ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Ερευνητές στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας

 

Αθήνα 13.8.2010, 18:14

Δύο κενές οργανικές θέσεις Μόνιμου Ερευνητικού Προσωπικού (ΜΕΠ), Βαθμίδας Δ΄ «Δόκιμου Ερευνητή» προκηρύσσει το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ).

Ειδικότερα, προκηρύσσονται:
1. Μία θέση Μόνιμου Ερευνητικού Προσωπικού (ΜΕΠ) Βαθμίδας Δ΄, «Δόκιμου Ερευνητή», στη Δ/νση Εδαφοδυναμικής (άρθρο 12 παρ. 1 Π.Δ. 77/89) με γνωστικό αντικείμενο: «Εδαφοδυναμική με έμφαση στην εφαρμοσμένη και πειραματική εδαφοδυναμική».
2. Μία θέση Μόνιμου Ερευνητικού Προσωπικού (ΜΕΠ) Βαθμίδας Δ΄, «Δόκιμου Ερευνητή», στη Δ/νση Τεχνικής Σεισμολογίας (άρθρο 12 παρ. 1 Π.Δ. 77/89) με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνική Σεισμολογία, με έμφαση στις ιδιότητες της ισχυρής σεισμικής κίνησης».

Τα γενικά τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων είναι:
α. Για τη Δ/νση Εδαφοδυναμικής: Πτυχίο Πολιτικού Μηχ/κού ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και Δι− δακτορικό Δίπλωμα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της Δ/νσης Εδαφοδυναμικής.
β. Για τη Δ/νση Τεχνικής Σεισμολογίας: Πτυχίο Γεωλογικού ή Φυσικού ή Μαθηματικού Τμήματος Σχολής Θετικών Επιστημών ΑΕΙ ή Πολιτικών Μηχ/κών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και Διδακτορικό σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της Δ/νσης Τεχνικής Σεισμολογίας.

Τα ειδικά τυπικά προσόντα για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 1 του Νόμου 2919/2001 (Φ.Ε.Κ. 128 Α/25−6−2001) και είναι τα εξής (όπως ο Νόμος αναφέρει): Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τον αρχικό διορισμό του ερευνητή στη βαθμίδα Δ΄ (Δόκιμου Ερευνητή) είναι τα ακόλουθα:
Για την βαθμίδα Δ΄ (Δόκιμου Ερευνητή) απαιτούνται γνώσεις και αποδεδειγμένη ικανότητα για υπεύθυνη εκτέλεση μιας φάσης ή ενός τμήματος έργου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, που προκύπτουν από προσκομιζόμενα στοιχεία.
Σχετικά με την αξιολόγηση των δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ισχύουν τα της παράγρ. 7 του άρθρου 11 του Π.Δ. 77/89 η οποία παραμένει σε ισχύ.
Επίσης ο Νόμος 2919/2001 παρ. 12 του άρθρου 1 αναφέρει ότι: «Οι ερευνητές είναι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που εργάζονται για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων (devices), διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων, ενώ μπορούν να παρέχουν και εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο».
Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις διορισμού όπως περιγράφονται στο άρθρο 11 του Π.Δ. 77/89 του ΙΤΣΑΚ πλην της παραγρ. 3 του υπόψη άρθρου η οποία αντικαταστάθηκε με την προαναφερθείσα διάταξη της παραγρ. 12 του άρθρου 1 του Ν. 2919/2001. Η διαδικασία υλοποίησης της πλήρωσης των θέσεων αυτών θα γίνει με επιλογή σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 8, 9α, 10 και 11 του ίδιου άρθρου 11 του Π.Δ. 77/89.

Οι Δόκιμοι Ερευνητές διορίζονται αρχικά με τριετή θητεία.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Διεύθυνση Διοικητικού του ΙΤΣΑΚ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο Τύπο Αθήνας και Θεσσαλονίκης, την αίτηση υποψηφιότητάς τους.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν:
1. Ακριβές Αντίγραφο Πτυχίου, Ακριβές Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος και λοιπούς τίτλους σπουδών.
Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (καταργήθηκε το ΔΙΚΑΤΣΑ με τις διατάξεις του Ν. 3328/05, Φ.Ε.Κ. 80/Α).
2. Από τρία αντίτυπα όλων των επιστημονικών τους εργασιών.
3. Υπόμνημα σε 30 αντίτυπα που να περιέχει τα των σπουδών και την δράση τους καθώς και ευρεία ανάλυση των επιστημονικών εργασιών τους.
4. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή Κοινότητας περί του τρόπου και χρόνου απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου Τύπου Α΄.
6. Πλήρες αντίγραφο (Τύπου Α΄) του Ποινικού Μητρώου και
7. Πιστοποιητικό υγείας και αρτιμέλειας της Α΄ Υγειονομικής Επιτροπής.

Τα πιστοποιητικά υπ’ αριθμ. 4, 5 και 6, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την Διοίκηση σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3242/2004 (Φ.Ε.Κ. 102/Α).

Το πιστοποιητικό υπ’ αριθμ. 7 της προκήρυξης που προσκομίζεται, τροποποιείται σύμφωνα με το αρθ. 3 του Ν. 2839/2000 και αντικαθίσταται από το «Υγείας και φυσικής καταλληλότητας των υποψηφίων».

Για τη δαπάνη που προκαλείται έχει προβλεφθεί πίστωση στους ΚΑΕ μισθοδοσίας (0211, 0221, 0224, 0259β, 0276, 0551, 0552, 0559) του τακτικού προϋπολογισμού του ΙΤΣΑΚ για το έτος 2010 και πρόκειται να υπολογισθεί και για τα επόμενα έτη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved