ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Πέντε μόνιμες θέσεις σε Πανεπιστήμια

 

Αθήνα 24.8.2010, 22:43

Πέντε θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) προκηρύσσουν τα Πανεπιστήμια Θράκης και Χαροκόπειο. Πρόκειται για θέσεις με πενταετή θητεία, ουσιαστικά μόνιμες, οι οποίες καλύπτονται με... αυτοσχέδια διαδικασία επιλογής από το εκάστοτε Πανεπιστήμιο (μην ψάχνετε για βαθμολογούμενα κριτήρια).

Η διαπίστωση των προσόντων των υποψηφίων θα γίνει με συνεκτίμηση και αξιολόγηση όλων των βεβαιώσεων και των λοιπών δικαιολογητικών που θα καταθέσουν, αλλά και με την αυτοπρόσωπη παρουσία τους ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (προσωπική συνέντευξη). 

Στο Πανεπιστήμιο Θράκης
Οι θέσεις στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης είναι οι εξής:

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
* Μια θέση για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Θεατρικής Παιδείας του Τμήματος, για τους προπτυχιακούς φοιτητές, με προσόντα:
- Κατοχή πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων.
- Κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος σχετικού με Θεατρικές σπουδές.
Επιπλέον προσόν που θα συνυπολογιστεί είναι η τριετής τουλάχιστον, επαγγελματική δραστηριότητα στην περιοχή του υπό προκήρυξη γνωστικού αντικειμένου.

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών
* Δύο θέσεις για τη διδασκαλία της Τουρκικής Γλώσσας και μία θέση για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας, με προσόντα:
- Κατοχή πτυχίου, σχετικό με το προς διδασκαλία αντικείμενο.
- Μεταπτυχιακό δίπλωμα σχετικό με την ειδικότητα αυτή ή τριετής επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε σχετικό με την ειδικότητα του πεδίο ή τρεις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή μονογραφία σχετική με την ειδικότητα του ή συνδυασμός των παραπάνω.

Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Όσοι έχουν αναγνωριστεί ως αντιρρησίες συνείδησης να έχουν εκπληρώσει σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για τους πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
3. Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση,
4. Να είναι υγιείς.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι 23 Σεπτεμβρίου στα αντίστοιχα Τμήματα του Πανεπιστημίου: α) Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Νέα Χηλή, 68100 Αλεξανδρούπολη, τηλ.: 25510-30016), β) Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών (Π. Τσαλδάρη 1− 69100 Κομοτηνή τηλ.: 25310-39458).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1. Αίτηση
2. Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίου και τίτλου σπουδών. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση και να είναι τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο και επιπλέον οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τους απονεμόμενους από τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Οι πολίτες άλλου, πλην της Ελλάδος, κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει επιπλέον να υποβάλλουν: Πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε τέσσερα (4) αντίτυπα για τις σπουδές και την επιστημονική δράση του υποψηφίου.
4. Επιστημονικές εργασίες ή δημοσιεύσεις σε τέσσερα αντίτυπα. Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και τα σχετικά αντίτυπα ή φύλλα δημοσίευσης.
5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (θα κατατεθεί από τον υποψήφιο ο οποίος θα εκλεγεί εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την επιλογή. Επιπλέον θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπη− ρεσία που θα προβεί στην πράξη διορισμού:
1. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας από το οποίο να προκύπτει η χρονολογία γέννησης του ενδιαφερομένου και ακόμη ο τρόπος και χρόνος κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας εφόσον πρόκειται για Έλληνες πολίτες.
2. Πιστοποιητικό τύπου Α του αρμόδιου στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση.
3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης.
Οι υποψήφιοι που είναι πολίτες άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

Στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Η θέση του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου αφορά την υποστήριξη των Εργαστηριακών Ασκήσεων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου σε θέματα «πολιτισμικά και νέων τεχνολογιών».

Απαραίτητα προσόντα νια κάλυψη της θέσης είναι:
1. Πτυχίο ΑΕΙ (αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ - ΔΟΑΤΑΠ εάν έχει εκδοθεί από ιδρύματα της αλλοδαπής) των Τμημάτων:
α) Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ή
β) Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνιών ή
γ) Θεατρικών Σπουδών.
2. Πιστοποιημένη προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών.

Θα συνεκτιμηθούν:
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (ΠΜΣ/MSc) σε θέματα πολιτισμικά και νέων τεχνολογιών (αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ εάν έχει εκδοθεί από ιδρύματα της αλλοδαπής)
2. Προϋπηρεσία πλέον των τριών ετών, πιστοποιημένη, σε θέματα πολιτισμικά και νέων τεχνολογιών.
3. Συμμετοχή, πιστοποιημένη, σε δημοσιότητα ή δημοσιεύσεις, σε θέματα πολιτισμικά και νέων τεχνολογιών.
4. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, πιστοποιημένη, και προαιρετικά μιας δεύτερης εκ των Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, πιστοποιημένη.
5. Καλή γνώση χρήσης Η/Υ, πιστοποιημένη.
6. Συστατικές επιστολές, τουλάχιστον δύο από μέλη ΔΕΠ και από εργοδότες.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και τίτλων σπουδών (αναγνωρισμένα από το ΔΙΚΑΤΣΑ - ΔΟΑΤΑΠ εάν έχουν εκδοθεί από ιδρύματα της αλλοδαπής)
4. Αναλυτική Βαθμολογία (όλων των ετών σπουδών)
5. Αποδεικτικά προϋπηρεσίας (επικυρωμένα αντίγραφα)
6. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών και Η/Υ (εάν υπάρχουν) (επικυρωμένα αντίγραφα)
7. Αντίγραφα Μεταπτυχιακής Διατριβής και Πτυχιακής Μελέτης (εάν υπάρχουν)
8. Ανάτυπα δημοσιότητας και δημοσιεύσεων (εάν υπάρχουν)
9. Αλλα δικαιολογητικά υποστηρικτικά της υποψηφιότητας
10. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο τόπος κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
11. Πιστοποιητικό (τύπου Α΄) του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση (προσκομίζεται μόνο από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί ή αναζητείται αυτεπάγγελτα).
12. Πλήρες αντίγραφο (τύπου Α΄) Ποινικού Μητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα).
13. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (προσκομίζεται μόνο από τον υποψήφιο.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Αιτήσεις υποβάλλονται εντός 30 ημερών στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα, ώρες 10.00 - 13.00, τηλ.: 210-9549120 και 9549102).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved