ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
Βιβλιοθηκονόμος εκπαιδευτικός με απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο του Λουξεμβούργου (13/5/07)


Αθήνα 13.5.2007, 17:21
Την πλήρωση μιας θέσης βιβλιοθηκονόμου δευτεροβάθμιας βαθμίδας στο Ευρωπαϊκό Σχολείο του Λουξεμβούργου με την απόσπαση δημόσιου εκπαιδευτικού Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης που έχει τα
απαιτούμενα προσόντα, προκηρύσσει το υπουργείο Παιδείας.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να αποσπαστούν στην ανωτέρω θέση για πέντε σχολικά έτη, αρχής γενομένης από το σχολικό έτος 2007−08, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης των Νομών, όπου ανήκουν οργανικά, μέχρι τις 21 Μαΐου 2007.

Οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης παρακαλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά των υποψηφίων στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) του ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέχρι τις 31 Μαΐου 2007.

Στην αίτηση υποβάλλονται από τον υποψήφιο:
α) Βιογραφικό σημείωμα, με λεπτομερή περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας
β) επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης
γ) αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
δ) όποιο άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με τα δεδομένα και τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται κατωτέρω, θα βοηθήσει την επιτροπή αξιολόγησης στο σχηματισμό πληρέστερης εικόνας των προσόντων του υποψηφίου.

Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που διαμένουν στο εξωτερικό μπορεί να υποβληθούν στο Γραφείο του Συντονιστή Εκπαίδευσης της περιοχής τους, ή στις οικείες διπλωματικές ή προξενικές αρχές, όπου δεν υπάρχουν Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης, μέσα στην ίδια προθεσμία. Τα Γραφεία των Συντονιστών Εκπαίδευσης ή αντίστοιχα οι διπλωματικές ή προξενικές αρχές ενημερώνουν σχετικά τις οικείες Διευθύνσεις ή Γραφεία εκπαίδευσης των νομών για την αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών και των φύλλων μητρώου και ποιότητας των υποψηφίων.

Οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης συγκεντρώνουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, ελέγχουν την ακρίβεια και πληρότητα των δηλουμένων στοιχείων και αν με τις αιτήσεις τους συνυποβάλλονται και αποδεικτικά των δηλουμένων προσόντων (μεταπτυχιακών σπουδών, γλωσσομάθειας κ.λπ.), προβαίνουν στη θεώρηση των αιτήσεων και τις υποβάλλουν μαζί με τα φύλλα μητρώου ποιότητας των υποψηφίων στην αρμόδια Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 23, Μαρούσι) μέσα στην ορισθείσα προθεσμία.

Αιτήσεις χωρίς ημερομηνία και υπογραφή του ενδιαφερομένου, χωρίς σφραγίδα και ημερομηνία πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Εκπ/σης ή χωρίς ημερομηνία θεώρησης και υπογραφή Προϊσταμένου της οικείας Δ/νσης ή Γραφείου Εκπ/σης απορρίπτονται.

Όροι και προσόντα
1. Υποψήφιοι για απόσπαση είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι:
α) Έχουν άριστη γνώση μιας από τις γλώσσες: αγγλικής, γαλλικής, ή γερμανικής και εμπεριστατωμένη γνώση μιας δεύτερης από τις ανωτέρω γλώσσες.
β) Έχουν γνώσεις μεθόδου οργάνωσης και διαχείρισης βιβλιοθηκών, καθώς και πολύ καλή γνώση της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων πληροφόρησης που θα αποδεικνύονται με σχετικά δικαιολογητικά (πτυχίο Α.Ε.Ι. − πτυχίο Τ.Ε.Ι. βιβλιοθηκονομίας ή μεταπτυχιακό βιβλιοθηκονομίας ή ειδικά σεμινάρια για οργάνωση βιβλιοθήκης και ηλεκτρονική διαχείριση πληροφόρησης, καθώς και προϋπηρεσία σε οργανωμένη σχολική βιβλιοθήκη).
γ) Έχουν πενταετή, τουλάχιστον, πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία της ημεδαπής ως διδακτικό προσωπικό (σε σχολικές μονάδες Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης) μέχρι την ημερομηνία έναρξης του
σχολικού έτους απόσπασης στο αναφερόμενο σχολείο (1 Σεπτεμβρίου 2007).
δ) Δεν έχουν υπηρετήσει, για οποιονδήποτε λόγο, με απόσπαση σε σχολεία ή σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.
ε) Η ηλικία και τα χρόνια υπηρεσίας του υποψηφίου θα πρέπει να του επιτρέπουν την εκπλήρωση μιας πλήρους πενταετίας.
2. Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με την κατοχή των κατωτέρω τίτλων:
Για τη γαλλική του Sorbonne II ή του DALF, για την αγγλική του Proficiency των Πανεπιστημίων Cambridge ή Michigan, για τη γερμανική του Grosses Deutsches Sprachdiplom ή άλλων ισότιμων προς τους ανωτέρω τίτλους.
Οι υποψήφιοι που στερούνται των προαναφερθέντων τίτλων γλωσσομάθειας υποχρεούνται σε γραπτή εξέταση στην ξένη γλώσσα, η οποία θεωρείται επιτυχής αν ο υποψήφιος συγκεντρώσει τουλάχιστον 80 μονάδες με άριστα το 100 στην πρώτη γλώσσα και 60 μονάδες με άριστα το 100 στη δεύτερη.

Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση την βαθμολογική κλίμακα των εκατό (100) μονάδων, που κατανέμονται ως εξής:
− Άριστη γνώση της πρώτης ξένης γλώσσας στον προφορικό λόγο: 30 μονάδες
− Άριστη γνώση της δεύτερης ξένης γλώσσας στον προφορικό λόγο: 20 μονάδες.
− Γενική εικόνα και συγκρότηση της προσωπικότητας, τίτλος σπουδών και λοιπά προσόντα: 50 μονάδες.

Όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη στο Υπουργείο Παιδείας, ενώπιον ειδικής επιτροπής
αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι που στερούνται των προαναφερθέντων τίτλων γλωσσομάθειας οφείλουν να παρουσιαστούν στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Α. Παπανδρέου
37, Τ.Κ. 151 23, ΜΑΡΟΥΣΙ) σε γραπτή εξέταση στις γλώσσες που θα δηλωθούν από τους ίδιους με την υποβολή της σχετικής αίτησης. Η επιτυχής γραπτή εξέταση του υποψηφίου στις ξένες γλώσσες αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στη συνέντευξη.

Οι ημερομηνίες και ο ακριβής τόπος όπου θα λάβουν χώρα τόσο η γραπτή εξέταση στη ξένη γλώσσα όσο και η προφορική συνέντευξη θα γνωστοποιηθούν με νεότερο έγγραφο της Υπηρεσίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved