ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Διαγωνισμός για άμισθους υποθηκοφύλακες

 

Αθήνα 11.5.2010, 12:02

Την προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση κενών θέσεων ειδικών αμίσθων Υποθηκοφυλάκων έτους 2010, ανακοινώνει το υουργείο Δικαιοσύνης.

Οι κενές θέσεις των αμίσθων Υποθηκοφυλακείων κατά περιφέρεια Ειρηνοδικείου, είναι οι εξής:
1) Περιφέρεια Ειρηνοδικείου Καλλιθέας
- Υποθηκοφυλακείο Νέας Σμύρνης
2) Περιφέρεια Ειρηνοδικείου Λεβαδείας
- Υποθηκοφυλακείο Λεβαδείας
3) Περιφέρεια Ειρηνοδικείου Λευκάδος
- Υποθηκοφυλακείο Λευκάδος

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Πρωτοδικείου Αθηνών, με ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού (δηλαδή ελέγχου των
δικαιολογητικών από την αρμόδια Οργανωτική Επιτροπή) την 1η Ιουνίου 2010. Το πρόγραμμα διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων καθορίζεται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και γνωστοποιείται στον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, θα αναρτηθεί δε στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Όσοι επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οφείλουν πέντε ημέρες τουλάχιστον προ της ημέρας ενάρξεως αυτού να υποβάλουν στο Γραμματέα της οικείας Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, την οποία μπορούν να αναζητήσουν και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Δικαιοσύνης (www.ministryofjustice.gr), στην οποία θα δηλώνουν απαραίτητα το Υποθηκοφυλακείο στο οποίο επιθυμούν να διορισθούν καθώς και τα εξής:
1) ότι έχουν τα προσόντα διορισμού που απαιτούνται από το άρθρο 13 παρ. 5 του Ν.2993/2002, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2830/2000, όπως ισχύει (ηλικία διοριζόμενου) και
2) ότι δεν έχουν τα κωλύματα του άρθρου 16 του Καν. Δ/τος της 19/23−7−41, δηλαδή ότι:
α) έχουν την ελληνική ιθαγένεια,
β) προκειμένου για άνδρα, ότι εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές,
γ) γα ) δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση,
γβ) δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα για αδίκημα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας καταπίεσης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, συκοφαντίας, δυσφήμισης και παράβασης καθήκοντος, και δεν καταδικάσθηκε αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα για αδίκημα από αυτά που αναφέρονται παραπάνω καθώς και ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του κατηγορία για κακούργημα ή πλημμέλημα ομοίως για τα αδικήματα που αναφέρονται παραπάνω,
γγ) δεν παύθηκε, κατόπιν δικαστικής απόφασης από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. λόγω ποινικής καταδίκης ή πειθαρχικού αδικήματος και
γδ) δεν έχει τιμωρηθεί με πειθαρχική ποινή δύο φορές την τελευταία διετία, εάν, κατά το χρόνο αυτό, υπηρετούσε σε κάποια υπηρεσία, η προϋπηρεσία της οποίας, απαιτείται ως προσόν διορισμού για το διορισμό σε θέση Υποθηκοφύλακα.

Στην ίδια αίτηση - υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής επισυνάπτονται επίσης τα εξής:
α. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος κατέχει τα τυπικά προσόντα διορισμού, που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 και 6 του Ν. 2993/2002.
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, ή ελλείψει ταυτότητας, επικυρωμένη φωτοτυπία των κρισίμων σελίδων (δηλ αυτών όπου αναφέρεται ο αριθμός, τα στοιχεία ταυτότητας καθώς και η φωτογραφία του κατόχου) του διαβατηρίου ή της άδειας οδήγησης ή του ατομικού βιβλιαρίου υγείας (άρθρο 25 ν.3731/08 ΦΕΚ 263 Α΄ «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», με το οποίο τροποποιήθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/99 ΦΕΚ 45 Α΄ «Στοιχεία αιτήσεων προς τη Διοίκηση»).
γ. Αποδεικτικό καταβολής στο Γραμματέα της Επιτροπής ποσού εξετάστρων το οποίο έχει καθορισθεί σε 60 ευρώ, για την κάλυψη μέρους των δαπανών του διαγωνισμού.

Τα θέματα του διαγωνισμού διατυπώνονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία συνεδριάζει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε θέματα:
α) Αστικού Δικαίου,
β) Εμπορικού Δικαίου,
γ) Πολιτικής Δικονομίας,
δ) Κώδικα Συμβολαιογράφων,
ε) Ειδικών νόμων της οροφοκτησίας και κάθετης ιδιοκτησίας, του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, Δασικού Κώδικα, Φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία και τελών χαρτοσήμου, των νόμων για τη σύσταση και το σκοπό του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως Ελλάδος, για τη διαδικασία κτηματογράφησης, για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου και για τη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου (του οργανωμένου συστήματος με το ν.2664/1998) και για τις συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκειμένων σε δημοσιότητα και για τις συμβάσεις παροχής ασφάλειας (ν.2844/2000).

Τα θέματα λαμβάνονται από την ύλη τη σχετική με τα καθήκοντα του υποθηκοφύλακα. Η εξέταση των μαθημάτων γίνεται με συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος και ερωτημάτων θεωρητικού χαρακτήρα.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται προαιρετικά σε μία έως δύο από τις ξένες γλώσσες, αγγλική, γαλλική, γερμανική.

Οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων είναι μόνο γραπτές.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved