ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Πρόσληψη 390 συμβασιούχων από το Πανεπιστήμιο Αθηνών
 

 

Αθήνα 29.12.2010, 21:32

Συμβάσεις έργου με 390 άτομα, που θα απασχοληθούν στην επιστημονική, γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη του Έργου "Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά", θα συνάψει το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 
Το έργο θα υλοποιηθεί στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Νότιου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Βόρειου Αιγαίου, Ηπείρου, Ιόνιων Νησιών, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας. Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων έργου κυμαίνεται από ένα μήνα έως και τρία έτη και η αμοιβή θα ποικίλλει ανάλογα με το είδος του έργου που θα αναλάβουν.

Το Έργο εντάσσεται σε 3 άξονες προτεραιότητας∗ (¶ξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3) που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το οποίο έχει συνολικό προϋπολογισμό 8.387.500 € (συγκεκριμένα: 5.500.000 € προέρχονται από τον ¶ξονα Προτεραιότητας 1, 1.512.500 € προέρχονται από τον ¶ξονα Προτεραιότητας 2 και 1.375.000 € από τον ¶ξονα Προτεραιότητας 3). Η χρονική διάρκεια του έργου είναι από 1/9/2010 έως 31/12/2013.

Οι ενδιαφερόμενοι, αφού μελετήσουν τη σύντομη περιγραφή του έργου (βλ. παράρτημα 1), να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για κάθε κατηγορία συνεργατών, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας αίτηση (βλ. παράρτημα 2) την οποία θα αποστείλουν μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, κατά προτίμηση σε ψηφιακή μορφή στη διεύθυνση parthenis@ppp.uoa.gr ή σε έντυπη μορφή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Φιλοσοφική Σχολή, Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής, 5ος όροφος, υπόψη: κ. Χρ. Παρθένη, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 15784, με την ένδειξη «Για την Περιφέρεια … ». Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για μία μόνο περιφέρεια.

Ο πρώτος κύκλος επιλογής προσωπικού θα ξεκινήσει από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΕΠΕΔΒΜ http://www.edulll.gr και στις ιστοσελίδες www.elke.uoa.gr, http://www.diavgeia.gov.gr με όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί έως 12.01.2011 και ο δεύτερος έως 27.01.2011. H πρόσκληση θα δημοσιευτεί ξανά, εάν προκύψει ανάγκη.

Διαδικασία αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των αιτήσεων για τις περιφέρειες του ΕΚΠΑ (Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νοτ. Αιγαίο, Πελοπόννησος, Κρήτη, Βόρ. Αιγαίο) θα γίνει ανά ειδικότητα από αντίστοιχη τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, την οποία θα ορίσει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου και θα αποτελείται από μέλη ΔΕΠ ή/και Υπευθύνους των επιμέρους δράσεων του Έργου, ενώ η αξιολόγηση των αιτήσεων για τις περιφέρειες
- ¶ξονας προτεραιότητας 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»
- ¶ξονας προτεραιότητας 2: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»
- ¶ξονας προτεραιότητας 3: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας (Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Θεσσαλία) και Πατρών (Δυτ. Ελλάδα) θα γίνει με την προαναφερόμενη Επιτροπή και σε συνεργασία με τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους της υλοποίησης του Έργου στις περιφέρειες αυτές.

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων θα γίνει σε δύο στάδια:
Α) Προκριματικό στάδιο. Στο στάδιο αυτό η Επιτροπή αξιολογεί αρχικά τους υποψηφίους ως προς τα τυπικά τους προσόντα και τα πρόσθετα προσόντα όπως αυτά αναγράφονται πιο κάτω ανά ειδικότητα βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων που έχουν επισυνάψει στην αίτηση.
Β) Τελική επιλογή. Στο στάδιο αυτό η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων διενεργεί προσωπική συνέντευξη των προκριθέντων από την πρώτη φάση υποψηφίων. Οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και όποια άλλα δικαιολογητικά χρειαστούν για πιστοποίηση των αναγραφόμενων στα βιογραφικά στοιχείων.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν και στα δύο στάδια (με σταθμιστές 70% για το πρώτο στάδιο και 30% για το δεύτερο). Η επιλογή θα γίνει με βάση αυτή την κατάταξη. Ο πίνακας αυτών που θα επιλεγούν, θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: http://www.uoa.keda.gr, http://www.elke.uoa.gr, http://www.diavgeia.gov.gr

Όσοι επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση έργου με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων έργου κυμαίνεται από ένα μήνα έως και τρία έτη και η αμοιβή θα ποικίλλει ανάλογα με το είδος του έργου που θα αναλάβουν. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα παράσχουν το έργο που θα τους ανατεθεί στις έδρες των Περιφερειακών Επιστημονικών Υπευθύνων. Η εντοπιότητα των συνεργατών θα αποτελέσει βασική προϋπόθεση για την πρόσληψή τους. Ωστόσο, υποψήφιοι που διαμένουν σε άλλη περιφέρεια από εκείνη για την οποία θα υποβάλουν αίτηση, μπορούν να την υποβάλουν, αλλά η αίτησή τους με το βιογραφικό θα αξιολογηθεί μόνο σε περίπτωση που δεν καλύπτονται οι ανάγκες του Έργου από τους υποψηφίους που πληρούν το κριτήριο της εντοπιότητας.

Επισημαίνεται, βέβαια, ότι αν οι ως άνω υποψήφιοι επιλεγούν, αναλαμβάνουν να καλύψουν με δικά τους έξοδα το κόστος μετακίνησης και διαμονής στις ως άνω Περιφέρειες όπου θα σταλούν να παράσχουν έργο.

Α. Επιλογή Εμπειρογνωμόνων, Επιστημονικών Συνεργατών, Ερευνητών, Ειδικών Συμβούλων, Επίκουρων Έργου
Θα επιλεγούν περίπου 300 εμπειρογνώμονες, επιστημονικοί συνεργάτες, ερευνητές, ειδικοί σύμβουλοι, επίκουροι στην υλοποίηση του Έργου, ως εξής:
1. Aπόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και ειδικότερα από:
- Τα Τμήματα Φιλολογίας, α. με αντικείμενο απασχόλησης τη διδασκαλία σε τμήματα γλωσσικής ενίσχυσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και β. με αντικείμενο απασχόλησης την προώθηση των εργασιών του δικτύου συνεργατών του Προγράμματος
- Τα Τμήματα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνιολογίας, Επικοινωνίας και Μαζικής Ενημέρωσης, με αντικείμενο απασχόλησης τη δημοσιότητα του Έργου.
- Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, με αντικείμενο τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε ενισχυτικά τμήματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
- Τα Τμήματα Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία για την προώθηση του Έργου στην προσχολική εκπαίδευση.
- Τα Τμήματα Ψυχολογίας, με αντικείμενο απασχόλησης την ψυχοκοινωνική στήριξη του Έργου.
- Τα Τμήματα Κοινωνικής Διοίκησης, με αντικείμενο απασχόλησης την Κοινωνική Εργασία
- Τα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕΙ), της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί θα συνεργάζονται με τους διαμεσολαβητές, τα στελέχη του ΙΔΕΚΕ σε τοπικό επίπεδο καθώς και με την ομάδα του Προγράμματος.
Η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ και ΤΕΙ από τα Τμήματα που προαναφέρονται συνιστά ελάχιστο τυπικό προσόν για την επιλογή των συνεργατών. Θα συνεκτιμηθούν τα εξής προσόντα, ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης:
H κατοχή Διδακτορικού τίτλου ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), με επιστημονική εξειδίκευση στα αντικείμενα:
- Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
- Ψυχολογία ή κοινωνιολογία των ευπαθών ομάδων
- Παιδαγωγικές επιστήμες και εκπαίδευση
- Σχολική Ψυχολογία
- Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (Διδασκαλία Ελληνικής ως Δεύτερης και Μητρικής Γλώσσας)
- Πληθυσμός, ανάπτυξη και στρατηγικές προοπτικές
- Επίσης τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε τμήματα ψυχολογίας, Φ.Π.Ψ και το πρόγραμμα Ψυχολογίας
- Γνώση άλλων γλωσσών (ρομανί)
- Ερευνητική εμπειρία ή διδακτική εμπειρία σε ανάλογα Προγράμματα Εκπαίδευσης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων
- Συγγραφή βιβλίων - δημοσιεύσεις - ανακοινώσεις σε συνέδρια σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση
- Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα τη διαπολιτισμική εκπαίδευση
- Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων στα αντικείμενα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
- Γνώσεις στατιστικής ανάλυσης και επεξεργασίας στοιχείων
- Εμπειρία στα προγράμματα παρέμβασης στα αντικείμενα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της σχολικής ψυχολογίας

2. Θα επιλεγούν περίπου 70 μουσικοί, εμψυχωτές, μουσειοπαιδαγωγοί και εν γένει άτομα καλλιτεχνικής και υγιεινής αγωγής, κατά προτίμηση πτυχιούχοι ΑΕΙ, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην ειδικότητά τους και θα απασχοληθούν κυρίως στη λειτουργία των Εργαστηρίων Δημιουργικής Απασχόλησης Μαθητών (ΕΔΑΜ).

3. Ως επίκουροι επιστημονικών συνεργατών και ερευνητών θα προσληφθούν ανάλογα με τις ανάγκες του Έργου 80 μεταπτυχιακοί φοιτητές με επιστημονική εξειδίκευση στα αντικείμενα:
- Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
- Ψυχολογία ή κοινωνιολογία των ευπαθών ομάδων
- Παιδαγωγικές επιστήμες και εκπαίδευση
- Σχολική Ψυχολογία
- Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (Διδασκαλία Ελληνικής ως Δεύτερης και Μητρικής Γλώσσας).

Για τους υποψηφίους των 1 και 2 θα ληφθεί υπόψη το βιογραφικό και η παρουσία των υποψηφίων στη συνέντευξη, σε περίπτωση που κληθούν. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή και εμπειρία στην ομάδα Ρομά.

Τονίζεται ότι υποψήφιοι που διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη - υλοποίηση προγραμμάτων που απευθύνονται στους Ρομά, μπορεί να προτιμηθούν ακόμη και στην περίπτωση που δεν διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα, εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή επιλογής προσωπικού.

Επίσης, θα προσληφθούν ως συνεργάτες περίπου 20 τσιγγάνοι εκπαιδευτές και 50 διαμεσολαβητές.

Το κόστος ανθρωπομήνα για την κατηγορία αυτή του προσωπικού θα κυμανθεί από 500€ έως 1400€ περιλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου) και όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Το ύψος της αμοιβής προσδιορίζεται από το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί, τη συγγένεια της επιστημονικής εξειδίκευσης με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και την εμπειρία των υποψηφίων.

Β. Επιλογή Συνεργατών για την Τεχχνική, Οικονομική, Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη του Έργου
1. Για την τεχνική και οικονομική υποστήριξη του Έργου θα χρειαστούν:
- Κάτοχοι ΜΔΕ πληροφορικής ή πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ πληροφορικής και εξειδίκευση σε αρχιτεκτονική και ανάπτυξη ιστοσελίδων, portal. Επίσης άτομα με ειδίκευση σε προγραμματισμό και e‐learning (10 άτομα περίπου)
- Πληροφορικοί για τεχνική υποστήριξη των hardware (5 άτομα περίπου)
- Στατιστικολόγος για την επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων (1 άτομο περίπου)
- Πτυχιούχοι ΑΕΙ ΤΕΙ ή ΜΔΕ και με εμπειρία στη διαχείριση έργων του ΚΠΣ για την οικονομοτεχνική υποστήριξη του Έργου (5 άτομα περίπου).

2. Για τη διοικητική υποστήριξη του Έργου θα χρειαστούν, περίπου 19 πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου. Θα συνεκτιμηθούν η αποδεδειγμένη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα αντίστοιχου περιεχομένου, καθώς επίσης και οι γνώσεις χρήσης Η/Υ και διαδικτύου, οργάνωσης γραφείου.

Από τους συνεργάτες των προαναφερόμενων δύο κατηγοριών οι οποίοι θα επιλεγούν, θα καλυφθεί το έργο της γραμματειακής υποστήριξης του Προγράμματος.

Θα ληφθεί υπόψη το βιογραφικό και η παρουσία των υποψηφίων στη συνέντευξη, σε περίπτωση που κληθούν.

Το κόστος ανθρωπομήνα για την κατηγορία αυτή του προσωπικού θα κυμανθεί από 500€ έως 1400€ περιλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου) και όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Το ύψος της αμοιβής προσδιορίζεται από το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί, τη συγγένεια της επιστημονικής εξειδίκευσης με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και την εμπειρία των υποψηφίων.

3. Αξιολογητές - Πολλαπλασιαστές
Από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς θα επιλεγούν περίπου 50 συνεργάτες οι οποίοι θα εργαστούν επιπλέον των διδακτικών τους ωρών, με σύμβαση έργου και με αμοιβή που Proslipsis θα συνδέεται με το είδος και την ποικιλία εργασιών που θα αναλάβουν. Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν καταρχάς θα επιμορφωθούν και στη συνέχεια θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές. Οι προϋποθέσεις επιλογής δεν περιλαμβάνουν μεταπτυχιακές σπουδές. Ωστόσο, θα ληφθεί υπόψη αν έχουν πάρει ειδίκευση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Το κόστος ανθρωπομήνα για την κατηγορία αυτή του προσωπικού θα κυμανθεί από 500€ έως 1400€ περιλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου) και όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το ύψος της αμοιβής προσδιορίζεται από το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί, τη συγγένεια της επιστημονικής εξειδίκευσης με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και την εμπειρία των υποψηφίων).

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα ερωτήματά τους γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση
parthenis@ppp.uoa.gr ή να τηλεφωνήσουν στους αριθμούς : 210‐7277516 , 210‐ 7277823 και 210‐7277886.

 

Παράρτημα 1
«Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»
Η διαπολιτισμική αγωγή συνιστά μια οργανωτική και παιδαγωγική προσέγγιση στα ενδοσχολικά και κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας ενώ η εφαρμογή της στη σχολική πραγματικότητα αφορά, όχι μόνο στους Ρομά μαθητές αλλά σε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά της σχολικής κοινότητας.

Με την υλοποίηση του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» επιχειρείται η βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα μαθητών από τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα που απειλείται με εκπαιδευτική ανισότητα και περιθωριοποίηση. Επίσης, επιδιώκεται η ενδυνάμωση των σχολικών μονάδων με στρατηγικές που ενθαρρύνουν τη διαπολιτισμική κατανόηση, επικοινωνία και συνεργασία.

Στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των παιδιών Ρομά στην προσχολική αγωγή και στη συνέχεια η έγκαιρη εγγραφή τους στην Α’ δημοτικού, η εξοικείωσή τους με το σχολείο και η παραμονή τους σε αυτό σε όλη τη διάρκεια τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η επίτευξη αυτού του στόχου θα γίνει με τη συνδρομή των εκπαιδευτικών του σχολείου, ειδικών επιστημόνων, κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων, ειδικά επιμορφωμένων για τις ανάγκες του Προγράμματος. Η εκπαιδευτική παρέμβαση είναι απαραίτητο να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και στα χαρακτηριστικά του κάθε επιλεγμένου οικισμού που διαβιούν παιδιά Ρομά και κατ’ επέκταση των σχολείων όπου φοιτούν αυτά, και να δείχνει τον οφειλόμενο σεβασμό στον αυτοπροσδιορισμό στον οποίο προβαίνουν τα μέλη της ομάδας στόχου.

Το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» στοχεύει επί της ουσίας στην αρμονική ένταξη των μαθητών με ρόμικη καταγωγή στο εκπαιδευτικό σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκονται η διασφάλιση της αποδοχής των παιδιών αυτών από το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους γονείς και την ευρύτερη κοινότητα, η παροχή στους εκπαιδευτικούς εξειδικευμένης ενημέρωσης, κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, η υποστήριξη των οικογενειών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, ώστε να είναι σε θέση να βοηθήσουν αποτελεσματικά τα παιδιά τους και, τέλος, η ευαισθητοποίηση της διοικητικής μηχανής της εκπαίδευσης και της τοπικής κοινωνίας.

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την αίτηση.

 

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Η πρόσκληση (αρχείο pdf 338 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved