ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
Διαγωνισμός για εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Proslipsis.gr | Αθήνα 12.06.2022, 16:18

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εξέδωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως:
Α. Διοικητικής Δικαιοσύνης, 41 θέσεις, ως εξής: 4 θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, 3 θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 2 θέσεις δοκίμων εισηγητών της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 32 θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Β. Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, καθώς και Ειρηνοδικών, 72 θέσεις, ως εξής: 57 θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου και 15 δοκίμων ειρηνοδικών.
Γ. Εισαγγελέων, 14 θέσεις παρέδρων εισαγγελίας.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη από τη 15η έως τη 18η Ιουλίου, το δεύτερο στάδιο θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη εντός του μηνός Σεπτεμβρίου και το τρίτο θα διενεργηθεί στην Αθήνα από την 1η Δεκεμβρίου έως την 20η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Σχολής αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι οποίες έχουν τον χαρακτήρα υπεύθυνων δηλώσεων, από την 10η Ιουνίου έως και την 24η Ιουνίου του τρέχοντος έτους.

* Ακολουθεί το κείμενο της Προκήρυξης.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 24195οικ.
Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή
σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 16, 17, 18, 19, 20, 21 και των παρ. 4, 5
του άρθρου 54 του v. 4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις στο
νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 246),
β) των άρθρων 36, 37 και 38 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών,
(ν. 1756/1988, Α΄ 35),
γ) του άρθρου 5 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική
διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α΄ 102),
δ) των άρθρων 20 και 23, 79 και 80 του ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκαν με
το άρθρο 10 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129), καθώς και την
παρ. 3 του άρθρου 77,
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005,
Α΄ 98) όπου διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133)
στ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους διατάκτες» (Α΄ 145),
ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
θ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
ι) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155),
ια) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιο-
σύνης» (Α΄ 7) και
ιβ) του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α΄ 15).
2. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 4805).
3. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 1867).
4. Την υπ’ αρ. 50/04.11.2021 πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου, «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων
έτους 2022».
5. Την υπ’ αρ. 901/02.06.2020 απόφαση ένταξης της
πράξης «Προεισαγωγική Εκπαίδευση ΕΣΔι 2022-2023»
(κωδ. ΟΠΣ 5063525) στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου
Τομέα».
6. Την υπ’ αρ. 33635/14.03.2022 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών, “Ένταξη του Έργου,
με τίτλο «SUB 1 Εκπαίδευση Υποψηφίων/Σπουδαστών
Δικαστών» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149206) στο Ταμείο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας”.
7. Τo υπ’ αρ. 879/12.04.2022 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, «Κάλυψη εκπαιδευ-
τικών αναγκών για την κατάρτιση εκατόν είκοσι επτά
(127) σπουδαστών της 29ης σειράς εκπαιδευομένων
της Ε.Σ.Δι., για τα οικονομικά έτη 2022, 2023 και 2024».
8. Το υπ’ αρ. 1808/04.05.2022 (ορθή επανάληψη:
10.05.2022) έγγραφο του Τμήματος Α΄ Μισθοδοσίας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης περί του εκτιμώμενου προϋ-
πολογισμού δαπάνης για την κάλυψη του κόστους μι-
σθοδοσίας διορισμού συνολικά εκατόν είκοσι επτά (127)
αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
9. Την υπ’ αρ. 25591/10.05.2022 εισήγηση της περ. στ.
ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 της Γενικής
Συντονίστριας Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
10. Την υπ’ αρ. 19096/10.05.2022 εισήγηση της περ.
στ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 της
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
11. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας κοι-
νής υπουργικής απόφασης, προκαλούνται οι ακόλουθες
δαπάνες σε βάρος:
α) του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης (Ε.Φ. 1017-206-0000000, Α.Λ.Ε. μείζονος κατηγο-
ρίας εξόδων 21) για την κάλυψη του κόστους μισθοδο-
σίας των διοριζομένων αποφοίτων της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών στα δικαστήρια και τις εισαγ-
γελίες της Χώρας, ύψους δύο εκατομμυρίων εξακοσίων
εξήντα χιλιάδων διακοσίων δέκα ευρώ (2.660.210,00 €),
περίπου, για το έτος 2024 και τεσσάρων εκατομμυρίων
πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ
(4.560.360,00 €), περίπου, για το έτος 2025 και για καθένα
από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη θα
καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης και είναι
εντός των ορίων του ισχύοντος ΜΠΔΣ 2022-2025.
β) του προϋπολογισμού εξόδων του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου (Ε.Φ. 1017-401-0000000, Α.Λ.Ε. μείζονος κατηγορί-
ας εξόδων 21) για την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας
των διοριζομένων αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δικα-
στικών Λειτουργών στο Ελεγκτικό Συνέδριο και τη Γενική
Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
ύψους εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων διακοσίων δεκατριών
ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (117.213,95 €), περίπου,
για το έτος 2024 και διακοσίων χιλιάδων εννιακοσίων τρι-
άντα οκτώ ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (200.938,25 €),
περίπου, για το έτος 2025 και για καθένα από τα επόμενα
οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από
τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και είναι εντός των ορίων του
ισχύοντος ΜΠΔΣ 2022-2025.
γ) του προϋπολογισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστι-
κών Λειτουργών και, ειδικότερα, σε βάρος του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Συλλογική απόφα-
ση ΣΑΤΑ 020, με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο
Δικαιοσύνης, καθώς το έργο με τίτλο «SUB 1 Εκπαίδευση
Υποψηφίων/Σπουδαστών Δικαστών» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ
5149206) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»
υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης με ID 16733 «Ενίσχυ-
ση ψηφιακών Δεξιοτήτων του Δικαστικού Προσωπικού»,
ύψους εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων ευρώ (182.000,00
€), περίπου, για το έτος 2022, τριών εκατομμυρίων τετρα-
κοσίων είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων είκοσι ενός ευρώ
(3.427.221,00 €), περίπου, για το έτος 2023 και δύο εκα-
τομμυρίων είκοσι οκτώ χιλιάδων σαράντα τριών ευρώ
(2.028.043,00 €), περίπου, για το έτος 2024.
12. Την ανάγκη πλήρωσης των κενών οργανικών θέσε-
ων δικαστικών λειτουργών, όπως αυτές προκύπτουν από
τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία, αποφασίζουμε:
Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την εισαγωγή στην
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκατόν είκοσι επτά
(127) σπουδαστών. Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμε-
ται ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως:
Α. Διοικητικής Δικαιοσύνης, σαράντα μία (41) θέσεις,
ως εξής: τέσσερις (4) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, τρεις (3) θέσεις δοκίμων ειση-
γητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δύο (2) θέσεις δοκίμων
εισηγητών της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και τριάντα δύο (32) θέσεις πα-
ρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικα-
στηρίων.
Β. Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, καθώς και Ειρη-
νοδικών, εβδομήντα δύο (72) θέσεις, ως εξής: πενήντα
επτά (57) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου και δεκαπέντε
(15) δοκίμων ειρηνοδικών.

Γ. Εισαγγελέων, δεκατέσσερις (14) θέσεις παρέδρων
εισαγγελίας.
Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει τρία (3)
στάδια. Το πρώτο στάδιο των εξετάσεων θα διενεργη-
θεί στη Θεσσαλονίκη από τη 15η έως τη 18η Ιουλίου, το
δεύτερο στάδιο θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη εντός
του μηνός Σεπτεμβρίου και το τρίτο θα διενεργηθεί στην
Αθήνα από την 1η Δεκεμβρίου έως την 20η Δεκεμβρίου
του τρέχοντος έτους.
Το πρόγραμμα, η διαδικασία, ο ορισμός των επιτηρη-
τών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, το οποίο αναφέ-
ρεται στους υποψηφίους, τους όρους και τον τρόπο διε-
ξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της
επιτροπής διαγωνισμού, πλην των εξεταστικών κέντρων
που ορίζονται από τη Σχολή. Οι αποφάσεις της επιτροπής
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιο-
σύνης και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Α. Απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στον διαγωνι-
σμό - Αιτήσεις συμμετοχής
1. α) Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι: α. Έχουν
ή είχαν συμπληρώσει δύο (2) έτη άσκησης δικηγορίας
ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμή-
ματος με μονοετή άσκηση δικηγορίας ή είναι δικαστι-
κοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικής σχολής της ημεδαπής
ή ισότιμο και αντίστοιχο ή αρμοδίως αναγνωρισμένο
της αλλοδαπής και έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη
υπηρεσίας στη θέση αυτή ή έχουν την ιδιότητα του Ει-
ρηνοδίκη ή του μέλους του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, β) έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο)
και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο)
έτος της ηλικίας τους, στις 31 Δεκεμβρίου 2022 (έτος
προκήρυξης του διαγωνισμού, βλ. παρ. 5 του άρθρου
54 του ν. 4871/2021). Η ηλικία του υποψηφίου αποδει-
κνύεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού των
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 1756/1988 , Α΄ 35), και γ) έχουν τα προσόντα που ορί-
ζονται στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 36 και δεν έχουν
τα κωλύματα που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 38 του
ανωτέρω Κώδικα, για τον διορισμό τους ως δικαστικών
λειτουργών. Τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός από το
όριο ηλικίας και τη συμπλήρωση της άσκησης διετούς δι-
κηγορίας (καθορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2022, σύμφωνα
με την παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4871/2021), πρέπει να
συντρέχουν κατά τον χρόνο έναρξης του διαγωνισμού
(τελευταία ημέρα του δεύτερου πενθημέρου του μηνός
Ιουλίου, κατά την οποία εγκρίνονται οι τελικοί πίνακες
υποψηφίων και υποβάλλονται στους Προέδρους των
οικείων επιτροπών), ήτοι την 10η Ιουλίου 2022, η οποία
όμως είναι, κατά τον νόμο, αργία και, επομένως, την 11η
Ιουλίου 2022. Τα κωλύματα πρέπει να μην υπάρχουν
τόσο κατά τον χρόνο έναρξης του διαγωνισμού όσο και
κατά τον χρόνο εγγραφής στη Σχολή.
2. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη γραμ-
ματεία της Σχολής αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνι-
σμό, οι οποίες έχουν τον χαρακτήρα υπεύθυνων δη-
λώσεων, από την 10η Ιουνίου έως και την 24η Ιουνίου
του τρέχοντος έτους. Με τις ως άνω αιτήσεις δηλώνουν
επίσης την κατεύθυνση, στην οποία επιθυμούν να δια-
γωνιστούν, ήτοι κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης,
κατευθύνσεις Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και
Ειρηνοδικών και κατεύθυνση Εισαγγελέων. Περαιτέ-
ρω, οι υποψήφιοι δηλώνουν υποχρεωτικά μία (1) ξένη
γλώσσα μεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής και
ιταλικής. Με τις αιτήσεις συμμετοχής συνυποβάλλονται
τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η συν-
δρομή των απαιτούμενων προσόντων και η έλλειψη των
κωλυμάτων, με εξαίρεση τα πιστοποιητικά σωματικής
και ψυχικής υγείας, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά
στη γραμματεία της Σχολής το αργότερο μέχρι την 30ή
Ιουνίου 2022. Το πιστοποιητικό της σωματικής υγείας
εκδίδεται από παθολόγο ή γενικό ιατρό, σύμφωνα με
όσα ισχύουν για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλή-
λους, ενώ το πιστοποιητικό ψυχικής υγείας από διευθυ-
ντή ψυχιατρικής κλινικής κρατικού ή πανεπιστημιακού
νοσοκομείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
3. Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης φυσικών σω-
ματικών δεξιοτήτων υποψηφίου, εξετάζεται από τον πα-
θολόγο ή γενικό γιατρό της παρ. 2 κατά πόσο η έλλειψη
αυτή εμποδίζει ή όχι την άσκηση των δικαστικών του κα-
θηκόντων. Εφόσον πιστοποιηθούν από τον ιατρό η υγεία
και η σωματική καταλληλότητά του για την άσκηση των
ανωτέρω καθηκόντων, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέ-
τρα για τη διευκόλυνση της συμμετοχής του υποψηφίου
στον εισαγωγικό διαγωνισμό. Στα μέτρα διευκόλυνσης
μπορεί να περιλαμβάνεται και η παροχή παράτασης για
την ολοκλήρωση της εξέτασης. Η παράταση αυτή δεν
μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο του προβλεπόμε-
νου χρόνου για την ολοκλήρωση της εξέτασης.
4. Το πρώτο πενθήμερο του μηνός Ιουλίου του έτους
που προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός, οι Διευθυντές Κατάρ-
τισης και Επιμόρφωσης κάθε κατεύθυνσης, με τη συν-
δρομή υπαλλήλων της Σχολής, ελέγχουν την πληρότητα
των δικαιολογητικών που υπέβαλε κάθε υποψήφιος και
καταρτίζουν για κάθε κατεύθυνση πίνακα υποψηφίων,
οι οποίοι γίνονται δεκτοί για να συμμετάσχουν στον δι-
αγωνισμό, καθώς και πίνακα υποψηφίων, οι οποίοι απο-
κλείονται από αυτόν. Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται
στην ιστοσελίδα της Σχολής. Ένσταση κατά του πίνακα
υποψηφίων, από όσους αποκλείονται του εισαγωγικού
διαγωνισμού, ασκείται ηλεκτρονικά από τον αποκλειό-
μενο εντός δύο (2) ημερών από την ανάρτησή του. Επί
της ενστάσεως αποφαίνεται η οικεία επιτροπή εντός της
ίδιας ή το αργότερο της επόμενης ημέρας από την υπο-
βολή της. Ο Γενικός Διευθυντής εγκρίνει τους τελικούς
πίνακες, οι οποίοι υποβάλλονται στον Πρόεδρο της οικεί-
ας Επιτροπής Διαγωνισμού το αργότερο την τελευταία
ημέρα του δεύτερου πενθημέρου του μηνός Ιουλίου του
έτους που προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός και αναρτώνται
στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της
Σχολής, αντίστοιχα.
Β. Χρόνος και τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων - Στά-
δια του διαγωνισμού
1. Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει τρία (3)
στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει γραπτή εξέταση
ξένης γλώσσας, η οποία συνίσταται στη μετάφραση ενός
νομικού κειμένου δέκα (10) σειρών από την ξένη γλώσσα
στην ελληνική και ενός δεύτερου κειμένου της ίδιας έκτα-
σης από την ελληνική γλώσσα στην ξένη. Τα κείμενα αυτά
είναι κοινά για όλες τις γλώσσες. Οι εξεταστές της ξένης
γλώσσας που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών
προετοιμάζουν τα υποψήφια προς εξέταση κείμενα, τα
οποία είναι δύο (2) για τη μετάφραση από τη ξένη γλώσ-
σα στην ελληνική και δύο (2) για τη μετάφραση από την
ελληνική στη ξένη γλώσσα. Κατά την ημέρα των γραπτών
εξετάσεων διενεργείται κλήρωση ενώπιον του Γενικού
Διευθυντή της Σχολής και των εξεταστών και εξάγονται
από την κληρωτίδα δύο (2) θέματα προς μετάφραση, ένα
(1) από την ξένη γλώσσα στην ελληνική, το οποίο εν συνε-
χεία διατυπώνεται από τους υπόλοιπους εξεταστές στην
γλώσσα την οποία αυτή εξετάζουν και ένα από την ελ-
ληνική στην ξένη. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που
συγκέντρωσε μέσο όρο γραπτών τουλάχιστον οκτώ (8)
με άριστα το δεκαπέντε (15). Τα αποτελέσματα στη ξένη
γλώσσα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών το αργότερο έως την 30ή Ιου-
λίου. Οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου συμμετέχουν
στο δεύτερο στάδιο, ο δε βαθμός που συγκέντρωσαν
στην ξένη γλώσσα δεν υπολογίζεται στα επόμενα στάδια.
2. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει γραπτή εξέταση,
η οποία είναι κοινή στην κατεύθυνση της Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης και στην κατεύθυνση των Ειρη-
νοδικών για όλους τους υποψηφίους. Η γραπτή αυτή
εξέταση περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα, που εξετά-
ζονται ένα (1) ανά ημέρα, ως ακολούθως:
α) Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης: αα) γενική
νομική παιδεία, αβ) πρακτικό με έμφαση στο συνταγ-
ματικό δίκαιο, σε θεματικές του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αγ) πρακτικό
με έμφαση στο διοικητικό δίκαιο και αδ) πρακτικό με
έμφαση στο δίκαιο διοικητικών διαφορών ουσίας.
β) Κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης
και Κατεύθυνση Ειρηνοδικών: βα) γενική νομική παιδεία,
ββ) πρακτικό με έμφαση στο αστικό δίκαιο, στο εμπορι-
κό δίκαιο και στην πολιτική δικονομία, βγ) πρακτικό με
έμφαση στο αστικό δίκαιο και στην πολιτική δικονομία
και βδ) πρακτικό με έμφαση στο ποινικό δίκαιο και στην
ποινική δικονομία.
γ) Κατεύθυνση Εισαγγελέων: γα) γενική νομική παιδεία,
γβ) πρακτικό με έμφαση στο ποινικό δίκαιο και στην ποι-
νική δικονομία, γγ) πρακτικό με έμφαση στο ευρωπαϊκό
ποινικό δίκαιο και γδ) πρακτικό με έμφαση στο αστικό
δίκαιο και στην πολιτική δικονομία που αφορούν στην
κατεύθυνση των εισαγγελέων.
Τα πρακτικά θέματα διορθώνονται αποκλειστικά από
τα μέλη των οικείων Επιτροπών που είναι δικαστικοί
λειτουργοί και η γενική νομική παιδεία από έναν καθη-
γητή και ένα δικηγόρο που αποτελούν μέλη των οικείων
Επιτροπών. Ο Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής κατανέ-
μει την εξέταση των αντικειμένων κατά τέτοιο τρόπο,
ώστε σε κάθε εξεταζόμενο αντικείμενο να αντιστοιχούν
δύο (2) εξεταστές. Σε περίπτωση αναβαθμολόγησης
γραπτών, τα πρακτικά θέματα διορθώνονται από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του
και η γενική νομική παιδεία από τον αρχαιότερο σε βαθ-
μίδα καθηγητή. Η αναβαθμολόγηση των γραπτών είναι
υποχρεωτική, αν η διαφορά της βαθμολογίας μεταξύ των
εξεταστών είναι από τρεις (3) μονάδες και άνω. Οι εξετα-
στές οφείλουν να προετοιμάσουν ο καθένας από δύο (2)
θέματα για το προς εξέταση αντικείμενο. Την ημέρα των
εξετάσεων συνέρχεται η εξεταστική επιτροπή, εγκρίνει,
κατά πλειοψηφία, δύο (2) από τα θέματα αυτά και ο Πρό-
εδρος αυτής, ενώπιον όλων των μελών της Επιτροπής,
διενεργεί κλήρωση και το θέμα που εξάγεται από την
κληρωτίδα τίθεται στις εξετάσεις. Τα αποτελέσματα του
δεύτερου σταδίου ανακοινώνονται το αργότερο μέχρι
την 30ή Νοεμβρίου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Οι επιτυχόντες
του δεύτερου σταδίου συμμετέχουν στο τρίτο στάδιο.
Για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιο-
σύνης και για την κατεύθυνση των Ειρηνοδικών, για τις
οποίες ο εισαγωγικός διαγωνισμός είναι κοινός, καταρ-
τίζεται ένας ενιαίος πίνακας επιτυχόντων.
3. Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει προφορική εξέταση
των υποψηφίων, σε αντικείμενα στα οποία αυτοί εξετά-
στηκαν γραπτώς και επιπροσθέτως στο αντικείμενο του
ευρωπαϊκού δικαίου. Ο Πρόεδρος της οικείας επιτροπής
κατανέμει την εξέταση των θεματικών ενοτήτων σε όλα
τα μέλη της επιτροπής που διενεργούν τις προφορικές
εξετάσεις.

Γ. Βαθμολόγηση υποψηφίων
1. Η βαθμολογική κλίμακα των εισαγωγικών εξετάσεων
για όλα τα στάδια του διαγωνισμού εκτείνεται από μηδέν
(0) έως δεκαπέντε (15).
2. Ως επιτυχόντες στο δεύτερο στάδιο του εισαγωγικού
διαγωνισμού θεωρούνται όσοι υποψήφιοι έλαβαν μέσο
όρο βαθμολογίας στις γραπτές δοκιμασίες τουλάχιστον
οκτώ (8) και σε καμία κάτω από έξι (6). Ο τελικός βαθμός
κάθε υποψηφίου στο δεύτερο στάδιο προκύπτει από τον
συνυπολογισμό των βαθμών που έλαβε στις τέσσερις
(4) γραπτές δοκιμασίες του σταδίου αυτού, οι οποίες
έχουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας, ένα (1), για όλες
τις κατευθύνσεις.
3. Η αξιολόγηση της επίδοσης του υποψηφίου στην
προφορική δοκιμασία γίνεται από κάθε μέλος της επι-
τροπής, το οποίο, μετά από το τέλος της εξέτασης, βαθ-
μολογεί ιδιαιτέρως την επίδοση του υποψηφίου με έναν
βαθμό για ολόκληρη την εξεταστέα ύλη. Ο μέσος όρος
των πέντε (5) ή έξι (6) βαθμών, κατά περίπτωση, αποτελεί
τον βαθμό του υποψηφίου στην προφορική δοκιμασία,
δηλαδή στο τρίτο στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμού.
4. Ο τελικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προ-
κύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γραπτής
δοκιμασίας, με συντελεστή βαρύτητας εβδομήντα πέντε
τοις εκατό (75%) και του μέσου όρου της προφορικής
δοκιμασίας, με συντελεστή βαρύτητας είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%)
5. Ο τελικός βαθμός επιτυχίας προσαυξάνεται κατά
ένα δέκατο (1/10) της μονάδας για κάθε ένα μεταπτυχι-
ακό δίπλωμα, και, πάντως, όχι περισσότερα από δύο (2),
Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή ως ισότιμο ή αρμοδίως
αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και κατά τρία δέκατα
(3/10) της μονάδας για ένα διδακτορικό δίπλωμα Νο-
μικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο ή αρμοδίως ανα-
γνωρισμένο της αλλοδαπής. Σε περίπτωση κατοχής δι-
δακτορικού διπλώματος δεν προστίθεται η προσαύξηση
μεταπτυχιακού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής του
εισαγωγικού διαγωνισμού αποφαίνονται, αν συντρέχουν
οι προϋποθέσεις προσαύξησης λόγω μεταπτυχιακού ή
διδακτορικού διπλώματος. Η συνάφεια ή μη της κατεύ-
θυνσης, στην οποία ο υποψήφιος επιλέγει να λάβει μέ-
ρος, δεν ασκεί επιρροή για την κρίση αυτή της επιτροπής.
6. Στους πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων περιλαμ-
βάνονται μόνο οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν τελικό
βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον οκτώ (8), μετά δε τον υπο-
λογισμό των προσαυξήσεων της παρ. 5 κατατάσσονται
κατά βαθμολογική σειρά στους πίνακες αυτούς. Για τις
Κατευθύνσεις Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και
Ειρηνοδικών, για τις οποίες διενεργείται κοινός διαγωνι-
σμός, καταρτίζεται ένας ενιαίος πίνακας οριστικών απο-
τελεσμάτων. Ακολούθως, οι πίνακες αυτοί επικυρώνο-
νται από την επιτροπή διαγωνισμού, αποστέλλονται στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και δημο-
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Δ. Εγγραφή επιτυχόντων
1. Στη Σχολή εγγράφονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι πε-
ριλαμβάνονται στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων
κατά σειρά επιτυχίας, έως ότου καλυφθεί ο αριθμός των
θέσεων, ο οποίος αναφέρεται στην προκήρυξη. Σε πε-
ρίπτωση ισοβαθμίας, για την πλήρωση της τελευταίας
θέσης, οι υποψήφιοι, οι οποίοι ισοβάθμησαν, εγγράφο-
νται ως υπεράριθμοι.
2. Στην κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύ-
νης και στην κατεύθυνση Ειρηνοδικών, όπου έχει συντα-
χθεί ένας ενιαίος πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων, η
πλήρωση των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί για την
κάθε κατεύθυνση γίνεται με κριτήριο τη σειρά επιτυχίας
και τη δήλωση προτίμησης του επιτυχόντος. Οι επιτυχό-
ντες με την καλύτερη επίδοση καταλαμβάνουν, εφόσον
το επιλέξουν, τις θέσεις υποψηφίων δοκίμων παρέδρων
της κατεύθυνσης Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
ενώ έπονται οι λοιποί επιτυχόντες για την κατάληψη
θέσεων δοκίμων Ειρηνοδικών της κατεύθυνσης Ειρη-
νοδικών. Η παραπάνω δήλωση επιλογής των υποψηφίων
γίνεται κατά το στάδιο της εγγραφής τους στην Σχολή.
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελί-
δα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved