ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Μόνιμη θέση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

Αθήνα 2.9.2010, 13:22

Την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) με πενταετή θητεία (ουσιαστικά μόνιμη θέση), προκηρύσσει το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Κτίριο Διοίκησης - Πανεπιστημιούπολη
Αρ. Πρωτ: 23052
45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Γραμματέας: κ. Γεώργιος Πλένιος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση μιας (1) θέσεως Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) κλάδου ΙΙ Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Η Γενική Συνέλευση στη συνεδρία αριθμ.186/20.01.2010 του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 21 Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/16-7-1982), όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 13§2 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/14-3-2000).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4 και 5 του Π.Δ. 147/99 (ΦΕΚ 189/29-9-2009).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 134/99 (ΦΕΚ 132/29-6-2009).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ.118/02 (ΦΕΚ 99/1-5-2002):
5. Το αριθμ. πρωτ. Φ.131.1/149243/Β2/2-12-2009 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα «Έγκριση θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π.»
6. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1Ο/141/οικ13738/26-5-2009 εγκριτική απόφαση με θέμα «Έγκριση πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π. στα ΑΕΙ της χώρας»
7. Την απόφαση της Συγκλήτου του Π.Ι. συνεδρία αριθμ.941/12-11-2009 με την οποία γίνεται κατανομή μιας (1) θέσης Ε.Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών.
8. Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου της αριθμ.1099/20-1-2010 συνεδρίασής του με την οποία μετέφερε τις θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. στις Σχολές ή στα Τμήματα ή στο ΑΕΙ
9. Την απόφαση του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών του Π.Ι. αριθμ.186/20.01.2010 με την οποία αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) Θέσης Ε.Ε.ΔΙΠ.
Προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), κλάδου ΙΙ Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) με εισαγωγική βαθμίδα Δ' πενταετούς θητείας για τις ανάγκες εκτέλεσης Εργαστηριακού ­- Εφαρμοσμένου διδακτικού έργου που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος στο γνωστικό αντικείμενο των Πολυμερικών Υλικών και της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Απαραίτητα τυπικά προσόντα των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσεως αυτής είναι:
- Κατοχή διπλώματος ή Πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σχετικού με το αντικείμενο που αφορά το διδακτικό έργο για το οποίο προορίζεται η θέση, συγκεκριμένα τίτλοι σπουδών Τμημάτων Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Χημικών Μηχανικών ή Τμήματος Χημείας.
- Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε συναφές πεδίο. Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να καταλάβουν την παραπάνω θέση, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο, αίτηση υποψηφιότητας με τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών και Επιστήμης Υλικών.
2. Αντίγραφα πτυχίων και τίτλων σπουδών (Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τους απονεμόμενους από τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα).
3. Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε (35) αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του οικείου εκλεκτορικού σώματος.
4. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την επαγγελματική ή εκπαιδευτική εμπειρία.
5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας (Αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
Προκειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του Κράτους, την Ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
6. Πλήρες αντίγραφο Ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (Αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
7. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (θα κατατεθεί από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί).
8. Για τους άρρενες υποψηφίους, πιστοποιητικό τύπου Α' αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει καμία χρηματική υποχρέωση για αυτές ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (Αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι, ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Δ' επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο να αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις αρμόδιες αρχές. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις.
Επίσης πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση των προσόντων των ενδιαφερόμενων καθώς και από το τυχόν επιστημονικό και συγγραφικό έργο ή δημοσιεύσεις.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και τα σχετικά αντίτυπα ή φύλλα δημοσίευσης.
Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από την οικεία επιτροπή και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.
Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει με μεταφορά πίστωσης στον Κ.Α.Ε. 0251 του Φ.19.250 από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
Η προκήρυξη αυτή έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 525/18.06.10 τ.Γ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης) τηλ. 26510-07217 και 07202,7109 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ιωάννινα, 11-9-2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved