ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Πρόσληψη συνεργατών στο ΤΕΙ Σερρών

 

Αθήνα 29.12.2010, 12:02

Μέσω δύο προσλήσεων που εξέδωσε, το ΤΕΙ Σερρών θα συνάψει συμβάσεις έργου με τρεις εξωτερικούς συνεργάτες.

Ακολουθούν οι προσκλήσεις.

 

Πρώτη πρόσληση
Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Σερρών ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 65/16/15-12-2010 απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών, θα προσλάβει έναν εξωτερικό συνεργάτη στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Πρακτική ¶σκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Σερρών» με MIS 299958 του ¶ξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4Γ περιπτ.β του αρθ.7 της ΚΥΑ 679/1996 και της παρ.23 του αρθ.2 του Ν.2621/98 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.2 του αρθ.14 του Ν.3369/2005.

Συγκεκριμένα:
Θέση 1η: Επιστήμονας πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας, ΠΕ ή ΤΕ για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τον έλεγχο, την υποστήριξη, την συντήρηση και την εκπαίδευση χρηστών διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος της «Πρακτικής ¶σκησης» (αριθμός θέσεων: 1, χρονική περίοδος: 14 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, αμοιβή: 19.600 ευρώ συνολικά).

Απαιτούμενα προσόντα:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή άλλο ισοδύναμο τίτλο σπουδών στην επιστήμη των Υπολογιστών και της Πληροφορικής από Τμήματα Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων Τμημάτων της αλλοδαπής
2. Εμπειρία και γνώσεις σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης, ελέγχου, συντήρησης διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη από την επιτροπή αξιολόγησης θα πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσουν συγκεκριμένα σχετικά αποτελέσματα (που οι ίδιοι θεωρούν ως τα πιο αξιόλογα) από τη δική τους αυτοδύναμη επαγγελματική δραστηριότητα ή /και από τη συμμετοχή τους σε ομάδες έργων, στις οποίες οι ίδιοι είχαν αποδεδειγμένα κύρια συμμετοχή.

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
1. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων ή δικτυακών τόπων.
2. Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
3. Η εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών πυλών (portals).
4. Αναπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και ικανότητας εργασίας σε περιβάλλον ομάδας.
5. Η εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών εγχειριδίων και σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και ενημέρωσης χρηστών για την χρήση εφαρμογών και συστημάτων πληροφορικής.
6. Η δυνατότητα χρήσης εργαλείων ανάπτυξης ανοικτού κώδικα Στη παραπάνω θέση η επαγγελματική εμπειρία θα αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εργοδοτών, στις οποίες θα πρέπει να αναγράφεται επακριβώς η διάρκεια και το είδος της απασχόλησης των υποψηφίων. Τις βεβαιώσεις εργοδοτών θα πρέπει να συνοδεύουν βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφα αποδείξεων παροχής υπηρεσιών.

Τον προκαταρκτικό έλεγχο των αιτήσεων και των λοιπών συνοδευτικών δικαιολογητικών, θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, σε ημερομηνία και ώρα, που θα τους ανακοινωθεί γραπτώς ή τηλεφωνικώς. Τη συνέντευξη θα πραγματοποιήσει Επιτροπή Αξιολόγησης, με όσους υποψηφίους κριθεί ότι πληρούν τις απαιτούμενες από την προκήρυξη τυπικές προϋποθέσεις επιλογής.

Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του φυσικού αντικειμένου του έργου και των αναγκών καθημερινής συνεργασίας με προσωπικό και μέλη ΕΠ του ΤΕΙ Σερρών, για την αποτελεσματική υλοποίησή του, οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση, που συνυποβάλλεται με την αίτησή τους, ότι εφΆ όσον επιλεγούν θα είναι σε θέση σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης να εκτελούν το έργο στην έδρα του ΤΕΙ Σερρών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις του Επιστημονικώς Υπευθύνου του έργου. Για τους ίδιους λόγους, για τους άνδρες υποψήφιους η ολοκλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, είναι απαραίτητη προϋπόθεση.

Κάθε υποψήφιος, που θα επιλεγεί δεν καθίσταται υπάλληλος του Ιδρύματος, αλλά παραμένει σε όλη τη διάρκεια του έργου ελεύθερος επαγγελματίας. Η αμοιβή, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό (του έργου), τελεί υπό την έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Σερρών δεν υποχρεούται στην ασφαλιστική κάλυψη, του υποψηφίου που θα επιλεγεί και δεν έχει καμία άλλη οικονομική υποχρέωση έναντι αυτού, πέραν της καταβολής της αμοιβής, υπό τον όρο της ύπαρξης διαθεσίμου ποσού στο πρόγραμμα. Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά, πάντοτε «δεδουλευμένα» (ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης του έργου) και κατόπιν εντολής του Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου, την οποία θα υλοποιεί η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Σερρών.

Οι ενδιαφερόμενοι για την ανωτέρω θέση, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με πλήρη φάκελο που θα περιλαμβάνει:
-Βιογραφικό Σημείωμα
-Αντίγραφο τίτλων σπουδών
-Βεβαίωση προϋπηρεσίας
-Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την επιλογή.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες (Κτίριο Διοίκησης), από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης έως και τη Δευτέρα 10-01-2011. Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.

Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση Πρόσληψης - Πράξη - Ειδικότητα θέσης».

Γνωστοποιείται ότι η επιλογή του πιο πάνω προσωπικού θα γίνει από την Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών ύστερα από εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων. Η εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων αποσκοπεί στη διακρίβωση της εν γένει καταλληλότητας του υποψηφίου για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή μπορεί να προβαίνει και σε δημόσια συνέντευξη με τους υποψηφίους.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο: 23210- 49168.

Δεύτερη πρόσκληση
Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Σερρών ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 64/16/15-12-2010 απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, θα προσλάβει εξωτερικούς συνεργάτες συνολικού αριθμού δύο ατόμων στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεση του ΤΕΙ Σερρών» με MIS 299917 του ¶ξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4Γ περιπτ.β του αρθ.7 της ΚΥΑ 679/1996 και της παρ.23 του αρθ.2 του Ν.2621/98 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.2 του αρθ.14 του Ν.3369/2005.

Συγκεκριμένα:

Θέση 1η: Επιστήμονας πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας, ΠΕ ή ΤΕ για την υποβοήθηση στην ανάλυση απαιτήσεων χρηστών, την σύνταξη προδιαγραφών, το σχεδιασμό και τον έλεγχο του διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος της Πράξης «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ του ΤΕΙ Σερρών» (αριθμός θέσεων: μια, χρονική περίοδος: 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, αμοιβή: 8.000 ευρώ συνολικά).

Το αντικείμενο απασχόλησης αφορά συμμετοχή στην υλοποίηση του ΠΕ8 με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ» και συγκεκριμένα υποβοήθηση στην ανάλυση απαιτήσεων χρηστών, σύνταξη προδιαγραφών, σχεδιασμός και έλεγχος του διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος της Πράξης.

Απαιτούμενα προσόντα:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή άλλο ισοδύναμο τίτλο σπουδών στην επιστήμη των Υπολογιστών και της Πληροφορικής από Τμήματα Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων Τμημάτων της αλλοδαπής.
2. Εμπειρία και γνώσεις σε θέματα προσδιορισμού και ανάλυσης απαιτήσεων χρηστών, σύνταξης λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών, σχεδιασμού, ελέγχου διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων. Οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη από την επιτροπή αξιολόγησης θα πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσουν συγκεκριμένα σχετικά αποτελέσματα (που οι ίδιοι θεωρούν ως τα πιο αξιόλογα) από τη δική τους αυτοδύναμη επαγγελματική δραστηριότητα ή /και από τη συμμετοχή τους σε ομάδες έργων, στις οποίες οι ίδιοι είχαν αποδεδειγμένα κύρια συμμετοχή.

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
1. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σε θέματα ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων.
2. Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
3. Αναπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και ικανότητας εργασίας σε περιβάλλον ομάδας
4. Η εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών εγχειριδίων και σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και ενημέρωσης χρηστών για την χρήση εφαρμογών και συστημάτων πληροφορικής.
5. Η δυνατότητα χρήσης εργαλείων ανάπτυξης ανοικτού κώδικα

Θέση 2η: Επιστήμονας πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας, ΠΕ ή ΤΕ για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τον έλεγχο, την υποστήριξη, την συντήρηση και την εκπαίδευση χρηστών διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος της Πράξης «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ του ΤΕΙ Σερρών» (αριθμός θέσεων: μια, χρονική περίοδος: 14 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, αμοιβή: 19.600 ευρώ συνολικά.

Το αντικείμενο απασχόλησης αφορά συμμετοχή στην υλοποίηση του ΠΕ8 με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ» και συγκεκριμένα σχεδιασμός, ανάπτυξη, έλεγχος, υποστήριξη, συντήρηση και εκπαίδευση χρηστών διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος της Πράξης.

Απαιτούμενα προσόντα:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή άλλο ισοδύναμο τίτλο σπουδών στην επιστήμη των Υπολογιστών και της Πληροφορικής από Τμήματα Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων Τμημάτων της αλλοδαπής.
2. Εμπειρία και γνώσεις σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης, ελέγχου, συντήρησης διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη από την επιτροπή αξιολόγησης θα πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσουν συγκεκριμένα σχετικά αποτελέσματα (που οι ίδιοι θεωρούν ως τα πιο αξιόλογα) από τη δική τους αυτοδύναμη επαγγελματική δραστηριότητα ή /και από τη συμμετοχή τους σε ομάδες έργων, στις οποίες οι ίδιοι είχαν αποδεδειγμένα κύρια συμμετοχή.

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
1. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων ή δικτυακών τόπων.
2. Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
3. Η εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών πυλών (portals).
4. Αναπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και ικανότητας εργασίας σε περιβάλλον ομάδας.
5. Η εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών εγχειριδίων και σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και ενημέρωσης χρηστών για την χρήση εφαρμογών και συστημάτων πληροφορικής.
6. Η δυνατότητα χρήσης εργαλείων ανάπτυξης ανοικτού κώδικα Σε όλες τις περιπτώσεις η επαγγελματική εμπειρία θα αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εργοδοτών, στις οποίες θα πρέπει να αναγράφεται επακριβώς η διάρκεια και το είδος της απασχόλησης των υποψηφίων. Τις βεβαιώσεις εργοδοτών θα πρέπει να συνοδεύουν βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφα αποδείξεων παροχής υπηρεσιών.

Τον προκαταρκτικό έλεγχο των αιτήσεων και των λοιπών συνοδευτικών δικαιολογητικών, θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, σε ημερομηνία και ώρα, που θα τους ανακοινωθεί γραπτώς ή τηλεφωνικώς. Τη συνέντευξη θα πραγματοποιήσει Επιτροπή Αξιολόγησης, με όσους υποψηφίους κριθεί ότι πληρούν τις απαιτούμενες από την προκήρυξη τυπικές προϋποθέσεις επιλογής. Λ

όγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του φυσικού αντικειμένου του έργου και των αναγκών καθημερινής συνεργασίας με προσωπικό και μέλη ΕΠ του ΤΕΙ Σερρών, για την αποτελεσματική υλοποίησή του, οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση, που συνυποβάλλεται με την αίτησή τους, ότι εφΆ όσον επιλεγούν θα είναι σε θέση σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης να εκτελούν το έργο στην έδρα του ΤΕΙ Σερρών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις του Επιστημονικώς Υπευθύνου του έργου. Για τους ίδιους λόγους, για τους άνδρες υποψήφιους η ολοκλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, είναι απαραίτητη προϋπόθεση.

Κάθε υποψήφιος, που θα επιλεγεί δεν καθίσταται υπάλληλος του Ιδρύματος, αλλά παραμένει σε όλη τη διάρκεια του έργου ελεύθερος επαγγελματίας. Η αμοιβή, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό (του έργου), τελεί υπό την έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Σερρών δεν υποχρεούται στην ασφαλιστική κάλυψη, του υποψηφίου που θα επιλεγεί και δεν έχει καμία άλλη οικονομική υποχρέωση έναντι αυτού, πέραν της καταβολής της αμοιβής, υπό τον όρο της ύπαρξης διαθεσίμου ποσού στο πρόγραμμα. Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά, πάντοτε «δεδουλευμένα» (ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης του έργου) και κατόπιν εντολής του Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου, την οποία θα υλοποιεί η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Σερρών.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις ανωτέρω θέσεις, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με πλήρη φάκελο που θα περιλαμβάνει:
-Βιογραφικό Σημείωμα
-Αντίγραφο τίτλων σπουδών
-Βεβαίωση προϋπηρεσίας
-Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την επιλογή.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες (Κτίριο Διοίκησης), από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης έως Δευτέρα 10-01-2011. Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.

Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση Πρόσληψης - Πράξη - Ειδικότητα θέσης». Γνωστοποιείται ότι η επιλογή του πιο πάνω προσωπικού θα γίνει από την Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών ύστερα από εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων. Η εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων αποσκοπεί στη διακρίβωση της εν γένει καταλληλότητας του υποψηφίου για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή μπορεί να προβαίνει και σε δημόσια συνέντευξη με τους υποψηφίους.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο: 23210- 49168.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved