ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Πρόσληψη συνεργατών στο Διεθνές Πανεπιστήμιο

 

Αθήνα 9.7.2010, 19:21

Την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών µε σύµβαση ανάθεσης έργου (ορισµένης χρονικής διάρκειας µε δυνατότητα ανανέωσης) αποφάσισε η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (∆ΙΠΑΕ).

Οι συνεργάτες που πληρούν συγκεκριµένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως.

Επιµέρους υπό προκήρυξη αντικείµενα:

* Ερευνητικό Επιστηµονικό Προσωπικό (Academic Assistant) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονοµίας και ∆ιοίκησης.
Απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
• Σχετικό ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στα γνωστικά αντικείµενα των διδασκοµένων µαθηµάτων στα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Οικονοµίας και ∆ιοίκησης του ∆ι.Πα.Ε., τα οποία αναλυτικά παρουσιάζονται στον ιστοχώρο του Ιδρύµατος (
www.ihu.edu.gr)
• Ενεργή ερευνητική ενασχόληση, ανάλογη αποδεδειγµένη ερευνητική ή διδακτική εµπειρία στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείµενα. Θα συνεκτιµηθεί η αποδεδειγµένη ουσιαστική συµµετοχή σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών αντίστοιχων σχολών
• Γνώσεις σε συστήµατα υποστήριξης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης
• ¶ριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Σηµειώνεται ότι για τους υποψήφιους των παραπάνω υπό προκήρυξη αντικειµένων, των οποίων οι τίτλοι Σπουδών τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (προπτυχιακών και µεταπτυχιακών) έχουν χορηγηθεί από Ιδρύµατα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιµίας του ∆ΟΑΤΑΠ (πρώην ∆ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).

* Υποστήριξη της λειτουργίας του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου του ∆ι.Πα.Ε.
Απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
• Πτυχίο ή ∆ίπλωµα Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης σε γνωστικά αντικείµενα σπουδών σχετικών µε Πληροφορική, ∆ίκτυα, Τηλεπικοινωνίες, Επιστήµη Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
• ¶ριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
• Εµπειρία σε θέµατα υποστήριξης και συντήρησης εξοπλισµού πληροφορικής,
εγκατάστασης/υποστήριξης/συντήρηση λειτουργικών συστηµάτων καθώς και εφαρµογών λογισµικού ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου µε έµφαση στο λογισµικό Joomla.

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιµηθούν
• Μεταπτυχιακοί τίτλοι Σπουδών σε γνωστικά αντικείµενα Επιστηµών Πληροφορικής
• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία σε υποστήριξη Πληροφοριακών Συστηµάτων
• Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου Ιδρυµάτων Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης
• Γνώσεις ανάπτυξης λογισµικού σε: PHP, MySQL, ∆ιαχείριση ιστοσελίδων µέσω Joomla
• Εµπειρία στην ανάλυση προβληµάτων και εντοπισµό σφαλµάτων σε εφαρµογές και ρυθµίσεις λειτουργικών συστηµάτων Windows και Linux
• Αναπτυγµένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας
• Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον οµάδας

* Υποστήριξη της λειτουργίας του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Εκµάθησης του ∆ι.Πα.Ε.
Απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
• Πτυχίο ή ∆ίπλωµα Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης σε γνωστικά αντικείµενα σπουδών σχετικών µε Πληροφορική, ∆ίκτυα, Τηλεπικοινωνίες, Επιστήµη Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
• ¶ριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
• Εµπειρία σε θέµατα υποστήριξης και συντήρησης εξοπλισµού πληροφορικής,
εγκατάστασης - υποστήριξης - συντήρηση λειτουργικών συστηµάτων καθώς και εφαρµογών λογισµικού Ηλεκτρονικής Εκµάθησης µε έµφαση στο λογισµικό Moodle.
• Ευελιξία απασχόλησης
Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιµηθούν
• Μεταπτυχιακοί τίτλοι Σπουδών σε γνωστικά αντικείµενα Επιστηµών Πληροφορικής
• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία σε υποστήριξη Πληροφοριακών Συστηµάτων
• Συστηµάτων Ηλεκτρονικής Εκµάθησης Ιδρυµάτων Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης
• Γνώσεις ανάπτυξης λογισµικού σε: PHP, MySQL, ∆ιαχείριση e-Learn µέσω Moodle
• Εµπειρία στην ανάλυση προβληµάτων και εντοπισµό σφαλµάτων σε εφαρµογές και ρυθµίσεις λειτουργικών συστηµάτων Windows και Linux
• Αναπτυγµένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας
• Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον οµάδας

Η συνολική κατ’ αποκοπή αµοιβή θα οριστεί από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού και είναι ανάλογη των προσόντων των επιλεγέντων.

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελµατίες µε σύµβαση ανάθεσης έργου παροχής υπηρεσίας που δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής του Π.∆. 164/2004 (άρθρα 2 παρ.1 και άρθρο 6 παρ.2), εµπίπτει δε στις εξαιρέσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί µε το άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3369/2005 και διατηρήθηκε σε ισχύ αναριθµούµενη µε το άρθρο 10 του ν. 3812/2009.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη και ηλεκτρονική αίτηση (σύµφωνα µε το υπόδειγµα που διατίθεται) συνοδευόµενη από βιογραφικό σηµείωµα και θεωρηµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων απασχόλησης, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκµηριώνει τα στοιχεία της έντυπης αίτησης και το βιογραφικό τους σηµείωµα. Επιπλέον προσόντα (όπως πιστοποιήσεις επαγγελµατικής εµπειρίας, πιστοποιήσεις γνώσης λοιπών ξένων γλωσσών κ.λπ.) θα συνεκτιµώνται αναλόγως κατά την αξιολόγηση, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει και προσωπική συνέντευξη.

Επίσης, οι υποψήφιοι µπορούν να καταθέτουν και κάθε άλλο στοιχείο που θα µπορούσε να βοηθήσει στη διαµόρφωση ορθής γνώµης για την εµπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους.

Θα αξιολογηθούν µόνο οι αιτήσεις υποψηφίων που θα κατατεθούν, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, σε σφραγισµένο φάκελο ή θα αποσταλούν ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο µέχρι τη ∆ευτέρα 26/07/2010 και ώρα 14:30 στη διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασµός ∆ΙΠΑΕ, 14ο χλµ Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, 570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι:
- για τη θέση 1 µπορούν να απευθύνονται στην κ. Φ. Βογιατζή (τηλ.: 2310-474566, e-mail:
f.vogiatzi@ihu.edu.gr),
- για τις θέσεις 2 και 3 µπορούν να απευθύνονται στην κ. Η. Καµηλάτος (τηλ.: 2310-807511, e-mail:
i.kamilatos@ihu.edu.gr).

Οι προσλήψεις γίνονται για την εκτέλεση της πράξης «∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος (Λειτουργία - Ανάπτυξη)», που υλοποείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.∆.Β.Μ.) 2007-2013, ¶ξονας προτεραιότητας 2: «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου», µε Επιστηµονικά Υπεύθυνο τον κ. Χριστόφορο Κουτίτα, Καθηγητή του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. και Αντιπρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ∆ι.Πα.Ε. και χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) του Υπ.Ε.Π.Θ.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved