ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Κοζάνης και Ρέντη

 

Αθήνα 13.12.2010, 15:32

Ο ΟΑΕΔ, προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραµµάτων των ΕΠΑΣ Μαθητείας Κοζάνης και Ρέντη, θα προσλάβει ωροµίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου.

Όσοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις θα πρέπει να υποβάλουν από 15 μέχρι και 21 Δεκεμβρίου 2010 από 8:00 π.µ. έως 14:00 µ.µ., αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται από την 6622/383/2010 (ΦΕΚ 707/Β΄/25-5-2010) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τις ΕΠΑΣ, προκειµένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής ωροµίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για το Σχολικό έτος 2010-2011.

Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το Σχολικό Έτος 2010-2011 και θα αφορούν τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας για τις οποίες γίνεται η προκήρυξη.

Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται από τον/την υποψήφιο στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας για τις οποίες γίνεται η προκήρυξη υπόψη Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Αξιολόγησης 2ροµίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Η αποστολή των αιτήσεων γίνεται ταχυδροµικώς συστηµένα ή µε courier από τον υποψήφιο.

Πληροφορίες για τις ζητούµενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε την 6622/383/2010(ΦΕΚ 707/Β΄/25-5-2010) Απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και τα πρόσθετα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, στις οποίες γίνεται η προκήρυξη και στο site του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1. ΕΠΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (11ο χιλ. Κοζάνης-Λάρισας Τ.Κ.50100, τηλ. 24610-20041)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ12 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ12 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ17 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ17 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄Κύκλου
Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων ΔΕ - Πτυχιούχοι ΙΕΚ µε πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄Κύκλου,
Εµπειροτεχνίτες Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
2. ΕΠΑΣ ΡΕΝΤΗ (Πέτρου Ράλλη 83 και Κηφισσού Τ.Κ18233 Αγ. Ι. Ρέντης, τηλ. 210/3474665 - 210/3773984)
ΔΕ - Πτυχιούχοι ΙΕΚ µε πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α’ κύκλου,
Εµπειροτεχνίτες Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Ηλεκτρονικοί

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
- Να µην έχουν υπερβεί το όριο ηλικίας όπως αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 15 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1566/85.
- Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαχθεί νόµιµα από αυτές.
- Να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα ή πληµµέληµα όπως ο Νόµος προβλέπει.
- Να µην είναι υπόδικοι.
- Να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα.
- Nα µην έχουν απολυθεί από τη θέση δηµοσίου υπαλλήλου ή ΝΠΔΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν:
1. Αίτηση. Η Αίτηση συµµετοχής είναι έντυπη και χορηγείται από την Γραµµατεία των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ για τις οποίες γίνεται η προκήρυξη ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.
Στην αίτηση και την αντίστοιχη θέση αναγράφεται, οπωσδήποτε, η ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος ενδιαφέρεται, όπως αυτή αναφέρεται στην αντίστοιχη προκήρυξη. Κατά τη δηµιουργία των πινάκων αξιολόγησης οι συνταξιούχοι και όσοι, πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των ΝΠΔΔ, υπάγονται στη διάταξη του ν. 3528/2007 και έχουν υποβάλλει αίτηση, κατατάσσονται σε ιδιαίτερο πίνακα και έπονται των λοιπών υποψηφίων µετά από επαναπροκήρυξη.
2. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας επικυρωµένη από αρµόδια αρχή.
3. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας, ή δελτίου ανεργίας, όσοι εκ των υποψηφίων είναι άνεργοι.
4. Βεβαίωση ή άλλο επίσηµο έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών (ΔΟY) όπου να αναγράφεται ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποψηφίου.
5. Βασικός Τίτλος Σπουδών
Δεύτερος βασικός τίτλος σπουδών θεωρείται εκείνος µε την ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος και πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση.
Στο βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η ειδικότητα, η οποία και θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τη σχετική προκήρυξη, καθώς και η ηµεροµηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος.
Ο βασικός τίτλος σπουδών υποβάλλεται σε αντίγραφο ή σε νόµιµα επικυρωµένο φωτοαντίγραφο.
Αντί του αντιγράφου τίτλου σπουδών µπορεί να υποβάλλεται πιστοποιητικό σπουδών, στο οποίο όµως πρέπει να αναφέρονται όλα τα παραπάνω στοιχεία.
Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυµα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλλει:
- Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
- Βεβαίωση Ισοτιµίας και Αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από αρµόδιο φορέα ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λ.π.).
Εάν ο υποψήφιος είναι πτυχιούχος αλλοδαπής οφείλει επίσης να υποβάλει απολυτήριο Ελληνικού σχολείου ή σχετική βεβαίωση γνώσης Ελληνικής γλώσσας κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 14 του Ν.1566/85.
6. Τίτλοι Αναγνωρισµένων Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Δεύτεροι τίτλοι αναγνωρισµένων µεταπτυχιακών σπουδών εννοούνται µεταπτυχιακοί τίτλοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού αποδεδειγµένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (µεταπτυχιακά πιστοποιητικά, master, D.E.A.).
Μεταπτυχιακοί τίτλοι για να αξιολογηθούν πρέπει να αφορούν το βασικό τίτλο σπουδών.
7. Τίτλοι ή Βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών.
Δεύτεροι τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών εννοούνται αναγνωρισµένοι τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών, τουλάχιστον ενός διδακτικού εξαµήνου από ΑΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ.
Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων του εξωτερικού αξιολογούνται µόνο στην περίπτωση που είναι επικυρωµένοι από αρµόδιες αρχές και συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών.
Δεύτερος τίτλος Παιδαγωγικών σπουδών θα θεωρείται και η κτήση δεύτερου πτυχίου των κλάδων ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ11, ΠΕ16, πτυχίου ΑΣΕΤΕΜ, τα οποία θεωρούνται ότι εµπεριέχουν Παιδαγωγική κατάρτιση (άρθρο 14 παρ. 8 Ν. 1566/1985 ) και πτυχίο Διδασκάλου και
Νηπιαγωγών.
Ο τίτλος Παιδαγωγικών Σπουδών δεν είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
8. Βεβαιώσεις Διδακτικής Εµπειρίας
Η Διδακτική εµπειρία που βεβαιώνεται πρέπει να έχει αποκτηθεί στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και απαραίτητα µετά την κτήση του πτυχίου.
Η Διδακτική Εµπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί σε µαθήµατα της ειδικότητας του βασικού πτυχίου και οπωσδήποτε µετά την απόκτηση του πτυχίου αυτού.
Η Διδακτική εµπειρία σε αναγνωρισµένα Ιδιωτικά Σχολεία πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχοµένου της από ηµόσια εκπαιδευτική αρχή.
Σε κάθε Βεβαίωση Διδακτικής Εµπειρίας θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται:
- Το χρονικό διάστηµα (έναρξη - λήξη) διδασκαλίας.
- Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στα µαθήµατα της ειδικότητας του βασικού πτυχίου στο χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στη βεβαίωση ή προκειµένου για αναπληρωτές το εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας τους.
- Η ιδιότητα, ο κλάδος και η ειδικότητα µε την οποία πραγµατοποιήθηκε η διδασκαλία από τον ενδιαφερόµενο εκπαιδευτικό.
Βεβαιώσεις στις οποίες δεν αναφέρονται ή δεν δύνανται να υπολογιστούν ακριβώς οι αναγραφόµενες συνολικές ώρες διδασκαλίας, δεν θα λαµβάνονται υπόψη.
9. Βεβαιώσεις Επαγγελµατικής Εµπειρίας
Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποιασδήποτε µορφής δεν προσµετρούνται ως επαγγελµατική εµπειρία.
Η επαγγελµατική εµπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και οπωσδήποτε µετά την απόκτηση του πτυχίου αυτού.
Αναλυτικά:
α) Επαγγελµατική Εµπειρία στο Δηµόσιο Τοµέα
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον ηµόσιο Τοµέα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρµόδιες Υπηρεσίες και να αναγράφουν µε σαφήνεια το χρονικό διάστηµα της εργασίας, την υπαλληλική κατηγορία και βαθµό, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριµένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα.
β) Επαγγελµατική Εµπειρία στον Ιδιωτικό Τοµέα
β1) Μισθωτοί
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τους εργοδότες και να αναγράφουν µε σαφήνεια το χρονικό διάστηµα της εργασίας, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριµένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα.
Οι βεβαιώσεις αυτές θα πρέπει να είναι θεωρηµένες από αρµόδια αρχή της περιοχής που εδρεύει ή επιχείρηση ( π.χ. Επιθεώρηση Εργασίας ) ως προς την ειδικότητα και τον χρόνο.
Εφόσον απαιτηθεί κατά την πρόσληψη του υποψηφίου θα ζητηθεί από την υπηρεσία η προσκόµιση των ενσήµων εργασίας.
β2) Ελεύθεροι Επαγγελµατίες
1. Έναρξη επαγγέλµατος ή επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη .Ο.Υ.
2. Φωτοτυπίες εκκαθαριστικών φορολογικής δήλωσης ή των εντύπων Ε1 καθώς και τα έντυπα Ε3 των αντίστοιχων Οικονοµικών Ετών, τα οποία ο υποψήφιος επικαλείται ως Επαγγελµατική Εµπειρία, θεωρηµένα από την αρµόδια Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση που δεν έχουν θεωρηθεί τα Ε1 και Ε3 από την εφορία θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την οποία θα δηλώνεται ότι τα προσκοµιζόµενα έγγραφα έχουν κατατεθεί έτσι ακριβώς στις αντίστοιχες Οικονοµικές Εφορίες.
3. Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία σε ελεύθερο επάγγελµα θα πρέπει το εισόδηµα που δηλώνεται κατά το αντίστοιχο οικονοµικό έτος να είναι µεγαλύτερο ή ίσο µε το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου για το αντίστοιχο έτος.
β3) Σε κάθε περίπτωση εργαζοµένων στον Ιδιωτικό Τοµέα πέρα από τις παραπάνω βεβαιώσεις δεν γίνονται δεκτά και δεν αξιολογούνται φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήµων, σηµειώµατα καταβολής εισφορών, εκκαθαριστικά σηµειώµατα εφορίας, αποδείξεις ασφαλιστικών ταµείων κ.λ.π.
γ) Επαγγελµατική Εµπειρία εκτός Ελλάδος
Η επαγγελµατική Εµπειρία εκτός Ελλάδος αναγνωρίζεται εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει:
Βεβαίωση εργοδότη όπως αναφέρεται στην παράγραφο Β.6,β1 συνοδευόµενη από επίσηµη µετάφραση του Υπ. Εξωτερικών.
Βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιµος χρόνος.

• Σε περίπτωση που στο Ε1 δεν εµφανίζεται η απόκτηση τέκνου/ων, δύναται η προσκόµιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

• Για την ειδικότητα ΠΕ18 Τουριστικών Επαγγελµάτων απαιτείται βιβλιάριο υγείας από Νοµαρχία (σε ισχύ) και είναι απαραίτητη η προσκόµιση νόµιµα επικυρωµένου φωτοαντίγραφου του.
• Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός της οριζόµενης προθεσµίας.

• Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε αντίγραφα ή νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.

• Στην αίτηση ο κλάδος και η ειδικότητα θα συµπληρώνονται σύµφωνα µε τον τρόπο που αναγράφεται στην παρούσα προκήρυξη διότι η αίτηση θα αξιολογηθεί στον κλάδο και την ειδικότητα πουαναγράφει.

• Κανένα απολύτως δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό εφόσον υποβληθεί µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών.

• Οι παραλήπτες δεν είναι υπεύθυνοι για την πληρότητα των δικαιολογητικών.

• Όλοι οι υποψήφιοι θα υποβάλουν εξαρχής όλα τα δικαιολογητικά.

• Οι σχολικές µονάδες ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕ λειτουργούν σε πρωινό και απογευµατινό ωράριο, κατά συνέπεια η ανάθεση εργασίας σε πρωινό και απογευµατινό ωράριο γίνεται µε βάση τις ανάγκες της σχολής προσδιοριζόµενο από τα όργανα διοίκησης της.

• Πληροφορούµε τους ενδιαφερόµενους ότι και µετά την πρόσληψή τους, µπορεί η διοίκηση να διακόψει τη σύµβαση οποτεδήποτε χωρίς καµία συνέπεια για τον ΟΑΕΔ, αν σε κλάδο ή κλάδους διορισθούν µόνιµοι εκπαιδευτικοί.

• Επίσης πληροφορούµε τους ενδιαφερόµενους ότι, ενδέχεται να µη γίνει πρόσληψη αν και υπέβαλαν δικαιολογητικά και συµπεριελήφθησαν στους πίνακες αξιολόγησης, εφόσον δεν δηµιουργηθούν τα προβλεπόµενα τµήµατα για την προκηρυχθείσα ειδικότητα της ΕΠΑ.Σ Ρόδου.

• Η σειρά πρόσληψης των υποψήφιων εκπαιδευτικών γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Υπουργική Απόφαση 6622/383/2010 (ΦΕΚ 707/Β΄/25-5 2010) και το άρθρο 27 του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν.3552/2007 . Για την ένταξη στον πίνακα του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3552/2007, θα πρέπει οι ενδιαφερόµενοι να προσκοµίσουν αντίστοιχες βεβαιώσεις που πιστοποιούν το δικαίωµα ένταξής τους στο Νόµο αυτό.

Υπεύθυνη δήλωση.
Στον υποψήφιο χορηγείται µαζί µε την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση στην οποία πρέπει να δηλώνει: 1) ότι είναι ή δεν είναι πολιτικός-διοικητικός υπάλληλος του κράτους και ΝΠΔΔ. 2) ότι είναι ή δεν είναι συνταξιούχος 3) ότι δεν έχει καταδικαστεί και δεν είναι υπόδικος για τα αναφερόµενα στο άρθρο 8 του Ν. 3528/07 ποινικά αδικήµατα 4) ότι δεν έχει απολυθεί πειθαρχικά από ηµόσια Υπηρεσία ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ή ΝΠΙΔ του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94 5) ότι δεν έχει αποχωρήσει οικειοθελώς από Σχολές του ΟΑΕΔ τα δύο προηγούµενα σχολικά έτη και δεν έχει αξιολογηθεί από την /νση εκπ/σης του ΟΑΕΔ ως ακατάλληλος/η.

Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 και του Ν. 2690/1999.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Διαγράφεται αναλόγως. Εάν δεν γίνει η διαγραφή θα αξιολογηθείτε στον πίνακα

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Αποκλεισµός από τη Διαδικασία Επιλογής.
Ι) Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής ωροµισθίων εκπαιδευτικών υποψήφιος/ α, ο/ η οποίος/α:
- Έχει συµπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.
- Δεν έχει τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα σύµφωνα µε την αντίστοιχη προκήρυξη ειδικοτήτων.
- Δεν υποβάλλει αντίγραφα ή επικυρωµένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
- Δεν υποβάλλει αναγνώριση του βασικού τίτλου σπουδών αλλοδαπής από τα σχετικά αρµόδια όργανα (ΔΟΑΤΑΠ, Συµβούλιο Ισοτιµιών κ.λπ.).
- Δεν έχει υποβάλλει αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
ΙΙ) Αποκλείεται για τα δύο επόµενα σχολικά έτη από τη διαδικασία επιλογής ωροµισθίων εκπαιδευτικών υποψήφιος/ α, ο/ η οποίος/α:
- Έχει αξιολογηθεί και προσληφθεί στα σχολεία του ΟΑΕΔ και αποχωρεί οικειοθελώς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, πλην των περιπτώσεων κύησης και ασθένειας δικής του ή συζύγου του ή συγγενών Α βαθµού.
- Έχει αξιολογηθεί από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Α2 ως ακατάλληλος/η µε βάση στοιχεία που προκύπτουν από προηγούµενη στον ΟΑΕΔ διδακτική του απασχόληση για εκπαιδευτική και παιδαγωγική ανεπάρκεια.

Δηµιουργία Πινάκων Αξιολόγησης.
1. ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ12-ΠΕ17-ΤΕ01
Δηµιουργούνται πίνακες και οι υποψήφιοι προσλαµβάνονται από τον επόµενο πίνακα εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του προηγούµενου.
- Καταρτίζονται πίνακες υποψηφίων Proslipsis µε κριτήριο το άθροισµα των µορίων της διδακτικής εµπειρίας, των µορίων της επαγγελµατικής εµπειρίας, των µορίων του Παιδαγωγικού Τίτλου, εφόσον υπάρχει, των µορίων του Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου, εφόσον υπάρχει, των µορίων της οικογενειακής κατάστασης, εφόσον υπάρχουν, των µορίων της ανεργίας, εφόσον υπάρχουν.
- Σε περίπτωση ισοβαθµίας λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός βασικού τίτλου σπουδών.
- Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθµίας προηγείται ο υποψήφιος µε το µεγαλύτερο αριθµό τέκνων.
- Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι των παραπάνω πινάκων προσλαµβάνονται από νέο πίνακα υποψήφιοι Δηµόσιοι Υπάλληλοι, Συνταξιούχοι που αξιολογούνται µε τα ίδια ως άνω κριτήρια.
2. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ
- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περατώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση του Ν.1566/85.
- Δηµιουργούνται πίνακες και οι υποψήφιοι προσλαµβάνονται από τον επόµενο πίνακα εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του προηγούµενου.
- Καταρτίζονται πίνακες υποψηφίων µε κριτήριο το άθροισµα των µορίων της διδακτικής εµπειρίας, των µορίων της επαγγελµατικής εµπειρίας, των µορίων του Απολυτηρίου Λυκείου ή Απολυτηρίου ΤΕΕ Α΄Κύκλου ή ισοτίµου, εφόσον υπάρχει, των µορίων της οικογενειακής κατάστασης, εφόσον υπάρχουν, των µορίων της ανεργίας, εφόσον υπάρχουν.
- Σε περίπτωση ισοβαθµίας προηγείται ο έχων µεγαλύτερη επαγγελµατική εµπειρία.
- Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθµίας προηγείται ο υποψήφιος µε το µεγαλύτερο αριθµό τέκνων.
- Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι των παραπάνω πινάκων προσλαµβάνονται από νέο πίνακα υποψήφιοι Δηµόσιοι Υπάλληλοι, Συνταξιούχοι που αξιολογούνται µε τα ίδια ως άνω κριτήρια.

Ενστάσεις
Η Επιτροπή µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων, παραδίδει ή αποστέλλει στον Διευθυντή της σχολής µαθητείας τους συγκεντρωτικούς πίνακες αξιολόγησης και τον πίνακα αποκλειοµένων των υποψήφιων εκπαιδευτικών του κάθε σχολείου.
Ο Διευθυντής της σχολής µαθητείας του ΟΑΕΔ την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, από την παραλαβή των πινάκων αναρτά σε εµφανές σηµείο της Εκπαιδευτικής Μονάδας αντίγραφα των Πινάκων Αξιολόγησης και του Πίνακα Αποκλειοµένων και ανακοίνωση για το δικαίωµα των Υποψηφίων 2ροµισθίων Εκπαιδευτικών υποβολής ένστασης κατά των Πινάκων µέσα σε προθεσµία (5) πέντε εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία ανάρτησης τους.
Η ένσταση υποβάλλεται ή αποστέλλεται από τον/την υποψήφιο/α στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ υπόψη Δευτεροβάθµιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωροµίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Δ/νση : Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιµος, Τ.Κ. 174 56).
Η αποστολή των ενστάσεων γίνεται ταχυδροµικώς συστηµένα, µε courier από τον/την υποψήφιο/α.
Οι ενστάσεις κατά των πινάκων από υποψηφίους εκπαιδευτικούς που πήραν µέρος στην επιλογή για να εξεταστούν πρέπει:
Να έχουν υποβληθεί µέσα στην προβλεπόµενη χρονική προθεσµία.
Να περιλαµβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου στη σχολή µαθητείας και την ειδικότητα για την οποία ήταν υποψήφιος και τους συγκεκριµένους λόγους για τους οποίους ενίσταται αναλυτικά.
Κανένα νέο δικαιολογητικό δεν λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.
Οι νέοι τελικοί πίνακες, που θα προκύψουν µετά την ολοκλήρωση του έργου της επιτροπής ενστάσεων, παραδίδονται στον Διευθυντή της αντίστοιχης Εκπαιδευτικής Μονάδας και αναρτώνται εντός δύο ηµερών στον πίνακα Ανακοινώσεων της Εκπαιδευτικής Μονάδας.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved