ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
15 ακόλουθοι πρεσβείας στο υπουργείο Εξωτερικών (14/10)


Αθήνα 14.10.2005, 17:39
Διαγωνισμό γιαδιαβασμένους προκηρύσσει το υπουργείο Εξωτερικών και συγκεκριμένα για την εισαγωγή στην Διπλωματική Ακαδημία 15 υποψηφίων ακολούθων πρεσβείας.

Όσοι έχουν προετοιμασθεί κατάλληλα (πολλοί αρχίζουν έναν χρόνο πριν από τις εξετάσεις) και επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν στη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών μέχρι και 11 Νοεμβρίου 2005, αίτηση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, στην οποία επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Υπεύθυνη δήλωση για τα ατομικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημέρα, μήνα, έτος και τόπο γεννήσεως, τόπο διαμονής, ασχολίες τους από τότε που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, τίτλους σπουδών και τις τυχόν προαιρετικές ξένες γλώσσες στις οποίες επιθυμούν να εξετασθούν κ.ο.κ.) και ότι έχουν τα γενικά προσόντα του άρθρου 53 και τα ειδικά προσόντα του άρθρου 14 παρ. 5 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, μαζί με πρόσφατη φωτογραφία (διαβατηρίου ή ταυτότητας).
- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου, αν δε από αυτά δεν προκύπτει ημερομηνία γεννήσεως να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
- Το πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Η πράξη αναγνώρισης πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά απευθύνεται στη ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, Ακαδημίας 1, 10027 Αθήνα. Τα έντυπα της αιτήσεως και της υπεύθυνης δήλωσης διανέμονται από το Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών, Ακαδημίας 3, Αθήνα, αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου τύπου αίτησης. Επίσης, οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται τα σχετικά έντυπα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών (www.mfa.gr /greek/the_ministry/staff/comp/index.html), καθώς και από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75/1986) και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Για την απόδειξη της συνδρομής ή μη των αναφερομένων στην ως άνω αίτηση, οι υποψήφιοι που θα περιληφθούν στον πίνακα επιτυχόντων υποχρεούνται να προσκομίσουν στη ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, άλλως διαγράφονται από τον οικείο πίνακα.

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ανωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση της ΣΤ1 Δ/νσης Προσωπικού με την ένδειξη «για το Διαγωνισμό των Ακολούθων».
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο υπουργείο Εξωτερικών ή σε άλλο χώρο που θα ανακοινωθεί εγκαίρως στους υποψηφίους, ενώ όσοι επιλεγούν και αποφοιτήσουν από την Ακαδημία θα διοριστούν σε κενές οργανικές θέσεις στις 1 Δεκεμβρίου 2005.

Δικαιολογητικά
Όσοι επιτύχουν στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν εντός τριάντα (30) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας του υποψηφίου στηριζόμενο και σε ακτινογραφία θώρακος και εκδιδόμενο από την αρμόδια, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165, 166 και 171 του ν. 2683/1999, Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 53 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών.
β) Υπεύθυνη δήλωση περί (μη) παραπομπής σε δίκη και περί (μη) άσκησης ποινικής δίωξης (σχετικά έντυπα παρέχονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού).

Η Διεύθυνση Προσωπικού προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση των κάτωθι πιστοποιητικών των επιτυχόντων υποψηφίων:
α) Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως που θα πρέπει να έχει συνταχθεί ενενήντα ημέρες από της γεννήσεως (η πράξη αυτή πρέπει να αποδεικνύει ότι οι υποψήφιοι έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν υπερβεί το 55ο έτος), ή, αν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη, απόσπασμα, προκειμένου για άνδρες, του μητρώου αρρένων και, προκειμένου για γυναίκες, του γενικού μητρώου δημοτών (δημοτολόγιο). Για τη συμπλήρωση του ανώτατου και κατώτατου ορίου ηλικίας διορισμού, ως ημέρα γεννήσεως θεωρείται η 1η Ιανουαρίου για το κατώτατο όριο και η 31η Δεκεμβρίου για το ανώτατο (άρθρο 53 παρ.1 εδαφ. β΄ Οργανισμού ΥΠΕΞ), ήτοι στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι γεννήθηκαν κατά τα έτη 1968 έως και το 1984.
β) Πιστοποιητικό του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητος που να αποδεικνύει την εγγραφή τους, προκειμένου για άνδρες, στο μητρώο αρρένων και, προκειμένου για γυναίκες, στο γενικό μητρώο δημοτών, τη χρονολογία γεννήσεως και τον τρόπο και χρόνο κτήσεως της ελληνικής ιθαγενείας, προκειμένου για πολιτογραφηθέντα ομογενή,
γ) Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ που να βεβαιώνει ότι ο άνδρας υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νομίμως απαλλαγεί απ΄ αυτές,
δ) Καταφατική δήλωση της ποινικής κατάστασης,
Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει τα προσόντα που αποδεικνύονται βάσει των ως άνω δικαιολογητικών την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Εξεταζόμενα μαθήματα
Τα μαθήματα που θα εξετασθούν οι υποψήφιοι χωρίζονται σε πρωτεύονα και δευτερεύοντα και είναι τα εξής:
1. Πρωτεύοντα μαθήματα
α) Ελληνική γλώσσα
β) Γαλλική γλώσσα
γ) Αγγλική γλώσσα
δ) Ελληνική και παγκόσμια διπλωματική ιστορία:
i) από το 1815 μέχρι το 1945 και
ii) από το 1945 μέχρι σήμερα
ε) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
στ) Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
2. Δευτερεύοντα μαθήματα
α) Στοιχεία Διεθνών Σχέσεων
β) Ιστορική, θεσμική και πολιτική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
γ) Στοιχεία αρχαίου ελληνικού, κλασσικού, βυζαντινού και νεοελληνικού πολιτισμού
δ) Παγκόσμια γεωγραφία
ε) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
στ) Ναυτικό Δίκαιο
ζ) Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
3. Προφορική Δοκιμασία - Συνέντευξη
4. Προαιρετικά μαθήματα
Οι γλώσσες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλην αγγλικής και γαλλικής), καθώς και η αραβική, κινεζική, ιαπωνική, ρωσική, αλβανική, σερβοκροατική, βουλγαρική, ρουμανική και τουρκική.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved