ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Πρόσληψη δικηγόρου στον ΕΟΕΔΣΑΠ

 

Αθήνα 16.12.2010, 10:32

Ο Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) ενδιαφέρεται για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν ∆ικηγόρο - Νομικό Σύμβουλο, για την νομική υποστήριξή του, δηλαδή για τη μελέτη, έρευνα και επιμέλεια των νομικού περιεχομένου ή ενδιαφέροντος θεμάτων που απασχολούν τον Οργανισμό.

Αντικείμενο του έργου θα είναι η νομική υποστήριξη του Οργανισμού με βάση το διοικητικό δίκαιο και την ισχύουσα νομοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων.

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος Σύμβουλος παρέχει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις παρακάτω υπηρεσίες:
• Γνωμοδοτήσεις επί νομικών θεμάτων, στο αντικείμενο των θεμάτων της Ημερήσιας ∆ιάταξης των Συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.
• Γνωμοδοτήσεις επί νομικών θεμάτων, στο περιεχόμενο των απαντήσεων που καλείται να δώσει ο ΕΟΕ∆ΣΑΠ προς τρίτους.
• Η επιμέλεια της νομίμου λειτουργίας του ΕΟΕ∆ΣΑΠ.
• Γενικότερα θέματα που άπτονται της εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων αποβλήτων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα τα ακόλουθα:
1. Να είναι μέλη ∆ικηγορικού Συλλόγου
2. Να είναι δικηγόροι με δεκαετή (10 έτη) τουλάχιστον προϋπηρεσία
3. Να μην έχουν επαγγελματική σχέση, οποιασδήποτε φύσεως, με Συστήματα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, ούτε να έχουν διατελέσει νομικοί σύμβουλοι αυτών κατά την τελευταία πενταετία.

Ως επιθυμητά προσόντα θα συνεκτιμηθούν κατά σειρά προτεραιότητας: α) Επαγγελματική εμπειρία στο διοικητικό δίκαιο και τη νομική υποστήριξη διοικητικών συμβουλίων, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου β) Επιστημονική επάρκεια σε θέματα περιβαλλοντικού δικαίου.

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και επιθυμητών προσόντων καθίσταται ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των φακέλων των υποψηφίων.

Το απαιτούμενο προσόν 3 τεκμηριώνεται με την υποβολή σχετικής Υπεύθυνης ∆ήλωσης.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 15.000 ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΦΠΑ καθώς και νόμιμες κρατήσεις ή φόροι. Το έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
• Αίτηση στην οποία οι υποψήφιοι θα δηλώνουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
• Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
• Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
• Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι ο υποψήφιος δεν έχει επαγγελματική σχέση, οποιασδήποτε φύσεως, με Συστήματα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, ούτε έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος αυτών κατά την τελευταία πενταετία.
Σε περίπτωση επιλογής, πριν από την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομιστούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
• Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών (επικυρωμένο)
• Φωτοαντίγραφα (επικυρωμένα) άλλων τίτλων εκπαίδευσης
• Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων
• Πιστοποιητικό του ∆ικηγορικού Συλλόγου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος και δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά,

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται μέχρι 28 ∆εκεμβρίου 2010 και ώρα 12:00 π.μ. (ημερομηνία παραλαβής στα γραφεία του Οργανισμού- Πατησίων 147, 112 51, Αθήνα). Μετά την λήξη της παραπάνω οριζόμενης
προθεσμίας, δεν θα γίνεται αποδεκτή η κατάθεση φακέλων υποψηφιοτήτων. ∆ιαδικασία αξιολόγησης. Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συσταθεί από τον Οργανισμό για αυτόν τον σκοπό ενώ η τελική επιλογή θα γίνει από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται : κα Μαρία Μπαντή, τηλ.: 210-8668132, e-mail: m.banti@dpers.minenv.gr»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved