ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Επιστήμονες στο ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος

 

Αθήνα 23.11.2010, 11:55

Ερευνητικό Επιστημονικό Προσωπικό θα προσλάβει η  Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (∆ΙΠΑΕ), µε σύµβαση ανάθεσης έργου (ορισµένης χρονικής διάρκειας µε δυνατότητα ανανέωσης.

Οι υποψήφιοι πρεπει να πληρούν συγκεκριµένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως.

1. Ερευνητικό Επιστηµονικό Προσωπικό (Academic Assistants) για την προετοιµασία µαθηµάτων Νοµικού περιεχοµένου των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ∆ιΠαΕ..
Απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
• Πτυχίο Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Νοµικής Σχολής Ελληνικού ή Αγγλικού ή Γερµανικού Πανεπιστηµίου.
• ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα Αγγλικού ή Αµερικάνικου ή Γερµανικού ή Αυστριακού Πανεπιστηµίου στο ∆ίκαιο Πνευµατικής Ιδιοκτησίας ή στο ∆ίκαιο Νοµικής Πληροφορικής ή στο Πολιτισµικό ∆ίκαιο (∆ίκαιο και Τέχνη).
• Ενεργή ερευνητική ενασχόληση. Θα συνεκτιµηθεί ανάλογη αποδεδειγµένη ερευνητική ή διδακτική εµπειρία στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείµενα καθώς και αποδεδειγµένη ουσιαστική συµµετοχή σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών αντίστοιχων σχολών.
• ¶ριστη Γνώση εφαρµογής βασικών προγραµµάτων Η/Υ (Windows, εφαρµογών Microsoft Office, εφαρµογών διαδικτύου κ.α.).
• ¶ριστη γνώση της αγγλικής και γερµανικής γλώσσας.

2. Ερευνητικού Επιστηµονικού Προσωπικού (Academic Assistant) για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών της Σχολής Επιστηµών Τεχνολογίας «Ενεργειακά Συστήµατα» µε αντικείµενα απασχόλησης:
α) την υποστήριξη της διδασκαλίας στα διδασκόµενα µαθήµατα του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος της Σχολής (προετοιµασία εργαστηριακών ασκήσεων, ηλεκτρονική υποστήριξη µαθηµάτων, κλπ).
β) συµµετοχή σε προετοιµασία και υλοποίηση ερευνητικών προτάσεων από το ∆ιΠαΕ.
Ως θεµατικές περιοχές ενδιαφέροντος των διδασκοµένων µαθηµάτων ορίζονται οι ακόλουθες:
∆ιοίκηση Ενεργειακών Συστηµάτων (Ενέργεια και Αγορές, Εµπόριο και ∆ιαχείριση Ρίσκου, Στρατηγική ∆ιαχείρισης Ενέργειας και Επιχειρήσεις, Αγορές ∆ικαιωµάτων Εκποµπής Ρύπων, ∆ίκαιο Περιβάλλοντος)
Απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
• ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα ιδρύµατος Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου
αγγλόφωνου ιδρύµατος του εξωτερικού, Τµηµάτων Οικονοµικών ή Πολυτεχνικών Σχολών µε
θέµα σε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε τις παραπάνω περιοχές.
• ∆ίπλωµα ή Πτυχίο ιδρύµατος Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου αγγλόφωνου ιδρύµατος του εξωτερικού, Τµηµάτων Οικονοµικών ή Πολυτεχνικών Σχολών.
• Αποδεδειγµένη πενταετής τουλάχιστον ενεργή ερευνητική απασχόληση ή διδακτική εµπειρία ή συνδυασµό αυτών σε γνωστικά αντικείµενα των παραπάνω θεµατικών περιοχών σε ιδρύµατα Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχα αγγλόφωνα ιδρύµατα του εξωτερικού, µετά την απόκτηση του βασικού πτυχίου-διπλώµατος καθώς και της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος (όπου χρειάζεται).
• ¶ριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Η συνολική κατ’ αποκοπή αµοιβή θα οριστεί από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού και είναι ανάλογη των προσόντων των επιλεγέντων.

Ο επιλεχθείς υποψήφιος θα παρέχει της υπηρεσίες τους ως ελεύθερος επαγγελµατίας µε σύµβαση ανάθεσης έργου παροχής υπηρεσίας που δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής του Π.∆. 164/2004 (άρθρα 2 παρ.1 και άρθρο 6 παρ.2), εµπίπτει δε στις εξαιρέσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν.
2527/1997, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί µε το άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3369/2005 και διατηρήθηκε σε ισχύ αναριθµούµενη µε το άρθρο 10 του ν. 3812/2009.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη και ηλεκτρονική αίτηση (σύµφωνα µε το υπόδειγµα που διατίθεται στον ιστοχώρο του ∆ΙΠΑΕ) συνοδευόµενη από βιογραφικό σηµείωµα και θεωρηµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων απασχόλησης, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκµηριώνει τα στοιχεία της έντυπης αίτησης. Επιπλέον προσόντα (λ.χ. µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, δηµοσιεύσεις, γνώσεις σε συστήµατα ηλεκτρονικής υποστήριξης µαθηµάτων) θα συνεκτιµώνται αναλόγως κατά την αξιολόγηση η οποία µπορεί να περιλαµβάνει και προσωπική συνέντευξη. Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν και κάθε άλλο στοιχείο που µπορεί να συµβάλει στη διαµόρφωση ορθής κρίσης για την εµπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή νοµίµως να έχουν απαλλαγεί από αυτές.

Θα αξιολογηθούν µόνο οι αιτήσεις υποψηφίων που θα κατατεθούν, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, ή θα αποσταλούν ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο µέχρι τη Παρασκευή 10/12/2010 και ώρα 14:30 στη διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασµός ∆Ι.ΠΑ.Ε.
14 χλµ Θεσ/νίκης – Μουδανιών
570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δηµοσιευθεί στον ιστοχώρο του ∆ΙΠΑΕ www.ihu.edu.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι µπορούν να απευθύνονται:
• σττην κ. Θωµαΐς Γκριµπίζη (τηλ. 2310 - 474563, fax 2310 - 2310 474 569, e-mail:
t.gkrimpizi@ihu.edu.gr για τη θέση 1.
• στoν κ. Ιωάννη Κώνστα (τηλ. 2310 - 807 532, fax 2310 - 474 590, e-mail
i.konstas@ihu.edu.gr για τη θέση 2.

Το προσωπικό προσλαμβάνεται για την εκτέλεση της πράξης «∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος (Λειτουργία - Ανάπτυξη)», που υλοποείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕ∆ΒΜ) 2007-2013, ¶ξονας προτεραιότητας 2: «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου», µε Επιστηµονικά Υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Μουσιόπουλο, Καθηγητή του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ. και Αντιπρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ∆ΙΠΑΕ και χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved