ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 





 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Συνεργάτες ζητεί το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

 

Αθήνα 20.8.2010, 12:00

Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (∆ΙΠΑΕ) προτίθεται να απασχολήσει µε
σύµβαση ανάθεσης έργου (ορισµένης χρονικής διάρκειας µε δυνατότητα ανανέωσης) εξωτερικούς συνεργάτες που πληρούν συγκεκριµένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Αναλυτικά:
1. Ερευνητικό Επιστηµονικό Προσωπικό (Academic Assistant) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονοµίας και ∆ιοίκησης.

Απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
• Σχετικό ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στα γνωστικά αντικείµενα των διδασκοµένων µαθηµάτων στα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Οικονοµίας και ∆ιοίκησης του ∆ι.Πα.Ε., τα οποία αναλυτικά παρουσιάζονται στον ιστοχώρο του Ιδρύµατος (
www.ihu.edu.gr)
• Ενεργή ερευνητική ενασχόληση, ανάλογη αποδεδειγµένη ερευνητική ή διδακτική εµπειρία στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείµενα. Θα συνεκτιµηθεί η αποδεδειγµένη ουσιαστική συµµετοχή σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών αντίστοιχων σχολών
• Γνώσεις σε συστήµατα υποστήριξης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης
• Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Σηµειώνεται ότι για τους υποψήφιους των παραπάνω υπό προκήρυξη αντικειµένων, των οποίων οι τίτλοι Σπουδών τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (προπτυχιακών και µεταπτυχιακών) έχουν χορηγηθεί από Ιδρύµατα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιµίας του ∆ΟΑΤΑΠ (πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ).

2. Επιστηµονικό Προσωπικό για την κάλυψη αναγκών της Σχολής Οικονοµίας και ∆ιοίκησης σε θέµατα επικοινωνίας, προβολής και προώθησης των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (σε έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα) καθώς και υποστήριξης των φοιτητών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
• Τίτλο Σπουδών Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή/και του εξωτερικού
• Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
• Καλή γνώση χρήσης βασικών προγραµµάτων Η/Υ (Windows, εφαρµογών Microsoft Office, εφαρµογών διαδικτύου κ.λπ.)
Επιπλέον επιθυµητά προσόντα:
• Αποδεδειγµένη αντίστοιχη εµπειρία σε ανάλογες θέσεις Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή/και του εξωτερικού
• ∆ιαθεσιµότητα απασχόλησης χωρίς δέσµευση ωραρίου.

3. Επιστηµονικό Προσωπικό για την κάλυψη αναγκών της Σχολής Οικονοµίας και ∆ιοίκησης σε θέµατα που αφορούν στην αποτελεσµατική σύνδεση της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας µε τις επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας καθώς και την υποστήριξη των φοιτητών της Σχολής στο σχεδιασµό της µελλοντικής τους σταδιοδροµίας και της επαγγελµατικής τους απασχόλησης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
• Τίτλο Σπουδών Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή/και του εξωτερικού
• Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
• Καλή γνώση χρήσης βασικών προγραµµάτων Η/Υ (Windows, εφαρµογών Microsoft Office, εφαρµογών διαδικτύου κ.λπ.)
Επιπλέον επιθυµητά προσόντα:
• Αποδεδειγµένη αντίστοιχη εµπειρία σε ανάλογες θέσεις Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή/και του εξωτερικού
• ∆ιαθεσιµότητα απασχόλησης χωρίς δέσµευση ωραρίου.

4. Επιστηµονικό Προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (Executive Assistant) της ∆ιοίκησης του Ιδρύµατος.

Απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
• Πτυχίο αγγλόφωνου Πανεπιστηµίου χωρών της Ευρώπης ή των ΗΠΑ, ή µεγάλη σχετική επαγγελµατική εµπειρία σε αντίστοιχη διοικητική στελεχιακή θέση σε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα µε διεθνή αναγνώριση και δραστηριότητα κατά προτίµηση στην Αγγλική γλώσσα
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
• Αποδεδειγµένη τουλάχιστον δεκαετή (10ετή) επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα διοικητικής υποστήριξης κατά προτίµηση στην αγγλική γλώσσα.

5. Στέλεχος Βιβλιοθήκης, που θα έχει την συν ευθύνη για τη λειτουργία της Πανεπιστηµιακής βιβλιοθήκης του ∆Ι.ΠΑ.Ε. µε τα παρακάτω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
• Βασικές σπουδές στην κατεύθυνση Βιβλιοθηκονοµίας και εµπειρία στη χρήση νέων προγραµµάτων αυτοµατοποίησηs βιβλιοθηκονοµικών εργασιών.
• Γνώσεις έρευνας βιβλιογραφίας, θεµατικής ταξινόµησης βιβλίων
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

6. Επιστηµονικό Προσωπικό για την υποστήριξη αναγκών λειτουργίας των Σχολών του ΔΙΠΑΕ.

Το αντικείµενο της απασχόλησης θα είναι η υποστήριξη των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΙΠΑΕ, η διαχείριση φοιτητικών θεµάτων, η χρήση σχετικού λογισµικού για την διαχείριση των φοιτητικών αρχείων, επικοινωνία µε φοιτητές και υποψήφιους φοιτητές, η παρακολούθηση των υποχρεώσεων των φοιτητών.
Απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
• Πτυχίο Πανεπιστηµιακών Σχολών Θετικής ή Οικονοµικής Κατεύθυνσης.
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
• Άριστη γνώση χρήσης βασικών προγραµµάτων Η/Υ (Windows, εφαρµογών Microsoft Office, εφαρµογών διαδικτύου κ.λπ.)
Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιµηθούν κατά την αξιολόγηση είναι:
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
• Αποδεδειγµένη αντίστοιχη επαγγελµατική εµπειρία σε ανάλογη θέση.

Η συνολική κατ’ αποκοπή αµοιβή θα οριστεί από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού και είναι ανάλογη των προσόντων των επιλεγέντων.

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελµατίες µε σύµβαση ανάθεσης έργου παροχής υπηρεσίας που
δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής του Π.∆. 164/2004 (άρθρα 2 παρ.1 και άρθρο 6 παρ.2), εµπίπτει δε στις εξαιρέσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί µε το άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3369/2005 και διατηρήθηκε σε ισχύ αναριθµούµενη µε το άρθρο 10 του ν. 3812/2009.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη και ηλεκτρονική αίτηση (σύµφωνα µε το υπόδειγµα που διατίθεται) συνοδευόµενη από βιογραφικό σηµείωµα και θεωρηµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων απασχόλησης, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκµηριώνει τα στοιχεία της έντυπης αίτησης και το βιογραφικό τους σηµείωµα. Επιπλέον προσόντα (όπως πιστοποιήσεις επαγγελµατικής εµπειρίας, πιστοποιήσεις γνώσης λοιπών ξένων γλωσσών κ.λπ.) θα
συνεκτιµώνται αναλόγως κατά την αξιολόγηση, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει και προσωπική συνέντευξη. Επίσης, οι υποψήφιοι µπορούν να καταθέτουν και κάθε άλλο στοιχείο που θα µπορούσε
να βοηθήσει στη διαµόρφωση ορθής γνώµης για την εµπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους.

Θα αξιολογηθούν µόνο οι αιτήσεις υποψηφίων που θα κατατεθούν, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, σε σφραγισµένο φάκελο ή θα αποσταλούν ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο µέχρι τη ∆ευτέρα 06/09/2010 και ώρα 14:30 στη διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασµός ∆Ι.ΠΑ.Ε., 14ο χλµ Θεσ/νίκης – Μουδανιών, 570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι µπορούν να απευθύνονται:
• Για τις θέσεις 1 – 3 στην κ. Αγγελική Χαλκιά (τηλ. 2310 807526, φαξ 2310 474520 e-mail:
a.chalkia@ihu.edu.gr).
• για τη θέση 4 στην κ. Θωµαΐς Γκριµπίζη (τηλ. 2310-474563, fax. 2310 474569, e-mail
t.gkrimpizi@ihu.edu.gr).
• για τη θέση 5 στην κ. Γεωργία Ροϊδούλη (τηλ. 2310- 807560, fax. 2310 474520, e-mail
g.roidouli@ihu.edu.gr).
• για τη θέση 6 στoν κ. Ιωάννη Κώνστα (τηλ. 2310- 807532, fax. 2310 474520, e-mail
i.konstas@ihu.edu.gr).

Οι θέσεις προκηρύσσονται για την εκτέλεση της πράξης «∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος (Λειτουργία- Ανάπτυξη)», που υλοποείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια
Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.∆.Β.Μ.) 2007-2013, Άξονας προτεραιότητας 2: «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου», µε Επιστηµονικά Υπεύθυνο τον κ. Χριστόφορο Κουτίτα, Καθηγητή του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. και Αντιπρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ∆ι.Πα.Ε. και χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) του υπουργείου Παιδείας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 



 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved