ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Πρόσληψη 232 νοσηλευτών στο ΚΕΕΛΠΝΟ

 

Αθήνα 17.12.2010, 14:22

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την Αθήνα, θα προβεί στην πρόσληψη 232 νοσηλευτών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο ετών, για την κάλυψη αναγκών κυρίως ΜΕΘ των νοσοκομείων που βρίσκονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Ειδικότερα:
* 46 ΠΕ Νοσηλευτικής
* 172 ΤΕ Νοσηλευτικής
* 14 ΔΕ Νοσηλευτών

Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 24 Δεκεμβρίου 2010.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.


 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), το οποίο αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την Αθήνα, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α’/1992), του ΠΔ 358/1992 (ΦΕΚ 179/Α/1992) , των άρθρων 27-29 της υπ’ αριθμ. Υ1/οικ.5028/22-6-2001 (ΦΕΚ 831/Β/29-6-2001) Απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 20 του Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/11-7- 2005).
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/55/3500/12-10-2010 (ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 8/8250/13-10-2010) Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (όπως ισχύει), πρόσληψης νοσηλευτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ για το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
3. Το ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
4. Τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. που ελήφθησαν κατά τις 25η Συνεδρίαση/2-12-2010 και 26η Συνεδρίαση/14 12-2010, για την πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού, το οποίο προορίζεται για τη στελέχωση σύμφωνα με τον Εθνικό Σχεδιασμό, κυρίως ΜΕΘ των Νοσοκομείων, που βρίσκονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Ότι θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο ετών για την κάλυψη αναγκών κυρίως ΜΕΘ των νοσοκομείων που βρίσκονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, βάσει του Εθνικού Σχεδιασμού, ως εξής:
1. Σαράντα έξι (46) ατόμων κατηγορίας Π.Ε. Νοσηλευτικής
2. Εκατόν εβδομήντα δύο (172) ατόμων κατηγορίας ΤΕ Νοσηλευτικής
3. Δέκα τεσσάρων (14) ατόμων κατηγορίας ΔΕ Νοσηλευτών

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Για τους κατηγορίας ΠΕ, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.
- Για τους κατηγορίας ΤΕ, πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.
- Για τους κατηγορίας ΔΕ, Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή πτυχίο ή Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών τεχνικού/ επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου ή απολυτήριο τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής
- Για την ύπαρξη ισοτιμίας όλων των κατηγοριών πτυχίων απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ ή Πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου.
- Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για τους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

Όλα τα ζητούμενα προσόντα πρέπει ν΄ αποδεικνύονται νόμιμα με υποβολή μόνο πρωτοτύπων ή νομίμως επικυρωμένων γνήσιων αντιγράφων. Ανεπικύρωτα αντίγραφα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει, επίσης, να αναφέρουν την επιδιωκόμενη θέση και να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας,
3. Επικυρωμένη βεβαίωση ή πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές, προκειμένου περί ανδρών.
4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για τα στοιχεία της κατοικίας (διεύθυνση, οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, περιοχή, αριθμός σταθερού ή/ και φορητού τηλεφώνου , εάν υπάρχει).
6. Για τους πτυχιούχους κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. , επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.
Γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας και χειρισμού Η/Υ θα αξιολογηθούν επίσης θετικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ή να ταχυδρομήσουν την αίτηση τους με όλα τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (Αγράφων 3-5-Μαρούσι Αττικής) μέχρι και την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2010 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00-14.00. Συμπληρωματικές ή /και διευκρινιστικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά, υποχρεώσεις κ.λ.π. παρέχονται μόνο από το Γραφείο Προσωπικού του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (Αγράφων 3-5, Μαρούσι), 2ος όροφος, τηλ.: 210 5212000, 043) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00-14.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved