ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Πρόσληψη συμβασιούχων έργου στο Πανεπιστήμιο Πατρών

 

Αθήνα 8.12.2010, 22:45

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ενδιαφέρεται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση έργου για τις ανάγκες έργων που θα υλοποιήσει.

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

Ι) Το Πανεπιστήµιο Πατρών, Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο του Έργου µε τίτλο: «Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστηµίου Πατρών», που αναµένεται να χρηµατοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας µε τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ), ενδιαφέρεται για την ανάθεση έργου περιορισµένης χρονικής διάρκειας σε δύο φυσικά πρόσωπα µε τις παρακάτω ειδικότητες και προσόντα για τα ακόλουθα αντικείµενα.

Τίτλος Έργου: Πρακτική Άσκηση Πανεπιστηµίου Πατρών

* Ειδικότητα ΔΕ
Περιγραφή Έργου:
Συµµετοχή στα παραδοτέα του έργου
- Δοµή, Λειτουργικές διαδικασίες και διαδικασίες Διοίκησης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ)
- Μηνιαία, Εξαµηνιαία δελτία
Χρόνος Παράδοσης Έργου: 31/12/2013
Απαιτούµενα Προσόντα:
Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Διπλώµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ή άλλος ισότιµος και
αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής
Αποδεδειγµένη γνώση χρήσης Η/Υ (ECDL ή αντίστοιχο)
Αποδεδειγµένη καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Lower)
Επιθυµητά προσόντα:
Επαγγελµατική εµπειρία σε σχετικό αντικείµενο.

* Ειδικότητα ΠΕ
Περιγραφή Έργου:
Δηµιουργία του Πληροφοριακού Συστήµατος του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης
Οργάνωση δυνατότητας Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό
Παρακολούθηση και αξιολόγηση δράσεων Πρακτικής Άσκησης
Οργάνωση διαδικασιών και µηχανισµών επικοινωνίας µε τους εργοδότες και
τους φοιτητές
Δικτύωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης µε άλλους φορείς απασχόλησης
Προδιαγραφή και επίβλεψη της υλοποίησης του πληροφοριακού συστήµατος
του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης
Συγκέντρωση και καταχώρηση στοιχείων - Αξιολόγηση
Οργάνωση δυνατότητας ΠΑ για ειδικές οµάδες φοιτητών και ΑµΕΑ
Χρόνος Παράδοσης Έργου: 31/12/2013
Απαιτούµενα Προσόντα:
Δίπλωµα Ηλεκτρολόγου Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανικών Η/Υ, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πολυτεχνικών Σχολών ΑΕΙ ή πτυχίο τµήµατος Μαθηµατικών, Φυσικής και Πληροφορικής Σχολών Θετικών Επιστηµών ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής
Κάτοχος Μεταπτυχιακού  Διπλώµατος Ειδίκευσης ή  ιδακτορικού σε συναφές
αντικείµενο
Αποδεδειγµένη καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Lower)
Επιθυµητά προσόντα:
Τεκµηριωµένη εµπειρία σε σχετικό αντικείµενο
Αποδεδειγµένη άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Proficiency).

ΙΙ) Το Πανεπιστήµιο Πατρών, Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο του Έργου µε τίτλο: «Δοµή Απασχόλησης & Σταδιοδροµίας (ΔΑΣΤΑ)
Πανεπιστηµίου Πατρών», που αναµένεται να χρηµατοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευση και  ια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας, µε τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ), ενδιαφέρεται για την ανάθεση έργου περιορισµένης χρονικής διάρκειας σε (3) τρία φυσικά πρόσωπα µε τις παρακάτω ειδικότητες και προσόντα για τα ακόλουθα αντικείµενα.

Τίτλος Έργου:  Δοµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστηµίου Πατρών

* Ειδικότητα ΔΕ
Περιγραφή Έργου:
1. Συµµετοχή στα παραδοτέα του έργου ΔΑΣΤΑ
1.α. Δηµιουργία, διοίκηση και λειτουργία της δοµής ΔΑΣΤΑ
1.β. Ενέργειες Προβολής, Δηµοσιότητας και  ιάχυσης των
Αποτελεσµάτων
Χρόνος Παράδοσης Έργου: 30/9/2012
Απαιτούµενα Προσόντα:
1. Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή
 Διπλώµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ή άλλος ισότιµος και
αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής
2. Αποδεδειγµένη γνώση χρήσης Η/Υ (ECDL ή αντίστοιχο)
3. Αποδεδειγµένη καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Lower)
Επιθυµητά Προσόντα: Επαγγελµατική εµπειρία σε σχετικό αντικείµενο.

* Ειδικότητα ΠΕ
Περιγραφή Έργου:
1. Παρακολούθηση Αξιολόγηση δοµών
2. Ενέργειες Προβολής,  ηµοσιότητας και  ιάχυσης των Αποτελεσµάτων
Χρόνος Παράδοσης Έργου: 30/9/2012
Απαιτούµενα Προσόντα:
1. Πτυχίο ή  Δίπλωµα Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιµο σχολών της αλλοδαπής
2. Αποδεδειγµένη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Lower)
3. Αποδεδειγµένη γνώση χρήσης Η/Υ (ECDL ή αντίστοιχο)
Επιθυµητά Προσόντα: Επαγγελµατική εµπειρία ή κατοχή Μεταπτυχιακού  ιπλώµατος Ειδίκευσης (MΕ) σε συναφές αντικείµενο.

* Έµπειρο στέλεχος διοίκησης
Περιγραφή Έργου:
1.  Δηµιουργία, διοίκηση και λειτουργία της δοµής ΔΑΣΤΑ
2.  Δικτύωση του ΔΑΣΤΑ
Χρόνος Παράδοσης Έργου: 30/9/2012
Απαιτούµενα Προσόντα:
1. Πτυχίο ή  Δίπλωµα Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιµο σχολών της αλλοδαπής
2. Κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος συναφούς µε το αντικείµενο του έργου
3. Αποδεδειγµένη εµπειρία στη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων
4. Αποδεδειγµένη άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Proficiency)
5. Αποδεδειγµένη γνώση χρήσης Η/Υ (ECDL ή αντίστοιχο).

ΙΙΙ) Το Πανεπιστήµιο Πατρών, Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Proslipsis στο πλαίσιο του Έργου µε τίτλο: «Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδροµίας Πανεπιστηµίου Πατρών», που αναµένεται να χρηµατοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευση και  ια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µε τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ), ενδιαφέρεται για την ανάθεση έργου περιορισµένης χρονικής
διάρκειας σε (3) τρία φυσικά πρόσωπα µε τις παρακάτω ειδικότητες και προσόντα για τα ακόλουθα αντικείµενα.

* Σύµβουλος για Συµβουλευτική της Σταδιοδροµίας
Περιγραφή Έργου:
1. Παρεµβάσεις του ΓΔ για ΑµΕΑ, Ευάλωτες Κοινωνικές Οµάδες και Αλλοδαπούς
2. Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών
3. Συµβουλευτική καθοδήγηση φοιτητών και αποφοίτων
4. Έρευνες - Μελέτες
Χρόνος Παράδοσης Έργου: 30/9/2012.
Απαιτούµενα Προσόντα:
1. Πτυχίο Ανθρωπιστικών Επιστηµών ή Κοινωνικών Επιστηµών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής
2. Κάτοχος Μεταπτυχιακού  ιπλώµατος σε συναφές αντικείµενο
3. Εµπειρία και εκπαιδευτική ειδίκευση στις ειδικές οµάδες (Αλλοδαποί, άτοµα ειδικών αναγκών, άτοµα υφιστάµενα κοινωνικό αποκλεισµό)
4. Αποδεδειγµένη καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Lower)
5. Αποδεδειγµένη γνώση χρήσης Η/Υ (ECDL ή αντίστοιχο) Επιθυµητά Προσόντα:
1. Αποδεδειγµένη καλή γνώση δεύτερης κοινοτικής γλώσσας
2. Αποδεδειγµένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Proficiency).

* Σύµβουλος Συµβουλευτικής της Σταδιοδροµίας
Περιγραφή Έργου:
1. Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών
2. Συµβουλευτική καθοδήγηση φοιτητών και αποφοίτων
3. Έρευνες – Μελέτες.
Χρόνος Παράδοσης Έργου: 30/9/2012.
Απαιτούµενα Προσόντα:
1. Πτυχίο Ανθρωπιστικών Επιστηµών ή Κοινωνικών Επιστηµών ή  Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής
2. Τεκµηριωµένη εµπειρία και εκπαιδευτική ειδίκευση στις ειδικές οµάδες (Αλλοδαποί, άτοµα ειδικών αναγκών, άτοµα υφιστάµενα κοινωνικό αποκλεισµό)
3. Αποδεδειγµένη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Lower)
4. Αποδεδειγµένη γνώση χρήσης Η/Υ (ECDL ή αντίστοιχο)

* Μηχανικός Η/Υ
Περιγραφή Έργου: Δικτυακός Τόπος του Γραφείου Διασύνδεσης του Παν. Πατρών.
Χρόνος Παράδοσης Έργου: 30/9/2012
Απαιτούµενα Προσόντα:
1. Δίπλωµα Μηχανικού Η/Υ Πολυτεχνικών Σχολών ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής
2. Προηγούµενη εµπειρία σε ανάπτυξη εφαρµογών διαδικτύου και κατασκευής ιστοσελίδων
3. Αποδεδειγµένη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Lower)

Επιλογή συνεργατών
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει µετά από αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων καθώς και των προσωπικών και επαγγελµατικών χαρακτηριστικών κατά την πραγµατοποίηση συνέντευξης όπου θα διερευνηθεί µεταξύ άλλων η ικανότητα επικοινωνίας.

Υποβολή αίτησης
Οι ενδιαφερόµενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Πατρών, 1ος όροφος Α Κτηρίου, Πανεπιστηµιούπολη Ρίου. Η αίτηση θα συνοδεύεται µε φάκελο που θα περιλαµβάνει βιογραφικό σηµείωµα, τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει στη διαµόρφωση σωστής γνώµης για τις γνώσεις, την εµπειρία, την προσωπικότητα και την καταλληλότητα τους. Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο µέχρι και την
3 Ιανουαρίου 2011.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το Πανεπιστήµιο Πατρών στο τηλέφωνο 2610-996660.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved