ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Πρόσληψη επιστημόνων στο ΤΕΙ Πάτρας
 

 

Αθήνα 21.12.2010, 12:22

Το ΤΕΙ Πάτρας θα προσλάβει, με σύμβαση έργου, επιστημονικό προσωπικό για την υλοποίηση της πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Πάτρας».

Αιτήσεις υποβάλλονται στο ΤΕΙ μέχρι 28 Δεκεμβρίου.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

 

 

ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ &
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αριθμ. πρωτ 17397
Πάτρα 17-12-2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Πάτρας λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 679/96 που κυρώθηκε με την διάταξη του άρθρου 36 του ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3848/2010.
2. Τις υπ’ αρίθμ. 11/15-9-2010 και 13/5-11-2010 αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών και
3. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Πάτρας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013», ¶ξονας προτεραιότητας 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», με Ιδρυματικό Υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Ζαχαράκη Επίκουρο καθηγητήτου Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε., ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ να συνεργαστεί, για τη στελέχωση και υλοποίηση της ως άνω πράξης, με επιστημονικό προσωπικό το οποίο να διαθέτει τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά και λοιπά προσόντα.

1. Α. Επιστημονικό προσωπικό «Ανάλυσης και Σχεδιασμού Λογισμικού» Αντικείμενο απασχόλησης:
- Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμός web-based ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων ευρείας κλίμακας
- Συντονισμός ομάδων για α) ανάπτυξη λογισμικού (σχεδιασμός, παραγωγή, έλεγχος, συντήρηση και εγχειρίδια χρήσης) και β) παραγωγή παραδοτέων έργου.
- Συντονισμός εργασιών τεχνικής υποστήριξης για την εξασφάλιση ορθής και απρόσκοπτης χρήσης πληροφοριακών συστημάτων με χρήστες σε ευρεία κλίμακα.
- Συμμετοχή σε συνεδριάσεις επιτροπών και εκπόνηση εισηγήσεων και αναφορών τεχνικού ή/και επιστημονικού περιεχομένου.

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
- Δίπλωμα ή πτυχίο Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας. Συνεκτιμάται η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αντικειμένου σχετικού με το σχεδιασμό λογισμικού.
- Εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων ευρείας κλίμακας.

Ειδικότερα:
- Γνώση και εμπειρία σε τυπικές γλώσσες σχεδιασμού εφαρμογών (π.χ. UML) και συναφή εργαλεία (π.χ. RationalRose).
- Εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα σχεδίασης κι ανάπτυξης κατανεμημένων βάσεων δεδομένων και web-based εφαρμογών τεχνολογίας Web2.

Ειδικότερα:
- Εμπειρία σεCMS/Web Application FrameworksόπωςDrupal/Joomla/django
- Τεχνογνωσία σε ASP/.NET/PHP/JSP, HTML/XHTML/CSS, XML/XSLTκαι στις συναφείς πλατφόρμες.
- Γνώση κι εμπειρία σε αντικειμενοστραφείς γλώσσες προγραμματισμού (Java/C#) καθώς και σε γλώσσες προγραμματισμού Javascript/Perl και σχετικών εργαλείων ανάπτυξης. Proslipsis
- Εμπειρία σε RDBMS (SQL server ή Oracle ή MySQL) και συνοδευτικών εργαλείων.

Συνεκτιμάται ιδιαίτερα η εξειδίκευση σε σχεδιασμό και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για τον συντονισμό και την παρακολούθηση δράσεων ευρείας κλίμακας και γεωγραφικής διασποράς.

- Καλή γνώση εργαλείων προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών (π.χ. MS Project) για έργα ανάπτυξης λογισμικού
- Εμπειρία σε συμμετοχική δουλειά, ικανότητα οργάνωσης ομάδων εργασίας και συνεργασίας με ομάδες επιτόπια και από απόσταση, με ICT.
- Τεκμηριωμένη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με επιστημονικό προσωπικό, προσωπικό άλλων ειδικοτήτων και με τελικούς χρήστες.
- Πολύ καλή επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα στον γραπτό και προφορικό λόγο.
- Ανεπτυγμένη ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας, εκπόνησης κειμένων, παρουσιάσεων κ.λπ.

Β. Αμοιβή: 4.800,00€
Γ. Θέσεις απασχόλησης: 1-2
Δ. Φόρτος εργασίας: τέσσερις (4) ανθρωπομήνες

2. Α. Επιστημονικό προσωπικό «Ανάπτυξης και Συντήρησης Λογισμικού» Αντικείμενο απασχόλησης:
- Συμμετοχή στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση web-based ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων ευρείας κλίμακας.
- Ανάπτυξη και συντήρηση κατανεμημένων βάσεων δεδομένων – α) συμμετοχή σε σχεδιασμό, παραγωγή, έλεγχο, συντήρηση και δημιουργία εγχειριδίων χρήσης και β) συμμετοχή στην παραγωγή παραδοτέων του έργου.
- Ανάπτυξη και συντήρηση ιστοτόπων (websites) και διαδικτυακών πυλών (portals) – α) συμμετοχή σε σχεδιασμό, παραγωγή, έλεγχο, συντήρηση λογισμικού και β) συμμετοχή στην παραγωγή παραδοτέων του έργου και εγχειριδίων χρήσης του λογισμικού.
- Συμμετοχή σε εργασίες τεχνικής υποστήριξης για την εξασφάλιση ορθής και απρόσκοπτης χρήσης πληροφοριακών συστημάτων με χρήστες σε ευρεία κλίμακα.
- Συμμετοχή σε τοπικές ή και εξ’ αποστάσεως εργασίες συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και ελέγχου σε υλικό ή/και λογισμικό υποδομών πληροφορικής (π.χ. σταθμοί εργασίας, εξυπηρετητές, λειτουργικό, κλπ).
- Δοκιμαστική εγκατάσταση, πειραματική λειτουργία και χρήση σύγχρονων εφαρμογών, πακέτων λογισμικού και opensource λογισμικού.

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
- Δίπλωμα ή πτυχίο Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας. Επιθυμητή η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αντικειμένου σχετικού με τεχνολογίες web και βάσεων δεδομένων.
- Εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων ευρείας κλίμακας.

Ειδικότερα:
- Επιθυμητή η εμπειρία σε τυπικές γλώσσες σχεδιασμού εφαρμογών (UML) και συναφή εργαλεία (π.χ. RationalRose).
- Εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα σχεδίασης και ανάπτυξης κατανεμημένων βάσεων δεδομένων και web-based εφαρμογών τεχνολογίας Web2.
- Εμπειρία σε CMS/Web Application Frameworksόπως Drupal/Joomla/django
- Τεχνογνωσία σε ASP/.NET/PHP/JSP, HTML/XHTML/CSS, XML/XSLT και στις συναφείς πλατφόρμες.
- Γνώση κι εμπειρία σε αντικειμενοστραφείς γλώσσες προγραμματισμού (Java/C#) καθώς και σε γλώσσες προγραμματισμού Javascript/Perl και σχετικών εργαλείων ανάπτυξης.
- Εμπειρία σε RDBMS (SQL server ή Oracle ή MySQL) και συνοδευτικών εργαλείων.
- Εμπειρία σε τεχνική υποστήριξη: α) συστημάτων με λειτουργικό σύστημα Windows/Linuxserver, β) συστήματα (multi)client-server για την υποστήριξη λειτουργίας ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων ευρείας κλίμακας.
- Εμπειρία από συμμετοχή σε ομάδες παροχής υπηρεσιών Help-Desk και χρήσης εργαλείων εξ’ αποστάσεως τεχνικής υποστήριξης.
- Ανεπτυγμένη ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας, εκπόνησης κειμένων, παρουσιάσεων κλπ.

Β. Αμοιβή:45.600,00€
Γ. Θέσεις απασχόλησης: 2-7
Δ. Φόρτος εργασίας: τριάντα οκτώ (38) ανθρωπομήνες

3. Α. Επιστημονικό προσωπικό «Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης και Στατιστικής Επεξεργασίας Δεδομένων» Αντικείμενο απασχόλησης:
- Μελέτη και καταγραφή ποιοτικών χαρακτηριστικών για την αξιολόγηση του έργου και την ανάπτυξη κώδικα δεοντολογίας.
- Συμμετοχή στο σχεδιασμό και ανάπτυξη ερωτηματολογίων για αξιολόγηση χρηστών και παρεχόμενων υπηρεσιών του πληροφοριακού συστήματος.
- Συμμετοχή σε διαδικασίες αξιολόγησης και σε επεξεργασίες δεδομένων.
- Συντονισμός ομάδων για α) ανάπτυξη ερωτηματολογίων, β) δημιουργία κώδικα δεοντολογίας, και γ) παραγωγή παραδοτέων έργου.
- Συμμετοχή σε συνεδριάσεις επιτροπών και εκπόνηση εισηγήσεων και αναφορών τεχνικού ή/και επιστημονικού περιεχομένου

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
- Πτυχίο Μαθηματικών, Στατιστικής, Οικονομίας ή συναφούς ειδικότητας. Επιθυμητή η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αντικειμένου σχετικού με Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα ή/και Εκπαιδευτική Έρευνα.
- Εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα ανάπτυξης μαθηματικών μοντέλων και εφαρμογής με εργαλεία λογισμικού. Ειδικότερα:
- Εμπειρία σε χρήση πακέτων στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων (π.χ. SPSS).
- Πρότερη εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων.
- Πρότερη εμπειρία σε θέματα που άπτονται την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
- Πρότερη εμπειρία σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης σε συναφή έργα ή/και σε ομάδες υλοποίησης συναφών έργων.
- Τεκμηριωμένη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με επιστημονικό προσωπικό, προσωπικό άλλων ειδικοτήτων και με τελικούς χρήστες.
- Ανεπτυγμένη ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας, εκπόνησης κειμένων, παρουσιάσεων κ.λπ.
- Πολύ καλή επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα στον γραπτό και προφορικό λόγο.
- Γνώση και εμπειρία στην υλοποίηση έργων με αντικείμενο την εκπαίδευση ενηλίκων ή/και στην ανάληψη τεχνικής ευθύνης κατά την υλοποίησή τους.

Β. Αμοιβή:14.400,00€
Γ. Θέσεις απασχόλησης: 1-2
Δ. Φόρτος εργασίας: δώδεκα (12) ανθρωπομήνες

4. Α. Επιστημονικό προσωπικό «Τεχνικής Υποστήριξης»
Αντικείμενο απασχόλησης:
- Οικονομική διαχείριση και διαχείριση ποιότητας.
- Τεχνικός συντονισμός του έργου για την εξασφάλιση της υιοθέτησης κοινής μεθοδολογίας από όλες τις επιμέρους πράξεις.
- Παρακολούθηση της πορείας των δράσεων και των υπευθύνων που έχουν αναλάβει τη διεκπεραίωσή τους.
- Επαλήθευση και επικύρωση της αποτελεσματικότητας.
- Έλεγχος των επιμέρους αναφορών.
- Τήρηση αρχείου.
- Προετοιμασία και παραγωγή των απαραίτητων επίσημων αναφορών του έργου.
- Προετοιμασία και παραγωγή των απαραίτητων συμβάσεων και συμβολαίων τόσο με τη
Διαχειριστική Αρχή του έργου όσο και με τους εμπλεκόμενους στο έργο.

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφούς ειδικότητας. Επιθυμητή η άδεια άσκησης επαγγέλματος του αντίστοιχου με τον τίτλο σπουδών Επιμελητηρίου.
- Πρότερη εμπειρία σε διοικητικά/οικονομικά καθήκοντα που άπτονται των διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα.
- Πιστοποιημένη γνώση στη χρήση Η/Υ και ιδιαίτερα σε εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου.
- Καλή επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα στον γραπτό και προφορικό λόγο.
- Αναπτυγμένα προσόντα για προφορική και γραπτή επικοινωνία με συνεργάτες και προϊστάμενους.
- Ικανότητα για εργασία αποδοτική, παραγωγική, ανταποκρινόμενη σε χρονικούς περιορισμούς και σε προδιαγραφές ποιότητας, κάνοντας χρήση υπαρχόντων εργαλείων, μεθόδων και/ή εξοπλισμού.

Β. Αμοιβή: 36.000,00€
Γ. Θέσεις απασχόλησης: 1-2
Δ. Φόρτος εργασίας: τριάντα (30) ανθρωπομήνες

5. Α. Επιστημονικό προσωπικό «Επικοινωνιακής Υποστήριξης» Αντικείμενο απασχόλησης:
- Επικοινωνία και συνεργασία με περιφερειακές δομές της δημόσιας διοίκησης και ιδιωτικών φορέων για την οργάνωση, την καθοδήγηση και την ενημέρωσή τους σχετικά με τη διεξαγωγή προγραμματισμένων δράσεων.
- Συμμετοχή στη δημιουργία υλικού και υποστηρικτικών ενεργειών για δράσεις ευαισθητοποίησης και διάχυσης αποτελεσμάτων σε πληθυσμούς στόχους (π.χ. ημερίδες).
- Οργάνωση δραστηριοτήτων ενημέρωσης για την ανάδειξη του έργου σε σχετικά συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις καθώς και παραγωγή ηλεκτρονικού/ψηφιακού υλικού.
- Επικοινωνία με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.
- Οργάνωση εκδηλώσεων και συναντήσεων του έργου.

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ.
- Πιστοποιημένη γνώση στη χρήση Η/Υ και ιδιαίτερα σε εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και επικοινωνιακών συστημάτων.
- Καλή επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα στον γραπτό και προφορικό λόγο.
- Αναπτυγμένα προσόντα για προφορική και γραπτή επικοινωνία με συνεργάτες και φορείς της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα.
- Ικανότητα για εργασία αποδοτική, παραγωγική, ανταποκρινόμενη σε χρονικούς περιορισμούς και σε προδιαγραφές ποιότητας, κάνοντας χρήση υπαρχόντων εργαλείων, μεθόδων και/ή εξοπλισμού.

Β. Αμοιβή: 10800,00€
Γ. Θέσεις απασχόλησης: 1-2
Δ. Φόρτος εργασίας: εννέα (9) ανθρωπομήνες.

Διαδικασία Αξιολόγησης:
Α) Οι υποψήφιοι των κατηγοριών 1,2,3 και 5 θα καταταχθούν σε συγκριτικό αξιολογικό πίνακα και θα αξιολογηθούν με βάση τα κριτήρια που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις για την πρόσληψη επιστημονικών – εργαστηριακών συνεργατών. Στην τελική κατάταξη θα προσμετρηθεί η βαθμολογία τυχόν συνέντευξης που θα αποφασισθεί από την επιτροπή αξιολόγησης και θα αφορά μόνο τους δέκα (10) πρώτους της κατάταξης.

Β) Οι υποψήφιοι της 4ης κατηγορίας θα καταταχθούν σε συγκριτικό αξιολογικό πίνακα με βάση αντικειμενικά κριτήρια. Η τελική τους κατάταξη θα προκύψει συνυπολογίζοντας τα μόρια συνέντευξης, η οποία όμως θα αφορά μόνο τους δέκα πρώτους της κατάταξης. Η συνέντευξη θα περιλαμβάνει γραπτό και προφορικό μέρος καθώς και επίδειξη δεξιοτήτων στα προαναφερόμενα καθήκοντα.

Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και θα απαιτηθεί πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης στην περίπτωση που επιλεγούν.

Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Ανάθεσης Έργου. (Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες με σύμβαση ανάθεσης έργου παροχής υπηρεσίας).

Διάρκεια και έδρα του έργου: Η διάρκεια του έργου είναι τριάντα έξι (36) μήνες και η έδρα των εργασιών για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού θα είναι οι εγκαταστάσεις της ΔΑΣΤΑ στην Αμαλιάδα και στην Πάτρα.

Τρόπος Πληρωμής: Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών ή Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης.

Όροι συμμετοχής
- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν υποβάλλουν αίτηση σε μία ή περισσότερες κατηγορίες προσωπικού ανάλογα με τα προσόντα που διαθέτουν.
- Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές.
- Οι τίτλοι σπουδών που έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙ. Κ.Α.Τ.Σ.Α)
- Τα πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας πρέπει να είναι σύμφωνα με τις βαθμίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς (
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/el)
- Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημα θεωρημένες μεταφράσεις.
- Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με νόμιμα επικυρωμένα παραστατικά, όπως ένσημα ασφαλιστικού φορέα, δελτία παροχής υπηρεσιών και βεβαίωση δημοσίου φορέα ή συμβάσεις έργου.

Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την αίτησή τους, από τη Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2010 και μέχρι την Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 14:00 στο γραφείο της Μονάδας Πρωτοκόλλου και Γραμματειακής Υποστήριξης (1ος όροφος) στο κτίριο του Ειδικού Λογαριασμού (ΒΙΛΑ ΚΟΛΛΑ) σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Πάτρας», με τα ακόλουθα συνοδευτικά:
- Έντυπη Αίτηση (επισυνάπτεται)
- Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών
- Βιογραφικό σημείωμα με ειδική αναφορά στα σχετικά με την προκήρυξη τυπικά και ουσιώδη προσόντα
- Συστατικές επιστολές ή άλλα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη πρότερη εμπειρία.
- Αντιπροσωπευτικό δείγμα δουλειάς των ενδιαφερομένων, κατά τη κρίση τους, εφόσον το επιθυμούν

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά μαζί με την αίτησή τους και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την ανωτέρω προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων
Μ. Αλεξάνδρου 1
26334 Πάτρα

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ κ. Αθ. Καρακώστας τηλ.: 2610-369451 ή κ. Αικ. Μιχαλοπούλου τηλ.: 2610-369450 ή Κων. Μπόμπα τηλ.: 2610-369447.

* Επισυνάνπτεται η αίτηση.

 

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Η πρόσκληση (αρχείο pdf 160 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved