ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Πρόσληψη συμβασιούχων έργου στο ΕΑΙΤΥ

 

Αθήνα 8.12.2010, 15:22

Ο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙ∆, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενου από τον υπουργό Παιδείας, ανακοινώνει την πλήρωση με σύμβαση μισθώσεως έργου, χρονικής διάρκειας μέχρι τη λήξη του έργου στις 30 Ιουνίου 2011.

Οι προσλήψεις γίνονται για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης - Έργου:
- «Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στα ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ, στο πλαίσιο εφαρμογής των εκπαιδευτικών πολιτικών και παρεμβάσεων του υπουργείου Παιδείας, του Ε.Π «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό ∆ημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (κωδ. Πράξης ΟΠΣ 301172 – χρονική διάρκεια 1/10/2010-30/6/2011).

Το φυσικό αντικείμενο του Έργου συνίσταται στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στη δευτεροβάθμια τεχνικό-επαγγελματική εκπαίδευση, προκειμένου:
1. να διερευνηθούν και καταγραφούν οι βασικές παράμετροι που την επηρεάζουν και
2. να εξαχθούν αξιοποιήσιμα συμπεράσματα για την εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών και παρεμβάσεων στο χώρο αυτό.

Η αποτύπωση θα στηριχτεί σε μεγάλο βαθμό σε εργαλεία ΤΠΕ που θα αναπτυχθούν και θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της πράξης.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EKT) και από Εθνικούς Πόρους και έχει συνολικό προϋπολογισμό 343.150,00€.

Οι Θέσεις
Οι θέσεις είναι οι εξής:

1. Μία θέση Ειδικευμένου μηχανικού
Αντικείμενο εργασιών:
Συντονισμός τεχνικής ομάδας έργου, σχεδιασμός, ανάπτυξη, εξέλιξη, ολοκλήρωση και υποστήριξη λειτουργίας καινοτόμων web-based εφαρμογών, συγκέντρωση και επεξεργασία μεγάλου όγκου ψηφιακών δεδομένων.
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα:
- ∆ίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην επιστήμη και τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής.
- Επαγγελματική εμπειρία 10 ετών τουλάχιστον.
Απαιτούμενα προσόντα θέσης:
- Εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών σε σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού (κατ’ ελάχιστο C/C++) και σχετικών εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών
- Εμπειρία σε τεχνολογίες ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών (κατ’ ελάχιστο ASP, PHP, HTML, XML) και αντίστοιχα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών.
- Εμπειρία σε σχεδίαση κι ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών που απευθύνονται σε μεγάλο αριθμό παράλληλων χρηστών.
- Εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων, στη διαχείριση συστημάτων RDBMS (κατ’ ελάχιστο MS-SQL server, Oracle, MySQL) και στη χρήση σχετικών εργαλείων ανάπτυξης και διαχείρισης.
- Εμπειρία σε αντιμετώπιση προβλημάτων με χρήση και ενσωμάτωση εργαλείων ανοιχτού κώδικα (open source).
- Εμπειρία 3 ή περισσότερων ετών σε συστήματα συγκέντρωσης και επεξεργασίας μεγάλου όγκου ψηφιακών δεδομένων (ερωτηματολογίων) στα πλαίσια έρευνας στο χώρο της εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης.
- Εμπειρία στην υποστήριξη λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Επιθυμητά προσόντα:
- Γνώση αγγλικής γλώσσας
Έδρα: Αθήνα
Χρονική ∆ιάρκεια Σύμβασης: 6 μήνες (μέχρι τη λήξη του έργου),

2. Μία θέση Μηχανικού
Αντικείμενο εργασιών:
- Ανάπτυξη βάσης δεδομένων μεγάλης κλίμακας και αντίστοιχης www διεπαφής για την καταχώριση κι επεξεργασία ψηφιακών ερωτηματολογίων.
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα:
- ∆ίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην επιστήμη και
τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής.
- Μεταπτυχιακός Τίτλος στην Επιστήμη των Υπολογιστών.
- Επαγγελματική εμπειρία 3 ετών τουλάχιστον.
Απαιτούμενα προσόντα θέσης:
- Πολύ καλή γνώση PhP, MySQL, XML, C#, Java.
- Εμπειρία στην υποστήριξη λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Παιδείας.
- Εμπειρία σε ανάπτυξη www ερωτηματολογίων και βάσεων δεδομένων.
- Καλή γνώση σε θέματα υπολογιστικής ασφάλειας κι εμπειρία στην πραγματοποίηση ελέγχων ασφάλειας διαδικτυακών τόπων.
Επιθυμητά προσόντα:
- Γνώση αγγλικής γλώσσας
Έδρα: Πάτρα
Χρονική ∆ιάρκεια Σύμβασης: 6 μήνες (μέχρι τη λήξη του έργου),

3. Μία θέση Τεχνικού
Αντικείμενο εργασιών:
- ∆ιαχείριση της δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής που θα αξιοποιηθεί στα πλαίσια του έργου
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα:
- Πτυχίο ΤΕΙ.
- Επαγγελματική εμπειρία 2 ετών τουλάχιστον.
Απαιτούμενα προσόντα θέσης:
- Εμπειρία στην εγκατάσταση και διαχείριση του περιβάλλοντος virtualization VMWare Vshpere 4
- Εμπειρία με Cisco routers/switches και routing protocols (ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει Cisco πιστοποίηση τουλάχιστο επιπέδου CCNA)
- Εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Παιδείας.
Επιθυμητά προσόντα:
- Γνώση αγγλικής γλώσσας
Έδρα: Πάτρα
Χρονική ∆ιάρκεια Σύμβασης: 6 μήνες (μέχρι τη λήξη του έργου).

4. Μία θέση Επιστήμονα με εξειδίκευση στην Πληροφορική
Αντικείμενο εργασιών:
- Συμμετοχή στον καθορισμό των προδιαγραφών της επεξεργασίας των στοιχείων που θα proslipsis συλλεχθούν ηλεκτρονικά στο πλαίσιο του έργου.
- Σχεδίαση των εκπαιδευτικών επισκέψεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου.
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα:
- Πτυχίο παιδαγωγικής κατεύθυνσης.
- Μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα εφαρμογής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
- Επαγγελματική εμπειρία 5 ετών τουλάχιστον.
Απαιτούμενα προσόντα θέσης:
- Εμπειρία από συμμετοχή σε έργα που εμπλέκουν ελληνικά σχολεία και σχολεία της Ευρώπης και αφορούν στην αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ από εκπαιδευτικούς και μαθητές.
Επιθυμητά προσόντα:
- Άριστη γνώση αγγλικής (επίπεδο Proficiency).
- Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
Έδρα: Αθήνα
Χρονική ∆ιάρκεια Σύμβασης: 6 μήνες (μέχρι τη λήξη του έργου).

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 2010 με συστημένη επιστολή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
- Αίτηση σε απλό χαρτί (στην οποία θα αναφέρουν ευκρινώς την θέση για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον).
- Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
- Αντίγραφα τίτλων σπουδών
- Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν τη ζητούμενη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης ή ισοδύναμα αποδεικτικά στοιχεία.
- Συστατικές επιστολές, πιστοποιητικά γνώσης αγγλικών ή άλλα συνηγορούντα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος.

Τα παραπάνω θα αποσταλλούν στη διεύθυνση: Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, υπόψη κ. Βλαχόπουλου Βασίλειου, Τμήμα Προσωπικού, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (με την ένδειξη: «Προκήρυξη 35_2010_ΤΕΤ»). ∆ιεύθυνση: Ν. Καζαντζάκη, 26504 Πανεπιστημιούπολη Ρίου Πατρών. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610960441 και 2610960300, φαξ: 2610960392.

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ΕΑΙΤΥ μπορείτε να βρείτε στο http://www.cti.gr. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων, και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Βασίλη Βλαχόπουλο,
τηλ.: 2610-960441 & 2610960300, φαξ: 2610-960392, e-mail: Vlahop@cti.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved