ορίζεται από την Εφορεία του Αιγινητείου Νοσοκομείου για το σκοπό αυτό.
δ) Επιπλέον απαιτείται, ως πρόσθετο προσόν διορισμού, η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) της επεξεργασίας κειμένων, (β) των υπολογιστικών φύλλων και (γ) των υπηρεσιών διαδικτύου. Η γνώση χειρισμού Η/Υ.

Αιτήσεις
Οι υποψήφιοι οφείλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο Τύπο να υποβάλλουν ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Βασ. Σοφίας 72 και Αιγινήτου 1, 115 28 Αθήνα) αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, την οποία θα υπογράφουν σύμφωνα με το νόμο.

Ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει:
1. Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει τα στοιχεία που ζητούνται.
2. Φωτοαντίγραφα των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητος για την απόδειξη της χρονολογίας γέννησης.
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου από την προκήρυξη τίτλου σπουδών, στο οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός και το έτος κτήσης αυτού.
Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
α) Πράξη Αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή
β)Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
Τα ανωτέρω δέον όπως έχουν εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται για τους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος (άρθρο 8 του ν.3328/2005).
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφραση της.
4. Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προσκομίζουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο καθορίζουσα το γνωστικό αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους.
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
α) Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή
β) Πράξη Αναγνώρισης του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ, για την ισοτιμία του τίτλου που να έχει εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
Σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.
5. Για την μία θέση Ειδικού Συμβούλου απαιτείται η κατά τα ανωτέρω κατοχή αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους, με τα οποία αποδεικνύεται η ειδική επιστημονική ειδίκευση στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο. Σε περίπτωση κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται επιπροσθέτως και εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών, η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικά ή έγγραφα από αναγνωρισμένου κύρους Ιδρύματα ή φορείς, από τα οποία να προκύπτει η σχετική ειδική επιστημονική ειδίκευση.
6. Άδεια Τίτλου Ειδικότητας
7. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
8. Βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρεωτικής θητείας υπαίθρου (αγροτικό).

Ο τρόπος πλήρωσης των ανωτέρω θέσεων καθορίζεται ως ακολούθως:
Η αρμόδια υπηρεσία στην οποία οι υποψήφιοι θα υποβάλουν δικαιολογητικά, αμέσως μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας πρέπει να διαβιβάσει τις αιτήσεις με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά των υποψηφίων στην Εφορεία του Νοσοκομείου, προκειμένου αυτή να επιλέξει τους υποψηφίους με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved