ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
Διαγωνισμός για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Proslipsis.gr | Αθήνα 31.7.2020, 17:41

Διαγωνισμό για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών προκηρύσσει το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα, κατά τους μήνες Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους και Ιανουάριο του 2021.

Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως:
Α. Διοικητική Δικαιοσύνη 66 θέσεις, ως εξής: 6 θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, 6 θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τέσσερις 4 θέσεις δοκίμων εισηγητών της Γενικής Επιτροπείας Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 50 θέσεις παρέδρων Πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Β. Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη 101θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου.
Γ. Εισαγγελείς 25 θέσεις παρέδρων εισαγγελίας.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι: αα. Έχουν την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη ή έχουν ή είχαν διετή άσκηση δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος, με μονοετή άσκηση δικηγορίας, ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικού τμήματος, νομικής σχολής και πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή, ββ. έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του 2020
(έτος προκήρυξης του διαγωνισμού, βλ. υποπερ. ββ της παρ. 1α του άρθρου 10 του ν. 3689/2008, όπως ισχύει) και γγ. έχουν τα προσόντα που ορίζονται στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 36 και δεν έχουν τα κωλύματα που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 38 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, όπως ισχύουν, για το διορισμό τους ως δικαστικών λειτουργών.

Τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός από το όριο ηλικίας, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού, ήτοι την 25η Σεπτεμβρίου 2020. Τα κωλύματα πρέπει να μην υπάρχουν τόσο κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού όσο και κατά το χρόνο εγγραφής στη Σχολή.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 15η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, στη γραμματεία της Σχολής ή στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας. 

* Ακολουθεί το κείμενο της προκήρυξης.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. οικ. 32003
Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή
σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚONOMIKΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 9, 10, 11, 12,13 και 14 του v. 3689/2008
«Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατά-
ξεις» (A΄ 164), όπως ισχύουν,
β) των άρθρων 36, 37 και 38 του «Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988
(Α΄ 35), όπως ισχύουν,
γ) του άρθρου 5 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική
διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α΄ 102),
δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
ε) του άρθρου 20 και της περ. θ΄ του άρθρου 23, όπως
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 10 του ν. 4337/2015
(Α΄ 129) και της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143).
2) Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145).
3) Το π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α΄ 136).
4) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
5) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
6) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7) Την υπΆ αρ. 340/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
8) Την υπΆ αρ. 47/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3100).
9) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας κοι-
νής υπουργικής απόφασης προκαλούνται οι ακόλουθες
δαπάνες σε βάρος:
α) του κρατικού προϋπολογισμού εξόδων (Ε.Φ.
1017.206.0000000 και 1017.401.0000000 ΑΛΕ μείζονος
κατηγορίας εξόδων 21) για την κάλυψη του κόστους μι-
σθοδοσίας των διοριζομένων αποφοίτων της Σχολής,
ύψους 4.501.029,12 ευρώ περίπου για το έτος 2022 και
7.716.049,92 ευρώ περίπου για το έτος 2023 και για καθέ-
να από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
β) του προϋπολογισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστι-
κών Λειτουργών, και ειδικότερα σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού Δημοσίων Εσόδων, δεδομένου ότι το έργο, με
τίτλο: «Προεισαγωγική εκπαίδευση Ε.Σ.Δι. 2020-2023»,
με κωδικό ΟΠΣ 5063525 έχει ήδη ενταχθεί στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα
2014-2020», ύψους 120,000,00 ευρώ περίπου για το έτος
2020, 3.480.036,00 ευρώ περίπου για το έτος 2021 και
2.233.204,00 ευρώ περίπου για το έτος 2022, η οποία
καλύπτεται με κοινοτική συγχρηματοδότηση (ΣΑΕ 4201).
10) Τo υπΆ αρ. 851/4-6-2020 έγγραφο της Εθνικής Σχο-
λής Δικαστικών Λειτουργών, με θέμα: «Κάλυψη εκπαι-
δευτικών αναγκών για την κατάρτιση εκατόν ενενήντα
δύο (192) σπουδαστών της 27ης σειράς εκπαιδευομένων
της Ε.Σ.Δι. για τα οικονομικά έτη 2021 και 2022» σε απά-
ντηση του εγγράφου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με
θέμα: «Αριθμός εισακτέων δικαστικών λειτουργών στην
Εθνική Σχολή Δικαστών (έτη 2021-2023) και το υπΆ αρ.
17873/29-04-2020 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης περί πρόβλεψης των σχετικών πιστώσεων.
11) Την υπΆ αρ. 901/2-06-2020 απόφαση ένταξης της
πράξης «Προεισαγωγική εκπαίδευση Ε.Σ.Δι., 2020-2023»
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημο-
σίου τομέα 2014-2020» (ΑΔΑ: Ω2ΜΨ46ΜΤΛΡ-Π3Ξ) με
κωδικό ΟΠΣ 5063525, όπως ισχύει.
12) Το υπΆ αρ. 27712/24-06-2020 έγγραφο της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Δικαιοσύνης.
13) Το υπΆ αρ. 2/55388/9-08-2019 (ορθή επανάληψη)
έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
14) Την υπΆ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-07-2020
απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμ-
βουλίου (Π.Υ.Σ.) 33/2006 (παρ. 1 του άρθρου 2) (A΄ 280),
όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις δια-
τάξεις της Π.Υ.Σ. 49/23-12-2019 (Α΄ 213).
15) Την υπΆ αρ. Β1.Φ1.50/26484/29-06-2020 εισήγηση
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
16) Την ανάγκη πλήρωσης των κενών οργανικών θέ-
σεων δικαστικών λειτουργών, όπως αυτές προκύπτουν
από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία, αποφα-
σίζουμε:

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την εισαγωγή στην
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκατόν ενενήντα
δύο (192) σπουδαστών. Ο αριθμός των εισακτέων κατα-
νέμεται ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως:
Α. Διοικητική Δικαιοσύνη εξήντα έξι (66) θέσεις, ως
εξής: έξι (6) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας, έξι (6) θέσεις δοκίμων εισηγητών
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τέσσερις (4) θέσεις δοκίμων
εισηγητών της Γενικής Επιτροπείας Επικρατείας του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου και πενήντα (50) θέσεις παρέδρων
Πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Β. Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη εκατόν μία (101)
θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου.

Γ. Εισαγγελείς είκοσι πέντε (25) θέσεις παρέδρων ει-
σαγγελίας.
Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργη-
θεί στη Θεσσαλονίκη κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο
του Οκτωβρίου και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην
Αθήνα, κατά τους μήνες Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους
και Ιανουάριο του 2021.
Το πρόγραμμα, η διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός των επιτηρη-
τών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, η οποία αναφέ-
ρεται στους υποψηφίους, στους όρους και τον τρόπο
διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση
της επιτροπής διαγωνισμού. Οι αποφάσεις της επιτροπής
αναρτώνται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο κατά-
στημα της Σχολής, δημοσιοποιούνται δε με οποιονδή-
ποτε άλλον πρόσφορο τρόπο.
Α. Δικαίωμα και αιτήσεις συμμετοχής υποψηφίων
1. α) Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι: αα. Έχουν
την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη ή έχουν ή είχαν διετή άσκη-
ση δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώμα-
τος νομικού τμήματος, με μονοετή άσκηση δικηγορίας,
ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικού τμήμα-
τος, νομικής σχολής και πενταετή υπηρεσία στη θέση
αυτή, ββ. έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο)
και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο)
έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του 2020
(έτος προκήρυξης του διαγωνισμού, βλ. υποπερ. ββ της
παρ. 1α του άρθρου 10 του ν. 3689/2008, όπως ισχύει).
Η ηλικία του υποψηφίου αποδεικνύεται σύμφωνα με τις
κείμενες κάθε φορά διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κ.ν. 1756/1988, Α΄ 35) και γγ. έχουν τα προσόντα που
ορίζονται στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 36 και δεν
έχουν τα κωλύματα που προβλέπονται στα άρθρα 37
και 38 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατά-
στασης Δικαστικών Λειτουργών, όπως ισχύουν, για το
διορισμό τους ως δικαστικών λειτουργών.
β) Τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός από το όριο ηλι-
κίας, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο έναρξης του
διαγωνισμού, ήτοι την 25η Σεπτεμβρίου 2020. Τα κω-
λύματα πρέπει να μην υπάρχουν τόσο κατά το χρόνο
έναρξης του διαγωνισμού όσο και κατά το χρόνο εγ-
γραφής στη Σχολή.
2. α) Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση
συμμετοχής στον διαγωνισμό από την 1η Σεπτεμβρίου
έως και την 15η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, στη
γραμματεία της Σχολής ή στη γραμματεία οποιουδήπο-
τε δικαστηρίου της χώρας. Στην τελευταία περίπτωση,
οι αιτήσεις διαβιβάζονται αμελλητί στη γραμματεία της
Σχολής.
β) Με την αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν την κατεύ-
θυνση στην οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν. Επίσης,
δηλώνουν μία από τις τρεις ξένες γλώσσες: αγγλική,
γαλλική και γερμανική, στην οποία επιθυμούν να εξετα-
στούν υποχρεωτικά. Συνυποβάλλουν δε τα δικαιολογητι-
κά τα οποία αποδεικνύουν τη συνδρομή των προσόντων
και την έλλειψη κωλυμάτων εκτός των πιστοποιητικών
σωματικής και ψυχικής υγείας και του πιστοποιητικού
ήθους, τα οποία υποβάλλονται στη γραμματεία της
Σχολής το αργότερο την 21η Σεπτεμβρίου 2020. Τα πι-
στοποιητικά σωματικής και ψυχικής υγείας εκδίδονται:
α) από παθολόγο ή γενικό ιατρό, κατά τα ισχύοντα για
τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους [παρ. 2 του
άρθρου 7 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26)] και β) από διευθυ-
ντή ψυχιατρικής κλινικής κρατικού ή πανεπιστημιακού
νοσοκομείου [περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του
ν. 3689/2008 (Α΄ 164), όπως ισχύει].
γ) Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης φυσικών σω-
ματικών δεξιοτήτων κάποιου υποψηφίου, εξετάζεται από
τους ιατρούς των ανωτέρω ειδικοτήτων, αν η έλλειψη
αυτή εμποδίζει ή όχι την άσκηση των δικαστικών του
καθηκόντων. Εφόσον πιστοποιηθεί η υγεία και η σωμα-
τική καταλληλότητά του για την άσκηση των ανωτέρω
καθηκόντων, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για
τη διευκόλυνση της συμμετοχής του υποψηφίου στον
εισαγωγικό διαγωνισμό. Στα μέτρα διευκόλυνσης μπορεί
να περιλαμβάνεται και η παροχή παράτασης για την ολο-
κλήρωση της εξέτασης. Η παράταση αυτή δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ένα δεύτερο του προβλεπόμενου χρόνου
για την ολοκλήρωση της εξέτασης.

Β. Διεξαγωγή-στάδια διαγωνισμού
1. Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο στά-
δια, προκριματικό και τελικό.
2. Κατά το προκριματικό στάδιο: α) Οι υποψήφιοι
εξετάζονται γραπτά, για μεν την κατεύθυνση της Διοι-
κητικής Δικαιοσύνης σε θέματα: αα. γενικής παιδείας,
ββ. συνταγματικού δικαίου, γενικού διοικητικού δικαίου
και δικαίου διοικητικών διαφορών και γγ. δημοσιονο-
μικού δικαίου, για δε την κατεύθυνση της Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων σε θέματα:
αα. γενικής παιδείας, ββ. αστικού δικαίου, εμπορικού
δικαίου και πολιτικής δικονομίας και γγ. ποινικού δικαίου
και ποινικής δικονομίας, β) η εξέταση στα θέματα γενικής
παιδείας περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός θέματος σχε-
τικά με σύγχρονα νομικά, κοινωνικά, πολιτικά, οικονο-
μικά και πολιτιστικά ζητήματα ή συνδυασμό ανάπτυξης
θέματος και ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Επί των
ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής το ειδικό βάρος κάθε
ερώτησης προσδιορίζεται ανάλογα με τη δυσκολία της
και αναγράφεται στο ερωτηματολόγιο. Το μέρος, που
αντιστοιχεί στις ερωτήσεις αντιπροσωπεύει το 25%
του συνόλου της βαθμολογίας, γ) η εξέταση στα νομι-
κά μαθήματα διενεργείται με συνθετική παρουσίαση
πρακτικού θέματος στον αντίστοιχο θεματικό κύκλο
και περιλαμβάνει μία, επιπλέον των ανωτέρω, γραπτή
δοκιμασία των υποψηφίων για την κατεύθυνση της
Διοικητικής Δικαιοσύνης στο θεματικό κύκλο του συ-
νταγματικού δικαίου, του γενικού διοικητικού δικαίου και
του δικαίου διοικητικών διαφορών, για την κατεύθυνση
της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης στο θεματικό
κύκλο του αστικού δικαίου, του εμπορικού δικαίου και
της πολιτικής δικονομίας και για την κατεύθυνση των
Εισαγγελέων στο θεματικό κύκλο του ποινικού δικαίου,
της ποινικής δικονομίας και του ευρωπαϊκού ποινικού δι-
καίου, δ) τα μέλη της επιτροπής κατανέμουν μεταξύ τους
την εξέταση των μαθημάτων, έτσι ώστε σε κάθε μάθημα
να αντιστοιχούν δύο εξεταστές. Οι εξεταστές οφείλουν
να προετοιμάσουν ο καθένας από δύο θέματα για το
προς εξέταση μάθημα. Την ημέρα των εξετάσεων συνέρ-
χεται η εξεταστική επιτροπή, εγκρίνει με πλειοψηφία δύο
από τα θέματα αυτά και, με κλήρωση, η οποία διενερ-
γείται ενώπιον όλων των μελών της επιτροπής, επιλέγει
το ένα θέμα που θα τεθεί στις εξετάσεις. Η διαδικασία
αυτή ακολουθείται και κατά την εξέταση της υποχρεωτι-
κής ξένης γλώσσας και ε) οι υποψήφιοι και των τριών (3)
κατευθύνσεων εξετάζονται υποχρεωτικώς σε μία από τις
ακόλουθες τρεις (3) ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική και
γερμανική. Η εξέταση στην υποχρεωτική ξένη γλώσσα
είναι γραπτή και συνίσταται σε μετάφραση νομικού κει-
μένου από την ξένη στην ελληνική γλώσσα και αντιστρό-
φως. Το νομικό κείμενο που επιλέγεται προς μετάφραση
είναι το ίδιο για όλες τις εξεταζόμενες ξένες γλώσσες.
3. Κατά το τελικό στάδιο, στο οποίο μετέχουν μόνον
όσοι έχουν επιτύχει στο προκριματικό, οι υποψήφιοι
κάθε κατεύθυνσης εξετάζονται προφορικά και δημο-
σίως στην ύλη που προβλέπεται για τις εξετάσεις του
προκριματικού σταδίου της ίδιας κατεύθυνσης και σε
θέματα ευρωπαϊκού δικαίου.

Γ. Βαθμολόγηση υποψηφίων
1. Η βαθμολογική κλίμακα των εισαγωγικών εξετάσε-
ων για όλες τις δοκιμασίες (προκριματικού και τελικού
σταδίου) εκτείνεται από μηδέν έως δεκαπέντε.
2. Θεωρούνται επιτυχόντες στο προκριματικό στάδιο
όσοι υποψήφιοι έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας στις γρα-
πτές δοκιμασίες οκτώ (8) και σε καμία κάτω από έξι (6).
Ο τελικός βαθμός κάθε υποψηφίου στο προκριματικό
στάδιο, ο οποίος αποτελεί το βαθμό του υποψηφίου στην
προκριματική δοκιμασία, εξευρίσκεται με το συνυπολο-
γισμό των βαθμών που έλαβε στις πέντε γραπτές δοκι-
μασίες του σταδίου αυτού για όλες τις κατευθύνσεις, με
συντελεστή βαρύτητας για κάθε κατεύθυνση: α) για το
γραπτό δοκίμιο του θέματος γενικής παιδείας πέντε
δέκατα (0,5), β) για το γραπτό δοκίμιο της ξένης γλώσσας
πέντε δέκατα (0,5) και γ) για το καθένα από τα υπόλοιπα
τρία γραπτά δοκίμια των νομικών μαθημάτων ένα (1).
Κάθε βαθμός πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συ-
ντελεστή βαρύτητας και το άθροισμα των βαθμών που
προκύπτει διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών
βαρύτητας. Το πηλίκο που προκύπτει αποτελεί τον τελικό
βαθμό του υποψηφίου, στην προκριματική δοκιμασία.
3. Η αξιολόγηση της επίδοσης του υποψηφίου στην
προφορική δοκιμασία γίνεται από κάθε μέλος της επι-
τροπής, το οποίο, μετά το τέλος της εξέτασης, βαθμο-
λογεί ιδιαιτέρως την επίδοση του υποψηφίου με ένα
βαθμό για ολόκληρη την εξεταστέα ύλη. Ο μέσος όρος
των πέντε βαθμών αποτελεί το βαθμό του υποψηφίου
στην προφορική δοκιμασία.
4. α) Ο τελικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προ-
κύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γραπτής
δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης 85% και του μέσου
όρου της προφορικής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολό-
γησης 15%, β) ο τελικός βαθμός προσαυξάνεται κατά
ένα δέκατο (1/10) της μονάδας για κάθε μεταπτυχιακό
δίπλωμα σε τομείς της νομικής επιστήμης συναφείς με
την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος και κατά
τρία δέκατα (3/10) της μονάδας για διδακτορικό δίπλωμα
Νομικού Τμήματος ημεδαπού ή αλλοδαπού πανεπιστη-
μίου, ομοίως σε τομείς της νομικής επιστήμης συναφείς
με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος, στα
οποία δεν προστίθεται η προσαύξηση του αντίστοιχου
μεταπτυχιακού διπλώματος και γ) για τη συνάφεια του
μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος αποφαίνεται
η Επιτροπή Διαγωνισμού.
5. Στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων κατατάσσο-
νται μόνον οι υποψήφιοι, οι οποίοι έλαβαν τελικό βαθμό
επιτυχίας, χωρίς την προσαύξηση της περ. β΄ της παρ. 4
του άρθρου 13, του ν. 3689/2008, τουλάχιστον οκτώ (8).
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τον τελικό βαθμό επι-
τυχίας κάθε υποψηφίου, κυρώνεται από την επιτροπή
διαγωνισμού, αποστέλλεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,
αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής και
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δ. Εγγραφή Εκπαιδευομένων
Στη Σχολή εγγράφονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι πε-
ριλαμβάνονται στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων
κατά σειρά επιτυχίας, έως ότου καλυφθεί ο αριθμός των
θέσεων, ο οποίος αναφέρεται στην προκήρυξη. Σε πε-
ρίπτωση ισοβαθμίας, για την πλήρωση της τελευταίας
θέσης, οι υποψήφιοι, οι οποίοι ισοβάθμησαν, εγγράφο-
νται ως υπεράριθμοι.
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και στις ιστοσελίδες τους,
στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στον ¶ρειο Πάγο, στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, σε όλα τα Εφετεία και Πρωτοδικεία
της Χώρας με επιμέλεια των κατά τόπους Προέδρων Εφε-
τών, καθώς και σε όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήvα, 21 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομικών 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

 Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved