ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
33 διευθυντές στο Ίδρυμα Αγροτικής Ανάπτυξης (10/12/05)


Αθήνα 10.12.2005, 22:34
Την πλήρωση 33 κενών θέσεων Διευθυντών στα ισάρριθμα Ινστιτούτα του προκηρύσσει το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η θητεία των Διευθυντών είναι ενός έτους, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Οι θέσεις αφορούν τα Ινστιτούτα:
1. Ινστιτούτο Σιτηρών (Θεσσαλονίκης)
2. Ινστιτούτο Βάμβακος και Βιομηχανικών Φυτών (Θεσσαλονίκης)
3. Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας
4. Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης
5. Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης
6. Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων Σίνδου Θεσσαλονίκης
7. Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών
8. Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών Λάρισας
9. Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας
10. Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Βόλου
11. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων (Αθήνας)
12. Ινστιτούτο Οίνου Αθηνών
13. Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών
14. Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών
15. Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Αθηνών
16. Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών (Αθήνας)
17. Ινστιτούτο Αμπέλου και Οπωροκηπευτικών Πύργου
18. Ινστιτούτο Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας
19. Ινστιτούτο Εσπεριδοειδών Ναυπλίου
20. Ινστιτούτο Ελαίας Κέρκυρας
21. Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Πατρών
22. Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών και Ελαίας Χανίων
23. Ινστιτούτο Αμπέλου, Λαχανοκομίας και Ανθοκομίας Ηρακλείου
24. Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου
25. Ινστιτούτο Γάλακτος Ιωαννίνων
26. Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Αθηνών
27. Ινστιτούτο Μελισσοκομίας Χαλκιδικής
28. Ινστιτούτο Μεσογειακών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Αθηνών
29. Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης
30. Ινστιτούτο Ορεινής Αγροτικής Οικονομίας Καρπενησίου
31. Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας
32. Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης
33. Καπνολογικό Ινστιτούτο Ελλάδας (Δράμας)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να έχουν τα προσόντα του ερευνητή του ΕΘ.Ι.ΑΓ,Ε, Α΄ ή Β΄ βαθμίδας:
Για την Βαθμίδα Β΄: Διδακτορικό Δίπλωμα σε ειδικότητα σχετική με την αγροτική έρευνα. Γνώσεις και ικανότητα για υπεύθυνη εκτέλεση μιας φάσης ή ενός τμήματος ερευνητικού έργου, που να αποδεικνύονται από επίσημα στοιχεία. Να έχουν την ικανότητα να σχεδιάζουν και να εκτελούν ερευνητικά έργα, να κατανέμουν τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγούν ή επιβλέπουν. Επίσης απαιτείται να έχουν κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους. Να έχουν την ικανότητα να οργανώνουν και να διευθύνουν ερευνητικά προγράμματα, να συντονίζουν και να κατευθύνουν την έρευνα στα επί μέρους έργα του ερευνητικού προγράμματος και να προωθούν πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης, να έχουν κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους και να έχουν αναγνωρισμένη από άλλους ερευνητές συμβολή στην πρόοδο της επιστήμης.
Για την Βαθμίδα Α΄: Εκτός από τα παραπάνω προσόντα, απαιτείται ο ερευνητής να έχει την ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα σε νέους τομείς, να συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας, να συμβάλει στη χάραξη ερευνητικής πολιτικής, να έχει αναγνωρισθεί διεθνώς για τη συμβολή του σε επιστημονικούς τομείς της ειδικότητάς του και να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους.

2. Να έχουν πλούσια και αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία, η οποία θα προκύπτει από επίσημα πιστοποιητικά και έγγραφα.

3. Εάν οι υποψήφιοι είναι Έλληνες πολίτες, θα πρέπει:
α) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
β) Να μην έχουν καταδικασθεί ή να μην διώκονται για κακούργημα ή πλημμέλημα που συνεπάγεται στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων (άρθρα 59 έως 61 του Ποινικού Κώδικα) και μετά τη λήξη του χρόνου που ορίστηκε για τη στέρησή τους. Να μην έχουν καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή και υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, χρήση ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά των ηθών ή περί το νόμισμα ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά.

γ) Να μην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

δ) Να μην έχουν απολυθεί για πειθαρχικούς λόγους από θέση του δημόσιου τομέα.

Για τις αναφερόμενες πιο πάνω τυπικές προϋποθέσεις θα πρέπει οι υποψήφιοι να καταθέσουν με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή άλλως να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι τις πληρούν.

4. Αν οι υποψήφιοι είναι πολίτες των άλλων Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει:
α) Να έχουν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2740(ΦΕΚ 186 Α, 16-9-1999).
β) Όσον αφορά στις στρατιωτικές υποχρεώσεις το κώλυμα τη μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται το όμοιο κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης.
γ) Να μην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη (σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στη χώρα προέλευσης του υποψηφίου).
δ) Να μην έχουν απολυθεί για πειθαρχικούς λόγους από θέση του δημόσιου τομέα.

Για τις αναφερόμενες πιο πάνω τυπικές προϋποθέσεις θα πρέπει οι υποψήφιοι να καταθέσουν με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή άλλως να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι τις πληρούν.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ταχυδρομικά την αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά στην Κεντρική Υπηρεσία του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, Διεύθυνση Διοικητικού, Οικονομικού και Νομικών Υποθέσεων, Τμήμα Διοικητικό (Αιγιαλείας 19 & Χαλεπά – Παράδεισος Αμαρουσίου – Ταχ. Κωδ.15125 Αθήνα) μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την πρώτη δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης στον ημερήσιο αθηναϊκό τύπο, ήτοι στις 30 Ιανουαρίου 2006.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν σε δέκα (10) αντίτυπα – αντίγραφα:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Πτυχία και τίτλους σπουδών, αναγνωρισμένα από το ΔΙΚΑΤΣΑ. Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά και τα ξενόγλωσσα πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που θα προσκομίσουν πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα, τα οποία θα υποβληθούν σε ένα (1) αντίτυπο.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Δ/νση Διοικητικού, Οικονομικου και Νομικών Υποθέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας (τηλ. 210 8175424 υπεύθυνη κα Αικατερίνη Νίκου).

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved