ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
19 μόνιμοι στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων


Αθήνα 23.3.2005
Με διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ (γιατί αλήθεια;) η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προκηρύσσει συνολικά 19 θέσεις μόνιμου προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 9 Απριλίου 2005.

Συγκεκριμένα, προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις:
* 14 Ελεγκτών, κατηγορίας ΠΕ και Βαθμού Β' και ειδικότερα οκτώ 8 Νομικών και 6 Πληροφορικών.
* 2 του κλάδου Επικοινωνίας, κατηγορίας ΠΕ και Βαθμού Δ'.
* 1 του κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού, κατηγορίας ΠΕ και Βαθμού Δ'.
* 1 του κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού, κατηγορίας ΔΕ και Βαθμού Δ'.
* 1 του κλάδου Πληροφορικής, κατηγορίας ΤΕ και Βαθμού Δ'.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης έχει ως εξής:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Προκήρυξη - Ανακοίνωση
Προκηρύσσεται η πλήρωση στη Γραμματεία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα α) δεκατεσσάρων (14) κενών οργανικών θέσεων του κλάδου Ελεγκτών, κατηγορίας ΠΕ και Βαθμού Β' και ειδικότερα οκτώ (8) θέσεων Νομικών και έξι (6) θέσεων Πληροφορικών, β) δύο (2) κενών οργανικών θέσεων του κλάδου Επικοινωνίας, κατηγορίας ΠΕ και Βαθμού Δ' , γ) μιας (1) κενής οργανικής θέσης του κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού, κατηγορίας ΠΕ και Βαθμού Δ', δ) μίας (1) κενής οργανικής θέσης του κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού, κατηγορίας ΔΕ και Βαθμού Δ', ε) μίας (1) κενής οργανικής θέσης του κλάδου Πληροφορικής, κατηγορίας ΤΕ και Βαθμού Δ'.

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει :
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1984 (21 ετών).
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων
της θέσεως που επιλέγουν.
4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.
5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'.

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α) Για τους υποψήφιους Νομικούς Ελεγκτές: α) πτυχίο Νομικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής και β) επιστημονική εξειδίκευση σε γνωστικό αντικείμενο της θέσης αυτής με προτίμηση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Β) Για τους υποψήφιους Ελεγκτές Πληροφορικής: α) Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής θετικής κατεύθυνσης Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ, Επιστήμης Η/Υ και Πληροφορικής, β) Επιστημονική Εξειδίκευση σε γνωστικό αντικείμενο της θέσης αυτής με προτίμηση στην ασφάλεια πληροφοριών και συστημάτων και τον έλεγχο (audit) υπολογιστικών και επικοινωνιακών συστημάτων. Η επιστημονική εξειδίκευση των ανωτέρω (στοιχ. Α και Β) υποψηφίων αποδεικνύεται με :
1) διδακτορικό δίπλωμα Ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής ή
2) με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους Ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής.
Επίσης απαιτείται :
1) ¶ριστη ή πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας κατά προτίμηση Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση άλλων ξένων γλωσσών.
2) Γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ για τους υποψηφίους Νομικούς Ελεγκτές.
Ακόμα, θα συνεκτιμηθεί προϋπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης και ιδιαίτερα στην προστασία προσωπικών δεδομένων ή την ασφάλεια πληροφοριών και επικοινωνιών
Γ) Για τους υποψήφιους για την πλήρωση δύο (2) οργανικών θέσεων ΠΕ Επικοινωνίας: α) Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής, κατεύθυνσης επικοινωνίας, δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, μεταφραστών, β) ¶ριστη γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών, γ) ικανότητα χειρισμού εξοπλισμού πληροφορικής.
Θα συνεκτιμηθεί η προϋπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης.

Δ) Για τους υποψήφιους για την πλήρωση μιας (1) οργανικής θέσης ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: α) Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Οικονομικών Επιστημών, Οικονομικής Επιστήμης και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, β) ¶ριστη ή πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής, γ) ικανότητα χειρισμού εξοπλισμού πληροφορικής.
Θα συνεκτιμηθεί η προϋπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης.

Ε) Για τους υποψήφιους για την πλήρωση μιας (1) οργανικής θέσης ΤΕ Πληροφορικής: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής (ΤΕΙ), Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ ή τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, β) ¶ριστη ή πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής.
Θα συνεκτιμηθεί η προϋπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης.

ΣΤ ) Για τους υποψήφιους για την πλήρωση μιας (1) οργανικής θέσης ΔΕ Διοικητικού - Οικονομικού προσόντα διορισμού συμφώνως προς το άρθρο 18 παρ. 9 του ν.2503/1997 ορίζεται α) Απολυτήριος τίτλος κλάδων διοικητικών υπηρεσιών - γραμματέως ή οικονομίας ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τμήματος υπαλλήλων γραφείου ή διοίκησης ή υπαλλήλων λογιστηρίου τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή η κατοχή απολυτηρίου τίτλου κλάδων διοικητικών υπηρεσιών - γραμματέως ή οικονομίας ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τμήματος υπαλλήλων γραφείου ή διοίκησης ή υπαλλήλων λογιστηρίου τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή β) Απολυτήριο οποιουδήποτε τύπου λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, γ) ¶ριστη ή πολύ καλή μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής, δ) Ικανότητα χειρισμού εξοπλισμού πληροφορικής.
Θα συνεκτιμηθεί η προϋπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης

Τα σχετικά με την απόδειξη της ξένης γλώσσας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' της προκήρυξης.

ΙΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η αίτηση απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφ. Κηφισίας 1 - 3, 5ος όροφος, ΤΚ 115 23, Αθήνα. Το έντυπο της αιτήσεως διανέμεται στην ανωτέρω διεύθυνση αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου τύπου αίτησης. Επίσης, οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα των αιτήσεων από την ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr., καθώς και από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικώς ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ανωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση. Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν στον φάκελο την ένδειξη « Αίτηση για την προκήρυξη ». Η σχετική επιστολή παραλαμβάνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό. Το εμπρόθεσμο της αιτήσεως κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.
Επισημαίνεται ειδικώς ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως την ορθή συμπλήρωση του εντύπου της αιτήσεώς τους, ώστε :
α) Αυτή να είναι πλήρης και υπογεγραμμένη και
β) Να ανταποκρίνεται απολύτως καθόσον αφορά στις επικαλούμενες ιδιότητες και τα προσόντα του.
Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον ίδιο τρόπο. Η νέα αίτηση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει στο επάνω μέρος του εντύπου με μεγάλα γράμματα «ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ», άλλως ενδέχεται να μη ληφθεί υπόψη. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει ξεχωριστές αιτήσεις για περισσότερες από μία θέσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποψήφιος που υποβάλει υποψηφιότητα για περισσότερες από μία θέσεις, πρέπει να καταθέτει και αντίστοιχο αριθμό φωτοαντιγράφων των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών που απαιτούνται για καθεμιά από αυτές.
Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Ο υπάλληλος παραλαβής των αιτήσεων διαπιστώνει αν επισυνάπτονται όλα τα αναγραφόμενα ως επισυναπτόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά και σε καταφατική περίπτωση αναγράφει στην ειδική στήλη της αιτήσεως τη λέξη «πλήρης», χωρίς να ελέγχει το κύρος και το περιεχόμενο τους, άλλως αναγράφει στην ειδική στήλη ποια δικαιολογητικά ελλείπουν από τα δικαιολογητικά που φέρονται ως συνημμένα ή δεν επισυνάπτονται.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 9η Απριλίου 2005.

IV. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αναφερόμενη στην παράγραφο III της παρούσης, αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, με πλήρη στοιχεία (διεύθυνση, τηλέφωνο και fax) συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Πρόσφατη φωτογραφία (διαβατηρίου ή ταυτότητας) με αναγραφή του ονοματεπώνυμο και υπογραφή στο πίσω μέρος αυτής.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου, αν από αυτά δεν προκύπτει ημερομηνία γεννήσεως να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.
3. Φωτοαντίγραφο της προβλεπόμενης τυχόν δημοσίευσης ή επιστημονικής ανακοίνωσης.
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών, στο οποίο θα αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού και το έτος απόκτησης του τίτλου, καθώς και του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Αν ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό, πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό. Οι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπλέον προσκομίζουν βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει από τους προσκομιζόμενους τίτλους. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνο πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ για την ισοτιμία, που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο ή και ο βαθμός, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο ή και τον βαθμό, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
5. Επικυρωμένα Φωτοαντίγραφα των απαιτούμενων τίτλων σπουδών για την απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας.
6. Η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης αποδεικνύεται: α) Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της, β) Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμόδιας Ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής, γ) Είτε με βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 παρ. 1 Ν.2190/1994, δ) Είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή επικυρωμένο αντίγραφο του βιβλιαρίου κύριας ασφάλισης. Εάν από τα προαναφερόμενα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας, τότε απαιτούνται προσθέτως βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου του άρθρου 8 Ν.1599/1986 σε συνδυασμό πάντοτε και με τα βιβλιάρια κυρίας ασφαλίσεως.

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που επικαλούνται οι υποψήφιοι πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από διορισμένο βάσει του Ν.148/26-12-1913/1 Φεβρ. 1914 άμισθο ερμηνέα για τη γλώσσα για την οποία έχει διορισθεί ερμηνέας, με εξαίρεση τον τίτλο σπουδών της αλλοδαπής για τον οποίο υποβάλλεται μόνον πράξη αναγνώρισης.
7. Φωτοαντίγραφο της αιτήσεως με πρωτότυπη υπογραφή.
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Εξαίρεση : Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, ως και το αντίγραφο ποινικού μητρώου, καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα κατά νόμο δικαιολογητικά πρόσληψης προσκομίζονται κατά το χρόνο πρόσληψης στην οικεία υπηρεσία, άλλως οι υποψήφιοι τίθενται εκτός της διαδικασίας του διορισμού και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι.
Σημείωση : Οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν τυχόν πρόσθετα προσόντα πλέον των απαιτούμενων πρέπει να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία με την κατάθεση της αίτησής τους, προκειμένου να αξιολογηθούν πληρέστερα κατά τη διαδικασία επιλογής από την αρμόδια Επιτροπή.

V. ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Με αιτιολογημένη απόφασή της η Επιτροπή αξιολογεί τους υποψηφίους και τους κατατάσσει σε σειρά προτεραιότητας στους πίνακες κατάταξης με βάση τους τίτλους σπουδών, βασικούς και μεταπτυχιακούς, τη βαθμολογία των τίτλων αυτών, τη γνώση ξένων γλωσσών, την εμπειρία, τις επιστημονικές εργασίες και άλλες συναφείς δραστηριότητες των υποψηφίων, καθώς και το πόρισμα που αποκομίζει από τις ατομικές συνεντεύξεις, τις οποίες πραγματοποιεί με τους υποψηφίους. Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της Επιτροπής, είτε ενιαίως, είτε κατά στάδια κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων από αυτούς που δεν πληρούν τα κριτήρια των επομένων σταδίων. Η Επιτροπή Επιλογής με βάση τις αξιολογήσεις της, συντάσσει τους ακόλουθους πίνακες: α) προσληπτέων, β) αναπληρωματικών, γ) αποκλειομένων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη, δ) κληθέντων σε συνέντευξη, αλλά μη επιλεγέντων και ε) αποκλειομένων της αξιολόγησης λόγω τυπικού κωλύματος. Οι ανωτέρω πίνακες θα αναρτηθούν στο χώρο ανακοινώσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επί της Λεωφόρου Κηφισίας 1- 3, στην Αθήνα. Για τις αναρτήσεις αυτές θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό και από την ημέρα της αναρτήσεως ο πίνακας των προσληφθέντων καθίσταται οριστικός.

VI . ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Ολόκληρη η προκήρυξη: α) να αναρτηθεί αα) στο χώρο ανακοινώσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που βρίσκεται στα επί της Λεωφ. Κηφισίας 1-3 γραφεία της και ββ) στον ηλεκτρονικό τόπο της ιστοσελίδας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr β) Περίληψη της προκήρυξης να δημοσιευθεί σε δύο διαδοχικές δημοσιεύσεις στις εφημερίδες των Αθηνών «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» και Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει :
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν.2431/1996) και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για τους πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας με βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (τηλ. 2310/459101-5 και 210/3636549) των κατωτέρω επιπέδων:
Πιστοποιητικό Γ' Επιπέδου: για τους υποψηφίους των θέσεων μη διοικητικού προσωπικού.
Πιστοποιητικό Δ' Επιπέδου: για τους υποψηφίους των θέσεων διοικητικού προσωπικού.
Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 540 06, τηλ. 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας.
2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1984 (21 ετών).
3. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
4. Κατά τον χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορισμού : σύμφωνα με τα άρθρα 7,8 και 9 του Ν.2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις»:
Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ' υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω κι αν το αδίκημα παραγράφηκε.
Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος της στέρησης.
Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων.
Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 παρ. 1 του ν.2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 ν.2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.2527/1997 λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Σημείωση : Η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα από ποινική καταδίκη για διορισμό υποψηφίου εφόσον μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί, κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος, διάταγμα που να αίρει το κώλυμα για τον συγκεκριμένο υποψήφιο.
5. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις οι άνδρες, ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων: Για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται:
α) για την Αγγλική γλώσσα με πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή με πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY του Πανεπιστημίου MICHIGAN ή με πτυχίο CERTIFICATE IN PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 ή International English Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω.
β) για την Γαλλική γλώσσα με δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE ή πιστοποιητικό D.A.L.F. - OPTIONLETRES ή DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος διπλώματος ήταν: DIPLOME D' ETUDES FRANCAIS (SORBONNE II)] ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 ή με πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau professionnel του Πανεπιστημίου Γενεύης.
γ) για τη Γερμανική γλώσσα με πτυχίο GROSSES DEUTSES SPRACHDIPLOM (GDS) του Πανεπιστημίου Ludwig - Maximilian του Μονάχου ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα ή με Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 ή με πτυχίο Zertificat V.B.L.T. Professionales leben του Πανεπιστημίου Γενεύης.
δ) για την Ιταλική γλώσσα με πτυχίο DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA ή DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA ή DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE ή CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO (CELL 5) του Πανεπιστημίου της Περούτζια ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα ή με Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 ή με πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello professionale του Πανεπιστημίου Γενεύης.
ε) για την Ισπανική γλώσσα DIPLOMA SUPERIOR DE ESPANOL D.E.L.E. (Ministry of Education) ή CERTIFICATO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS) [Ministry of Education] ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα ή με Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

Η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται :
α) για την Αγγλική γλώσσα με πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή με πτυχίο ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ή με πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 και άνω του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA ή International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7 ή Business English Certificate - Higher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή με Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
β) για τη Γαλλική γλώσσα με πτυχίο DIPLOME D' ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996) ή DELF 2ND DEGREE (UNITES A5 ET A6) ή CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I) ή με πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau Operationell του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
γ) για τη Γερμανική γλώσσα με πτυχίο KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS) του Πανεπιστημίου Ludwig - Maximilian του Μονάχου ή με πτυχίο ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe ή με πτυχίο Zertifikat V.B.L.T. Selbst?ndiges Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
δ) για την Ιταλική γλώσσα με πτυχίο DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA του Ιταλικού Ινστιτούτου ή CERTIFICADO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) ή με πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello operative του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
ε) για την Ισπανική γλώσσα με πτυχίο DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL ή DIPLOMA INTERMEDIO DE ESPANOL ή CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS) ή με Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Επίσης άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:
i. Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.
ii. Με πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.
iii. Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2.
iv. Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
Οι υπό στοιχείο (iv) τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Όλα τα ανωτέρω που αφορούν την απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας προσκομίζονται στο πρωτότυπο ή σε αντίγραφο επικυρωμένο από αρμόδιο όργανο, εφόσον δεν έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται απαραιτήτως και από επίσημη μετάφρασή τους. Η επίσημη μετάφραση όλων των πιστοποιητικών - τίτλων σπουδών ξένης γλώσσας γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-1913/01-02-1914.
Σημείωση:
Α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
Β) Ως πανεπιστήμια δημόσιου χαρακτήρα νοούνται τα κρατικά ή ανήκοντα ή ιδρυόμενα από κρατικούς φορείς ή οργανισμούς όπως οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρειες, καντόνια, δημόσια νομικά πρόσωπα κ.λπ. ανάλογα με την πολιτειακή συγκρότηση ή την οργάνωση της Διοίκησης της οικείας χώρας.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved