ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Πρόσληψη 92 εκπαιδευτικών και 7 επιστημόνων στο ΕΑΙΤΥ

 

Αθήνα 16.12.2010, 20:12

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙ∆ που εποπτεύεται από τον υπουργό Παιδείας), προκηρύσσει την πλήρωση έως 92 θέσεων συνεργατών εκπαιδευτικών και έως 7 θέσεων συνεργατών ειδικών επιστημόνων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι προσλήψεις γίνονται για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου του Τομέα Στρατηγικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής: «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή ∆ιαμόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή για Υποδειγματικές ∆ιδασκαλίες και Αξιοποίηση Συμμετοχικού Ιστού», το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό ∆ημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441).

Το έργο υλοποιεί τμήμα του ευρύτερου σχεδιασμού για το Ψηφιακό Σχολείο. Συγκεκριμένα, αντικείμενο του έργου που υλοποιεί το ΕΑΙΤΥ είναι:
- Ο καθορισμός των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών για τη διαμόρφωση μιας ενιαίας, λειτουργικής και πλήρως αξιοποιήσιμης στην εκπαιδευτική διαδικασία Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα διατίθεται και θα διαχέεται στην εκπαιδευτική κοινότητα το εκπαιδευτικό υλικό και τα εργαλεία αξιοποίησής του.
- Η ανάπτυξη μίας Ψηφιακής Βάσης Γνώσεων εκπαιδευτικού υλικού, που θα λειτουργεί ως το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και θα υποστηρίζει την ενοποίηση των μεταδεδομένων τους σε μία κοινή και συμβατή με τα διεθνή πρότυπα βάση.
- Στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός πυρήνα ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων:
 - Η ψηφιακή διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ο εμπλουτισμός τους με ψηφιακό διαδραστικό υλικό.
 - Ο τεχνικός μετασχολιασμός με βάση τα διεθνή πρότυπα υπάρχοντος εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού που θα επιλεγεί
- Η παροχή επιπλέον ψηφιακών υπηρεσιών και εργαλείων για την ένταξη και αξιοποίηση του διαθέσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στην Πρωτοβάθμια και ∆ευτεροβάθμια εκπαίδευση και την υποστήριξη καινοτόμων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία (εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, υπηρεσίες δημιουργίας και διάθεση υποδειγματικών διδασκαλιών)

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από 1/06/2010 έως 31/12/2015. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 8.962.200 €

Οι θέσεις
Οι θέσεις και τα προσόντα έχουν ως εξής:
Α) ΠΕ05-07 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ. Θέσεις: Έως εννέα (έως 9)
Αντικείμενο εργασιών
Σχεδιασμός και δημιουργία ψηφιακού διαδραστικού υλικού για τον εμπλουτισμό όλων των σχολικών βιβλίων Ξένων Γλωσσών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (με προτεραιότητα τα βιβλία Αγγλικών και Γαλλικών), σύμφωνα με παιδαγωγικές και τεχνικές προδιαγραφές που θα καθοριστούν.
Απαιτούμενα Προσόντα:
- Εκπαιδευτικός ΠΕ05-07 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
- ∆ιδακτική εμπειρία στο γνωστικό τους αντικείμενο
- Προηγμένη γνώση εργαλείων ανάπτυξης ψηφιακού διαδραστικού υλικού
- Εμπειρία στην ανάπτυξη συναφούς ψηφιακού διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού
Προβλεπόμενη Χρονική ∆ιάρκεια Συμβάσεων : Επτά (7) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης

Β) ΠΕ04 – ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΤΗΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. Θέσεις: Έως δώδεκα (έως 12)
Αντικείμενο εργασιών
Σχεδιασμός και δημιουργία ψηφιακού διαδραστικού υλικού για τον εμπλουτισμό όλων των σχολικών βιβλίων Φυσικών Επιστημών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με παιδαγωγικές και τεχνικές προδιαγραφές που θα καθοριστούν.
Απαιτούμενα Προσόντα:
- Εκπαιδευτικός ΠΕ04 – ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- ∆ιδακτική εμπειρία στο γνωστικό τους αντικείμενο
- Προηγμένη γνώση εργαλείων ανάπτυξης ψηφιακού διαδραστικού υλικού
- Εμπειρία στην ανάπτυξη συναφούς ψηφιακού διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού Προβλεπόμενη Χρονική ∆ιάρκεια Συμβάσεων : Επτά (7) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης
Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ04-ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ μπορούν επίσης να κάνουν αίτηση και για την ομάδα εργασίας για τα γνωστικά αντικείμενα της Γεωγραφίας και του Περιβάλλοντος (ΘΕΣΗ Ζ).

Γ) ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ. Θέσεις: Έως δεκαπέντε(έως 15)
Αντικείμενο εργασιών
Σχεδιασμός και δημιουργία ψηφιακού διαδραστικού υλικού για τον εμπλουτισμό όλων των σχολικών βιβλίων Μαθηματικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με παιδαγωγικές και τεχνικές προδιαγραφές που θα καθοριστούν
Απαιτούμενα Προσόντα:
- Εκπαιδευτικός ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
- ∆ιδακτική εμπειρία στο γνωστικό τους αντικείμενο
- Προηγμένη γνώση εργαλείων ανάπτυξης ψηφιακού διαδραστικού υλικού
- Εμπειρία στην ανάπτυξη συναφούς ψηφιακού διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού
Προβλεπόμενη Χρονική ∆ιάρκεια Συμβάσεων : Επτά (7) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης

∆) ΠΕ08 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Θέσεις: Έως πέντε (έως 5)
Αντικείμενο εργασιών
Σχεδιασμός και δημιουργία ψηφιακού διαδραστικού υλικού για τον εμπλουτισμό όλων των σχολικών βιβλίων Αισθητικής Αγωγής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με παιδαγωγικές και τεχνικές προδιαγραφές που θα καθοριστούν.
Απαιτούμενα Προσόντα:
- Εκπαιδευτικός ΠΕ08 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
- ∆ιδακτική εμπειρία στο γνωστικό τους αντικείμενο
- Προηγμένη γνώση εργαλείων ανάπτυξης ψηφιακού διαδραστικού υλικού
- Εμπειρία στην ανάπτυξη συναφούς ψηφιακού διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού
Προβλεπόμενη Χρονική ∆ιάρκεια Συμβάσεων : Επτά (7) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης

Ε) ΠΕ19-20 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Θέσεις: Έως δέκα πέντε (έως 15)
Αντικείμενο εργασιών
Σχεδιασμός και δημιουργία ψηφιακού διαδραστικού υλικού για τον εμπλουτισμό όλων των σχολικών βιβλίων
Πληροφορικής και Τεχνολογίας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με παιδαγωγικές και τεχνικές προδιαγραφές που θα καθοριστούν.
Απαιτούμενα Προσόντα:
- Εκπαιδευτικός ΠΕ19-20 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
- ∆ιδακτική εμπειρία στο γνωστικό τους αντικείμενο
- Προηγμένη γνώση εργαλείων ανάπτυξης ψηφιακού διαδραστικού υλικού
- Εμπειρία στην ανάπτυξη συναφούς ψηφιακού διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού
Προβλεπόμενη Χρονική ∆ιάρκεια Συμβάσεων : Επτά (7) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης
Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) μπορούν να κάνουν αίτηση εκτός από την ομάδα εργασίας της Πληροφορικής και για μια ακόμα ομάδα εργασίας (Θέσεις Α-Β-Γ-∆-ΣΤ-Ζ) ανεξάρτητα από γνωστικό αντικείμενο, αρκεί να έχουν αναπτύξει συναφές ψηφιακό διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό.

ΣΤ) ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ / ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ, ΠΕ09-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ10-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ,
ΠΕ13-ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΕ01-ΘΕΟΛΟΓΟΙ. Θέσεις: Έως δεκαέξι (έως 16)
Αντικείμενο εργασιών
Σχεδιασμός και δημιουργία ψηφιακού διαδραστικού υλικού για τον εμπλουτισμό όλων των σχολικών βιβλίων Ιστορίας, Θρησκευτικών και Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, σύμφωνα με παιδαγωγικές και τεχνικές προδιαγραφές που θα καθοριστούν
Απαιτούμενα Προσόντα:
- Εκπαιδευτικός ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ / ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ή ΠΕ09-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ ή ΠΕ10-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ή ΠΕ13-ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ή ΠΕ01-ΘΕΟΛΟΓΟΙ.
- ∆ιδακτική εμπειρία στο γνωστικό τους αντικείμενο
- Προηγμένη γνώση εργαλείων ανάπτυξης ψηφιακού διαδραστικού υλικού
- Εμπειρία στην ανάπτυξη συναφούς ψηφιακού διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού Προβλεπόμενη Χρονική ∆ιάρκεια Συμβάσεων : Επτά (7) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης

Ζ) ΠΕ04– ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Θέσεις: Έως πέντε (έως 5)
Αντικείμενο εργασιών
Σχεδιασμός και δημιουργία ψηφιακού διαδραστικού υλικού για τον εμπλουτισμό όλων των σχολικών βιβλίων Γεωγραφίας και Περιβάλλοντος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με παιδαγωγικές και τεχνικές προδιαγραφές που θα καθοριστούν.
Απαιτούμενα Προσόντα:
- Εκπαιδευτικός ΠΕ04-ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- ∆ιδακτική εμπειρία σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με τη Γεωγραφία και το Περιβάλλον
- Προηγμένη γνώση εργαλείων ανάπτυξης ψηφιακού διαδραστικού υλικού
- Εμπειρία στην ανάπτυξη συναφούς ψηφιακού διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού
Προβλεπόμενη Χρονική ∆ιάρκεια Συμβάσεων : Επτά (7) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης
Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ04-ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ μπορούν επίσης να κάνουν αίτηση και για την ομάδα εργασίας για τα γνωστικά αντικείμενα της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας (ΘΕΣΗ Β).

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕ-70
Ειδικά οι εκπαιδευτικοί ΠΕ-70 της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανάλογα με την προτίμησή τους και την εξειδίκευσή τους μπορούν να ενταχθούν, σύμφωνα με την αίτησή τους στις προαναφερθείσες ομάδες ως εξής:
- Β ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (έως δύο-2-θέσεις)
- Γ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (έως τέσσερις-4-θέσεις)
- ∆ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (έως δυο-2-θέσεις)
- Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (έως δυο-2-θέσεις)
- ΣΤ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ και ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (έως τρεις-3 θέσεις)
- Ζ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (έως δυο-2 θέσεις)
Κάθε εκπαιδευτικός ΠΕ-70 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ μπορεί να κάνει αίτηση για μέχρι δυο από τις παραπάνω θέσεις το μέγιστο.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι:
- ∆ιδακτική εμπειρία σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.
- Προηγμένη γνώση εργαλείων ανάπτυξης ψηφιακού διαδραστικού υλικού
- Εμπειρία στην ανάπτυξη συναφούς ψηφιακού διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού για την ομάδα των μαθημάτων στην οποία αιτούνται να ενταχθούν.

Η) ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ: Θέσεις: Έως επτά (έως 7)
Αντικείμενο εργασιών
Οι ειδικοί επιστήμονες θα στελεχώσουν τις παραπάνω ομάδες ανάλογα με τις ανάγκες του έργου.
Απαιτούμενα Προσόντα:
- Βασικός τίτλος σπουδών συναφής με κάποιο από τα γνωστικά αντικείμενα εργασίας των προαναφερόμενων ομάδων.
- Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή διδακτορικό δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού ή τις εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ή τις εφαρμογές των ΤΠΕ στο γνωστικό αντικείμενο που αναφέρονται τα σχετικά μαθήματα του Αναλυτικού
Προγράμματος (π.χ. Πληροφοριακά συστήματα στην Οικονομία, Μουσική Τεχνολογία, Αλγόριθμοι και
μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες).
- Εμπειρία στην ανάπτυξη συναφούς ψηφιακού διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού για την ομάδα των μαθημάτων στην οποία αιτούνται να ενταχθούν.
Προβλεπόμενη Χρονική ∆ιάρκεια Συμβάσεων : Επτά (7) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης

Τρόπος Αξιολόγησης
Στην διαδικασία της επιλογής δεν θα γίνονται δεκτοί όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στην κατηγορία «Απαιτούμενα προσόντα».
Καθίσταται σαφές, ότι τα προσόντα των ενδιαφερομένων θα αξιολογηθούν και ποιοτικά στη βάση της συνάφειας των τίτλων σπουδών και της εμπειρίας των ενδιαφερομένων με το αντικείμενο του έργου.
Για τη συνολική αξιολόγηση των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
- ∆ιδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο (αξιολογείται η χρονική έκταση της εμπειρίας και η αναφορά σε καινοτομικές δράσεις).
- Γνώση εργαλείων ανάπτυξης ψηφιακού διαδραστικού υλικού (αξιολογείται η ποικιλία των εργαλείων και το εύρος της σχετικής γνώσης).
- Εμπειρία στην ανάπτυξη συναφούς ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού (αξιολογείται ο όγκος και η ποιότητα του σχετικού υλικού).
- Εμπειρία συμμετοχής σε συναφή έργα (αξιολογείται το πλήθος των συναφών έργων και η ποιότητα των αποτελεσμάτων τους).

Η αξιολόγηση θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης που θα οριστεί με Απόφαση του ∆ιευθυντή του ΕΑΙΤΥ. Τα ονόματα των ατόμων που θα επιλεγούν θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας του ΕΑΙΤΥ.

Για τους ενδιαφερόμενους πρέπει να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση. Οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται την υποχρέωση να προσκομίσουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία που θα τους ζητηθούν εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης καθώς και το δικαίωμα του ΕΑΙΤΥ να μη προχωρήσει σε σύμβαση μαζί τους εάν υπάρξει σχετικό κώλυμα.

Τόπος εργασίας θα είναι η έδρα των συνεργατών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν δυνατότητα μετακίνησης για συμμετοχή σε συντονιστικές συναντήσεις για το έργο, με έξοδα που θα βαρύνουν το ΕΑΙΤΥ.

Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν με σύμβαση μισθώσεως έργου, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΕΑΙΤΥ και τις κείμενες διατάξεις. Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί από το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί, την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία των υποψηφίων.

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν μέχρι τις 23 Δεεμβρίου 2010, με συστημένη επιστολή, τα ακόλουθα:
- Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε απλό χαρτί. Υποδείγματα αιτήσεων και για τις δύο κατηγορίες θέσεων (Θέσεις Α-Ζ Εκπαιδευτικών και Θέσεις Ειδικών Επιστημόνων (Η)) διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας του ΕΑΙΤΥ http://www.cti.gr (ΝΕΑ / Προκηρύξεις θέσεων/∆126/7-12-2010).
Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ-70) καθώς και των εκπαιδευτικών πληροφορικής (ΠΕ19 &20) και Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04) θα πρέπει ευκρινώς να αναγράφεται στην αίτηση η ομάδα γνωστικών αντικειμένων στην οποία θα επιθυμούσαν να ενταχθούν.
- Αντίγραφα τίτλων σπουδών
- Πλήρες βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία απ΄ όπου να τεκμηριώνεται η ζητούμενη εμπειρία και η γνώση των εργαλείων ανάπτυξης διαδραστικού ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού (πχ. τίτλοι σπουδών, προηγούμενες σχετικές εργασίες, κατάλογο με ψηφιακό διαδραστικό υλικό που έχουν αναπτύξει, κατάλογο με εργαλείων ανάπτυξης διαδραστικού πολυμεσικού υλικού που γνωρίζουν, έργα ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού που έχουν συμμετάσχει και το ρόλο του/της στα έργα αυτά)
- ∆είγμα ψηφιακού διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού που έχουν αναπτύξει (σε ηλεκτρονική μορφή πχ. σε CD-ROM/DVD).
- Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι το υποβαλλόμενο δείγμα είναι δικό τους.
- Άλλα συνηγορούντα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος.

Η Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (συμπληρωμένο .doc αρχείο του σχετικού υποδείγματος) και το Βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να υποβληθούν εκτός από έντυπη μορφή και σε ηλεκτρονική μορφή (πχ. σε ένα CD-ROM) στη διεύθυνση: Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Υπόψη: κας Άντας ∆ημοπούλου - ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (με την ένδειξη: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ No 40_ΕΑΙΤΥ»). ∆ιεύθυνση: Ν. Καζαντζάκη, 26504 Πανεπιστημιούπολη Ρίου Πατρών, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610960393 και 2610960300.

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ΕΑΙΤΥ μπορείτε να βρείτε στο http://www.cti.gr. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων, και άλλες
διαδικαστικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Άντα ∆ημοπούλου, τηλ.: 2610-960393 και 2610-960300, φαξ: 2610960392, e-mail:
alexdim@cti.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved