ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Μόνιμες θέσεις σε Πανεπιστήμια

 

Αθήνα 18.5.2010, 22:34

Δύο θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(ΕΕΔΙΠ) πρόκειται να προκηρύξουν το προσεχές διάστημα το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αντίστοιχα στα γνωστικά
αντικείμενα "Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών" και "Πληροφορική".

Πρόκειται για μόνιμες θέσεις που καλύπτονται εκτός ΑΣΕΠ από τα ίδια τα Πανεπιστήμια (με ό,τι αυτό συνεπάγεται). Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνονται στις αντίστοιχες γραμματείες των δύο ιδρυμάτων.

* Ακολουθούν οι δύο προσκλήσεις.

 

Αρ. Φύλλου 405
18 Μαΐου 2010
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμ. 153
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) κλάδου II, κατηγορίας ΠΕ, στη Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστήμιου Ελλάδος.
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 4 του άρθρου 21 Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/16−7−82) όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 13παρ2 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/14−3−00),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1, 2, 3, 4 και 5 του Π.Δ. 147/09 (ΦΕΚ 189/29−9−2009),
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 134/99 (ΦΕΚ 132/29−6−99),
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 118/02 (ΦΕΚ 99/1−5−2002),
5. Το αριθμ. πρωτ. Φ.131.1/149243/Β2/2−12−2009 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ με θέμα «Κατανομή θέσεων μελών ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ στα Πανεπιστήμια»,
6. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/141/οικ 13738/26−5−2009,
7. Την απόφαση της Δ.Ε. υπ’ αριθμ. 03/05−02−2010, με την οποία κατένειμε τις θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. στις σχολές του ΔΙ.ΠΑ.Ε.,
8. Την απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στη συνεδρίαση της με αριθμ. 5/14−1−2010, προκηρύσσουμε:
Μία (1) κενή θέση Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) κλάδου II, κατηγορίας ΠΕ, για την εκτέλεση εργαστηριακού - εφαρμοσμένου διδακτικού έργου, στα πεδία ειδίκευσης με αντικείμενο «Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (Information and Communication Technology Systems), με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού Η/Υ, καθώς και την τεχνική υποστήριξη των μαθημάτων, σε εισαγωγική βαθμίδα Δ΄ με θητεία πενταετή.
Τυπικά προσόντα των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσεως αυτής είναι:
1) Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Σπουδών Τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης Υπολογιστών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Μηχανικών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής συναφές με το αντικείμενο εργασίας της υπό προκήρυξης θέσης.
2) Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε συναφές πεδίο.
3) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Άρθρο 5, παρ. 7 του ν. 3391/2005, Π.Δ. 146/2007, άρθρο 28 Π.Δ. 50/2001).
Θα ληφθούν υπόψη:
− Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης Υπολογιστών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Μηχανικών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής συναφές με το αντικείμενο εργασίας της υπό προκήρυξης θέσης.
− Θα συνεκτιμηθεί η κατοχή τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών σε θέματα Τηλεματικής ή/και η κατοχή τίτλου Διδακτορικού Τίτλου σε θέματα εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορικής.
− Εμπειρία στην υποστήριξη και εκπαίδευση χρηστών σε αγγλόφωνα Πανεπιστήμια, καθώς και εμπειρία στην τηλεκπαίδευση, συντήρηση και αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπολογιστών και στην ανάπτυξη εφαρμογών.
− Τεκμηριωμένη εξειδίκευση ή/και τριετής τουλάχιστον επαγγελματική − ερευνητική εμπειρία στα συγκεκριμένα αντικείμενα εργασίας που αναφέρονται παραπάνω, η οποία θα αποδεικνύεται από σχετικά επίσημα δικαιολογητικά, όπως βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από ασφαλιστικό φορέα και συστατικές επιστολές από τον εργοδότη.
− Εμπειρία στην υποστήριξη και εκπαίδευση χρηστών.
Η διαπίστωση των προσόντων θα γίνει με συνεκτίμηση της αξιολόγησης των βεβαιώσεων και την αυτοπρόσωπη παρουσία τους ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματέα της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας (Αγγελίδου Σωτηρία, τηλ. 2310 807531, email:
s.aggelidou@ihu.edu.gr) και μέσα στην αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο, αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση στοιχεία και νόμιμα δικαιολογητικά.
Τα δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας, υποβάλλονται σε πέντε (5) αντίγραφα, που πρέπει να είναι τοποθετημένα σε πέντε (5) αντίστοιχους ειδικούς φακέλους και να φέρουν αρίθμηση, είναι:
1. Αίτηση.
2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. (Αν οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι μεταφρασμένοι από Προξενείο ή το Υπουργείο Εξωτερικών και αναγνωρισμένοι ως προς την ισοτιμία και την αντιστοιχία τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.ΑΤΑΠ/ΔΙ.ΚΑΤ.Σ.Α.)
3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, με συνοπτική ανάλυση των προσόντων καθώς και τυχόν επιστημονικό και συγγραφικό έργο ή δημοσιεύσεις.
4. Επιστημονικές εργασίες ή δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν).
5. Επικυρωμένα Πιστοποιητικά από τα οποία θα προκύπτουν τα ειδικά προσόντα (π.χ. βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από ασφαλιστικό φορέα, βεβαιώσεις εργοδότη κ.λ.π.).
6. Κάθε πρόσθετο στοιχείο αποδεικτικό της εμπειρίας τους, (π.χ. βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές).
Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά νομό αρμόδιες αρχές. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις και επιπλέον οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του κατά νόμου αρμόδιου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τους απονεμόμενους από τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Ο υποψήφιος που θα εκλεγεί για διορισμό πρέπει να υποβάλλει ακόμη:
Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
Η Υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως για τον υποψήφιο που θα εκλεγεί:
1. Πιστοποιητικό Δήμου ή κοινότητας από το οποίο θα προκύπτει ο τρόπος και ο χρόνος κτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
3. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει καμία χρηματική υποχρέωση για αυτές ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από κέντρο ελληνικής γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει με μεταφορά πίστωσης στην ομάδα ΚΑΕ 0200 του Φ.19250 από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Αριθμ. 164
Για την πλήρωση μιας (1) θέσεως Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) κλάδου II, ΠΕ κατηγορίας, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/84 (ΦΕΚ31/20−3−84/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 21 Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/16−7−82) όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/14−3−00).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1, 2, 3, 4 και 5 του Π.Δ. 147/2009 (ΦΕΚ 189/29−9−2009).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και 2 του Π.Δ. 134/99 (ΦΕΚ 132/τ.Α΄/29−6−99).
5. Τις διατάξεις, του άρθρου 1 του Π.Δ. 118/2002 (99/1−5−2002).
6. Το αριθμ. πρωτ. Φ. 131.1/149243/Β2/2−12−2009 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ με θέμα «Κατανομή θέσεων μελών ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ στα Πανεπιστήμια.
7. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/141/οικ 13738/26−5−2009.
8. Την απόφαση ης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην αρ. 91/30−11−2009 συνεδρίαση της με την οποία κατένειμε τις θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
9. Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου στην αρ. 248/06−11−2009 συνεδρίασή του.
10. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην αρ. 13/11−11−2009 συνεδρίασή της.
11. Την αρ. 13595/20−11−2009 (ΦΕΚ 2475/18−12−2009) Πρυτανική πράξη μεταφοράς κενών οργανικών θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π. από το Α.Ε.Ι. σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
12. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην αρ. 03/18−11−2009 συνεδρίασή της, προκηρύσσουμε:
1. Μία (1) θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π., κλάδου ΙΙ, ΠΕ κατηγορίας και Δ΄ εισαγωγικής βαθμίδας για την παροχή εργαστηριακού και εφαρμοσμένου διδακτικού έργου στην Πληροφορική και συγκεκριμένα: α) Για την διαχείριση/τεχνική υποστήριξη της αίθουσας Η/Υ, του Τμήματος και β) Για τις εργαστηριακές/φροντιστηριακές ασκήσεις μαθημάτων που αφορούν στη χρήση της τεχνολογίας στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Απαραίτητα προσόντα για την κατάληψη της παραπάνω θέσεως είναι:
α) Κατοχή πτυχίου ΑΕΙ Τμήματος Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
β) Αποδεδειγμένη τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική εμπειρία στα πεδία:
α) Λειτουργικά συστήματα Η/Υ και δικτύων (Linux/MacOSX/Windows),
β) Πολυμεσικές τεχνολογίες,
γ) Ανάπτυξη, συντήρηση και διαχείριση ιστοχώρων/πυλών, ή/και
δ) Δίκτυα υπολογιστών.
Θα συνεκτιμηθούν επίσης τα ακόλουθα:
α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Master ή άλλες εξειδικεύσεις μεταπτυχιακού επιπέδου) συναφούς με την ειδικότητα,
β) Γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Αγγλική) σε επίπεδο Proficiency ή Lower,
γ) Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν στην Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, (παράδοση οίκοι) στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, τηλ. 2421074898 FAX: 2421074805, αρμόδια Γεωργακοπούλου Χαρίκλεια και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στο τύπο τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Αίτηση, στην οποία θα καθορίζεται η θέση και η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρεται να κριθεί ο υποψήφιος.
2) Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και τίτλων σπουδών (αν οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι μεταφρασμένοι από Προξενείο ή το Υπουργείο Εξωτερικών και αναγνωρισμένοι ως προς την ισοτιμία και την αντιστοιχία τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
3) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε τέσσερα (4) αντίτυπα, που θα περιέχει συνοπτική ανάλυση των προσόντων των ενδιαφερομένων, καθώς και τυχόν επιστημονικό ή συγγραφικό έργο ή δημοσιεύσεις. Στην τελευταία περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και τα σχετικά αντίτυπα ή φύλλα δημοσίευσης.
4) Κάθε πρόσθετο στοιχείο αποδεικτικό της εμπειρίας τους.
5) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
6) Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (θα κατατεθεί από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί).
Επίσης θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού:
* Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την Ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
* Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης.
* Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει καμία χρηματική υποχρέωση για αυτές ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο να αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει με μεταφορά πίστωσης στον ΚΑΕ 0251 του Φ. 19.250 από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved