ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Τεχνίτες και πυροσβέστες - οδηγοί στα Ελληνικά Πετρέλαια

 

Αθήνα 16.5.2010, 18:22

Με τρεις προσκλήσεις που εξέδωσε, η ιδιωτική εταιρεία "Ελληνικά Πετρέλαια" ζητεί να προσλάβει τεχνίτες συντήρησης και πυροσβέστες - οδηγούς.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έχει ορισθεί η Παρασκευή 28η Μαΐου 2010.

* Ακολουθούν οι τρεις προσκλήσεις.

 

 

Πρόσκληση 1

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΟΤΟΥ (ΤΣΝ1)

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και εμπορικούς Ομίλους στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Τεχνίτες Συντήρησης, προκειμένου να τους απασχολήσει σε εργασίες συντήρησης εξοπλισμού πεδίου στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Ελευσίνας.

Ειδικότητες Τεχνιτών Συντήρησης:
 1. Τεχνίτες Οργάνων/ Ηλεκτρονικοί Βιομηχανικών Εφαρμογών (ΤΣΝ1-ΤΟ).
 2. Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι (ΤΣΝ1-ΤΗ).

Απαραίτητα Προσόντα:   
· Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής (ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΙΕΚ), οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικών & Αυτοματισμού.
· Επαγγελματική άδεια Α, Γ & ΣΤ τάξης για τους Τεχνίτες Ηλεκτρολόγους.
· Συναφής προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε:
- Τοποθέτηση ή συντήρηση συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού και οργάνων πεδίου βιομηχανικών εγκαταστάσεων για τους Τεχνίτες Οργάνων. 
- Τοποθέτηση ή συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού βιομηχανικών εγκαταστάσεων (υποσταθμούς, μοτέρ, κλπ) για τους Τεχνίτες Ηλεκτρολόγους. 
Η προϋπηρεσία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων και αντίγραφα των   ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα, για τους κατ’ αρχάς επιτυχόντες, κατά τη διαδικασία πρόσληψης.
· Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας με κατοχή της αδείας έως την υποβολή της αίτησης.
· Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις έως την υποβολή της αίτησης.

Επισήμανση
Η κατοχή πτυχίου Ανώτερου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση πρόσληψης από τους υποψηφίους, δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού, πλην όμως ρητά αναφέρεται ότι τυχόν τίτλοι σπουδών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δεν παρέχουν αντίστοιχα δικαιώματα, καθόσον οι θέσεις εργασίας αφορούν υποψηφίους Μέσης Εκπαίδευσης.
Ρητά εξαιρούνται υποψήφιοι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανωτάτης Εκπαίδευσης.

Επιθυμητά Προσόντα:
· Εμπειρία σε PLC και γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου για τους Τεχνίτες Οργάνων.
· Εμπειρία σε ηλεκτρονικά ισχύος, PLC και γνώσεις ηλεκτρολογικού σχεδίου για τους Τεχνίτες Ηλεκτρολόγους.
· Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
· Γνώση χρήσης Η/Υ.
  
Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:
· Εργατικότητα, πειθαρχία, ομαδικό πνεύμα, καλή δυνατότητα επικοινωνίας.
· Ηλικία έως 28 ετών (το έτος γέννησης να μην είναι προγενέστερο του 1982).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδέχονται απασχόληση σε πρόγραμμα συνεχούς εναλλασσόμενης 24ωρης βάρδιας και ότι η πρόσληψή τους τελεί υπό εξάμηνη δοκιμαστική περίοδο.

Η εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος όμορων Δήμων των δύο Διυλιστηρίων) θα θεωρηθεί σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτημα.
Επισημαίνεται ότι η εντοπιότητα θα πρέπει να αποδεικνύεται κατά τη διαδικασία της πρόσληψης με την προσκόμιση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας από τον όμορο Δήμο, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον όμορο Δήμο, Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης. 

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω, κατά περίπτωση, προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά το ειδικό έντυπο αίτησης πρόσληψης, συνοδευόμενο από πρόσφατη φωτογραφία τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@helpe.gr. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής της αίτησης πρόσληψης θα αποστέλλεται άμεσα από την ΕΛ.ΠΕ mail επιβεβαίωσης παραλαβής.

Εναλλακτικά, το έντυπο αίτησης πρόσληψης μπορούν να το αποστείλουν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, επισυνάπτοντας μία πρόσφατη φωτογραφία τους,  στη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Χειμάρας 8Α
Τ.Κ. 151 25  Μαρούσι
Υπόψη Τμήματος Προσέλκυσης και Επιλογής Προσωπικού,
αναγράφοντας απαραιτήτως τον αντίστοιχο Κωδικό Θέσης (ΤΣΝ1-ΤΟ ή ΤΣΝ1-ΤΗ)

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης, ορίζεται η Παρασκευή 28η Μαΐου 2010.

Προσοχή: Κατά την συμπλήρωση της αίτησης πρόσληψης, επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι υποχρεωτικά θα πρέπει :
-Να συμπληρώσουν την συγκεκριμένη μόνο αίτηση και να μην αποστέλλουν βιογραφικά σημειώματα.
-Να συμπληρώσουν ΟΛΑ τα πεδία με την ένδειξη του αστερίσκου (*).
-Να δηλώσουν έναν  και μόνο κωδικό θέσης.

 Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι αιτήσεις πρόσληψης θα θεωρούνται άκυρες.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

 

 

Πρόσκληση 2

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΟΤΟΥ (Κωδικός Θέσης ΤΣΝ2)

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και εμπορικούς Ομίλους στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Τεχνίτες Συντήρησης για την κάλυψη θέσεων σε εργασίες συντήρησης εξοπλισμού πεδίου στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Ελευσίνας.

Ειδικότητες Τεχνιτών Συντήρησης:
 1.Τεχνίτες Οργάνων/ Ηλεκτρονικοί Βιομηχανικών Εφαρμογών (ΤΣΝ2- ΤΟ).
 2. Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι (ΤΣΝ2- ΤΗ).

Απαραίτητα Προσόντα:
· Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής (ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΙΕΚ), οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικών & Αυτοματισμού.
· Επαγγελματική άδεια Α, Γ & ΣΤ τάξης για τους Τεχνίτες Ηλεκτρολόγους.
· Συναφής προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε Διυλιστήριο ή βαριά χημική βιομηχανία:
- σε τοποθέτηση ή συντήρηση συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού και οργάνων πεδίου για τους Τεχνίτες Οργάνων. 
- σε τοποθέτηση ή συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού βιομηχανικών εγκαταστάσεων (υποσταθμούς, μοτέρ, κλπ) για τους Τεχνίτες Ηλεκτρολόγους.

Η προϋπηρεσία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων και αντίγραφα των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα, για τους κατ’ αρχάς επιτυχόντες, κατά τη διαδικασία πρόσληψης.
· Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας με κατοχή της αδείας έως την υποβολή της αίτησης.
· Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις έως την υποβολή της αίτησης.

Επισήμανση
Η κατοχή πτυχίου Ανώτερου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση πρόσληψης από τους υποψηφίους, δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού, πλην όμως ρητά αναφέρεται ότι τυχόν τίτλοι σπουδών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δεν παρέχουν αντίστοιχα δικαιώματα, καθόσον οι θέσεις εργασίας αφορούν υποψηφίους Μέσης Εκπαίδευσης.
Ρητά εξαιρούνται υποψήφιοι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανωτάτης Εκπαίδευσης.

Επιθυμητά Προσόντα :
· Εμπειρία σε PLC και γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου για τους Τεχνίτες Οργάνων.
· Εμπειρία σε ηλεκτρονικά ισχύος, PLC και γνώσεις ηλεκτρολογικού σχεδίου για τους Τεχνίτες Ηλεκτρολόγους.
· Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας .
· Γνώση χρήσης Η/Υ.

Χαρακτηριστικά Υποψηφίων :
· Εργατικότητα, πειθαρχία, ομαδικό πνεύμα, καλή δυνατότητα επικοινωνίας.
· Ηλικία έως 35 ετών (το έτος γέννησης να μην είναι προγενέστερο του 1975).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδέχονται απασχόληση σε πρόγραμμα συνεχούς εναλλασσόμενης 24ωρης βάρδιας και ότι η πρόσληψή τους τελεί υπό εξάμηνη δοκιμαστική περίοδο.

Η εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος όμορων Δήμων των δύο Διυλιστηρίων) θα θεωρηθεί σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτημα.
Επισημαίνεται ότι η εντοπιότητα θα πρέπει να αποδεικνύεται κατά τη διαδικασία της πρόσληψης με την προσκόμιση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας από τον όμορο Δήμο, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον όμορο Δήμο, Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης. 

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω, κατά περίπτωση, προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά το ειδικό έντυπο αίτησης πρόσληψης, συνοδευόμενο από πρόσφατη φωτογραφία τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@helpe.gr. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής της αίτησης πρόσληψης θα αποστέλλεται άμεσα από την ΕΛ.ΠΕ mail  επιβεβαίωσης παραλαβής.

Εναλλακτικά, το έντυπο αίτησης πρόσληψης μπορούν να το αποστείλουν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, επισυνάπτοντας μία πρόσφατη φωτογραφία τους,  στη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Χειμάρας 8Α
Τ.Κ. 151 25  Μαρούσι
Υπόψη Τμήματος Προσέλκυσης και Επιλογής Προσωπικού,
αναγράφοντας απαραιτήτως τον αντίστοιχο Κωδικό Θέσης (ΤΣΝ2-ΤΟ ή ΤΣΝ2-ΤΗ)

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης, ορίζεται η Παρασκευή 28η Μαΐου 2010.

Προσοχή: Κατά την συμπλήρωση της αίτησης πρόσληψης, επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι υποχρεωτικά θα πρέπει :
-Να συμπληρώσουν την συγκεκριμένη μόνο αίτηση και να μην αποστέλλουν βιογραφικά σημειώματα.
-Να συμπληρώσουν ΟΛΑ τα πεδία με την ένδειξη του αστερίσκου (*).
-Να δηλώσουν έναν  και μόνο κωδικό θέσης.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι αιτήσεις πρόσληψης θα θεωρούνται άκυρες.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.


 

Πρόσκληση 3

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ - ΟΔΗΓΟΙ ΝΟΤΟΥ (ΠΟΔΝ)

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και εμπορικούς Ομίλους στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Πυροσβέστες - Οδηγούς για τις ανάγκες των Διυλιστηρίων Ασπροπύργου και Ελευσίνας.

Απαραίτητα Προσόντα:   
· Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής (ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΙΕΚ), οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικών & Αυτοματισμού ή Γεωτεχνικού της ειδικότητας Ειδικού Δασικής Προστασίας.
· Άδεια οδήγησης  κατηγορίας Ε (+ Γ’) με κατοχή της αδείας έως την υποβολή της αίτησης.
· Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις έως την υποβολή της αίτησης .

Επισήμανση
Η κατοχή πτυχίου Ανώτερου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση πρόσληψης από τους υποψηφίους, δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού, πλην όμως ρητά αναφέρεται ότι τυχόν τίτλοι σπουδών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δεν παρέχουν αντίστοιχα δικαιώματα, καθόσον οι θέσεις εργασίας αφορούν υποψηφίους Μέσης Εκπαίδευσης.
Ρητά εξαιρούνται υποψήφιοι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανωτάτης Εκπαίδευσης.

Επιθυμητά Προσόντα:
· Προϋπηρεσία σε αντικείμενο Πυρασφάλειας  ή στην ΕΜΑΚ
· Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
· Στρατιωτική θητεία στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων.
· Γνώση χρήσης Η/Υ.
     
Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:
· Καλή δυνατότητα επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, πειθαρχία, αυτοέλεγχος και αυτοπεποίθηση.
· Ηλικία έως 30 ετών (το έτος γέννησης να μην είναι προγενέστερο του 1980).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδέχονται απασχόληση σε πρόγραμμα συνεχούς εναλλασσόμενης 24ωρης βάρδιας και ότι η πρόσληψή τους τελεί υπό εξάμηνη δοκιμαστική περίοδο.

Η εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος όμορων Δήμων των δύο Διυλιστηρίων) θα θεωρηθεί σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτημα.
Επισημαίνεται ότι η εντοπιότητα θα πρέπει να αποδεικνύεται κατά τη διαδικασία της πρόσληψης με την προσκόμιση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας από τον όμορο Δήμο, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον όμορο Δήμο, Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης. 

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά το ειδικό έντυπο αίτησης πρόσληψης, συνοδευόμενο από πρόσφατη φωτογραφία τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@helpe.gr. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής της αίτησης πρόσληψης θα αποστέλλεται άμεσα από την ΕΛ.ΠΕ mail  επιβεβαίωσης παραλαβής.

Εναλλακτικά, το έντυπο αίτησης πρόσληψης μπορούν να το αποστείλουν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, επισυνάπτοντας μία πρόσφατη φωτογραφία τους, στη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Χειμάρας 8Α
Τ.Κ. 151 25  Μαρούσι
Υπόψη Τμήματος Προσέλκυσης και Επιλογής Προσωπικού
αναγράφοντας απαραιτήτως τον Κωδικό Θέσης ΠΟΔΝ

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης, ορίζεται η Παρασκευή 28η Μαΐου 2010.

Προσοχή: Κατά την συμπλήρωση της αίτησης πρόσληψης, επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι υποχρεωτικά πρέπει :
· Να συμπληρώσουν την συγκεκριμένη μόνο αίτηση και να μην αποστέλλουν βιογραφικά σημειώματα.
· Να συμπληρώσουν ΟΛΑ τα πεδία με την ένδειξη του αστερίσκου (*).
  Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι αιτήσεις πρόσληψης θα ακυρώνονται.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved